Glossary of Aged Care Terminology

Containing around 1000 terms translated into 19 community languages, this Glossary of Aged Care Terminology has been developed to promote consistency of translations of aged care information.

We encourage all interpreters and translators working in the area of aged care and related fields to use this resource.
Glossary acknowledgements


Glossary

Use the links below to move to the next page.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z


Abuse Навредување, малтретирање, злоставување
Abuse - alcohol abuse Злоупотребување на алкохол
Abuse - drug abuse Злоупотребување на дрога
Abuse - elder abuse Навредување, малтретирање, злоставување на постари лица
Abuse - emotional abuse Емотивно злоставување
Abuse - financial abuse Финансиско злоставување
Abuse - physical abuse Телесно малтретирање, злоставување
Abuse - psychological abuse Психичко навредување, малтретирање, злоставување
Abuse - sexual abuse Сексуално навредување, малтретирање, злоставување
Accessibility Достапност
Accessing aged care services Достапност на службите за нега на постари лица
Accommodation Bond Гаранција за сместување
Accommodation Bond Agreement Договор за гаранција за сместување
Accommodation Charge Наплата за сместување
Accommodation Charge Agreement Договор за наплата за сместување
Accommodation Payment Цена, наплата за сместување
Accountability Одговорност
Accreditation Акредитација
Accreditation Standard Стандард за акредитација
Accreditation Standard Four: Physical Environment and Safety Systems Стандард за акредитација четири: Физичко опкружување и системи за безбедност
Accreditation Standard One: Management Systems Стандард за акредитација еден: Системи на управување
Accreditation Standard Three: Resident Lifestyle Стандард за акредитација три: Начин на живот на станарите
Accreditation Standard Two: Health and Personal Care Стандард за акредитација два: Здравствена и лична нега
Accredited facility Акредитирана установа
Acquired Brain Injury (ABI) Стекната повреда на мозокот
Activities Активности
Activities - Individualised activities Активности - приспособени за поединци
Activities coordinator/Diversional Therapist Координатор на активности
Activities of daily living Активности од секојдневниот живот
Acupuncture Акупунктура
Acute care Акутна нега
Acute condition Акутна состојба
Administrative Appeals Tribunal (AAT) Трибунал за административни жалби
Administrator Вршител на финансиски и правни работи за онеспособено лице кое не може да го прави тоа
Admission Прием
Adult Day Care Centre Служби за поддршка со дневни активности за возрасни лица
Advance care directives Овластувања и согласност со инструкции за нега на сериозно болни пациенти
Advance care planning Планирање на негата на сериозно болни пациенти
Advance care planning Планирање на негата на сериозно болни пациенти
Advance Health Care Directive Упатство што однапред се дава за здравствената нега
Adverse drug reaction Несакана реакција на лек
Adverse effects Несакани резултати
Adverse event Несакан настан
Advocacy Service Служба за застапување
Advocate Застапник
After hours telephone service Дежурна телефонска служба
Age pensioner Старосен пензионер
Age related cognitive decline Опаѓање на спознајните способности поради стареењето
Aged and Community Care Information Line Информативна телефонска линија за нега на постари лица и за нега во заедницата
Aged Care Act 1997 Закон за нега на постари лица од 1997 г.
Aged Care Advocacy Program Програма за застапување во врска со негата на постари лица
Aged Care Assessment Officer Службеник за оценување на потребата од нега за постари лица
Aged Care Assessment Service (ACAS) Служба за оценување на потребата од нега за постари лица
Aged Care Assessment Team (ACAT) Тим за оценување на потребата од нега за постари лица
Aged Care Complaints and Investigation Scheme Шемата за испитување на поплаки во врска со негата за постари лица
Aged care facility / Aged care home / Facility / Home/ Residential Facility / Residential Service / Residential Home Старечки дом
Aged care home / Facility / HomeResidential Facility / Residential Service / Residential Home/ Aged care facility Старечки дом
Aged Care Quality Assessors Оценувачи на квалитетот на негата за постари лица
Aged care sector Сектор за нега на постари лица
Aged Care Standards and Accreditation Agency Агенција за стандарди на негата на постари лица и за акредитирање
Aged pension Старосна пензија
Ageing Стареење
Ageing in place Стареење на едно место
Ageing population Население што старее
Ageism Склоност да се создава општа слика за сите постари лица
Agency Агенција
Agent Овластено лице кое дејствува во име на друго лице
Aggression Насилство
Allied health personnel Персонал од здруженото здравство
Allied health services Услуги од здруженото здравство
Alternative medicine Алтернативна медицина
Alternative therapies Алтернативни начини на лекување
Alzheimer's Australia Австралиско здружение за Алцхајмерова болест
Alzheimer's Disease Алцхајмерова болест
Alzheimer's disease Familial Семејна Алцхајмерова болест
Ambulance services Служби за брза помош
Ambulatory setting Амбулантни здравствени услуги
Ambulatory care Амбулантно лечење
Amputation Отсекување на рака или нога
Amputee Лице со отсечена рака или нога
Ancillary services Помошни медицински услуги
Angiogram Рендгенско снимање на крвните садови
Anorexia Анорексија - губење на апетитот
Anti depressant Лек против депресија
Anxiety disorders Нарушување со вознемиреност
Appeal process Постапка за поднесување жалба
Approved Care Recipient Одобрен примател на нега
Approved Provider Одобрена установа што пружа услуги
Approved Provider Status Положба на одобрена установа што пружа услуги
Arthritis Воспаление на зглобовите - артритис
Assessment Оценување
