Glossary of Aged Care Terminology

Containing around 1000 terms translated into 19 community languages, this Glossary of Aged Care Terminology has been developed to promote consistency of translations of aged care information.

We encourage all interpreters and translators working in the area of aged care and related fields to use this resource.
Glossary acknowledgements


Glossary

Use the links below to move to the next page.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z


Abuse Abbuż
Abuse - alcohol abuse Abbuż ta' l-alkoħol
Abuse - drug abuse Abbuż tad-drogi
Abuse - elder abuse Abbuż ta' l-anzjani
Abuse - emotional abuse Abbuż emozzjonali
Abuse - financial abuse Abbuż finanzjarju
Abuse - physical abuse Abbuż fiżiku
Abuse - psychological abuse Abbuż psikoloġiku
Abuse - sexual abuse Abbuż sesswali
Accessibility Aċċessibilità
Accessing aged care services Kif tilħaq is-servizzi ta' kura għall-anzjani
Accommodation Bond Id-Depożitu għall-Alloġġ
Accommodation Bond Agreement Il-Ftehim dwar id-Depożitu għall-Alloġġ
Accommodation Charge Il-ħlas għall-Alloġġ
Accommodation Charge Agreement Il-Ftehim dwar il-ħlas għall-Alloġġ
Accommodation Payment Il-ħlas għall-Alloġġ
Accountability Kontabilità
Accreditation Akkreditazzjoni
Accreditation Standard Standard għall-Akkreditazzjoni
Accreditation Standard Four: Physical Environment and Safety Systems Standard ta' l-Akkreditazzjoni Numru Erbgħa: Ambjent Fiżiku u Sistemi ta' Sigurtà
Accreditation Standard One: Management Systems Standard ta' l-Akkreditazzjoni Numru Wieħed: Sistemi ta' Maniġment
Accreditation Standard Three: Resident Lifestyle Standard ta' l-Akkreditazzjoni Numru Tlieta: L-istil ta' ħajja tar-Resident
Accreditation Standard Two: Health and Personal Care Standard ta' l-Akkreditazzjoni Numru Tnejn: Saħħa u Kura Personali
Accredited facility Faċilità akkreditata
Acquired Brain Injury (ABI) Ħsara fil-Moħħ li ma titwelidtx biha.
Activities Attivitajiet
Activities - Individualised activities Attivitajiet individwalizzati
Activities coordinator/Diversional Therapist Koordinatur ta' l-attivitajiet
Activities of daily living Attivitajiet personali ta' kuljum
Acupuncture Agupuntura
Acute care Kura akuta
Acute condition Kondizzjoni akuta
Administrative Appeals Tribunal (AAT) Tribunal ta' l-Appelli dwar l-Amministrazzjoni
Administrator Amministratur
Admission Dħul
Adult Day Care Centre Ċentru għall-Kura ta' l-Adulti għal waqt il-Jum
Advance care directives Direttivi bil-quddiem tal- kura
Advance care planning Pjanar bil-quddiem tal-kura
Advance care planning Pjanar bil-quddiem tal-kura
Advance Health Care Directive Direttiva bil-Quddiem għall-Kura tas-Saħħa
Adverse drug reaction Reazzjoni ħazina għall-mediċina
Adverse effects Effetti ħziena
Adverse event Ġrajja b'effetti mhux mixtieqa
Advocacy Service Servizz ta' Min Jaqbeż Għalik(Advocacy Service)
Advocate Persuna li taqbeż għalik
After hours telephone service Servizz tat-telefon ta' wara l-ħin tax-xogħol
Age pensioner Pensjonant ta' l-età
Age related cognitive decline Tnaqqis fil-fakultajiet kognittivi minħabba l-età
Aged and Community Care Information Line Linja għall-Informazzjoni dwar l-Anzjani u Kura fil-Komunità
Aged Care Act 1997 L-Att għall-Kura ta' l-Anzjani ta' l-1997 (Aged Care Act 1997)
Aged Care Advocacy Program Programm ta' Min Jaqbeż Għalik fil-qasam tal-Kura ta' l-Anzjani (Aged Care Advocacy Program)
Aged Care Assessment Officer Uffiċjal li Jassessja il-Livell tal-Kura Meħtieġa mill-Anzjani
Aged Care Assessment Service (ACAS) Servizz ta' l-Assessjament tal-Livell tal-Kura Meħtieġa mill-Anzjani
Aged Care Assessment Team (ACAT) Tim li Jassessja l-Livell ta' Kura Meħtieġa mill-Anzjani
Aged Care Complaints and Investigation Scheme L-Iskema ta’ l-Investigazzjoni ta’ l-Ilmenti dwar il-Kura ta’ l-Anzjani
Aged care facility / Aged care home / Facility / Home/ Residential Facility / Residential Service / Residential Home Residenza ta' kura ta' l-anzjani
Aged care home / Facility / HomeResidential Facility / Residential Service / Residential Home/ Aged care facility Residenza ta' kura ta' l-anzjani
Aged Care Quality Assessors Assessuri tal-Kwalità tal-Kura ta' l-Anzjani
Aged care sector Is-settur tal-kura ta' l-anzjani
Aged Care Standards and Accreditation Agency L-Aġenzija għall-Istandards u l-Akkreditazzjoni tal-Kura ta' l-Anzjani
Aged pension Pensjoni ta' l-età
Ageing Il-kobor fl-età
Ageing in place Kura li tkompli fl-istess residenza ta' kura ta' l-anzjani wkoll meta l-bżonnijiet jikbru
Ageing population Popolazzjoni li qed dejjem tixjiħ
Ageism Xjuħija
Agency Aġenzija
Agent Aġent
Aggression Aggressjoni
Allied health personnel Ħaddiema ta' servizzi relattati mas-saħħa
Allied health services Servizzi relattati mas-saħħa
Alternative medicine Mediċina alternattiva
Alternative therapies Terapiji alternattivi
Alzheimer's Australia Alzheimer's Awstralja
Alzheimer's Disease Il-marda Alzheimer
Alzheimer's disease Familial Il-marda Alzheimer tat-tip li tintiret
Ambulance services Servizzi ta' ambulanza
Ambulatory setting Ambjent għan-nies li jistgħu jimxu
Ambulatory care Kura ambulatorja
Amputation Qtugħ ta' parti mill-ġisem
Amputee Persuna li kellha parti minn ġisimha maqtugħa
Ancillary services Servizzi komplimentari
Angiogram Anġjogram
Anorexia Anoreksja
Anti depressant Mediċina kontra d-dipressjoni
Anxiety disorders Marda ta' l-ansjetà
Appeal process Proċess ta' appell
Approved Care Recipient Persuna Approvata biex Tirċievi l-Kura
Approved Provider Provveditur Approvat
Approved Provider Status Status ta' Provveditur Approvat
Arthritis Artrite
Assessment Assessjament
Assessment guidelines Linji gwida ta' l-assessjament
Assessment outcomes Riżultati ta' l-assessjament
Assessment processes Proċessi ta' l-assessjament
Assets Assi
Assistance with bathing and personal hygiene Għajnuna għal ħasil u iġjene personali
Assistance with dressing and grooming Għajnuna biex wieħed jilbes u jżomm ruħu
Assistance with eating and drinking Għajnuna biex wieħed jiekol u jixrob
Assistance with mobility Għajnuna biex wieħed jiċċaqlaq
Assisted living Għajnuna biex wieħed jgħix għal rasu
Assisted living facility Faċilità fejn wieħed isib għajnuna għalkemm jgħix għal rasu
Assisted resident Resident/a mgħejjun/a finanzjarjament
Assistive devices Għodda ta' għajnuna
Assistive technology Teknoloġija li tgħin
Attendant care Kura mogħtija minn servjent
Audiologist Awdjoloġista
Australian Taxation Office (ATO) L-Uffiċċju Awtraljan tat-Taxxa
Autopsy Awtopsja
Average length of stay Tul bejn wieħed u ieħor ta' kemm wieħed idum
Awareness Tkun taf x'qed jiġri
Barrister Avukat li jservi fil-qorti
Basic daily care fee Ħlas għall-kura bażika ta' kuljum
Bed pan Patella
Bed sores Feriti tas-sodda
Bedside manners Manjieri mal-pazjent
Behaviour Intervention Support Team (BIST) Tim li Joffri Appoġġ f'Interventi dwar l-Imġiba
Behaviour management L-imaniġġjar ta' l-imġiba
Beneficiary Werriet
Bequest Legat
Bereavement Mewt ta' xi ħadd fil-familja
Bereavement Allowance Allowance tal-Mewt
Best practice L-aħħjar prattika
Bilingual worker Haddiem li jitkellem zewġ lingwi
Bionic ear Widna bijonika
Bipolar disease Il-marda bipolari
Bladder control Kontroll tal-bużżieqa ta' l-awrina
Bladder control problem Problema tal-kontroll tal-bużżieqa ta’ l-awrina
Blood pressure Pressjoni tad-demm
Blood sugar Iz-zokkor fid-demm
Blood sugar level Il-livell taz-zokkor fid-demm
Bowel cancer Kanċer ta' l-imsaren
Bowel control Kontroll ta' l-imsaren
Briefing Għoti ta' struzzjonijiet dettaljati
Brokerage Senserija
Bulk Billing Kont li jintbagħat direttament lill-Medicare
Cachexia Kakessija
Cancer Kanċer
Cancer Council of Australia Il-Kunsill tal-Kanċer ta' l-Awstralja
Capital gains Profitti kapitali
Caplets Pillola
Cardiovascular disease Mard tal-qalb
Care management Maniġment tal-kura
Care manager Il-maniġer tal-kura
