Glossary of Aged Care Terminology

Containing around 1000 terms translated into 19 community languages, this Glossary of Aged Care Terminology has been developed to promote consistency of translations of aged care information.

We encourage all interpreters and translators working in the area of aged care and related fields to use this resource.
Glossary acknowledgements


Glossary

Use the links below to move to the next page.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z


Abuse zloupotrijebiti, zlouporabiti, zlouporaba, iskorištavanje, maltretiranje, zlostavljanje
Abuse - alcohol abuse alkoholizam, neumjerenost u konzumiranju alkohola
Abuse - drug abuse drogiranje, zlouporaba opojnih droga
Abuse - elder abuse zanemarivanje/zlostavljanje/iskorištavanje starijih osoba
Abuse - emotional abuse emocionalno zlostavljanje, maltretiranje
Abuse - financial abuse financijsko iskorištavanje
Abuse - physical abuse fizičko zlostavljanje
Abuse - psychological abuse psihičko zlostavljanje, maltretiranje
Abuse - sexual abuse seksualno zlostavljanje
Accessibility dostupnost, jednostavnost pristupa
Accessing aged care services pristup uslugama za starije osobe
Accommodation Bond novčani polog za smještaj u domu
Accommodation Bond Agreement sporazum o pologu za smještaj u domu
Accommodation Charge cijena smještaja
Accommodation Charge Agreement sporazum o cijeni smještaja
Accommodation Payment plaćanje smještaja
Accountability odgovornost
Accreditation akreditacija
Accreditation Standard standard za akreditaciju
Accreditation Standard Four: Physical Environment and Safety Systems Četvrti standard za dobivanje akreditacije: životna sredina i sustavi za zaštitu i sigurnost
Accreditation Standard One: Management Systems Prvi standard za dobivanje akreditacije: sustavi uprave
Accreditation Standard Three: Resident Lifestyle Treći standard za dobivanje akreditacije: stil života stanara
Accreditation Standard Two: Health and Personal Care Drugi standard za dobivanje akreditacije: zdravstvena i osobna njega
Accredited facility ovlašetini starački dom
Acquired Brain Injury (ABI) stečena ozljeda mozga
Activities sadržaji, aktivnosti
Activities - Individualised activities pojedinačne aktivnosti
Activities coordinator/Diversional Therapist koordinator aktivnosti
Activities of daily living svakodnevne aktivnosti
Acupuncture akupunktura
Acute care akutna njega
Acute condition akutna bolest
Administrative Appeals Tribunal (AAT) Tribunal za rješavanje pritužbi na administrativne odluke saveznih državnih službi
Administrator administrator
Admission prijem
Adult Day Care Centre Pomoćne službe za dnevne aktivnosti starijih osoba
Advance care directives unaprijed pripremljene upute o skrbi
Advance care planning unaprijed pripremljeni plan skrbi
Advance care planning unaprijed pripremljeni plan skrbi
Advance Health Care Directive direktiva o budućem provođenju zdravstvene njege
Adverse drug reaction nuspojava, kontraindikacija, štetno djelovanje lijekova
Adverse effects štetni učinak
Adverse event nuspojava, neželjeni efekt (npr. kod pogrešnog izbora liječenja)
Advocacy Service zastupnička služba
Advocate zastupnik
After hours telephone service telefonska služba za hitne slučajeve, izvan radnih sati
Age pensioner starosni umirovljenik
Age related cognitive decline opadanje mentalnih sposobnosti uslijed starenja
Aged and Community Care Information Line Telefonska informativna služba o uslugama društvenih službi za starije
Aged Care Act 1997 Zakon o skrbi starijih osoba iz 1997. godine
Aged Care Advocacy Program Program zastupanja osoba koje primaju usluge skrbi za starije
Aged Care Assessment Officer djelatnik za procjenu potreba starijih osoba
Aged Care Assessment Service (ACAS) null
Aged Care Assessment Team (ACAT) Tim za procjenu potreba starijih osoba
Aged Care Complaints and Investigation Scheme Program ispitivanja pritužbi na skrb o starijim osobama
Aged care facility / Aged care home / Facility / Home/ Residential Facility / Residential Service / Residential Home starački dom
Aged care home / Facility / HomeResidential Facility / Residential Service / Residential Home/ Aged care facility starački dom
Aged Care Quality Assessors djelatnici za procjenu kvalitete usluga u staračkim domovima
Aged care sector sektor skrbi o starijim osobama
Aged Care Standards and Accreditation Agency Služba za utvrđivanje standarda skrbi o starijima i pružanje akreditacije
Aged pension starosna mirovina
Ageing starenje
Ageing in place starenje u istom staračkom domu
Ageing population starenje stanovništva
Ageism stereotipizacija na osnovi životne dobi
Agency služba
Agent zastupnik
Aggression agresivnost
Allied health personnel osoblje združenih zdravstvenih službi
Allied health services združene zdravstvene službe
Alternative medicine alternativna medicina
Alternative therapies alternativne terapije
Alzheimer's Australia Alzheimer's Australia (organizacija)
Alzheimer's Disease Alzheimerova bolest
Alzheimer's disease Familial genetski uvjetovana (nasljedna) Alzheimerova bolest
Ambulance services hitna pomoć, ambulantno vozilo
Ambulatory setting ambulanta, ambulantna služba
Ambulatory care ambulantna zdravstvena njega
Amputation amputacija
Amputee osoba kojoj je izvršena amputacija
Ancillary services pripadajuće zdravstvene službe
Angiogram angiografija
Anorexia anoreksija
Anti depressant lijek protiv depresije, antidepresiv
Anxiety disorders zdravstveni poremećaji kojima je karakteristika osjećaj straha/ tjeskobe/anksioznosti
Appeal process žalbeni postupak
Approved Care Recipient osoba kojoj su odobrene usluge društvene skrbi
Approved Provider ovlašteni uslugodavac
Approved Provider Status status akreditiranog uslugodavca
Arthritis artritis