Assessment guidelines Напатствија за оценување
Assessment outcomes Исход од оценувањето
Assessment processes Постапки за оценување
Assets Имот
Assistance with bathing and personal hygiene Помош со капењето и со личната хигиена
Assistance with dressing and grooming Помош - со облекувањето и чешлањето
Assistance with eating and drinking Помош со јадењето и пиењето
Assistance with mobility Помош со подвижноста
Assisted living Сместување во дом без медицинска нега
Assisted living facility Установа за згрижување без медицинска нега
Assisted resident Станар што добива парична помош за да ја плати цената на сместувањето
Assistive devices Помагала
Assistive technology Помагала и користење на апарати
Attendant care Нега од придружник
Audiologist Специјалист за слух - аудиолог
Australian Taxation Office (ATO) Австралиска даночна служба
Autopsy Оперативно испитување на телото на покојникот - автопсија
Average length of stay Просечна должина на престојот
Awareness Свесност
Barrister Адвокат
Basic daily care fee Основна цена за дневна нега
Bed pan Лопата
Bed sores Рани што настануваат од лежење
Bedside manners Однос на медицинскиот персонал спрема пациентот
Behaviour Intervention Support Team (BIST) Тим за поддршка и дејствување при проблеми со однесувањето
Behaviour management Прилагодување на однесувањето
Beneficiary Корисник
Bequest Завештување
Bereavement Жалење
Bereavement Allowance Парична помош непосредно по смртта на еден од сопружниците
Best practice Најдобра практика
Bilingual worker Двојазичен работник
Bionic ear Вештачко уво
Bipolar disease Биполарно растројство
Bladder control Контрола на мочниот меур
Bladder control problem Проблем со контролирањето на мочниот меур
Blood pressure Крвен притисок
Blood sugar Шеќер во крвта
Blood sugar level Ниво на шеќерот во крвта
Bowel cancer Рак на цревата
Bowel control Контрола на дебелото црево
Briefing Давање упатства
Brokerage Купување на услуги
Bulk Billing Цена што во целост се наплаќа од здравственото осигурување
Cachexia Слабеење поради болест или здравствена состојба
Cancer Рак
Cancer Council of Australia Австралиски совет за борба против ракот
Capital gains Добивка од капитал
Caplets Таблети што лесно се голтаат
Cardiovascular disease Болест на срцевите крвни садови
Care management Управување со негата
Care manager Лице што управува со негата
Care plan План за нега
Care plan review Ревизија на планот за нега
Care planning Планирање на негата
Care recipient Примател на нега
Care review Ревизија на планот за нега
Care services Услуги за нега
Care standards Стандарди на нега
Caregiver Негувател
Carer (private / family member) Негувател
Carer (staff member employed in a residential or community setting) Негувател
Carer allowance Додаток за негувател
Carer payment Исплата за негувател
Carer Resource Centre Информативен центар за негуватели
Carer Respite Centre Центар за одмена на негувателите
Carer Respite Centre - Commonwealth Carer Respite Centre Центар за одмена на негувателите - Сојузен центар за одмена на негувателите
Carer support group Група за поддршка на негуватели
Case management Управување со случајот
Case manager Лице што управува со случајот
Case mix Проценка на просечните потреби од услуги
CAT scan Компјутерско рендгенско снимање
Cataract Очно перде - катаракт
Catchment area Подрачје на медицинско дејствување
Catheter Цевче за внесување на препарати во телото или за изнесување на телесните течности - катетер
Cause of death Причина за смрт
Centrelink Multilingual Service Повеќејазична служба на Centrelink
Certification Одобрение
Cervical cancer Рак на грлото на матката
Challenging behaviour Непогодно однесување
Changed behaviour Променето однесување
Changed sexual behaviour Променето сексуално однесување
Chapel Капела
Chaplain Капелан
Charge (as separate from fee) Наплата
Charitable sector Здравствен сектор што работи бесплатно, на милосрдна основа
Charter of Residents Rights and Responsibilities Повелба за правата и обврските на станарите
Chiropractors Хиротерапевт на ’рбетниот столб
Choke Загушување
Choking Давење
Cholesterol Маснотии во крвта - холестерол
Chronic and complex condition Хронична и сложена здравствена состојба
Chronic care Хронична нега
Chronic disease Хронична болест
Claim form Формулар за поднесување на барање
Client focused solutions Решенија сосредоточени на клиентот
Client handbook Прирачник за клиентот
Clients Клиенти
Clinical care Клинички здравствени услуги
Clinical condition Клиничка состојба
Clinical event Клинички настан
Clinical examination Клиничко испитување
Clinical interview Клинички разговор
Clinical pathways Клинички постапки
Clinical treatment Клиничко лекување
Clinician Клинички лекар
Close relation Блиско сродство
Cognitive ability Спознајна способност
Cognitive Dementia and Memory Service (CDAMS) Служба за лица што имаат проблеми со спознајните способности, со деменцијата и со помнењето
Cognitive impairment Спознајна онеспособеност
Cohort Сродна група
Colon cancer Рак на дебелото црево
Comment box Кутија за оставање на мислења
Commode chair Стол што служи како клозет
Commonwealth Care Link Centres Сојузни центри за информирање во врска со негата Carelink
Commonwealth Carelink Centres Сојузен центар за информирање на негувателите
Commonwealth Carer Resource Centre Сојузен центар за одмена на негувателите од негата
Commonwealth Government Сојузна влада
Commonwealth Hearing Services Program Сојузна програма за услуги во врска со слухот
Commonwealth Ombudsmen Сојузен правобранител
Commonwealth Seniors Concession Card Сојузна картичка за попусти за постари граѓани
Commonwealth Seniors Health Care Card Сојузна здравствена картичка за постари граѓани
Communication Book Бележник за комуницирање со семејството или установата за нега
Community Заедница
Community health worker Здравствен работник за заедницата