Care plan Il-pjan ta' kura
Care plan review Reviżjoni tal-pjan ta' kura
Care planning L-ippjanar tal-kura
Care recipient Min jirċievi l-kura
Care review Reviżjoni tal-kura
Care services Servizzi ta' kura
Care standards Standards ta' kura
Caregiver Min jagħti l-kura
Carer (private / family member) Persuna li ddur b'xi ħadd
Carer (staff member employed in a residential or community setting) Persuna li ddur b'xi ħadd
Carer allowance Allowance lil min idur b'xi ħadd
Carer payment Ħlas għal min idur b'xi ħadd
Carer Resource Centre Ċentru tar-Riżorsi għall-Persuna li ddur b'xi Ħadd
Carer Respite Centre Ċentru li Jipprovdi Serħan għall-Persuna li ddur b'xi Ħadd
Carer Respite Centre - Commonwealth Carer Respite Centre Ċentru tal-Commonwealth li Jipprovdi Serħan għall-Persuna li ddur b'xi Ħadd
Carer support group Grupp ta' appoġġ għal min idur b'xi ħadd
Case management L-immaniġġjar tal-każ
Case manager Min hu responsabbli mill-każ
Case mix Taħlita ta' każijiet
CAT scan CATskan
Cataract Katarretta
Catchment area Il-firxa ta' l-ilqugħ
Catheter Kateter
Cause of death Il-kaġun tal-mewt
Centrelink Multilingual Service Is-Servizz Multilingwali ta' Centrelink
Certification Ċertifikazzjoni
Cervical cancer Kanċer ċervikali
Challenging behaviour Mġiba diffikultuża
Changed behaviour Mġiba mibdula
Changed sexual behaviour Mġiba sesswali mibdula
Chapel Kappella
Chaplain Kappillan
Charge (as separate from fee) Ħlas
Charitable sector Is-settur tal-karità
Charter of Residents Rights and Responsibilities Iċ-Ċarter tad-Drittijiet u r-Responsabilitajiet tar-Residenti
Chiropractors Kiropratiċi
Choke Faga
Choking Fgar
Cholesterol Kolesterol
Chronic and complex condition Kundizzjoni kronika u kumplessa
Chronic care Kura kronika
Chronic disease Mard kroniku
Claim form Formola għal klejm
Client focused solutions Soluzzjonijiet iffukati fuq il-klijent/a
Client handbook Ktejjeb tal-klijent/a
Clients Klijenti
Clinical care Kura klinika
Clinical condition Kondizzjoni klinika
Clinical event Ġrajja klinika
Clinical examination Eżami klinikui
Clinical interview Intervista klinika
Clinical pathways Direzzjonijiet kliniċi
Clinical treatment Trattament kliniku
Clinician Min imexxi l-klinika
Close relation Qarib viċin
Cognitive ability Kapacità kognittiva
Cognitive Dementia and Memory Service (CDAMS) Servizz dwar Problemi Kognittivi, tad-Dimenzja u tat-Telf tal-Memorja
Cognitive impairment Telfien tal-ħila kognittiva
Cohort Numru ta' nies b'karatteristika komuni
Colon cancer Kanċer tal-musrana l-ħoxna
Comment box Kaxxa għall-kummenti
Commode chair Awrinar magħluq f'siġġu
Commonwealth Care Link Centres Ċentri tal-Commonwealth li jservu ta' ħolqa dwar il-Kura
Commonwealth Carelink Centres Ċentri tal-Commonwealth li jservu ta' ħolqa dwar il-Kura
Commonwealth Carer Resource Centre Ċentru ta' Riżorsi tal-Commonwealth Għal min Idur b'xi Ħadd
Commonwealth Government Il-Gvern tal-Commonwealth
Commonwealth Hearing Services Program Programm ta' Servizzi tal-Commonwealth dwar is-Smigħ
Commonwealth Ombudsmen L-Ombudsman tal-Commonwealth
Commonwealth Seniors Concession Card Il-Kard tal-Commonwealth tal-Konċessjonijiet għall-Anzjani
Commonwealth Seniors Health Care Card Il-Kard tal-Commonwealth tal-Kura tas-Saħħa għall--Anzjani
Communication Book Ktieb ta' Komunikazzjoni
Community Komunità
Community health worker Ħaddiem tas-saħħa komunitarja
Community Aged Care Packages (CACP) Pakketti ta' Kura għall-Anzjani li jgħixu fil-Komunità
Community based care Kura bbażata fil-komunità
Community care Kura komunitarja
Community group Grupp komunitarju
Community Health Centre Ċentru tas-Saħħa Komunitarja
Community Health Nurse Ners tas-Saħħa Komunitarja
Community housing Djar għall-komunità
Community Mental Health Centre Ċentru Komunitarju għas-Saħħa Mentali
Community Nursing Program Programm ta' Nersing fil-Komunità
Community Partners Program (CPP) Programm ta’ l-Isħab Komunitarji
Community treatment order Ordni għal trattament komunitarju
Community Visitors Scheme Skema ta' Viżitaturi Komunitarji
Community worker Ħaddiem komunitarju
Compensable Resident Resident/a eliġibbli għal Kumpens
Competency Kompetenza
Complaint Lment
Complaints handling Trattament ta' l-ilmenti
Complaints procedures Proċeduri għall-ilmenti
Complementary medicine Mediċina kumplementarja
Compliance Osservanza
Compliance with medication Konformità mal-medikazzjoni
Complication Komplikazzjoni
Concession - energy concession Konċessjoni għall-enerġija
Concession card Kard tal-konċessjoni
Concessional and Assisted Residents Residenti li jieħdu Konċessjoni u jirċievu Assistenza
Concessional Resident Resident/a li jirċievi/tirċievi Konċessjoni
Condition Kondizzjoni
Confidentiality Kunfidenzjalità
Conflict of interest Konflitt ta' interessi
Confusion Konfużjoni
Consent Kunsens
Consent - informed conscent Kunsens infurmat
Consent form Formola ta' kunsens
Constipation Stitikezza
Consumer Konsumatur
Continence Kontinenza
Continence - incontinence Inkontinenza
Continence - National Continence Hotline Numru Nazzjonali u ta’ l-Apposta (Hotline) għall-Għajnuna dwar il-Kontinenza
Continence - stress incontinence Inkontinenza kaġunata mill-istress
Continence absorption aids Għajnuniet għall-assorbiment tal-kontinenza
Continence Aides Assistance Scheme Skema ta' Assistenza fl-Għajnuniet tal-Kontinenza
Continence management Maniġġjar tal-kontinenza
Continuing Care Retirement Community Komunità għall-Irtirati fejn hemm Kura Kontinwa
Continuity of care Kontinwità ta' kura
Continuous quality improvement Titjib kontinwu fil-kwalità
Continuum of care Kontinuum tal-kura
Contract Kuntratt
Convalescence Konvalexxenza
Cooked and chilled meals Ikliet imsajrin u miżmuma kiesħa
Coping Ilaħħaq
Corn (callus) Kallu
Coronary heart disease Mard tal-qalb
Cost of a local call Il-prezz ta' telefonata lokali
Cost of living L-għoli tal-ħajja
Council on the Ageing (COTA) Il-Kunsill dwar l-Anzjanità
Counselling Għotja ta' parir
Counsellor Min jagħti l-parir
Cramps Bugħawwieġ
Crisis Assessment Team (CAT) Tim li Jassessja Kriżi
Critical incident Inċident kritiku
CT Scan CT Skan
Cultural background information Informazzjoni dwar l-isfond kulturali
Cultural diversity Diversità kulturali
Cultural preferences Preferenzi kulturali
Culturally and linguistically diverse (CALD) Kulturalment u lingwistikament diversi
Culturally appropriate Xieraq kulturalment
Daily income tested fee Miżata ta' kuljum soġġetta għat-test tad-dħul
Data collection Kollezzjoni ta' data
Data matching Tqabbil ta' data
Day centre Ċentru għall-kura ta' l-anzjani għal matul il-jum
Day Respite Centres Ċentri ta' Serħan matul il-Ġurnata
Death Il-mewt
Debriefing Rapport meta jintemm il-proġett
Deeming Agħmel stima
Deep vein thrombosis Trombożi ta' vina fil-fond
Delivered meals Ikliet imwasslin id-dar
Delusion Delużjoni
Delusional Milqut minn Delużjoni
Delusions Delużjonijiet
Dementia Dimenzja
Dementia - AIDS related dementia Dimenzja relatata ma' l-AIDS
Dementia - alcohol related dementia Dimenzja relatata ma' l-alkoħol
Dementia Education and Support Program Programm ta' Edukazzjoni u Sapport għal nies bid-dimenzja
Dementia Specific Care Kura Speċifika għad-Dimenzja
Dementia with Lewy bodies Dimenzja b'għoqod abnormali (magħrufin bl-isem Lewin bodies)
Demography Demografija
Dental Hospital Sptar Dentali
Dental Services Servizzi Dentali
Dental Technician Tekniku Dentali
Dentist Dentist
Dentures Dentatura
Department of Health and Ageing Dipartiment tas-Saħħa u ta' l-Anzjanità
Department of Health and Ageing - Australian Government Dipartiment tas-Saħħa u ta' l-Anzjanità tal-Gvern Awstraljan
Department of Health and Ageing - Commonwealth Dipartiment tal-Commonwealth tas-Saħħa u ta' l-Anzjanità
Department of Veteran Affairs (DVA) Dipartiment ta' l-Affarijiet tal-Veterani
Dependant Dipendent
Dependent child Tifel/tifla dipendenti
Depression Depressjoni