Assessment procjena
Assessment guidelines upute/smjernice za provedbu procjene
Assessment outcomes rezultat procjene
Assessment processes postupci procjene
Assets imovina
Assistance with bathing and personal hygiene pomoć kod kupanja i osobne higijene
Assistance with dressing and grooming pomoć kod oblačenja i osobne njege
Assistance with eating and drinking pomoć prilikom uzimanja hrane i pića
Assistance with mobility pomoć pri kretanju
Assisted living smještaj uz dodatne usluge
Assisted living facility objekt za smještaj uz pružanje dodatnih usluga
Assisted resident stanar kojem je odobrena materijalna pomoć
Assistive devices pomoćni uređaji
Assistive technology pomoćna tehnologija
Attendant care plaćena individualna skrb
Audiologist audiolog
Australian Taxation Office (ATO) Australski porezni ured
Autopsy autopsija
Average length of stay prosječna dužina boravka
Awareness informiranost, svjesnost situacije, upućenost u činjenično stanje
Barrister odvjetnik
Basic daily care fee pristojba za osnovnu dnevnu skrb
Bed pan zahodska posuda za krevet
Bed sores dekubitus
Bedside manners ponašanje bolničkog osoblja prema bolesniku
Behaviour Intervention Support Team (BIST) Tim za intervenciju u slučajevima poremećaja u ponašanju
Behaviour management pomoć/plan akcije kod suzbijanja problematičnog ponašanja
Beneficiary korisnik, nasljednik
Bequest ostavština
Bereavement žalost, težak gubitak
Bereavement Allowance dodatak za gubitak supružnika
Best practice uzorna radna praksa
Bilingual worker dvojezični djelatnik
Bionic ear bioničko uho
Bipolar disease bipolarni poremećaj
Bladder control kontrola rada mjehura
Bladder control problem problem kontroliranja mjehura
Blood pressure krvni tlak
Blood sugar šećer u krvi
Blood sugar level razina šećera u krvi
Bowel cancer rak crijeva
Bowel control kontrola rada crijeva
Briefing detaljne upute
Brokerage posredništvo
Bulk Billing naplata liječničkih usluga od Medicare
Cachexia kaheksija
Cancer rak, karcinom
Cancer Council of Australia Australska liga za borbu protiv raka
Capital gains kapitalni dobitak
Caplets kapleti
Cardiovascular disease krvožilno oboljenje/oboljenje krvožilnog sustava
Care management planiranje i vođenje usluga skrbi
Care manager koordinator usluga skrbi
Care plan plan skrbi
Care plan review revizija plana skrbi
Care planning planiranje skrbi
Care recipient primatelj usluga skrbi
Care review revizija skrbi
Care services službe za pružanje skrbi
Care standards standardi pružanja skrbi
Caregiver skrbnik
Carer (private / family member) skrbnik
Carer (staff member employed in a residential or community setting) skrbnik
Carer allowance doplatak za skrbnika
Carer payment plaćanje za skrbnika
Carer Resource Centre Centar za informacije skrbnicima
Carer Respite Centre Centar za zamjenu skrbnika
Carer Respite Centre - Commonwealth Carer Respite Centre Centar Savezne vlade za zamjenu skrbnika
Carer support group grupa uzajamne pomoći za skrbnike
Case management koordinacija individualnih usluga
Case manager koordinator individualnih usluga
Case mix zbir različitih potreba pacijenata, grupa pacijenata s različitim potrebama
CAT scan CAT sken
Cataract očna mrena, katarakta
Catchment area zemljopisno područje koje opslužuje određena zdravstvena ustanova
Catheter kateter
Cause of death uzrok smrti
Centrelink Multilingual Service Centrelinkove višejezične usluge
Certification ovjera, certifikacija
Cervical cancer rak cerviksa/vrata maternice
Challenging behaviour problematično ponašanje
Changed behaviour promijenjeno ponašanje
Changed sexual behaviour promijenjeno seksualno ponašanje
Chapel crkvica, kapelica, kapela
Chaplain kapelan
Charge (as separate from fee) jednokratna pristojba, naplata za uslugu
Charitable sector sektor dobrotvornih usluga
Charter of Residents Rights and Responsibilities Povelja prava i dužnosti stanara staračkog doma
Chiropractors kiropraktičar
Choke gušiti se
Choking gušenje
Cholesterol kolesterol
Chronic and complex condition kronično i kompleksno stanje
Chronic care njega kroničnih bolesnika
Chronic disease kronična bolest
Claim form zahtjev
Client focused solutions rješenja prilagođena potrebama klijenta/korisnika
Client handbook priručnik za klijente/korisnike
Clients klijenti/korisnici
Clinical care klinička njega
Clinical condition kliničko stanje
Clinical event klinički postupak
Clinical examination klinički pregled
Clinical interview uzimanje anamneze, klinički razgovor
Clinical pathways klinički plan njege
Clinical treatment kliničko liječenje
Clinician klinički djelatnik
Close relation najbliži srodnik
Cognitive ability spoznajna sposobnost, intelektualni kapacitet
Cognitive Dementia and Memory Service (CDAMS) Služba za kognitivnost, demenciju i pamćenje
Cognitive impairment smanjenje ili gubitak mentalnih sposobnosti
Cohort ista generacija
Colon cancer rak debelog crijeva
Comment box kutija za ulaganje primjedbi
Commode chair stolica s noćnom posudom
Commonwealth Care Link Centres Savezni informativni centri
Commonwealth Carelink Centres Savezni centar za informacije skrbnicima
Commonwealth Carer Resource Centre Savezni centar za zamjenu skrbnika
Commonwealth Government Savezna vlada
Commonwealth Hearing Services Program Savezni program usluga kod poremećaja sluha
Commonwealth Ombudsmen Savezni ombudsman
Commonwealth Seniors Concession Card Savezna seniorska kartica za povlastice
Commonwealth Seniors Health Care Card Savezna seniorska kartica za zdravstvene povlastice
Communication Book bilježnica za pismeno komuniciranje
Community društvena zajednica
Community health worker društveni zdravstveni djelatnik
Community Aged Care Packages (CACP) Paket usluga društvene skrbi za starije osobe
Community based care društvena skrb u kući