Community Aged Care Packages (CACP) Пакет за нега на постари лица во заедницата
Community based care Нега што се пружа во заедницата
Community care Нега во заедницата
Community group Група во заедницата
Community Health Centre Здравствен центар за заедницата
Community Health Nurse Медицинска сестра за здравјето на заедницата
Community housing Домување во заедницата
Community Mental Health Centre Центар за нега на душевно болни лица во заедницата
Community Nursing Program Програма за медицински сестри во заедницата
Community Partners Program (CPP) Програма за партнери во заедницата
Community treatment order Наредба за лекување во заедницата
Community Visitors Scheme Шема на посетители од заедницата
Community worker Работник од заедницата
Compensable Resident Станар што добива парична надомест од некоја институција
Competency Способност
Complaint Поплака
Complaints handling Начин на постапување при поплаки
Complaints procedures Постапки за решавање на поплаки
Complementary medicine Помошна медицина
Compliance Исполнување на барањата
Compliance with medication Почитување на препишаните лекови
Complication Компликација
Concession - energy concession Попуст - за енергија
Concession card Картичка за попусти
Concessional and Assisted Residents Станари што имаат право на попусти и на парична помош
Concessional Resident Станар што има право на попусти
Condition Состојба
Confidentiality Доверливост
Conflict of interest Судар на интереси
Confusion Збунетост
Consent Согласност
Consent - informed conscent Информирана согласност
Consent form Формулар за согласност
Constipation Запек
Consumer Потрошувач
Continence Способност да се контролира вршењето на нужда
Continence - incontinence Неспособност да се контролира вршењето на нужда
Continence - National Continence Hotline Национална дежурна телефонска линија за советување при неспособност да се контролира вршењето на нужда
Continence - stress incontinence Неспособност да се контролира вршењето на нужда при напрегање
Continence absorption aids Помагала за впивање за лица што се неспособни да го контролираат вршењето на нужда
Continence Aides Assistance Scheme Шема за помош со помагала за лица што се неспособни да го контролираат вршењето на нужда
Continence management Постапување кога лицето не може да го контролира вршењето на нужда
Continuing Care Retirement Community Населба во која се пружа продолжителна нега
Continuity of care Продолжителна нега
Continuous quality improvement Постојано подобрување на квалитетот
Continuum of care Продолжителна нега
Contract Договор
Convalescence Закрепнување на болно лице
Cooked and chilled meals Зготвени и изладени јадења
Coping Справување
Corn (callus) Здебелена кожа на стапалото или на ножните прсти настаната заради неудобни чевли , жуљ
Coronary heart disease Заболување на срцевата артерија
Cost of a local call Цена на локален повик
Cost of living Животни трошоци
Council on the Ageing (COTA) Одбор за стареење
Counselling Советување
Counsellor Советник
Cramps Грчеви
Crisis Assessment Team (CAT) Тим за оценување во итни случаи
Critical incident Критична случка
CT Scan Компјутерско рендгенско снимање
Cultural background information Информации за народот и културата од каде што потекнува лицето
Cultural diversity Културна разноликост
Cultural preferences Културни претпочитања
Culturally and linguistically diverse (CALD) Културно и јазично различен
Culturally appropriate Културно соодветен
Daily income tested fee Дневна цена што се одредува со проверка на приходот
Data collection Прибирање на податоци
Data matching Споредување и совпаѓање на податоци
Day centre Дневен центар
Day Respite Centres Дневни центри за одмена од негата
Death Смрт
Debriefing Заклучен извештај
Deeming Приходи од инвестирани пари
Deep vein thrombosis Длабоковенска тромбоза
Delivered meals Испорака на оброци
Delusion Замислување на работи што не се вистински
Delusional Склон кон замислување на работи што не се вистински
Delusions Замислувања на работи што не се вистински
Dementia Деменција
Dementia - AIDS related dementia Деменција што настанува поради болеста СИДА
Dementia - alcohol related dementia Деменција што настанува поради алкохол
Dementia Education and Support Program Програма за поучување и поддршка при деменција
Dementia Specific Care Специфична нега за лица со деменција
Dementia with Lewy bodies Деменција со Луи-тела
Demography Демографија
Dental Hospital Заболекарска болница
Dental Services Заболекарски услуги
Dental Technician Забен техничар
Dentist Заболекар
Dentures Вилици
Department of Health and Ageing Оддел за здравство и за постари лица
Department of Health and Ageing - Australian Government Оддел за здравство и за постари лица при Владата на Австралија
Department of Health and Ageing - Commonwealth Сојузен оддел за здравство и за постари лица
Department of Veteran Affairs (DVA) Оддел за ветерански работи
Dependant Зависно лице
Dependent child Зависно дете
Depression Вознемиреност, нерасположение, секирање
Diabetes Шеќерна болест
Diabetes Australia Австралиско здружение за болни од шеќерна болест
Diabetes educator Лице што поучува во врска со шеќерната болест
Diagnosis Дијагноза
Diagnosis - early diagnosis Рана дијагноза
Diet Начин на исхрана
Diet - special diet Специјален начин на исхрана
Dietary requirements Прехранбени потреби
Dietary restrictions Прехранбени ограничувања
Dietician Стручњак за исхрана
Dignity Достоинство
Direct care Директна нега
Director of Nursing (DON) Медицинска сестра што управува со медицинската нега
Disability Онеспособеност
Disability support pension Пензија за поддршка на онеспособени лица
Disabled Онеспособен
Discharge Отпуштање
Discharge date Отпуштање - датум
Discharge plan План за отпуштање
Discharge planning Отпуштање - планирање
Disclosure Откривање