Diabetes Dijabete
Diabetes Australia L-Għaqda tad-Dijabete ta' l-Awstralja
Diabetes educator Edukatur tad-dijabete
Diagnosis Dijanjosi
Diagnosis - early diagnosis Dijanjosi bikrija
Diet Dieta
Diet - special diet Dieta speċjali
Dietary requirements Bżonnijiet tad-dieta
Dietary restrictions Restrizzjonijiet fid-dieta
Dietician Espert tad-dieta
Dignity Dinjità
Direct care Kura diretta
Director of Nursing (DON) Direttur tan-Nersing
Disability Diżabbiltà
Disability support pension Pensjoni għal nies b'diżabbiltà
Disabled Diżabbiltà
Discharge Ħruġ mill-isptar
Discharge date Data tal-ħruġ
Discharge plan Pjan għall-ħruġ mill-isptar
Discharge planning Ippjanar għall-ħruġ mill-isptar
Disclosure Il-kxif ta' informazzjoni
Discrimination Diskriminazzjoni
Disease Marda
Disease control Kontroll tal-marda
Disease management L-immaniġġjar tal-marda
Disease prevention Prevenzjoni tal-mard
Disorder Problema
Disposable underwear Lbies ta' taħt li jintremew
District Nurse In-Ners Distrettwali
Diversional Therapist/Activities coordinator Koordinatur ta' l-attivitajiet
Diversional therapy L-użu ta' passatemp bħala terapija
Diversity Diversità
Dizziness Stordiment
Do not resuscitate orders Ordni biex ma jippruvawx iqajmuh mill-mewt
Doctor It-tabib
Domestic violence Vjolenza domestika
Dose administration aids Għajnuna fl-amministrazzjoni tad-doża
Dossette box Kaxxa biex tgħin fl-amministrazzjoni tal-mediċini
Drug utilisation review Reviżjoni ta' l-użu tal-mediċina
Drugs Drogi
Dry mouth Ħalq niexef
Dual diagnosis Djanjosi doppja
Duty of care Dmir li tieħu ħsieb
Dying Qed imut
Dysphasia Disfasja
Early intervention Intervent kmieni
Effectiveness Effikaċja
Elderly L-anzjani
Electro convulsive therapy Terapija elettro-konvulsiva
Eligibility Eliġibilità
Emergency Emerġenza
Emergency accommodation Alloġġ ta' emerġenza
Emergency accommodation / Transitional Accommodation Alloġġ f'każ ta' emerġenza
Emergency services Servizzi ta' emerġenza
Emotional support Sapport emozzjonali
Empowerment Għoti ta' setgħa
End of life care Kura matul it-tmiem tal-ħajja
End of life care - Needs-based end of life care Kura matul it-tmiem tal-ħajja skont il-bżonnijiet
End of life decision Deċiżjoni dwar it-tmiem tal-ħajja
End-of-life Tmiem tal-ħajja
Endemic Endemiku
Endorsed Endorsjat
Enduring Power of Attorney Prokura Dejjiema (Enduring Power of Attorney)
Enduring power of attorney (financial) Prokura Dejjiema Finanzjarja
Enduring Power of Attorney - Medical Power of Attorney Prokura Dejjiem Medika
Enduring Power of Guardianship Prokura Dejjiema għall-ħatra ta' Kuratur
Entitled Intitolat
Epidemic Epidemja
Epidural Loppju fis-sinsla tad-dahar
Episode of care Episodju ta' kura
Equal access Aċċess ugwali
Equitable Sewwa u ta' bil-ħaqq
Escort to appointments Akkumpanjament għall-appuntamenti
Essential supports Għajnuniet essenzjali
Ethnicity Etnitiċità
Euthanasia Ewtanasja
Eventually fatal condition Kundizzjoni li eventwalment tkun fatali
Extended Aged Care at Home (EACH) Kura Estiża ta' l-Anzjani Mogħtija fid-Dar
Extended care facility Faċilità għal kura estiża
Extended care services Servizzi ta' kura estiża
Extra Service Servizz ekstra
Extra Service Agreement Ftehim dwar Servizz Ekstra
Extra service fee Il-ħlas għal-servizz ekstra
Facilitate communication Għajnuna biex tikkomunika
Facility / Aged care facility / Aged care home / Home / Residential Facility / Residential Service / Residential Home Faċiltà ta' kura ta' l-anzjani
Fact sheets Karti bil-fatti
Falls Waqgħat
Family Familja
Family Liaison Officer Uffiċjal li Jaħdem mal-Familji
Family Court of Australia Il-Qorti tal-Familja ta' l-Awstralja
Family history L-istorja tal-familja
Family support Appoġġ għall-familja
Fee policy Politika dwar il-ħlas
Fee-for-service Ħlas għas-servizz
Feedback Għoti ta' tagħrif dwar xi ħaġa
Fees and charges Miżati u ħlasijiet
File number In-numru tal-fajl
Financial contribution Kontribuzzjoni finanzjarja
Financial entitlements Jedd għal għajnuna finanzjarja
Financial hardship Tbatija finanzjarja
Financial institution Istituzzjoni finanzjarja
Financial year Sena finanzjarja
Fire safety Sigurtà min-nar
Flexible care Kura flessibbli
Flexible respite Serħan flessibbbli
Flexible responsive services Servizzi flessibbli li jirrispondu malajr
Flu vaccination It-tilqima kontra l-influwenza
Foreign pension / Overseas pension Il-pensjoni li tiġi minn barra l-pajjiż.
Frail aged people Nies anzjani debboli
Frail and vulnerable Debboli u vulnerabbli
Frailty Debbolezza
Frame Frejm ta' għajnuna fil-mixi
Free Ħieles/Ħielsa
Free of charge Bla ħlas
Fringe benefits Benefiċċji minbarra s-salarju
Full pension Pensjoni sħiħa
Full pensioner Min jirċievi l-pensjoni sħiħa
Functional disability Diżabbiltà funzjonali
Funded by the government Mħallas mill-gvern
Funding Flus provduti
Furnishing and equipment Armar u apparat
Gag Sadd
General Practitioner It-Tabib tal-Familja
Genuine concern Inkwiet ġenwin
Geriatric services Servizzi ġerjatriċi
Geriatric assessment Assessjament ġerjatriku
Geriatric rehabilitation service Servizz ta' rijabilitazzjoni ġerjatriku
Geriatrician Tabib speċjalista fil-ġerjatrija
Geriatrics Ġerjatrija
Gerontology Ġerjontoloġija
Gifts - acceptance of gifts Aċċettar ta' rigali
Glaucoma Glawkoma
Grab rail Poġġaman
Grief and loss Niket u nuqqas
Grievance Lment
Grieving Niket
Grooming Kif żamm ruħu
Guardian Kuratur
Guardianship Ix-xogħol ta' kuratur
Guardianship Tribunal It-Tribunal tal-Kuraturi
Guidelines Linjigwidi
Guiding principles Prinċipji li jiggwidaw
Gutter frame Frejm ta' għajnuna fil-mixi
Hallucinations Alluċinazzjonijiet
Hand rails Poġġamani
Hazard Periklu
Health Assessment Assessjament tas-Saħħa
Health Care Card Kard tal-Kura tas-Saħħa (Health Care Card)
Health care provider Min jipprovdi l-kura tas-saħħa
Health care system Sistema ta' kura tas-saħħa
Health educator Edukatur dwar is-saħħa
Health information Informazzjoni dwar is-saħħa
Health insurance Assikurazzjoni dwar is-saħħa
Health Insurance Commission (HIC) Il-Kummissjoni ta' l-Inxurjans dwar is-Saħħa
Health provider Provveditur ta' servizzi tas-saħħa
Healthy ageing Li tixjieħ b'mod tajjeb għal saħħtek
Healthy eating Ikel ibbilanċjat u bnin
Healthy eating pyramid Il-piramida ta' ikel bnin u bbilanċjat
Hearing - Commonwealth Hearing Services Program Programm tal-Commonwealth għas-Servizz tas-Smigħ
Hearing aid Strument biex jgħin fis-smigħ
Hearing Services Voucher Vowċer tas-Servizzi tas-Smigħ (Hearing Services Voucher)
Heart attack Attakk tal-qalb
Heart failure Mard tal-qalb
Heart Foundation Il-Fondazzjoni tal-Qalb
Heart Foundation of Australia Il-Fondazzjoni tal-Qalb ta' l-Awstralja (Heart Foundation of Australia)
Helpline Numru tat-telefon għall-għajnuna
Hereditary Ereditarju
High care facility Faċilità li Toffri Kura ta' livell għoli
High care resident Resident/a li Jeħtieġ/Teħtieġ kura ta' Livell Għoli (High care resident)
High standard of care Standard għoli ta' kura
Holistic Olistika
Holistic approach Mod li jieħu ħsieb il-persuna kollha
Home (Private / Personal) Dar
Home / Aged care facility / Aged care home / Facility / Residential Facility / Residential Service / Residential Home Residenza ta' kura ta' l-anzjani
Home and Community Care (HACC) Kura fid-Dar u fil-Komunità
Home Care Services Servizzi ta' Kura fid-Dar
Home care worker Ħaddiem fil-qasam tal-kura fid-dar
Home cleaning Tindif fid-dar
Home like environment Ambjent li jixbah dak tad-dar
Home maintenance Manutenzjoni tad-dar
Home maintenance - minor home maintenance Manutenzjoni żgħira fid-dar
Home Medicine Review Reviżjoni tal-Mediċini li Jittieħdu d-Dar (Home Medicine Review)
Home visit Viżta fid-dar
Homeless Bla dar
Homeless people Nies bla saqaf fuq rashom
Homoeopathy Omeopatija
Hospice Ospizju
Hospital Fees Il-Miżati ta' l-Isptar
Hospital in the home Sptar fid-dar
Hospitalisation Ammissjoni fl-isptar