Community care usluge skrbi u kući
Community group društvena grupa
Community Health Centre društvena zdravstvena njega
Community Health Nurse medicinska sestra za društveno zdravlje
Community housing društveni stambeni smještaj
Community Mental Health Centre društveni centar za mentalno zdravlje
Community Nursing Program program stručne njege u kući
Community Partners Program (CPP) Program društvenog suradništva
Community treatment order odredba o obaveznom izvanbolničkom liječenju
Community Visitors Scheme shema dobrovoljnih posjetitelja
Community worker društveni djelatnik
Compensable Resident stanar doma koji ima pravo na odštetu
Competency kompetencija, sposobnost
Complaint pritužba, žalba
Complaints handling procesuiranje pritužbi/žalbi
Complaints procedures procedura ulaganja pritužbi
Complementary medicine alternativna medicina
Compliance pristanak, udovoljavanje, pridržavanje
Compliance with medication pridržavanje uputa o uzimanju lijekova
Complication komplikacija
Concession - energy concession povlastica na plin i struju
Concession card kartica za povlastice
Concessional and Assisted Residents stanari s povlasticama i dodatnom financijskom pomoći
Concessional Resident stanar koji ima pravo na povlastice
Condition stanje
Confidentiality povjerljivost, tajnost, zaštita privatnosti
Conflict of interest sukob interesa
Confusion konfuzija, zbunjenost
Consent pristanak
Consent - informed conscent suglasnost uz punu informiranost
Consent form obrazac za suglasnost
Constipation zatvor
Consumer korisnik
Continence kontinencija
Continence - incontinence inkontinencija
Continence - National Continence Hotline Nacionalna telefonska služba za savjete o inkontinenciji
Continence - stress incontinence inkontinencija uslijed naprezanja
Continence absorption aids upijajuća sredstva za inkontinenciju
Continence Aides Assistance Scheme Shema pomoći putem pomagala za inkontinenciju
Continence management kontrola i preventiva inkontitnencije
Continuing Care Retirement Community umirovljenička naselja sa stalnim uslugama skrbi
Continuity of care kontinuitet zdravstvenih usluga
Continuous quality improvement stalno poboljšanje usluga
Continuum of care kontinuitet usluga skrbi i njege
Contract ugovor
Convalescence oporavak
Cooked and chilled meals kuhana i ohlađena/smrznuta jela
Coping suočavanje sa situacijom
Corn (callus) žulj, zadebljanje kože
Coronary heart disease koronarna srčana bolest
Cost of a local call cijena mjesnog razgovora
Cost of living troškovi života
Council on the Ageing (COTA) Vijeće za pitanja starenja
Counselling terapijsko savjetovanje
Counsellor savjetnik
Cramps grčevi
Crisis Assessment Team (CAT) tim za procjenu i intervenciju u kriznim situacijama
Critical incident ključni događaj
CT Scan CT sken
Cultural background information informacije kulturološke naravi
Cultural diversity kulturalna raznolikost
Cultural preferences kulturalne sklonosti
Culturally and linguistically diverse (CALD) osoba/grupa drugačijih kulturoloških navika, koja govori drugim jezikom
Culturally appropriate kulturološki prikladan
Daily income tested fee dnevna naknada određena prema visini prihoda
Data collection prikupljanje podataka
Data matching usklađivanje podataka
Day centre dnevni centar
Day Respite Centres dnevni centri za zamjenu skrbnika, centri za privremenu skrb i rekreaciju starijih i onesposobljenih osoba
Death smrt
Debriefing izvješće
Deeming pretpostavljeni
Deep vein thrombosis tromboza dubokih vena
Delivered meals dostavljeni obroci
Delusion halucinacija, obmana, zabluda
Delusional halucinantan
Delusions halucinacije, obmane
Dementia demencija
Dementia - AIDS related dementia demencija izazvana AIDSom
Dementia - alcohol related dementia demencija izazvana alkoholizmom
Dementia Education and Support Program Program za potporu i edukaciju o demenciji
Dementia Specific Care posebna skrb za osobe s demencijom
Dementia with Lewy bodies demecija uslijed pojave Lewy tjelašca
Demography demografija
Dental Hospital stomatološka bolnica
Dental Services stomatološke usluge
Dental Technician zubni tehničar
Dentist zubar, stomatolog
Dentures zubne proteze
Department of Health and Ageing Ministarstvo za zdravstvo i pitanja starenja
Department of Health and Ageing - Australian Government Ministarstvo Australske vlade za zdravstvo i pitanja starenja
Department of Health and Ageing - Commonwealth Ministarstvo Australske vlade za zdravstvo i pitanja starenja
Department of Veteran Affairs (DVA) Ministarstvo za poslove vojnih veterana
Dependant uzdržavana osoba
Dependent child uzdržavano dijete
Depression depresija
Diabetes dijabetes, šećerna bolest
Diabetes Australia Diabetes Australia (organizacija)
Diabetes educator stručnjak za poduku o dijabetesu
Diagnosis dijagnoza
Diagnosis - early diagnosis početna (rana) dijagnoza
Diet dijeta
Diet - special diet posebna dijeta
Dietary requirements dijetalne potrebe
Dietary restrictions dijetalna ograničenja
Dietician dijetetičar
Dignity dostojanstvo, dignitet
Direct care izravna njega
Director of Nursing (DON) glavna medicinska sestra u domu
Disability invaliditet, onesposobljenost
Disability support pension mirovina za onesposobljene, invalidska mirovina
Disabled onesposobljen, nesposoban
Discharge otpustiti (iz ustanove)
Discharge date datum otpuštanja
Discharge plan plan otpuštanja
Discharge planning planiranje otpuštanja
Disclosure otkrivanje, objavljivanje
Discrimination diskriminacija
Disease bolest, oboljenje
Disease control zaštita i suzbijanje širenja bolesti
Disease management preventiva i liječenje bolesti
Disease prevention preventiva širenja bolesti, sanitarna kontrola
Disorder smetnja, poremećaj
Disposable underwear donje rublje za jednokratnu uporabu