Discrimination Дискриминација
Disease Болест
Disease control Контрола на болеста
Disease management Управување со болеста
Disease prevention Спречување на болеста
Disorder Нарушување
Disposable underwear Долна облека што се фрла по употребата
District Nurse Медицинска сестра за одредена територија
Diversional Therapist/Activities coordinator Координатор на активности
Diversional therapy Лекување преку забава и разонода
Diversity Разноликост
Dizziness Вртоглавица
Do not resuscitate orders Налог да не се враќа пациентот во живот
Doctor Лекар
Domestic violence Домашно насилство
Dose administration aids Помагала за одмерување на дозите
Dossette box Кутија за дозирање на лековите
Drug utilisation review Ревизија на употребата на лекови
Drugs Лекови
Dry mouth Сува уста
Dual diagnosis Двојна дијагноза
Duty of care Должност да се пружа нега
Dying Умирање
Dysphasia Тешкотии со зборувањето
Early intervention Рано дејствување
Effectiveness Целисходно работење
Elderly Постар
Electro convulsive therapy Лекување со електрошокови
Eligibility Исполнување на условите
Emergency Итен случај
Emergency accommodation Сместување во итни случаи или привремено сместување
Emergency accommodation / Transitional Accommodation Сместување во итни случаи или привремено сместување
Emergency services Служби за итни случаи
Emotional support Емотивна поддршка
Empowerment Оспособување на лица во неповолна положба да може да се залагаат за своите права
End of life care Нега при крајот на животот
End of life care - Needs-based end of life care Нега при крајот на животот базирана врз потребите на пациентот
End of life decision Одлука за начин на завршување на животот
End-of-life Крај на животот
Endemic Локален - ендемичен
Endorsed Официјално поддржан
Enduring Power of Attorney Трајно полномошно
Enduring power of attorney (financial) Трајно полномошно (финансиско)
Enduring Power of Attorney - Medical Power of Attorney Овластување за медицинско застапување - трајно полномошно
Enduring Power of Guardianship Трајно овластување за старателство
Entitled Има право на нешто
Epidemic Епидемиски
Epidural Епидурална опојка
Episode of care Одреден период од негата
Equal access Рамноправен пристап
Equitable Рамноправен
Escort to appointments Придружување на состаноци
Essential supports Основни поддршки
Ethnicity Етничка припадност
Euthanasia Еутаназија
Eventually fatal condition Неизлечива болест
Extended Aged Care at Home (EACH) Проширена нега во домот
Extended care facility Установа за проширена нега
Extended care services Служби за проширена нега
Extra Service Дополнителна услуга
Extra Service Agreement Договор за дополнителна услуга
Extra service fee Наплата за дополнителна услуга
Facilitate communication Олеснување на комуникацијата
Facility / Aged care facility / Aged care home / Home / Residential Facility / Residential Service / Residential Home Старечки дом
Fact sheets Информативни листови
Falls Падови
Family Семејство
Family Liaison Officer Службеник за поврзување на семејствата
Family Court of Australia Семеен суд на Австралија
Family history Семејна историја
Family support Семејна поддршка
Fee policy Правилник за наплата
Fee-for-service Наплата по услуга
Feedback Повратни информации
Fees and charges Цени и наплати
File number Број на картонот
Financial contribution Финансиски придонес
Financial entitlements Финансиски права
Financial hardship Финансиски тешкотии
Financial institution Финансиска институција
Financial year Финансиска година
Fire safety Безбедност од пожари
Flexible care Приспособлива нега
Flexible respite Приспособлива одмена од негата
Flexible responsive services Приспособливи и пресретливи услуги
Flu vaccination Вакцинирање против грип
Foreign pension / Overseas pension Странска пензија
Frail aged people Изнемоштени постари лица
Frail and vulnerable Изнемоштен и ранлив
Frailty Изнемоштеност
Frame Рамка
Free Бесплатно
Free of charge Бесплатно
Fringe benefits Дополнителни бенефиции на работниците
Full pension Целосна пензија
Full pensioner Целосен пензионер
Functional disability Функционална онеспособеност
Funded by the government Финансирано од државата
Funding Финансирање
Furnishing and equipment Опремување
Gag Гадење
General Practitioner Општ лекар
Genuine concern Искрена загриженост
Geriatric services Служби за постари лица
Geriatric assessment Оценување на постари лица
Geriatric rehabilitation service Служба за оспособување на постари лица
Geriatrician Специјалист за постари лица - геријатар
Geriatrics Медицина за постари лица - геријатрија
Gerontology Наука што го проучува стареењето - геронтологија
Gifts - acceptance of gifts Примање на подароци
Glaucoma Очен притисок - глауком
Grab rail Дршка за придржување
Grief and loss Тага и загуба
Grievance Тага
Grieving Тагување
Grooming Чешлање
Guardian Старател
Guardianship Старателство
Guardianship Tribunal Трибунал за старателство
Guidelines Напатствија
Guiding principles Принципи според кои се постапува
Gutter frame Рамка за потпирање
Hallucinations Гледање или слушање на работи што не постојат - халуцинации
Hand rails Дршка за придржување
Hazard Опасност
Health Assessment Оценување на здравјето
Health Care Card Здравствена картичка
Health care provider Давател на здравствена нега
Health care system Систем за здравствена нега
Health educator Лице што поучува во врска со здравјето
Health information Здравствени информации
Health insurance Здравствено осигурување
Health Insurance Commission (HIC) Здравствено осигурување
Health provider Комисија за здравствено осигурување
Healthy ageing Давател на здравствена нега
Healthy eating Здраво стареење
Healthy eating pyramid Пирамида на здравата исхрана
Hearing - Commonwealth Hearing Services Program Сојузна програма за услуги во врска со слухот
Hearing aid Слушно помагало