Hostel Ħostel
Housing office L-Uffiċċju tad-Djar
Human capital Kapital uman
Human Rights and Equal Opportunity Commission Il-Kummissjoni ta' Drittijiet Umani u Oppurtunatijiet Indaqs
Huntington's disease Il-marda Huntington
Identification badge Baġġ ta' identità
Illness Marda
Illusions Illużjonijiet
Impairment Impediment
Improvement log Reġistru tat-titjib
Income Dħul ta' flus
Income statement Rendikont tat-dħul
Income support Sapport fid-dħul ta' flus
Income tax return Il-formola tat-taxxa
Income testing L-ittestjar tad-dħul
Independent living Għajxien indipendenti
Independent Living Units / Self Care Living Units Postijiet ta' Għajxien Indipendenti
Independent living within a retirement village Postijiet ta' għajxien indipendenti f'villaġġ għal nies irtirati
Individual care plan Pjan ta' kura individwalizzata
Individualised care Kura individwalizzata
Infectious diseases Mard li jittieħed
Influenza (Flu) Influwenza
Informal support Appoġġ informali
Information privacy principles Prinċipji ta' informazzjoni dwar il-privatezza
Informed choice Għażla b'mod infurmat
Informed consent Kunsens infurmat
Ingestion Bligħ
Initial Consent Form Karta ta' Kunsens Inizjali
Injury prevention Prevenzjoni ta' korriment
Inpatient Pazjent fl-isptar
Insurance policy Polza ta' l-assikurazzjoni
Insurance premium Il-primjum ta' l-assikurazzjoni
Intake Dħul
Intake form Applikazzjoni għad-dħul
Intake officer Uffiċjal inkarigat mid-dħul
Intensive care Kura intensiva
Intensive care unit Taqsima tal-kura intensiva
Intensive treatment Trattament intensiv
Inter agency referral Referenza minn a ġenzija għal oħra
Interdisciplinary team Tim interdixxiplinarju
Interpreting service Servizz ta' interpretu
Intervention Intervent
Intervention order Ordni tal-Qorti għal intervent
Intimacy and sexuality ntimità u Sesswalità
Involuntary patient Pazjent li ma ġiex minn rajh
Isolation Iżolazzjoni
Isolation - social isolation Iżolament soċjali
Judge Imħallef
Languages other than English (LOTE) Lingwi oħrajn minbarra l-Inglż
Legal advice Parir legali
Legal Aid Assistenza Legali (Legal Aid)
Legal rights Drittijiet legali
Legal status Status legali
Life cycle Iċ-Ċiklu tal-ħajja
Life event Avveniment li jaffettwa l-ħajja
Life expectancy Kemm mistenni jgħix
Life insurance Inxurjans fuq il-ħajja
Lifestyle Mod tal-għajxien
Lifestyle choices Għażliet fil-mod tal-għajxien
Lifting device Għodda ta' l-irfigħ
Linkages Ħolqiet
Living arrangements Arranġamenti tal-għajxien
Lobbying Manuvrar biex jinfluwenza nies fil-poter
Lone person Bniedem waħdu
Loneliness Solitudini
Loss and grief Telf u niket
Loss of inhibitions Nuqqas ta' mistħija
Low care facility Faċilità b'kura f'livell baxx
Low level care Kura f'livell baxx
Lump sum Is-somma f'daqqa
Malnutrition Malnutriment
Malpractice Abbuż professjonali
Mammogram X-Ray tas-sider
Manager Maniġer
Mandatory reporting Rappurtar mandatorju
Manual handling Tqandil manwali
Mature age worker Anzjan li għadu jaħdem
Maximum rate Rata massima
Meals Ikliet
Meals - culturally appropriate meals Ikel kulturalment xieraq
Meals - halal meals Ikel ħalal
Meals - kosher meals Ikel mħejji skond il-liġi Lhudija
Meals - vitamised meals Purè ta' l-ikel
Meals on Wheels Ikel li jwassluh fid-djar
Means test Test biex jaraw kemm tiflaħ tħallas
Means tested (fees) Miżati maħdumin skond ma tiflaħ tħallas
Medical consent Kunsens mediku
Medical Examination Eżami Mediku
Medical history Storja medika
Medical record Rekord mediku
Medical records Rekords mediċi
Medically necessary Bżonjuż medikament
Medicare Medicare
Medication Medikazzjoni
Medication - administration of medication L-amministrazzjoni tal-medikazzjoni
Medication management L-immaniġġar tal-medikazzjoni
Memory loss Telf tal-memorja
Menopause Menopawsa
Mental health Saħħa mentali
Mental health provider Provveditur ta' servizzi tas-saħħa mentali
Mental health review board Bord ta' reviżjoni dwar is-saħħa mentali
Mental health services Is-servizzi tas-saħħa mentali
Mental illness Mard mentali
Mild Cognitive Impairment (MCI) Ħsara Kognittiva Żgħira
Mini mental Eżami ta l-istat kognittiv tal-pazjent (Mini mental)
Mini mental state examination Eżami ta l-istat kognittiv tal-pazjent (Mini mental)
Mission Missjoni
Mobility aids Għajnuniet fil-mobbiltà
Monitoring and review of care plan Immonitorjar u reviżjoni tal-pjan ta' kura
Monitoring of care Immonitorjar tal-kura
Mouth care Kura tal-ħalq
Movable units (granny flats) Fletts li jistgħu jittieħdu band'oħra
MRI scan Skan ta' l-MRI
Multi purpose system Sistema b'għadd ta' għanijiet
Multi purpose taxi program Programm għall-użu ta' taksi għall-għanijiet differenti
Multi-infarct dementia Dimenzja kaġunata minn għadd ta' attakki ħfief ta' puplesija
Multidisciplinary team Tim multidixxiplinarju
Multiple disabilities ħafna diżabbiltajiet
Multipurpose Service Program Programm ta' Servizz għall-Għanijiet Differenti
Music therapy Terapija permezz tal-mużika
National Continence Hotline Numru ta' l-Apposta (Hotline) Nazzjonali tat-Telefon għall-Għajnuna dwar il-Kontinenza
National Dementia Behavioural Advisory Service Servizzi Nazzjonali ta' Parir għal Imġiba ta' nies bid-Dimenzja
Naturopath Naturista
Naturopathy Naturupatija
Nausea Dardir
Near miss Kważi żball
Needs - cultural need Bżonnijiet kulturali
Needs - personal needs Bżonnijiet personali
Needs - spiritual needs Bżonnijiet spiritwali
Needs based planning Ippjanar skond fejn hemm l-akbar bżonn
Needs-based end of life care Kura matul it-tmiem tal-ħajja skont il-bżonnijiet
Neglect Traskuraġni
Neglect - self neglect Traskuraġni tiegħu/tagħha nnifsu/innifisha
Negligence Negliġenza
Neurogerentology Newroġerentoloġija
Neurologist Tabib speċjalista tas-sistema nervuża
Neuropsychology Newropsikoloġija
Next of kin Qraba viċini
No lift policy Politika li ma tippermettix irfigħ
No restraint policy Politika li ma tippermettix it-trażżin
Non English speaking background Sfond fejn mhux mitkellem l-Ingliż
Non nursing tasks Xogħol li m'hemmx għalfejn isir minn ners
Non pensioner Bniedem li mhux pensjonant
Not-for-profit provider Provveditur li ma jagħmilx xogħol għall-profitt
Nurse Ners
Nurse - qualified nurse Ners kwalifikat/a
Nurse - registered nurse Ners irreġistrat/a
Nurse practitioner Ners prattikanti
Nursing care Kura ta' ners
Nursing home Nersing ħowm
Nutrition Nutriment
Nutrition and hydration Nutriment u Idrazzjoni
Nutritionist Espert tan-nutriment
Occupancy rate Ir-rata ta' l-okkupazzjoni
Occupational therapy Terapija biex tgħinek tikseb l-indipendenza fl-attivitajiet tax-xogħol
Occupational health and safety Saħħa u sigurtà li għandhom x'jaqsmu max-xogħol
Occupational Health and Safety - risks and potential hazards Riskji u perikli li jistgħu jiġru dwar is-saħħa u s-sigurtà li għandhom x'jaqsmu max-xogħol
Occupational therapist Terapista okkupazionali
Oedema Edema
Office of the Commissioner for Complaints L-Uffiċċju tal-Kumissarju għall-Ilmenti (Office of the Commissioner for Complaints)
Office of the Public Advocate (OPA) L-Uffiċċju ta' l-Uffiċjal Pubbliku li Jaqbeż Għalik
Older people Persuni aktar anzjani
Ombudsman L-Ombudsman
Ongoing review Reviżjoni li għadha għadejja
Ophthalmologist Oftalmologu
Optical Services Servizzi għas-saħħa ta' l-għajnejn
Optometrist Ottometrist
Orthoses Suletta speċjali
Orthotics Ortoteka
Osteopath Osteopata
Osteoporosis Osteoporożi
Out of pocket expenses Spejjeż li jibqagħlek tħallas minn butek
Outcome Ir-riżultat
Outcome criteria Il-kriterji tar-riżultati
Outcome measurement Il-qies tar-riżultat
Outpatient Pazjent li mhux fi sptar
Outpatient care Kura ta' pazjent li mhux fi sptar
Outpatient Clinic Klinika għall-pazjenti li mhumiex fi sptar
Outreach Attivitajiet fil-komunità
Over the counter drugs Mediċina li tista' tinxtara bla riċetta tat-tabib
Overseas pension / Foreign pension Il-pensjoni li tiġi minn barra l-pajjiż.