District Nurse patronažna sestra
Diversional Therapist/Activities coordinator koordinator aktivnosti
Diversional therapy terapija različitim aktivnostima
Diversity raznolikost
Dizziness nesvjestica
Do not resuscitate orders Odredba o neprimjenjivanju mjera oživljavanja pacijenta
Doctor liječnik
Domestic violence obiteljsko nasilje
Dose administration aids pomagala za doziranje lijekova
Dossette box kutija za doziranje lijekova
Drug utilisation review revizija korištenja lijekova
Drugs lijekovi, medikamenti
Dry mouth suha usta
Dual diagnosis dvojna dijagnoza
Duty of care obaveza da pomognemo drugima
Dying umiranje
Dysphasia disfazija
Early intervention rana intervencija
Effectiveness učinkovitost, efektivnost
Elderly stariji
Electro convulsive therapy elektrokonvulzivna terapija
Eligibility ostvariti pravo, zadovoljiti uvjete
Emergency nužda, hitnost
Emergency accommodation hitni smještaj
Emergency accommodation / Transitional Accommodation hitni ili prijelazni smještaj
Emergency services Služba hitne pomoći/Hitna služba
Emotional support emocionalna potpora
Empowerment ovlast
End of life care skrb na završetku života
End of life care - Needs-based end of life care skrb na završetku života prilagođena osobnim potrebama
End of life decision odluka o prestanku života
End-of-life završetak života
Endemic endemski
Endorsed potvrđen, formalno podržan
Enduring Power of Attorney trajna punomoć
Enduring power of attorney (financial) trajna punomoć za financijska pitanja
Enduring Power of Attorney - Medical Power of Attorney trajna punomoć za odlučivanje o liječenju
Enduring Power of Guardianship trajna punomoć za skrbništvo
Entitled koji ima pravo na određene povlastice
Epidemic epidemija
Epidural epiduralna anestezija
Episode of care jednokratna usluga skrbi, ukupna njega tijekom određene epizode bolesti/ozljede
Equal access jednaka dostupnost, pristup bez diskriminacije
Equitable nepristran, pravedan
Escort to appointments pratnja, pratitelj
Essential supports neophodna pomoć/potpora
Ethnicity etničko podrijetlo, etnička pripadnost
Euthanasia eutanazija
Eventually fatal condition neizlječiva bolest
Extended Aged Care at Home (EACH) skrb o starijima u kući na razini staračkog doma
Extended care facility dom za bolničku njegu
Extended care services usluge zdravstvene njege i duhovne skrbi u domu
Extra Service dodatne usluge, dom sa dodatnim uslugama
Extra Service Agreement sporazum o pružanju dodatnih usluga
Extra service fee cijena dodatnih usluga
Facilitate communication olakšati komunikaciju
Facility / Aged care facility / Aged care home / Home / Residential Facility / Residential Service / Residential Home starački dom
Fact sheets informativni listovi, informativne brošure
Falls padovi
Family obitelj
Family Liaison Officer djelatnik za pomoć obiteljima
Family Court of Australia Australski sud za obiteljske sporove
Family history obiteljska anamneza, obiteljska povijest bolesti
Family support obiteljska potpora
Fee policy politika cijena
Fee-for-service naplata zdravstvenih usluga
Feedback povratna informacija, reagiranje
Fees and charges naknade i pristojbe
File number broj datoteke
Financial contribution financijski doprinos
Financial entitlements prava na financijske povlastice
Financial hardship financijska oskudica
Financial institution financijska institucija
Financial year financijska godina
Fire safety zaštita od vatre
Flexible care fleksibilna skrb
Flexible respite fleksibilna zamjena za skrbnika
Flexible responsive services fleksibilne uzvratne usluge
Flu vaccination cijepljenje protiv gripe
Foreign pension / Overseas pension inozemna mirovina
Frail aged people starije i onemoćale osobe
Frail and vulnerable krhkog zdravlja i ranjivi
Frailty krhkost, krhkog zdravstvenog stanja
Frame hodalica, okvir za hodanje
Free besplatno
Free of charge besplatno
Fringe benefits povlastice
Full pension puna mirovina
Full pensioner primatelj punog iznosa mirovine
Functional disability funkcionalna nesposobnost
Funded by the government financiran od strane Vlade
Funding financiranje
Furnishing and equipment namještaj i oprema
Gag biti na rubu povraćanja, zgađenost, mučnina
General Practitioner liječnik opće prakse
Genuine concern postojanje realne opasnosti, stvarna zabrinutost
Geriatric services gerijatrijske usluge
Geriatric assessment gerijatrijska ocjena
Geriatric rehabilitation service gerijatrijske rehabilitacijske usluge
Geriatrician gerijatar
Geriatrics gerijatrija
Gerontology gerontologija
Gifts - acceptance of gifts prihvaćanje poklona
Glaucoma glaukom
Grab rail rukohvat
Grief and loss ožalošćenost uslijed gubitka
Grievance službena pritužba
Grieving tugovati, žaliti
Grooming osobna njega
Guardian skrbnik
Guardianship skrbništvo
Guardianship Tribunal Tribunal za dodjelu skrbništva
Guidelines smjernice
Guiding principles vodeća načela
Gutter frame hodalica s naslonom za ruke, okvir za hodanje
Hallucinations halucinacije
Hand rails rukohvati
Hazard opasnost
Health Assessment procjena zdravstvenog stanja
Health Care Card kartica za zdravstvene povlastice
Health care provider davatelj zdravstvene skrbi
Health care system sustav zdravstvene skrbi
Health educator djelatnik za zdravstvenu obuku
Health information zdravstvene informacije
Health insurance zdravstveno osiguranje
Health Insurance Commission (HIC) Povjerenstvo zdravstvenog osiguranja
Health provider davatelj zdravstvenih usluga
Healthy ageing normalno, prirodno starenje
Healthy eating zdrava ishrana
Healthy eating pyramid piramida zdrave ishrane
Hearing - Commonwealth Hearing Services Program Savezni program usluga za ispitivanje sluha
Hearing aid slušni aparat
Hearing Services Voucher bon za usluge ispitivanja sluha
Heart attack srčani udar, infarkt