Hearing Services Voucher Картичка (ваучер) за услуги во врска со слухот
Heart attack Срцев напад
Heart failure Срцев удар
Heart Foundation Фондација за срце
Heart Foundation of Australia Австралиска фондација за срце
Helpline Телефонска линија за помош
Hereditary Наследно
High care facility Висок степен на нега
High care resident Станар во установа со висок степен на нега
High standard of care Висок стандард на нега
Holistic Сеопфатно
Holistic approach Холистичен пристап (што ги зема предвид сите потреби на пациентот)
Home (Private / Personal) Дом (приватен / личен)
Home / Aged care facility / Aged care home / Facility / Residential Facility / Residential Service / Residential Home Старечки дом
Home and Community Care (HACC) Нега во домот и во заедницата
Home Care Services Служби за нега во домот
Home care worker Работник за нега во домот
Home cleaning Чистење на домот
Home like environment Опкружување слично на домашното
Home maintenance Одржување на домот
Home maintenance - minor home maintenance Поситно одржување на домот
Home Medicine Review Ревизија на лековите што се земаат дома
Home visit Домашна посета
Homeless Бездомник
Homeless people Бездомни лица
Homoeopathy Хомеопатија
Hospice Нега на луѓе што се на умирање
Hospital Fees Болнички цени
Hospital in the home Болница во домот
Hospitalisation Сместување во болница
Hostel Хостел
Housing office Канцеларија за домување
Human capital Човечки капитал
Human Rights and Equal Opportunity Commission Комисија за човекови права и за еднакви можности
Huntington's disease Хантингтонова болест
Identification badge Значка за идентификација
Illness Болест
Illusions Искривено гледање на реалноста
Impairment Онеспособеност
Improvement log Дневник за бележење на подобрувањето
Income Приход
Income statement Изјава за приходот
Income support Поддршка на приходот
Income tax return Даночна пријава
Income testing Проверка на приходот
Independent living Самостојно живеење
Independent Living Units / Self Care Living Units Станови за самостојно живеење
Independent living within a retirement village Самостојно живеење во пензионерска населба
Individual care plan Поединечен план за нега
Individualised care Нега приспособена кон поединецот
Infectious diseases Заразни болести
Influenza (Flu) Грип
Informal support Неофицијална поддршка
Information privacy principles Принципи за приватноста на информациите
Informed choice Информиран избор
Informed consent Информирана согласност
Ingestion Голтање
Initial Consent Form Формулар за давање на почетна согласност
Injury prevention Спречување на повреди
Inpatient Внатрешен пациент
Insurance policy Осигурителна полиса
Insurance premium Осигурителна премија
Intake Прием
Intake form Формулар за прием
Intake officer Службеник за прием
Intensive care Засилена нега
Intensive care unit Одделение за засилена нега
Intensive treatment Засилено лекување
Inter agency referral Упатување меѓу агенции
Interdisciplinary team Интердисциплинарен тим
Interpreting service Преведувачка служба
Intervention Мешање во туѓи работи
Intervention order Судска забрана за пристап
Intimacy and sexuality Интимен живот и сексуалност
Involuntary patient Пациент што се лекува против својата волја
Isolation Осаменост
Isolation - social isolation Осамен живот во општеството
Judge Судија
Languages other than English (LOTE) Јазици што не се англиски
Legal advice Правни совети
Legal Aid Правна помош
Legal rights Законски права
Legal status Законска положба
Life cycle Текот на животот
Life event Животен настан
Life expectancy Очекувана должина на животниот век
Life insurance Животно осигурување
Lifestyle Начин на живеење
Lifestyle choices Избор на начинот на живеење
Lifting device Направа за кревање
Linkages Проекти за поврзување
Living arrangements Организирање на начинот на живеење
Lobbying Заземање
Lone person Осамено лице
Loneliness Осаменост
Loss and grief Загуба и тага
Loss of inhibitions Губење на срамот
Low care facility Установа со низок степен на нега
Low level care Низок степен на нега
Lump sum Целосна еднократна исплата на парите од пензискиот фонд
Malnutrition Потхранетост
Malpractice Лошо вршење на работата
Mammogram Рентгенско снимање на дојките - мамограм
Manager Управник
Mandatory reporting Задолжително известување
Manual handling Работи што се вршат со раце
Mature age worker Постаро вработено лице
Maximum rate Највисока стапка
Meals Оброци
Meals - culturally appropriate meals Оброци - соодветни според културното потекло
Meals - halal meals Халал оброци
Meals - kosher meals Кошер оброци
Meals - vitamised meals Витаминизирани оброци
Meals on Wheels Оброци што се испорачуваат дома
Means test Проверка на приходот и имотот
Means tested (fees) За кои е потребна проверка на приходот и имотот (цени)
Medical consent Медицинска согласност
Medical Examination Медицинско испитување
Medical history Медицинска историја
Medical record Медицински запис
Medical records Медицински записи
Medically necessary Медицински неопходно
Medicare Medicare
Medication Лек
Medication - administration of medication Давање на лекови
Medication management Управување со лековите
Memory loss Губење на помнењето
Menopause Менопауза
Mental health Душевно здравје
Mental health provider Давател на услуги во врска со душевното здравје
Mental health review board Одбор за ревизија на душевното здравје (Mental Health Review Board)
Mental health services Услуги во врска со душевното здравје
Mental illness Душевна болест
Mild Cognitive Impairment (MCI) Благо нарушување на спознајните способности
Mini mental Кратко испитување на душевната состојба
Mini mental state examination Кратко испитување на душевната состојба
Mission Задача
Mobility aids Помагала за подвижност
Monitoring and review of care plan Надзор и ревизија на планот за нега
Monitoring of care Надзор на негата
Mouth care Нега на устата