Paedology Studju tal-mard tas-saqajn
Pain management Maniġġar ta’ l-uġigħ
Pain management program Programm għall-immaniġġar ta' l-uġigħ
Palliation Serħan mill-uġigħ
Palliative approach Mod ta’ kif ittaffi l-uġigħ
Palliative care Kura li ttaffi l-uġigħ
Palliative care - Paediatric palliative care Kura biex ittaffi l-uġigħ fit-tfal
Palliative care - Palliative care provider Provveditur tal-kura li ttaffi l-uġigħ
Palliative care - Quality standards Standards tal-Kwalità
Palliative care - Specialist palliative care provider Provveditur speċjalizzat tal-kura li ttaffi l-uġigħ
Palliative care provider Provveditur tal-Kura li ttaffi l-uġigħ
Part pension Pensjoni parzjali
Part pensioner Pensjonant li jieħu pensjoni parzjali
Partners in Culturally Appropriate Care Victoria (PICAC) Sħab f’Kura li hi Kulturalment Xierqa ta' Victoria
Partnership between client and care manager Sħubija bejn il-klijent u l-maniġer tal-kura
Passive intervention Intervent passiv
Pastoral care worker Ħaddiem tal-kura pastorali
Pathology Patoloġija
Patient Pazjent
Peak bodies L-Ogħla Għaqdiet
PEG feeding Metodu li bih titma’ persuna permezz tal-PEG
Pelvic floor Qiegħ pelviku
Pelvic floor exercises Eżerċizzji tal-qiegħ pelviku
Pelvic floor strength Saħħa tal-qiegħ pelviku
Pension Pensjoni
Pensionable Age Età tal-pensjoni
Pensioner Concession Card Kard ta' Konċessjoni għall-Pensjonant
Personal circumstances Ċirkostanzi personali
Personal alarm Allarm personali
Personal care Kura personali
Personal care plan Pjan ta' kura personali
Personal care worker Assistent għall-kura personali
Personal circumstances Ċirkostanzi personali
Personal independence Indipendenza personali
Personal information Informazzjoni personali
Personal preferences Preferenzi personali
Pets Annimali tad-dar
Pharmaceutical Benefits Scheme (PBS) Skema ta' Benefiċċji tal-Mediċini
Pharmaceutical allowance Allowance għax-xiri tal-mediċini
Pharmacist Spiżjar
Physiotherapist Fiżjoterapista
Physiotherapy Fiżjoterapija
Pills Pilloli
Placebo Plaċebo
Placebo effect L-effett li l-plaċebo jħalli fuq min jieħdu
Planned Activity Group (PAG) Grupp li Jippjana l-Attività
Podiatrist Kiropodist
Podiatry Kiropodija
Point of care services Servizzi offruti fil-post tal-kura
Policy Politika
Portability Li jista' jinġarr
Positive ageing Tixjiħ b'mod pożittiv
Post operative care Kura li tingħata wara l-operazzjoni
Post operative complications Komplikazzjonijiet ta' wara l-operazzjoni
Post traumatic stress disorder Diżordni wara stress trawmatiku
Post-acute care Kura li tingħata wara perijodu fl-isptar
Potential hazards Perikli potenzjali
Power of Attorney Prokura (Power of Attorney)
Pre entry leave Lif ta’ qabel id-dħul
Prejudice Preġudizzju
Prescription Riċetta tat-tabib
Prescription drugs Mediċini preskritti mit-tabib
Prescription only medication Mediċina li tinxtara biss bir-riċetta tat-tabib
Pressure area Naħa fejn hemm pressjoni fuqha
Pressure sore Ferita kaġunata mill-pressjoni
Pressure ulcer Ulċera kaġunata minn pressjoni
Preventative care Kura preventiva
Prevention Prevenzjoni
Primary cancer Kanċer primarju
Primary care Kura primarja
Primary carer Karer primarju
Primary generalist providers Provvedituri primarji ġeneralisti
Primary specialist providers Provvedituri primarji speċjalizzati
Principal diagnosis Dijanjosi prinċipali
Privacy - Right to Privacy Dritt għall-privatezza
Privacy Commission Il-Kummissjoni għall-Privatezza (Privacy Commission)
Privacy Officer Uffiċjal tal-Privatezza (Privacy Officer)
Private hospital Sptar privat
Private provider Provveditur privat
Probate Verifikazzjoni uffiċjali ta' testment
Processed foods Ikel ipproċessat
Professional code of ethics Il-kodiċi ta' etika għall-professjonisti
Prognosis Pronjosi
Program manager Il-maniġer tal-programm
Property assets Assi f'proprjetà
Property damage Ħsara lill-proprjetà
Proprietor Proprjetarju
Prostate cancer Kanċer tal-prostata
Prostate disease Marda tal-prostata
Provider Provveditur
Prudential Arrangements Arranġamenti Prudenti
Psychiatric Illness Mard mentali
Psychiatrist Psikjatra
Psycho geriatrician Psikoġerjatrist
Psychogeriatric Assessment Teams (PGAT) Timijiet ta' l-Assessjament Psikoġerjatriku
Psychological support Sapport psikoloġiku
Psychologist Psikoloġista
Psychopathology Psikopatoloġija
Psychosis Psikożi
Psychosocial rehabilitation Rijabilitazzjoni psikosoċjali
Public advocate Uffiċjal pubbliku li Jaqbeż Għalik
Public holiday Btala pubblika
Public hospital Sptar pubbliku
Quality Care Kura tal-Kwalità
Quality residential services Servizzi residenzjali ta' kwalità
Racial Discrimination Act L-Att dwar Diskriminazzjoni Razzjali (Racial Discrimination Act)
Raised garden beds Ħammiela maqtugħa mill-art
Raised toilet seat Sedil tal-loki għoli
Reassessment Rivalutazzjoni
Recreational activities Attivitajiet ta' passatemp
Refer, to refer Irrifera
Reference number Numru ta' refernza
Referral Referiment
Reflexology Riflessoloġija
Refusal of medical treatment Rifjut ta' kura medika
Rehabilitation Rijabilitazzjoni
Rehabilitation Counselling Pariri dwar ir-Rijabilitazzjoni (Rehabilitation Counselling)
Relapse Reġa' qaleb għall-agħar
Religious needs Bżonnijiet reliġjużi
Religious preferences Preferenzi reliġjużi
Rent assistance Assistenza fil-ħlas tal-kera
Resident Resident/a
Resident Agreement Il-Ftehim mar-Resident/a (Resident Agreement)
Resident Contribution Il-Kontribuzzjoni tar-Resident/a (Resident Contribution)
Resident Handbook Il-Manwal tar-Resident/a (Resident Handbook)
Resident leave Lif għar-resident/a
Resident Rights and Responsibilities Il-Jeddijiet u r-Risponsabbilitajiet tar-Resident/a
Resident social leave Lif soċjali għar-resident/a
Residential Aged Care Advocacy Services Servizzi ta' Min Jaqbeż Għalik għal Kura ta' l-Anzjani f'Residenza
Residential care Kura f'residenza
Residential Facility / Residential Service / Residential Home / Aged care facility / Aged care home / Facility / Home Residenza ta' kura ta' l-anzjani
Residential Home / Residential Facility / Residential Service / Aged care facility / Aged care home / Facility / Home Residenza ta' kura ta' l-anzjani
Residential respite care Kura residenzjali ta' serħan
Residential Service / Residential Home / Residential Facility / Aged care facility/ Aged care home / Facility / Home Residenza jew Servizz ta' kura ta' l-anzjani
Resolving complaints Riżoluzzjoni ta' lmenti
Respect Rispett
Respect privacy Rispett għall-privatezza
Respite - emergency respite Servizz ta’ serħan għal min idur b'xi ħadd f’ emerġenza
Respite - in home respite Servizz ta’ serħan għal min idur b'xi ħadd fid-dar
Respite Care Kura ta' Serħan (Respite Care)
Restrainers Mezzi tat-trażżin
Restraint Trażżin
Restraint - no restraint policy Politika li ma tippermettix trażżin
Resuscitation Għoti mill-ġdid tal-ħajja
Resuscitation - not for resuscitation Terġax tagħti l-ħajja
Retention Amount L-Ammont Miżmum (Retention Amount)
Retire Rtira
Retiree L-irtirat
Retirement L-irtirar
Retirement village Kumpless għall-irtirati
Review date Id-data tar-rivista
Reviewing ongoing care needs Irrivedjar kontinwu tal-bżonnijiet ta' kura
Revocation of power of attorney Ir-revokazzjoni tal-prokura
Rheumatoid Arthritis Artrite rewmatika
Right to privacy Id-dritt għall-privatezza
Ripple mattress Mitraħ immewweġ
Risk Riskju
Risk assessment Assessjament tar-riskju
Risk behaviour Mġiba b'riskju
Risk factors Fatturi ta' riskju
Risk management L-immaniġġjar tar-riskju
Risk taking It-teħid ta' riskju
Rooming house Dar bi kmamar għal kera
Safe living environment Ambjent ta' għajxien sikur
Safety at home Sikurezza fid-dar
Safety rails Poġġamani ta' sikurezza
Sanctions Sanzjonijiet
Sanitary pads Kuxxinetti sanitarji
Scan Skan
Schizophrenia Skiżjofrenja
Second opinion Opinjoni oħra
Secondary cancer Kanċer sekondarju