Heart failure prestanak rada srca
Heart Foundation Fondacija za borbu protiv srčanih oboljenja
Heart Foundation of Australia Australska fondacija za borbu protiv srčanih oboljenja
Helpline Telefonska linija za informacije i savjete
Hereditary nasljedno
High care facility visoki stupanj skrbi
High care resident stanar sa visokim potrebama skrbi
High standard of care visoki standard skrbu
Holistic holistički, kompletan, potpun
Holistic approach holistički, sveobuhvatan pristup
Home (Private / Personal) kuća, dom
Home / Aged care facility / Aged care home / Facility / Residential Facility / Residential Service / Residential Home starački dom
Home and Community Care (HACC) Skrb u kući i u društvenoj zajednici
Home Care Services usluge skrbi u kući
Home care worker djelatnik kućne skrbi
Home cleaning čišćenje kuće
Home like environment okoliš koji pruža atmosferu doma
Home maintenance održavanje kuće
Home maintenance - minor home maintenance manji radovi na održavanju kuće
Home Medicine Review provjera uzimanja lijekova kod kuće
Home visit kućna posjeta
Homeless beskućnik
Homeless people beskućnici
Homoeopathy homeopatija
Hospice hospis
Hospital Fees cijene bolničkih usluga
Hospital in the home bolnica u kući
Hospitalisation hospitalizacija
Hostel hostel za starije osobe
Housing office stambeni ured
Human capital ukupna ljudska znanja i sposobnosti
Human Rights and Equal Opportunity Commission Povjereništvo za ljudska prava i zaštitu jednakosti
Huntington's disease Huntingtonova bolest
Identification badge identifikacijska iskaznica/značka/oznaka
Illness bolest, oboljenje
Illusions iluzije
Impairment gubitak funkcije, tjelesno/moždano oštećenje
Improvement log zapis o postignutom poboljšanju
Income prihod, dohodak
Income statement iskaz prihoda
Income support dodatna financijska potpora
Income tax return prijava poreznih prihoda
Income testing provjera prihoda
Independent living samostalan život
Independent Living Units / Self Care Living Units stambene jedinice za samostalno življenje
Independent living within a retirement village neovisan život u sklopu naselja za umirovljenike
Individual care plan individualni plan skrbi
Individualised care skrb prilagođena potrebama pojedinca
Infectious diseases zarazna bolest
Influenza (Flu) gripa
Informal support neslužbena pomoć
Information privacy principles načela o zaštiti privatnosti prikupljenih podataka
Informed choice izbor uz punu informiranost
Informed consent suglasnost uz punu informiranost
Ingestion gutanje, uzimanje hrane
Initial Consent Form obrazac za inicijalni pristanak
Injury prevention sprječavanje ozljeda, preventiva ozljeđivanja
Inpatient bolnički pacijent
Insurance policy polica osigranja
Insurance premium premija osiguranja
Intake pristupanje
Intake form pristupnica, obrazac za primanje u ustanovu
Intake officer djelatnik prijemnih usluga
Intensive care intenzivna njega
Intensive care unit odjel za intenzivnu njegu
Intensive treatment intenzivno liječenje
Inter agency referral međuagencijsko upućivanje klijenata
Interdisciplinary team interdisciplinarni tim
Interpreting service služba za tumačenje
Intervention intervencija
Intervention order odredba o interventnim mjerama
Intimacy and sexuality intimnost i seksualnost
Involuntary patient pacijent koji je to protivno svojoj volji, pacijent po sili zakona, pacijent na prisilnom liječenju
Isolation izolacija
Isolation - social isolation društvena izoliranost
Judge sudac
Languages other than English (LOTE) drugi jezici osim engleskog
Legal advice pravni savjet
Legal Aid Pravna pomoć (Legal Aid)
Legal rights zakonska prava
Legal status pravni status
Life cycle životni ciklus
Life event promjena u životu
Life expectancy očekivani životni vijek
Life insurance životno osiguranje
Lifestyle životni stil
Lifestyle choices izbor životnog stila
Lifting device dizalica
Linkages Linkages (programi skrbi za osobe sa visokim potrebama)
Living arrangements mjesto i način života
Lobbying lobiranje, zagovaranje
Lone person samac
Loneliness usamljenost
Loss and grief gubitak i ožalošćenost
Loss of inhibitions gubljenje inhibicija, srama
Low care facility dom s niskim stupnjem skrbi
Low level care skrb niskog stupnja
Lump sum jednokratna isplata
Malnutrition pothranjenost
Malpractice nesavjestan postupak, krivo liječnje, šarlatanstvo
Mammogram mamografija, snimanje dojki
Manager ravnatelj, menadžer
Mandatory reporting obavezna prijava
Manual handling ručno podizanje/nošenje onesposobljenih osoba
Mature age worker djelatnik zrelije dobi
Maximum rate maksimalna stopa
Meals obroci
Meals - culturally appropriate meals kulturološki prikladni obroci
Meals - halal meals halal jela
Meals - kosher meals košer jela
Meals - vitamised meals izgnječeni (kašasti) obroci
Meals on Wheels dostava obroka
Means test provjera imovine i prihoda
Means tested (fees) procjena financijskog stanja
Medical consent pristanak na liječenje/zahvat
Medical Examination liječnički pregled
Medical history anamneza, povijest bolesti
Medical record medicinska evidencija
Medical records medicinski podaci
Medically necessary medicinski neophodno
Medicare Medicare
Medication lijek, medikament
Medication - administration of medication davanje lijeka
Medication management organiziranje davanja lijekova
Memory loss gubitak pamćenja
Menopause menopauza
Mental health mentalno zdravlje
Mental health provider ustanova ili stručnjak iz oblasti mentalnog zdravlja
Mental health review board komisija za procjenu i preispitivanje mentalnog zdravlja
Mental health services službe/usluge iz oblasti mentalnog zdravlja
Mental illness mentalna bolest
Mild Cognitive Impairment (MCI) blaga mentalna (kognitivna) oslabljenost
Mini mental kratka procjena (test) mentalnog stanja