Movable units (granny flats) Самостојни бунгалови
MRI scan Снимање со магнетна резонанција
Multi purpose system Повеќенаменски систем
Multi purpose taxi program Повеќенаменска програма за превоз со такси
Multi-infarct dementia Повеќеинфарктна деменција
Multidisciplinary team Мултидисциплинарен тим
Multiple disabilities Повеќе онеспособености
Multipurpose Service Program Програма эа повеќенаменски служби
Music therapy Лекување со музика
National Continence Hotline Национална дежурна телефонска линија за помош при неспособност да се контролира вршењето на нужда
National Dementia Behavioural Advisory Service Национална советодавна служба за однесување при деменција
Naturopath Лице што лекува со природни елементи - натуропат
Naturopathy Лекување со природни елементи - натуропатија
Nausea Гадење
Near miss Медицинска грешка без последици
Needs - cultural need Културни потреби
Needs - personal needs Лични потреби
Needs - spiritual needs Духовни потреби
Needs based planning Планирање засновано на потребите
Needs-based end of life care Нега при крајот на животот базирана врз потребите на пациентот
Neglect Запоставување
Neglect - self neglect Самозапоставување
Negligence Несовесност
Neurogerentology Наука за невролошките нарушувања поврзани со стареењето - неврогеронтологија
Neurologist Невролог
Neuropsychology Невропсихологија
Next of kin Најблизок родинина
No lift policy Правило - не треба да се врши кревање
No restraint policy Правилник според кој не треба да се врши ограничување
Non English speaking background Неанглиско говорно потекло
Non nursing tasks Немедицински должности
Non pensioner Непензионер
Not-for-profit provider Непрофитна организација
Nurse Медицинска сестра
Nurse - qualified nurse Квалификувана медицинска сестра
Nurse - registered nurse Регистрирана медицинска сестра
Nurse practitioner Медицинска сестра што врши и лекарски должности, под надзор на лекар
Nursing care Нега од медицинска сестра
Nursing home Дом за нега
Nutrition Исхрана
Nutrition and hydration Исхрана и внесување на вода во организмот
Nutritionist Стручњак за исхрана
Occupancy rate Стапка на искористеност
Occupational therapy Терапија за работно оспособување
Occupational health and safety Здравје и безбедност на работното место (Occupational Health and Safety)
Occupational Health and Safety - risks and potential hazards Опасности и можни опасни ситуации на работното место
Occupational therapist Терапевт за работно оспособување
Oedema Задржување на течности - оток
Office of the Commissioner for Complaints Канцеларија на началникот за поплаки (Office of the Commissioner for Complaints)
Office of the Public Advocate (OPA) Канцеларија на јавниот застапник
Older people Постари лица
Ombudsman Јавен правобранител
Ongoing review Тековна ревизија
Ophthalmologist Очен специјалист - офталмолог
Optical Services Услуги во врска со видот
Optometrist Оптичар
Orthoses Ортопедски влошки за чевли
Orthotics Дел од медицината што се занимава со изработка и поставување на ортопедски помагала - ортопедика
Osteopath Специјалист за мускули и коски - остеопат
Osteoporosis Кртост на коските - остеопороза
Out of pocket expenses Трошоци што пациентот си ги плаќа сам
Outcome Исход
Outcome criteria Критериуми за мерење на исходот
Outcome measurement Мерење на исходот
Outpatient Надворешен пациент
Outpatient care Нега на надворешни пациенти
Outpatient Clinic Амбуланта за надворешни пациенти
Outreach Информирање за расположивите услуги
Over the counter drugs Лекови што се продаваат без рецепт
Overseas pension / Foreign pension Странска пензија
Paedology Медицина на стапалата - педологија
Pain management Постапување при болки
Pain management program Програма за совладување на болка
Palliation Палиативна нега (Нега со цел да се ублажат симптомите на сериозно болни лица)
Palliative approach Палиативен пристап
Palliative care Палиативна нега
Palliative care - Paediatric palliative care Палиативна нега за деца
Palliative care - Palliative care provider Стручно лице за палиативна нега
Palliative care - Quality standards Стандарди за квалитет
Palliative care - Specialist palliative care provider Специјалист за палиативна нега
Palliative care provider Стручно лице за палиативна нега
Part pension Делумна пензија
Part pensioner Делумен пензионер
Partners in Culturally Appropriate Care Victoria (PICAC) Партнери во културно соодветна нега во Викторија
Partnership between client and care manager Партнерство меѓу клиентот и лицето што управува со негата
Passive intervention Заштита и спречување на заболувања
Pastoral care worker Работник за верско згрижување
Pathology Патологија
Patient Пациент
Peak bodies Највисоки органи и тела
PEG feeding ПЕГ хранење
Pelvic floor Долниот дел на карлицата
Pelvic floor exercises Вежби за долниот дел на карлицата
Pelvic floor strength Сила на долниот дел на карлицата
Pension Пензија
Pensionable Age Возраст за пензија
Pensioner Concession Card Пензионерска картичка за попусти
Personal circumstances Лични околности
Personal alarm Лична направа за тревожење
Personal care Лична нега
Personal care plan План за лична нега
Personal care worker Работник за лична нега
Personal circumstances Лични околности
Personal independence Лична самостојност
Personal information Лични информации
Personal preferences Лични претпочитања
Pets Животни миленици
Pharmaceutical Benefits Scheme (PBS) Шема за фармацевтски бенефиции
Pharmaceutical allowance Додаток за лекови
Pharmacist Аптекар
Physiotherapist Физиотерапевт
Physiotherapy Физиотерапевт
Pills Апчиња
Placebo Лек или медицинска постапка без вистинско дејство - плацебо
Placebo effect Плацебо ефект
Planned Activity Group (PAG) Група за планирана активност
Podiatrist Специјалист за стапала
Podiatry Нега на здрави и болни стапала