Secondary care Kura sekondarja
Secondary diagnosis Dijanjosi sekondarja
Self care Kura tiegħu nnifsu
Self Care Living Units / Independent Living Units Postijiet ta' Għajxien Indipendenti
Self conscious Li jinkwieta għax jaħseb li qed jgħidu fuqu
Self funded retiree household Familja fejn id-dħul ġej minn flus li kienu faddlu huma stess
Self management Jieħu/Tieħu ħsieb tiegħu/tagħha nnifsu/innifisha
Self medication Jagħti l-mediċina lilu nnifsu
Self referral Riferiment tiegħu/tagħha nnifsu/innifisha
Self reliance Fiduċja fih innifsu
Self sufficiency Awtosuffiċjenza
Senior centre Ċentru għall-anzjani
Senior citizen's centres Ċentri għ all-ċittadini anzjani
Seniors Anzjani
Seniors card Il-kard ta' l-anzjani
Service Agreement Ftehim dwar is-Servizzi (Service Agreement)
Service delivery Twassil tas-Servizz
Service Provider Provveditur ta' Servizz
Serviced Apartments Appartamenti li Huma Mnaddfa Regolarment
Sexual - changed sexual behaviour Tibdil fl-imġiba sesswali
Sexual behaviour Mġiba sesswali
Sexual harassment Fastidju sesswali
Sexuality Sesswalità
Sexuality and intimacy Sesswalità u intimità
Sharps Sharps (strumenti mediċi bil-ponta)
Shearing / shear (pressure ulcers) Ulċeri dekubiti
Shire Firxa amministrattiva
Short term crisis accommodation Alloġġ temporanju f'każ ta' kriżi
Showering Tieħu doċċa
Side effects Effetti sekondarji
Skin integrity Kura tal-ġilda
Sleep disorders Problemi fl-irqad
Sleep disturbance Interruzzjoni ta' l-irqad
Social activities Attivitajiet soċjali
Social preferences Preferenzi soċjali
Social services Servizzi soċjali
Social stigma Stigma soċjali
Social support Sapport soċjali
Social work Assistenza soċjali
Social worker Assistent soċjali
Solicitor Avukat
Soluble tablets Pilloli li jinħallu fl-ilma
Special care units Faċilitajiet b'servizzi ta' kura spejali
Special diets Dieta speċjali
Special Needs Group Grupp bi Bżonnijiet Speċjali (Special Needs Group)
Specialist aged care services provider Provveditur ta' servizzi ta' kura speċjalizzati għall-anzjani
Specialist Service Servizz Speċjalizzat
Specified Care and Services Kura u Servizzi Speċifikati (Specified Care and Services)
Specified Services Servizzi Speċifikati (Specified Services)
Speech pathologist Patologu tad-diskors
Spiritual needs Bżonnijiet spiritwali
Sporadic Alzheimer's disease Il-marda sporadika Alzheimer
Standard Pension Contribution Kontribuzzjoni Standard tal-Pensjoni (Standard Pension Contribution)
Standard Resident Contribution Kontribuzzjoni Standard tar-Resident (Standard Resident Contribution)
State Trustees Il-Kuraturi Statali
Statutory Declaration Dikjarazzjoni Statutorja (Statutory Declaration)
Stress Management L-Immaniġġjar ta' l-iStress
Stroke Puplesija
Subcortical vascular dementia (Binswanger's disease) Dimenzja vaskulari subkortikali (il-Marda Binswanger)
Substance abuse Abbuż tad-drogi
Substance dependence Dipendenza fuq id-drogi
Sundown syndrome Sindrome ta' Nżul ix-Xemx (Sundown syndrome)
Superannuation Pensjoni kontributtiva
Support - level of support Livell ta' sapport
Support care Kura tas-sapport
Support care providers Provvedituri tal-kura tas-sapport
Support group Grupp li jagħti sapport
Support services Servizzi ta' sapport
Supported accommodation Alloġġ Issapportjat
Supported Residential Service (SRS) Servizz Issapportjat Residenzjali
Swallowing problems Issibha bi tqila biex tibla’
Tablets Pilloli
Tailored to individual needs Imfassal għall-bżonnijiet individwali
Tax deduction Tnaqqis fl-ammont dovut għat-taxxa
Tax offset Tnaqqis fit-taxxa
Tea break Brejk għat-tè
Telephone Interpreting Service Servizz ta' l-Interpreti bit-Telefon (TIS)
Telephone typewriter Tajprajter tat-telefon
Terminal condition Kundizzjoni terminali
Terminal illness Marda li twassal għall-mewt
The Medical Treatment Act L-Att tat-Trattament Mediku (The Medical Treatment Act)
Therapeutic goods Affarjiet terapewtiċi
Therapeutic relationship Relazzjoni terapewtika
Therapy Terapija
Therapy - music therapy Terapija permezz tal-mużika
Thickened fluid Likwidu magħqud
Thought disorder Taħwid tal-ħsieb
Toileting - Assistance with toileting Għajnuna biex tinqeda meta tmur fil-loki (Assistance with toileting)
Toxins Sustanzi velenużi
Transient Xi ħaġa li tgħaddi
Transitional Accommodation/ Emergency accommodation Alloġġ Temporanju jew f'Każ ta' Emerġenza
Transitional Care Kura transizzjonali
Translation Traduzzjoni
Translator Traduttur
Transport Trasport
Transport Concession Card holder Persuna li għandha Kard tal-Konċessjoni għat-Trasport
Trauma Trawma
Tube feeding Titma’ permezz ta’ tubu
Ulcer Ulċera
Ulceration Ulċerazzjoni
Ultrasound Ultrasawnd
Universal precautions Prekawzjonijiet universali
Urinary retention Żamma ta’ l-awrina
User Rights Principles Il-Prinċipji tad-Drittijiet ta' Min Juża s-Servizzi (User Rights Principles)
Vaccinations Tilqim
Values - personal values Valuri personali
Vascular dementia Demenzja vaskulari
Vascular disease Mard vaskulari
Veteran Veteran
Veteran Affairs Affarijiet tal-Veterani (Veteran Affairs)
Violence Vjolenza
Visiting library service Servizz ta' librerija li tmur minn post għal ieħor
Voluntary patient Pazjent voluntier
Volunteers Voluntieri
Vomiting Irrimettar
Vulnerability Vulnerabbiltà
Vulnerable Vulnerabbli
Waiting list Lista ta' ismijiet f'ordni ta' stennija
Walker - wheeled walker Frejm bir-roti ta' għajnuna fil-mixi
Walking aids Għajnuniet li jgħinu fil-mixi
Walking frame Frejm ta' għajnuna fil-mixi
War widow Armla tal-gwerra
War Widow's Pension Pensjoni ta' Armla tal-Gwerra
Ward - council ward distrett elettorali
Ward - hospital ward Sala ta' sptar
Webster Pack Kaxxa biex tgħin fl-amministrazzjoni tal-mediċini (Webster Pack)
Welfare Officer Uffiċjal tal-welfer
Wellbeing Kuntentizza
Wellness Stat tajjeb ta' saħħa
Wheelchair Siġġu bir-roti
Wheelchair access Aċċess għas-siġġu bir-roti
Wheelchair hoist (bus) Lift tal-karozza għas-siġġu bir-roti
Wheelchair ramp Rampa għas-siġġu bir-roti
Widow's Pension Il-Pensjoni ta' l-Armla (Widow's Pension)
Will Testment
Will - Living Will Testment tal-Ħajjin
Withdrawal Dak li jgħaddi minnu min ikun qed jipprova jaqta’ l-konsum ta’ xi ħaġa
Withdrawal from contact Ngħalaq fih innifsu
Withdrawal symptoms Sintomi ta' dak li jgħaddi minnu min ikun qed jipprova jaqta’ l-konsum ta’ xi ħaġa
Written Authority Awtorità bil-miktub
X-ray Eksrej (X-ray)
Abuse Abbuż
Abuse - alcohol abuse Abbuż ta' l-alkoħol
Abuse - drug abuse Abbuż tad-drogi
Abuse - elder abuse Abbuż ta' l-anzjani
Abuse - emotional abuse Abbuż emozzjonali
Abuse - financial abuse Abbuż finanzjarju
Abuse - physical abuse Abbuż fiżiku
Abuse - psychological abuse Abbuż psikoloġiku
Abuse - sexual abuse Abbuż sesswali
Accessibility Aċċessibilità
Accessing aged care services Kif tilħaq is-servizzi ta' kura għall-anzjani
Accommodation Bond Id-Depożitu għall-Alloġġ
Accommodation Bond Agreement Il-Ftehim dwar id-Depożitu għall-Alloġġ
Accommodation Charge Il-ħlas għall-Alloġġ
Accommodation Charge Agreement Il-Ftehim dwar il-ħlas għall-Alloġġ
Accommodation Payment Il-ħlas għall-Alloġġ
Accountability Kontabilità
Accreditation Akkreditazzjoni
Accreditation Standard Standard għall-Akkreditazzjoni
Accreditation Standard Four: Physical Environment and Safety Systems Standard ta' l-Akkreditazzjoni Numru Erbgħa: Ambjent Fiżiku u Sistemi ta' Sigurtà
Accreditation Standard One: Management Systems Standard ta' l-Akkreditazzjoni Numru Wieħed: Sistemi ta' Maniġment
Accreditation Standard Three: Resident Lifestyle Standard ta' l-Akkreditazzjoni Numru Tlieta: L-istil ta' ħajja tar-Resident
Accreditation Standard Two: Health and Personal Care Standard ta' l-Akkreditazzjoni Numru Tnejn: Saħħa u Kura Personali
Accredited facility Faċilità akkreditata
Acquired Brain Injury (ABI) Ħsara fil-Moħħ li ma titwelidtx biha.