Mini mental state examination kratka procjena (test) mentalnog stanja
Mission zadaća
Mobility aids pomagala za kretanje
Monitoring and review of care plan praćenje i revizija plana skrbi / njege
Monitoring of care praćenje skrbi
Mouth care njega usta
Movable units (granny flats) montažne kućice (granny flats)
MRI scan MRI sken
Multi purpose system višenamjenski sustav
Multi purpose taxi program program višenamjenskih taxi usluga
Multi-infarct dementia više-infarktna demencija, demencija izazvana serijom manjih moždanih udara
Multidisciplinary team multidisciplinarni tim
Multiple disabilities višestruke nesposobnosti
Multipurpose Service Program Program višenamjenskih usluga
Music therapy glazbena terapija
National Continence Hotline Nacionalna telefonska služba za informacije o inkontinenciji
National Dementia Behavioural Advisory Service Nacionalna savjetodavna služba za rješavanje problema u ponašanju izazvanih demencijom
Naturopath naturopat
Naturopathy naturopatija
Nausea mučnina
Near miss medicinski propust koji nije rezultirao štetnim posljedicama
Needs - cultural need kulturološka potreba
Needs - personal needs osobne potrebe
Needs - spiritual needs duhovne potrebe
Needs based planning planiranje na bazi potreba
Needs-based end of life care skrb na završetku života prilagođena osobnim potrebama
Neglect zanemarivanje, nebriga
Neglect - self neglect samozanemarivanje
Negligence nemar
Neurogerentology neurogerentologija
Neurologist neurolog
Neuropsychology neuropsihologija
Next of kin najbliži rod
No lift policy politika fizičkog nedizanja pacijenta
No restraint policy načelo nesputavanja
Non English speaking background osoba s ne-engleskog govornog područja
Non nursing tasks poslovi koji nisu iz oblasti njege
Non pensioner osoba koja nije primatelj mirovine
Not-for-profit provider pružatelj usluga skrbi koji ne radi za profit
Nurse medicinska sestra, bolničarka
Nurse - qualified nurse kvalificirana bolničarka/medicinska sestra
Nurse - registered nurse registrirana medicinska sestra/bolničarka
Nurse practitioner bolničarka/medicinska sestra
Nursing care cijena zdravstvene njege
Nursing home nursing home
Nutrition ishrana, prehrana
Nutrition and hydration ishrana i hidriranje
Nutritionist nutricionist
Occupancy rate popunjenost objekta
Occupational therapy radna terapija
Occupational health and safety zaštita zdravlja i sigurnost na radu
Occupational Health and Safety - risks and potential hazards zaštita zdravlja i sigurnost na radu - rizici i potencijalne opasnosti
Occupational therapist radni terapeut
Oedema zadržavanje tekućine
Office of the Commissioner for Complaints Ured povjerenika za rješavanje prigovora
Office of the Public Advocate (OPA) Ured javnog zastupnika
Older people starije osobe
Ombudsman Ombudsman
Ongoing review stalna provjera
Ophthalmologist oftalmolog
Optical Services optičke usluge, usluge okuliste
Optometrist optometričar
Orthoses ortopedski ulošci za cipele, ortoze
Orthotics ortotika
Osteopath osteopat
Osteoporosis osteoporoza
Out of pocket expenses troškovi koje treba platiti iz vlastitog džepa
Outcome ishod
Outcome criteria kriteriji ishoda
Outcome measurement procjena ishoda
Outpatient vanjski pacijent
Outpatient care ambulantno liječenje
Outpatient Clinic klinika za vanjske pacijente, ambulanta
Outreach promocija usluga i programa za starije osobe
Over the counter drugs lijekovi koji se mogu dobiti bez recepta
Overseas pension / Foreign pension inozemna mirovina
Paedology pedologija
Pain management ublažavanje bolova
Pain management program plan akcije u svrhu ublažavanja bolova
Palliation palijacija
Palliative approach palijativni pristup
Palliative care palijativna skrb
Palliative care - Paediatric palliative care pedijatrijska palijativna skrb
Palliative care - Palliative care provider pružatelj palijativne skrbi
Palliative care - Quality standards standardi kvalitete
Palliative care - Specialist palliative care provider specijalizirani pružatelj palijativne skrbi
Palliative care provider pružatelj palijativne skrbi
Part pension djelomična mirovina
Part pensioner djelomični umirovljenik
Partners in Culturally Appropriate Care Victoria (PICAC) Suradnici u kulturološki prikladnoj skrbi u Viktoriji
Partnership between client and care manager suradnja između korisnika i voditelja usluga skrbi/njege
Passive intervention pasivna intervencija
Pastoral care worker pastoralni skrbnik
Pathology patologija
Patient pacijent
Peak bodies najviša državna tijela
PEG feeding PEG hranjenje
Pelvic floor dno zdjelice
Pelvic floor exercises vježbe dna zdjelice
Pelvic floor strength čvrstoća dna zdjelice
Pension mirovina
Pensionable Age dob za stjecanje prava na mirovinu
Pensioner Concession Card mirovinska kartica za povlastice
Personal circumstances osobne okolnosti
Personal alarm osobni alarm
Personal care osobna skrb
Personal care plan plan osobne skrbi
Personal care worker djelatnik za osobnu skrb
Personal circumstances osobne okolnosti
Personal independence osobna neovisnost
Personal information osobni podaci
Personal preferences osobne sklonosti
Pets kućni ljubimci
Pharmaceutical Benefits Scheme (PBS) Plan farmaceutskih beneficija
Pharmaceutical allowance dodatak za lijekove
Pharmacist ljekarnik, farmaceut
Physiotherapist fizioterapeut
Physiotherapy fizioterapija
Pills tablete
Placebo placebo
Placebo effect placebo efekt
Planned Activity Group (PAG) grupa planiranih aktivnosti
Podiatrist podijatar
Podiatry podijatrija
Point of care services pripadajuće zdravstvene usluge za bolničke pacijente
Policy unutarnja politika, načela organizacije
Portability prenosivost
Positive ageing pozitivno starenje/starenje u zadovoljstvu
Post operative care poslijeoperacijska njega