Point of care services Помошни лабораториски и други услуги што се пружаат во болниците
Policy Правилник
Portability Преносливост
Positive ageing Позитивно стареење
Post operative care Нега после операција
Post operative complications Компликации после операција
Post traumatic stress disorder Растројство после трауматски состојби и тегоби
Post-acute care Нега после акутно заболување
Potential hazards Можна опасност
Power of Attorney Овластување за застапување
Pre entry leave Отсуство пред вселувањето во установата за нега
Prejudice Предрасуда
Prescription Рецепт
Prescription drugs Лекови што се добиваат на рецепт
Prescription only medication Лек што се издава само на рецепт
Pressure area Место што е иэложено на притисок
Pressure sore Рана што настанува поради притисок
Pressure ulcer Рана што настанува поради постојан притисок
Preventative care Здравствена нега за спречување на болести
Prevention Спречување на болести
Primary cancer Примарен рак
Primary care Основна нега
Primary carer Главен негувател во семејството (Лице кое што најмногу е вклучено во негата )
Primary generalist providers Примарни лица за општа здравствена нега
Primary specialist providers Примарни специјалисти за здравствена нега
Principal diagnosis Главна дијагноза
Privacy - Right to Privacy Право на приватност
Privacy Commission Комисија за приватност
Privacy Officer Службеник за приватност
Private hospital Приватна болница
Private provider Приватен давател на услуги
Probate Потврдување на полноважноста на тестамент
Processed foods Преработена храна
Professional code of ethics Правилник за соодветно однесување во одредена професија
Prognosis Предвидување на исходот - прогноза
Program manager Менаџер на програмата
Property assets Недвижен имот
Property damage Оштетување на имот
Proprietor Сопственик
Prostate cancer Рак на простатата
Prostate disease Заболување на простатата
Provider Давател на услуги
Prudential Arrangements Заштита на парите дадени како гаранција
Psychiatric Illness Психијатриска болест
Psychiatrist Психијатар
Psycho geriatrician Специјалист за душевни нарушувања кај постарите луѓе - психогеријатар
Psychogeriatric Assessment Teams (PGAT) Тимови за психогеријатриско оценување
Psychological support Психичка поддршка
Psychologist Психолог
Psychopathology Психопатологија
Psychosis Психоза
Psychosocial rehabilitation Психосоцијално оспособување
Public advocate Јавен застапник
Public holiday Државен празник
Public hospital Државна болница
Quality Care Квалитетна нега
Quality residential services Квалтиетни услуги за сместување во старечки дом
Racial Discrimination Act Закон против расна дискриминација
Raised garden beds Подигнати градински леи
Raised toilet seat Подигнато клозетско седало
Reassessment Повторно оценување
Recreational activities Активности за забава и разонода
Refer, to refer Упатување
Reference number Број под кој е заведено некое лице или постапка
Referral Упат
Reflexology Рефлексологија
Refusal of medical treatment Одбивање на медицинско лекување
Rehabilitation Оспособување
Rehabilitation Counselling Советување за оспособување
Relapse Враќање на болеста по закрепнувањето
Religious needs Верски потреби
Religious preferences Верски претпочитања
Rent assistance Помош со плаќањето на киријата
Resident Станар
Resident Agreement Договор со станарот
Resident Contribution Придонес од станарот
Resident Handbook Прирачник за станарот
Resident leave Отсуство на станарот
Resident Rights and Responsibilities Права и обврски на станарот
Resident social leave Отсуство на станарот поради општествени причини
Residential Aged Care Advocacy Services Услуги за застапување во врска со сместувањето во старечки дом
Residential care Нега во старечки дом
Residential Facility / Residential Service / Residential Home / Aged care facility / Aged care home / Facility / Home Старечки дом
Residential Home / Residential Facility / Residential Service / Aged care facility / Aged care home / Facility / Home Старечки дом
Residential respite care Одмена од негата во старечки дом
Residential Service / Residential Home / Residential Facility / Aged care facility/ Aged care home / Facility / Home Старечки дом
Resolving complaints Решавање на поплаки
Respect Почит
Respect privacy Почитување на приватноста
Respite - emergency respite Одмена од негата во итен случај
Respite - in home respite Одмена од негата во домот
Respite Care Одмена од негата
Restrainers Помагала за ограничување на способноста за движење
Restraint Ограничување на способноста за движење
Restraint - no restraint policy Правилник со кој се забранува ограничувањето на движењето
Resuscitation Оживување
Resuscitation - not for resuscitation Договор да не се применат постапки за оживување
Retention Amount Износ што се задржува
Retire Пензионирање
Retiree Пензионер
Retirement Пензионирање
Retirement village Пензионерска населба
Review date Датум за ревизија
Reviewing ongoing care needs Ревизија на тековните потреби од нега
Revocation of power of attorney Отповикување на овластувањето за застапување
Rheumatoid Arthritis Реуматично воспаление на зглобовите
Right to privacy Право на приватност
Ripple mattress Воздушен душек што го спречува настанувањето на рани што настануваат поради долго лежење
Risk Опасност
Risk assessment Оценување на опасноста
Risk behaviour Опасно однесување
Risk factors Фактори на опасност
Risk management Управување со опасноста
Risk taking Изложување на опасност
Rooming house Куќа со соби за живеење
Safe living environment Безбедна животна средина
Safety at home Безбедност во домот
Safety rails Сигурносни држачи
Sanctions Казнени мерки
Sanitary pads Хигиенски влошки
Scan Компјутерско рентген снимање - скенирање
Schizophrenia Шизофренија
Second opinion Второ мислење
Secondary cancer Секундарен рак
Secondary care Второстепена нега
Secondary diagnosis Второстепена дијагноза