Activities Attivitajiet
Activities - Individualised activities Attivitajiet individwalizzati
Activities coordinator/Diversional Therapist Koordinatur ta' l-attivitajiet
Activities of daily living Attivitajiet personali ta' kuljum
Acupuncture Agupuntura
Acute care Kura akuta
Acute condition Kondizzjoni akuta
Administrative Appeals Tribunal (AAT) Tribunal ta' l-Appelli dwar l-Amministrazzjoni
Administrator Amministratur
Admission Dħul
Adult Day Care Centre Ċentru għall-Kura ta' l-Adulti għal waqt il-Jum
Advance care directives Direttivi bil-quddiem tal- kura
Advance care planning Pjanar bil-quddiem tal-kura
Advance care planning Pjanar bil-quddiem tal-kura
Advance Health Care Directive Direttiva bil-Quddiem għall-Kura tas-Saħħa
Adverse drug reaction Reazzjoni ħazina għall-mediċina
Adverse effects Effetti ħziena
Adverse event Ġrajja b'effetti mhux mixtieqa
Advocacy Service Servizz ta' Min Jaqbeż Għalik(Advocacy Service)
Advocate Persuna li taqbeż għalik
After hours telephone service Servizz tat-telefon ta' wara l-ħin tax-xogħol
Age pensioner Pensjonant ta' l-età
Age related cognitive decline Tnaqqis fil-fakultajiet kognittivi minħabba l-età
Aged and Community Care Information Line Linja għall-Informazzjoni dwar l-Anzjani u Kura fil-Komunità
Aged Care Act 1997 L-Att għall-Kura ta' l-Anzjani ta' l-1997 (Aged Care Act 1997)
Aged Care Advocacy Program Programm ta' Min Jaqbeż Għalik fil-qasam tal-Kura ta' l-Anzjani (Aged Care Advocacy Program)
Aged Care Assessment Officer Uffiċjal li Jassessja il-Livell tal-Kura Meħtieġa mill-Anzjani
Aged Care Assessment Service (ACAS) Servizz ta' l-Assessjament tal-Livell tal-Kura Meħtieġa mill-Anzjani
Aged Care Assessment Team (ACAT) Tim li Jassessja l-Livell ta' Kura Meħtieġa mill-Anzjani
Aged Care Complaints and Investigation Scheme L-Iskema ta’ l-Investigazzjoni ta’ l-Ilmenti dwar il-Kura ta’ l-Anzjani
Aged care facility / Aged care home / Facility / Home/ Residential Facility / Residential Service / Residential Home Residenza ta' kura ta' l-anzjani
Aged care home / Facility / HomeResidential Facility / Residential Service / Residential Home/ Aged care facility Residenza ta' kura ta' l-anzjani
Aged Care Quality Assessors Assessuri tal-Kwalità tal-Kura ta' l-Anzjani
Aged care sector Is-settur tal-kura ta' l-anzjani
Aged Care Standards and Accreditation Agency L-Aġenzija għall-Istandards u l-Akkreditazzjoni tal-Kura ta' l-Anzjani
Aged pension Pensjoni ta' l-età
Ageing Il-kobor fl-età
Ageing in place Kura li tkompli fl-istess residenza ta' kura ta' l-anzjani wkoll meta l-bżonnijiet jikbru
Ageing population Popolazzjoni li qed dejjem tixjiħ
Ageism Xjuħija
Agency Aġenzija
Agent Aġent
Aggression Aggressjoni
Allied health personnel Ħaddiema ta' servizzi relattati mas-saħħa
Allied health services Servizzi relattati mas-saħħa
Alternative medicine Mediċina alternattiva
Alternative therapies Terapiji alternattivi
Alzheimer's Australia Alzheimer's Awstralja
Alzheimer's Disease Il-marda Alzheimer
Alzheimer's disease Familial Il-marda Alzheimer tat-tip li tintiret
Ambulance services Servizzi ta' ambulanza
Ambulatory setting Ambjent għan-nies li jistgħu jimxu
Ambulatory care Kura ambulatorja
Amputation Qtugħ ta' parti mill-ġisem
Amputee Persuna li kellha parti minn ġisimha maqtugħa
Ancillary services Servizzi komplimentari
Angiogram Anġjogram
Anorexia Anoreksja
Anti depressant Mediċina kontra d-dipressjoni
Anxiety disorders Marda ta' l-ansjetà
Appeal process Proċess ta' appell
Approved Care Recipient Persuna Approvata biex Tirċievi l-Kura
Approved Provider Provveditur Approvat
Approved Provider Status Status ta' Provveditur Approvat
Arthritis Artrite
Assessment Assessjament
Assessment guidelines Linji gwida ta' l-assessjament
Assessment outcomes Riżultati ta' l-assessjament
Assessment processes Proċessi ta' l-assessjament
Assets Assi
Assistance with bathing and personal hygiene Għajnuna għal ħasil u iġjene personali
Assistance with dressing and grooming Għajnuna biex wieħed jilbes u jżomm ruħu
Assistance with eating and drinking Għajnuna biex wieħed jiekol u jixrob
Assistance with mobility Għajnuna biex wieħed jiċċaqlaq
Assisted living Għajnuna biex wieħed jgħix għal rasu
Assisted living facility Faċilità fejn wieħed isib għajnuna għalkemm jgħix għal rasu
Assisted resident Resident/a mgħejjun/a finanzjarjament
Assistive devices Għodda ta' għajnuna
Assistive technology Teknoloġija li tgħin
Attendant care Kura mogħtija minn servjent
Audiologist Awdjoloġista
Australian Taxation Office (ATO) L-Uffiċċju Awtraljan tat-Taxxa
Autopsy Awtopsja
Average length of stay Tul bejn wieħed u ieħor ta' kemm wieħed idum
Awareness Tkun taf x'qed jiġri
Barrister Avukat li jservi fil-qorti
Basic daily care fee Ħlas għall-kura bażika ta' kuljum
Bed pan Patella
Bed sores Feriti tas-sodda
Bedside manners Manjieri mal-pazjent
Behaviour Intervention Support Team (BIST) Tim li Joffri Appoġġ f'Interventi dwar l-Imġiba
Behaviour management L-imaniġġjar ta' l-imġiba
Beneficiary Werriet
Bequest Legat
Bereavement Mewt ta' xi ħadd fil-familja
Bereavement Allowance Allowance tal-Mewt
Best practice L-aħħjar prattika
Bilingual worker Haddiem li jitkellem zewġ lingwi
Bionic ear Widna bijonika
Bipolar disease Il-marda bipolari
Bladder control Kontroll tal-bużżieqa ta' l-awrina
Bladder control problem Problema tal-kontroll tal-bużżieqa ta’ l-awrina
Blood pressure Pressjoni tad-demm
Blood sugar Iz-zokkor fid-demm
Blood sugar level Il-livell taz-zokkor fid-demm
Bowel cancer Kanċer ta' l-imsaren
Bowel control Kontroll ta' l-imsaren
Briefing Għoti ta' struzzjonijiet dettaljati
Brokerage Senserija
Bulk Billing Kont li jintbagħat direttament lill-Medicare
Cachexia Kakessija
Cancer Kanċer
Cancer Council of Australia Il-Kunsill tal-Kanċer ta' l-Awstralja
Capital gains Profitti kapitali
Caplets Pillola
Cardiovascular disease Mard tal-qalb
Care management Maniġment tal-kura
Care manager Il-maniġer tal-kura
Care plan Il-pjan ta' kura
Care plan review Reviżjoni tal-pjan ta' kura
Care planning L-ippjanar tal-kura
Care recipient Min jirċievi l-kura
Care review Reviżjoni tal-kura
Care services Servizzi ta' kura
Care standards Standards ta' kura
Caregiver Min jagħti l-kura
Carer (private / family member) Persuna li ddur b'xi ħadd
Carer (staff member employed in a residential or community setting) Persuna li ddur b'xi ħadd
Carer allowance Allowance lil min idur b'xi ħadd
Carer payment Ħlas għal min idur b'xi ħadd
Carer Resource Centre Ċentru tar-Riżorsi għall-Persuna li ddur b'xi Ħadd
Carer Respite Centre Ċentru li Jipprovdi Serħan għall-Persuna li ddur b'xi Ħadd
Carer Respite Centre - Commonwealth Carer Respite Centre Ċentru tal-Commonwealth li Jipprovdi Serħan għall-Persuna li ddur b'xi Ħadd
Carer support group Grupp ta' appoġġ għal min idur b'xi ħadd
Case management L-immaniġġjar tal-każ
Case manager Min hu responsabbli mill-każ
Case mix Taħlita ta' każijiet
CAT scan CATskan
Cataract Katarretta
Catchment area Il-firxa ta' l-ilqugħ
Catheter Kateter
Cause of death Il-kaġun tal-mewt
Centrelink Multilingual Service Is-Servizz Multilingwali ta' Centrelink
Certification Ċertifikazzjoni
Cervical cancer Kanċer ċervikali
Challenging behaviour Mġiba diffikultuża
Changed behaviour Mġiba mibdula
Changed sexual behaviour Mġiba sesswali mibdula
Chapel Kappella
Chaplain Kappillan
Charge (as separate from fee) Ħlas
Charitable sector Is-settur tal-karità
Charter of Residents Rights and Responsibilities Iċ-Ċarter tad-Drittijiet u r-Responsabilitajiet tar-Residenti
Chiropractors Kiropratiċi
Choke Faga
Choking Fgar
Cholesterol Kolesterol
Chronic and complex condition Kundizzjoni kronika u kumplessa
Chronic care Kura kronika
Chronic disease Mard kroniku
Claim form Formola għal klejm
Client focused solutions Soluzzjonijiet iffukati fuq il-klijent/a
Client handbook Ktejjeb tal-klijent/a
Clients Klijenti
Clinical care Kura klinika
Clinical condition Kondizzjoni klinika
Clinical event Ġrajja klinika
Clinical examination Eżami klinikui
Clinical interview Intervista klinika
Clinical pathways Direzzjonijiet kliniċi
Clinical treatment Trattament kliniku
Clinician Min imexxi l-klinika
Close relation Qarib viċin
Cognitive ability Kapacità kognittiva
Cognitive Dementia and Memory Service (CDAMS) Servizz dwar Problemi Kognittivi, tad-Dimenzja u tat-Telf tal-Memorja