Post operative complications poslijeoperacijske komplikacije
Post traumatic stress disorder posttraumatski stresni poremećaj
Post-acute care postakutna njega
Potential hazards potencijalne opasnosti
Power of Attorney punomoć
Pre entry leave izbivanje prije useljenja u dom
Prejudice predrasuda
Prescription recept
Prescription drugs lijekovi na recept
Prescription only medication lijek koji se može dobiti samo na recept
Pressure area područje izloženo dekubitusu
Pressure sore dekubitus
Pressure ulcer dekubitus, rana od ležanja
Preventative care preventiva
Prevention prevencija
Primary cancer primarni rak/karcinom
Primary care primarna zdravstvena zaštita
Primary carer glavni skrbnik
Primary generalist providers glavni nespecijalizirani pružatelji skrbi
Primary specialist providers glavni specijalizirani pružatelji skrbi
Principal diagnosis glavna dijagnoza
Privacy - Right to Privacy pravo na privatnost
Privacy Commission Povjerenstvo za zaštitu privatnosti
Privacy Officer službenik za provedbu Zakona o privatnosti
Private hospital privatna bolnica
Private provider privatni starački dom, privatna ustanova za skrb i njegu starijih osoba
Probate ostavinski postupak
Processed foods procesuirana, prerađena hrana
Professional code of ethics Zakonik profesionalnih etičkih načela
Prognosis prognoza
Program manager voditelj programa
Property assets nekretnine
Property damage šteta nanešena imovini
Proprietor vlasnik
Prostate cancer rak prostate
Prostate disease oboljenje prostate
Provider uslugodavac
Prudential Arrangements pogodba o zaštiti klijentovih interesa
Psychiatric Illness duševna bolest
Psychiatrist psihijatar
Psycho geriatrician psihogerijatričar
Psychogeriatric Assessment Teams (PGAT) timovi za psihogerijatrijsku procjenu
Psychological support psihološka potpora
Psychologist psiholog
Psychopathology psihopatologija
Psychosis psihoza
Psychosocial rehabilitation psihosocijalna rehabilitacija
Public advocate javni zastupnik
Public holiday državni praznik
Public hospital državna bolnica
Quality Care kvalitetna skrb
Quality residential services kvalitetne usluge u domu
Racial Discrimination Act Zakon o rasnoj diskriminaciji
Raised garden beds podignuti vrtni ležajevi
Raised toilet seat povišeno sjedalo na nužniku
Reassessment ponovna procjena, revizija
Recreational activities rekreacijske aktivnosti
Refer, to refer uputiti
Reference number poslovni broj
Referral uputnica, upućivanje u drugu zdravstvenu službu
Reflexology refleksologija
Refusal of medical treatment odbijanje liječenja
Rehabilitation rehabilitacija
Rehabilitation Counselling rehabilitacijsko savjetovanje
Relapse povrat bolesti
Religious needs vjerske potrebe
Religious preferences vjerske sklonosti
Rent assistance dodatak za plaćanje stanarine
Resident stanar
Resident Agreement sporazum između stanara doma i uslugodavca
Resident Contribution doprinos koji se naplaćuje od stanara doma
Resident Handbook priručnik za stanare doma
Resident leave dopust za stanare doma
Resident Rights and Responsibilities prava i obveze stanara doma
Resident social leave dopust za stanare doma zbog društvenih razloga
Residential Aged Care Advocacy Services Služba za zastupanje interesa stanara i osoblja staračkih domova
Residential care skrb i njega u staračkom domu
Residential Facility / Residential Service / Residential Home / Aged care facility / Aged care home / Facility / Home starački dom
Residential Home / Residential Facility / Residential Service / Aged care facility / Aged care home / Facility / Home starački dom
Residential respite care kratkotrajna skrb u svrhe pružanja zamjene skrbniku
Residential Service / Residential Home / Residential Facility / Aged care facility/ Aged care home / Facility / Home starački dom
Resolving complaints rješavanje pritužbi
Respect poštivanje, respekt
Respect privacy poštivanje privatnosti
Respite - emergency respite zamjena za skrbnika u hitnim situacijama
Respite - in home respite zamjena za skrbnika u kući
Respite Care zamjena za skrbnika
Restrainers sredstva za sputavanje/ograničavanje slobode kretanja
Restraint sputavanje/ograničavanje slobode kretanja
Restraint - no restraint policy interna politika o nesputavanju/neograničavanju slobode
Resuscitation oživljavanje
Resuscitation - not for resuscitation sporazum o neprovođenju oživljavanja
Retention Amount iznos koji se zadržava
Retire umiroviti
Retiree umirovljenik
Retirement mirovina
Retirement village umirovljeničko naselje
Review date datum revizije
Reviewing ongoing care needs revizija trajnih potreba skrbi i njege
Revocation of power of attorney opoziv punomoći
Rheumatoid Arthritis reumatoidni artritis
Right to privacy pravo na privatnost
Ripple mattress madrac za preventivu stvaranja dekubitusa
Risk rizik
Risk assessment procjena rizika
Risk behaviour rizično ponašanje
Risk factors faktori rizika
Risk management upravljanje rizicima
Risk taking riskiranje
Rooming house sobe za samce
Safe living environment sredina koja pruža siguran život
Safety at home sigurnost u kući
Safety rails sigurnosni rukohvati
Sanctions mjere, sankcije
Sanitary pads higijenski ulošci
Scan sken, ispitivanje, pretraživanje
Schizophrenia šizofrenija
Second opinion mišljenje još jednog liječnika/stručnjaka
Secondary cancer sekundarni rak/karcinom
Secondary care sekundarna zdravstvena zaštita
Secondary diagnosis sekundarna dijagnoza
Self care zdravstvena samozaštita
Self Care Living Units / Independent Living Units stambene jedinice za samostalno življenje
Self conscious svjestan težine svoje situacije, preopterećen svojom situacijom
Self funded retiree household kućanstvo samofinanciranog umirovljenika
Self management samoupravljanje
Self medication samodoziranje lijekova