Self care Самонега
Self Care Living Units / Independent Living Units Станови за самостојно живеење
Self conscious Самосвесен
Self funded retiree household Самофинансирано пензионерско домаќинство
Self management Самостојно управување
Self medication Самолекување
Self referral Самоупатување
Self reliance Способност едно лице да се потпре самото на себе
Self sufficiency Самодоволност
Senior centre Центар за постари лица
Senior citizen's centres Центри за постари граѓани
Seniors Постари лица
Seniors card Картичка за постари лица
Service Agreement Договор за пружање на услуга
Service delivery Испорачување на услуги
Service Provider Давател на услуга
Serviced Apartments Станови што се опслужуваат
Sexual - changed sexual behaviour Изменето сексуално однесување
Sexual behaviour Сексуално однесување
Sexual harassment Сексуално вознемирување
Sexuality Сексуалност
Sexuality and intimacy Интимен живот и сексуалност
Sharps Остри медицински или хируршки предмети
Shearing / shear (pressure ulcers) Распукување на кожата (рани што настануваат поради притисок)
Shire Округ
Short term crisis accommodation Краткорочно сместување во итен случај
Showering Туширање
Side effects Споредни реакции
Skin integrity Нега на кожата
Sleep disorders Нарушување на спиењето
Sleep disturbance Нарушување на спиењето
Social activities Социјални активности
Social preferences Претпочитање во однос на општествените работи
Social services Социјални служби
Social stigma Општествено осудување
Social support Социјална поддршка
Social work Социјална работа
Social worker Социјален работник
Solicitor Адвокат
Soluble tablets Таблети што се раствораат
Special care units Установи за специјална нега
Special diets Специјални начини на исхрана
Special Needs Group Група со специјални потреби
Specialist aged care services provider Специјализиран давател на услуги за нега на постари лица
Specialist Service Специјалистичка услуга
Specified Care and Services Специјални начини на исхрана
Specified Services Назначени услуги
Speech pathologist Патолог на говорот
Spiritual needs Духовни потреби
Sporadic Alzheimer's disease Алцхајмерова болест со повремено пројавување
Standard Pension Contribution Стандарден придонес од пензијата
Standard Resident Contribution Стандарден придонес на станарот
State Trustees Државни доверители
Statutory Declaration Службена изјава
Stress Management Управување со напнатоста
Stroke Мозочен удар
Subcortical vascular dementia (Binswanger's disease) Деменција на крвните садови под кората на мозокот (Бинсвангерова болест)
Substance abuse Злоупотреба на супстанции
Substance dependence Зависност од супстанции
Sundown syndrome Влошување на однесувањето касно попладне, ноќе
Superannuation Пензиски фонд
Support - level of support Степен на поддршка
Support care Услуги за дополнителна поддршка и нега
Support care providers Установи и лица што нудат услуги за дополнителна поддршка и нега
Support group Група за поддршка
Support services Служби за поддршка
Supported accommodation Живеалиште со поддршка
Supported Residential Service (SRS) Услуги за сместување во установа со поддршка
Swallowing problems Проблеми со голтањето
Tablets Таблети
Tailored to individual needs Приспособено кон потребите на поединецот
Tax deduction Одбивање од данокот
Tax offset Одбивање од данокот
Tea break Пауза за кафе
Telephone Interpreting Service Телефонска преведувачка служба
Telephone typewriter Машина за пишување по телефон
Terminal condition Неизлечива болест
Terminal illness Неизлечива болест што задолжително предизвикува смрт
The Medical Treatment Act Закон за медицинско лекување
Therapeutic goods Терапевтски стоки
Therapeutic relationship Терапевтски однос
Therapy Терапија
Therapy - music therapy Музичка терапија
Thickened fluid Згусната течност
Thought disorder Нарушување на размислувањето
Toileting - Assistance with toileting Помош со вршењето нужда
Toxins Отрови
Transient Преоден
Transitional Accommodation/ Emergency accommodation Сместување во итни случаи или привремено сместување
Transitional Care Преодна нега
Translation Превод
Translator Преведувач
Transport Превоз
Transport Concession Card holder Лице што има картичка за превоз со попуст
Trauma Телесна повреда - траума
Tube feeding Хранење преку цевка
Ulcer Рана
Ulceration Отворање на рана
Ultrasound Ултразвук
Universal precautions Општи мерки на претпазливост
Urinary retention Задржување на мочката
User Rights Principles Принципи за правата на корисникот
Vaccinations Вакцинации
Values - personal values Лични вредности
Vascular dementia Деменција на крвните садови
Vascular disease Болест на крвните садови
Veteran Ветеран
Veteran Affairs Ветерански работи
Violence Насилство
Visiting library service Подвижна библиотекарска служба
Voluntary patient Пациент што се лекува доброволно
Volunteers Доброволци
Vomiting Повраќање
Vulnerability Ранливост
Vulnerable Ранлив
Waiting list Листа на чекање
Walker - wheeled walker Рамка за одење со тркалца
Walking aids Помагала за одење
Walking frame Рамка за одење
War widow Вдовица чиј маж починал во војна
War Widow's Pension Пензија за воена вдовица
Ward - council ward Округ
Ward - hospital ward Болнички оддел
Webster Pack Кутија за дозирање на лековите
Welfare Officer Службеник на социјалната служба
Wellbeing Благосостојба
Wellness Добросостојба
Wheelchair Инвалидска количка
Wheelchair access Пристап за инвалидски колички
Wheelchair hoist (bus) Шина за качување на инвалидски колички во возило
Wheelchair ramp Мазна коса површина за качување на инвалидски колички
Widow's Pension Пензија за вдовици
Will Тестамент
Will - Living Will Оставање на упатства за начинот на живот
Withdrawal Повлекување
Withdrawal from contact Повлекување од контакти
Withdrawal symptoms Знаци на повлекување
Written Authority Писмено овластување
X-ray Рендген