Self referral samoupućivanje
Self reliance oslanjanje na sebe
Self sufficiency samodostatnost
Senior centre centar za umirovljenike, umirovljenički centar, dom umirovljenika
Senior citizen's centres centri za starije građane
Seniors stariji građani, seniori
Seniors card seniorska kartica
Service Agreement sporazum o uslugama
Service delivery usluge pružene uz uvažavanje korisnikovih potreba
Service Provider uslugodavac
Serviced Apartments stanovi s dodatnim uslugama
Sexual - changed sexual behaviour promijenjeno seksualno ponašanje
Sexual behaviour seksualno ponašanje
Sexual harassment seksualno zlostavljanje, napastovanje
Sexuality seksualnost
Sexuality and intimacy intimnost i seksualnost
Sharps oštri medicinski instrumenti/ predmeti
Shearing / shear (pressure ulcers) dubinska iritacija/struganje (dekubitus)
Shire okrug
Short term crisis accommodation kratkoročni smještaj u kriznoj situaciji
Showering tuširanje
Side effects nuspojave
Skin integrity njega i održavanje zdrave kože
Sleep disorders poremećaji sna/spavanja
Sleep disturbance poremećaji sna/spavanja
Social activities društvene aktivnosti
Social preferences društvene sklonosti
Social services društvene (socijalne) usluge
Social stigma društvena osuda, stigma
Social support društvena podrška
Social work socijalni rad
Social worker socijalni radnik/djelatnik za pitanja društvene skrbi
Solicitor odvjetnik
Soluble tablets topive tablete
Special care units odjeli za posebnu njegu
Special diets posebna dijeta, posebna prehrana
Special Needs Group grupa osoba s posebnim potrebama
Specialist aged care services provider davatelj specijaliziranih usluga skrbi za starije osobe
Specialist Service specijalizirana usluga
Specified Care and Services specificirana skrb i usluge
Specified Services specificirane usluge
Speech pathologist logoped, govorni terapeut
Spiritual needs duhovne potrebe
Sporadic Alzheimer's disease sporadična Alzheimerova bolest
Standard Pension Contribution standardni iznos koji plaćaju umirovljenici
Standard Resident Contribution standardni iznos koji plaćaju stanari
State Trustees Državno povjereništvo
Statutory Declaration statutorna deklaracija, zakonski iskaz pod prisegom
Stress Management smirivanje/ublažavanje simptoma stresa
Stroke moždani udar
Subcortical vascular dementia (Binswanger's disease) demencija uzrokovana promjenama u potkori mozga (Binswangerova bolest)
Substance abuse zlouporaba opojnih droga/sredstava
Substance dependence ovisnost o opojnim drogama/sredstvima
Sundown syndrome sundown sindrom
Superannuation mirovinski fond
Support - level of support razina podrške
Support care pomoćne usluge skrbi
Support care providers pružatelji pomoćnih usluga skrbi
Support group grupa za uzajamnu podršku
Support services pomoćne službe
Supported accommodation smještaj uz potporu
Supported Residential Service (SRS) dom sa smještajem uz potporu
Swallowing problems problemi s gutanjem
Tablets tablete
Tailored to individual needs prilagođeno individualnim potrebama
Tax deduction oduzimanje poreza
Tax offset iznos koji podliježe poreznim obvezama
Tea break vrijeme za čaj
Telephone Interpreting Service telefonska služba za tumačenje
Telephone typewriter telefonski pisaći stroj
Terminal condition neizlječivo stanje
Terminal illness neizlječiva, terminalna bolest
The Medical Treatment Act Zakon o zdravstvenom liječenju
Therapeutic goods ljekovita sredstva
Therapeutic relationship odnos između pacijenta i liječnika
Therapy terapija, liječenje
Therapy - music therapy glazbena terapija
Thickened fluid zgusnuta tekućina
Thought disorder poremećaj u razmišljanju
Toileting - Assistance with toileting pomoć u obavljanju toalete
Toxins otrovi, toksini
Transient prijelazni, privremeni
Transitional Accommodation/ Emergency accommodation hitni ili prijelazni smještaj
Transitional Care prijelazna skrb
Translation prijevod, prevođenje
Translator prevoditelj
Transport prijevoz
Transport Concession Card holder nositelj kartice za prijevozne povlastice
Trauma ozljeda, rana
Tube feeding hranjenje kroz cjevčicu
Ulcer rana, čir
Ulceration rana, čir
Ultrasound ultrazvuk
Universal precautions opće mjere predostrožnosti
Urinary retention zadržavanje mokraće
User Rights Principles načela prava korisnika
Vaccinations cijepljenje
Values - personal values osobne vrijednosti
Vascular dementia demencija uzrokovana promjenama u krvožilinom sustavu
Vascular disease krvožilno oboljenje
Veteran veteran
Veteran Affairs Ured za poslove veterana
Violence nasilnost, nasilje
Visiting library service terenska knjižnica
Voluntary patient pacijent koji je dao svojevoljni pristanak
Volunteers dobrovoljci, dragovoljci, volonteri
Vomiting povraćanje
Vulnerability ranjivost, osjetljivost
Vulnerable ranjiv, osjetljiv
Waiting list lista čekanja
Walker - wheeled walker hodalica sa kotačima, okvir za hodanje na kotačima
Walking aids pomagala za hodanje
Walking frame hodalica, okvir za hodanje
War widow ratna udovica
War Widow's Pension mirovina za ratne udovice
Ward - council ward glasački okrug
Ward - hospital ward bolnički odjel
Webster Pack Websterova kutija za doziranje lijekova
Welfare Officer djelatnik za socijalnu skrb
Wellbeing blagostanje, dobrobit
Wellness zdravlje
Wheelchair bolesnička/invalidska kolica
Wheelchair access pristup za bolesnička/invalidska kolica
Wheelchair hoist (bus) dizalica za bolesnička/invalidska kolica
Wheelchair ramp rampa za bolesnička/invalidska kolica
Widow's Pension mirovina za udovice
Will oporuka
Will - Living Will ostavljanje oporuke
Withdrawal ustezanje
Withdrawal from contact povlačenje iz društva
Withdrawal symptoms simptomi prestanka korištenja opojnih droga
Written Authority pismena ovlast
X-ray rentgensko slikanje/snimanje