Cognitive impairment Telfien tal-ħila kognittiva
Cohort Numru ta' nies b'karatteristika komuni
Colon cancer Kanċer tal-musrana l-ħoxna
Comment box Kaxxa għall-kummenti
Commode chair Awrinar magħluq f'siġġu
Commonwealth Care Link Centres Ċentri tal-Commonwealth li jservu ta' ħolqa dwar il-Kura
Commonwealth Carelink Centres Ċentri tal-Commonwealth li jservu ta' ħolqa dwar il-Kura
Commonwealth Carer Resource Centre Ċentru ta' Riżorsi tal-Commonwealth Għal min Idur b'xi Ħadd
Commonwealth Government Il-Gvern tal-Commonwealth
Commonwealth Hearing Services Program Programm ta' Servizzi tal-Commonwealth dwar is-Smigħ
Commonwealth Ombudsmen L-Ombudsman tal-Commonwealth
Commonwealth Seniors Concession Card Il-Kard tal-Commonwealth tal-Konċessjonijiet għall-Anzjani
Commonwealth Seniors Health Care Card Il-Kard tal-Commonwealth tal-Kura tas-Saħħa għall--Anzjani
Communication Book Ktieb ta' Komunikazzjoni
Community Komunità
Community health worker Ħaddiem tas-saħħa komunitarja
Community Aged Care Packages (CACP) Pakketti ta' Kura għall-Anzjani li jgħixu fil-Komunità
Community based care Kura bbażata fil-komunità
Community care Kura komunitarja
Community group Grupp komunitarju
Community Health Centre Ċentru tas-Saħħa Komunitarja
Community Health Nurse Ners tas-Saħħa Komunitarja
Community housing Djar għall-komunità
Community Mental Health Centre Ċentru Komunitarju għas-Saħħa Mentali
Community Nursing Program Programm ta' Nersing fil-Komunità
Community Partners Program (CPP) Programm ta’ l-Isħab Komunitarji
Community treatment order Ordni għal trattament komunitarju
Community Visitors Scheme Skema ta' Viżitaturi Komunitarji
Community worker Ħaddiem komunitarju
Compensable Resident Resident/a eliġibbli għal Kumpens
Competency Kompetenza
Complaint Lment
Complaints handling Trattament ta' l-ilmenti
Complaints procedures Proċeduri għall-ilmenti
Complementary medicine Mediċina kumplementarja
Compliance Osservanza
Compliance with medication Konformità mal-medikazzjoni
Complication Komplikazzjoni
Concession - energy concession Konċessjoni għall-enerġija
Concession card Kard tal-konċessjoni
Concessional and Assisted Residents Residenti li jieħdu Konċessjoni u jirċievu Assistenza
Concessional Resident Resident/a li jirċievi/tirċievi Konċessjoni
Condition Kondizzjoni
Confidentiality Kunfidenzjalità
Conflict of interest Konflitt ta' interessi
Confusion Konfużjoni
Consent Kunsens
Consent - informed conscent Kunsens infurmat
Consent form Formola ta' kunsens
Constipation Stitikezza
Consumer Konsumatur
Continence Kontinenza
Continence - incontinence Inkontinenza
Continence - National Continence Hotline Numru Nazzjonali u ta’ l-Apposta (Hotline) għall-Għajnuna dwar il-Kontinenza
Continence - stress incontinence Inkontinenza kaġunata mill-istress
Continence absorption aids Għajnuniet għall-assorbiment tal-kontinenza
Continence Aides Assistance Scheme Skema ta' Assistenza fl-Għajnuniet tal-Kontinenza
Continence management Maniġġjar tal-kontinenza
Continuing Care Retirement Community Komunità għall-Irtirati fejn hemm Kura Kontinwa
Continuity of care Kontinwità ta' kura
Continuous quality improvement Titjib kontinwu fil-kwalità
Continuum of care Kontinuum tal-kura
Contract Kuntratt
Convalescence Konvalexxenza
Cooked and chilled meals Ikliet imsajrin u miżmuma kiesħa
Coping Ilaħħaq
Corn (callus) Kallu
Coronary heart disease Mard tal-qalb
Cost of a local call Il-prezz ta' telefonata lokali
Cost of living L-għoli tal-ħajja
Council on the Ageing (COTA) Il-Kunsill dwar l-Anzjanità
Counselling Għotja ta' parir
Counsellor Min jagħti l-parir
Cramps Bugħawwieġ
Crisis Assessment Team (CAT) Tim li Jassessja Kriżi
Critical incident Inċident kritiku
CT Scan CT Skan
Cultural background information Informazzjoni dwar l-isfond kulturali
Cultural diversity Diversità kulturali
Cultural preferences Preferenzi kulturali
Culturally and linguistically diverse (CALD) Kulturalment u lingwistikament diversi
Culturally appropriate Xieraq kulturalment
Daily income tested fee Miżata ta' kuljum soġġetta għat-test tad-dħul
Data collection Kollezzjoni ta' data
Data matching Tqabbil ta' data
Day centre Ċentru għall-kura ta' l-anzjani għal matul il-jum
Day Respite Centres Ċentri ta' Serħan matul il-Ġurnata
Death Il-mewt
Debriefing Rapport meta jintemm il-proġett
Deeming Agħmel stima
Deep vein thrombosis Trombożi ta' vina fil-fond
Delivered meals Ikliet imwasslin id-dar
Delusion Delużjoni
Delusional Milqut minn Delużjoni
Delusions Delużjonijiet
Dementia Dimenzja
Dementia - AIDS related dementia Dimenzja relatata ma' l-AIDS
Dementia - alcohol related dementia Dimenzja relatata ma' l-alkoħol
Dementia Education and Support Program Programm ta' Edukazzjoni u Sapport għal nies bid-dimenzja
Dementia Specific Care Kura Speċifika għad-Dimenzja
Dementia with Lewy bodies Dimenzja b'għoqod abnormali (magħrufin bl-isem Lewin bodies)
Demography Demografija
Dental Hospital Sptar Dentali
Dental Services Servizzi Dentali
Dental Technician Tekniku Dentali
Dentist Dentist
Dentures Dentatura
Department of Health and Ageing Dipartiment tas-Saħħa u ta' l-Anzjanità
Department of Health and Ageing - Australian Government Dipartiment tas-Saħħa u ta' l-Anzjanità tal-Gvern Awstraljan
Department of Health and Ageing - Commonwealth Dipartiment tal-Commonwealth tas-Saħħa u ta' l-Anzjanità
Department of Veteran Affairs (DVA) Dipartiment ta' l-Affarijiet tal-Veterani
Dependant Dipendent
Dependent child Tifel/tifla dipendenti
Depression Depressjoni
Diabetes Dijabete
Diabetes Australia L-Għaqda tad-Dijabete ta' l-Awstralja
Diabetes educator Edukatur tad-dijabete
Diagnosis Dijanjosi
Diagnosis - early diagnosis Dijanjosi bikrija
Diet Dieta
Diet - special diet Dieta speċjali
Dietary requirements Bżonnijiet tad-dieta
Dietary restrictions Restrizzjonijiet fid-dieta
Dietician Espert tad-dieta
Dignity Dinjità
Direct care Kura diretta
Director of Nursing (DON) Direttur tan-Nersing
Disability Diżabbiltà
Disability support pension Pensjoni għal nies b'diżabbiltà
Disabled Diżabbiltà
Discharge Ħruġ mill-isptar
Discharge date Data tal-ħruġ
Discharge plan Pjan għall-ħruġ mill-isptar
Discharge planning Ippjanar għall-ħruġ mill-isptar
Disclosure Il-kxif ta' informazzjoni
Discrimination Diskriminazzjoni
Disease Marda
Disease control Kontroll tal-marda
Disease management L-immaniġġjar tal-marda
Disease prevention Prevenzjoni tal-mard
Disorder Problema
Disposable underwear Lbies ta' taħt li jintremew
District Nurse In-Ners Distrettwali
Diversional Therapist/Activities coordinator Koordinatur ta' l-attivitajiet
Diversional therapy L-użu ta' passatemp bħala terapija
Diversity Diversità
Dizziness Stordiment
Do not resuscitate orders Ordni biex ma jippruvawx iqajmuh mill-mewt
Doctor It-tabib
Domestic violence Vjolenza domestika
Dose administration aids Għajnuna fl-amministrazzjoni tad-doża
Dossette box Kaxxa biex tgħin fl-amministrazzjoni tal-mediċini
Drug utilisation review Reviżjoni ta' l-użu tal-mediċina
Drugs Drogi
Dry mouth Ħalq niexef
Dual diagnosis Djanjosi doppja
Duty of care Dmir li tieħu ħsieb
Dying Qed imut
Dysphasia Disfasja
Early intervention Intervent kmieni
Effectiveness Effikaċja
Elderly L-anzjani
Electro convulsive therapy Terapija elettro-konvulsiva
Eligibility Eliġibilità
Emergency Emerġenza
Emergency accommodation Alloġġ ta' emerġenza
Emergency accommodation / Transitional Accommodation Alloġġ f'każ ta' emerġenza
Emergency services Servizzi ta' emerġenza
Emotional support Sapport emozzjonali
Empowerment Għoti ta' setgħa
End of life care Kura matul it-tmiem tal-ħajja
End of life care - Needs-based end of life care Kura matul it-tmiem tal-ħajja skont il-bżonnijiet
End of life decision Deċiżjoni dwar it-tmiem tal-ħajja
End-of-life Tmiem tal-ħajja
Endemic Endemiku
Endorsed Endorsjat
Enduring Power of Attorney Prokura Dejjiema (Enduring Power of Attorney)
Enduring power of attorney (financial) Prokura Dejjiema Finanzjarja
Enduring Power of Attorney - Medical Power of Attorney Prokura Dejjiem Medika
Enduring Power of Guardianship Prokura Dejjiema għall-ħatra ta' Kuratur
Entitled Intitolat
Epidemic Epidemja
Epidural Loppju fis-sinsla tad-dahar
Episode of care Episodju ta' kura
Equal access Aċċess ugwali
Equitable Sewwa u ta' bil-ħaqq
Escort to appointments Akkumpanjament għall-appuntamenti
Essential supports Għajnuniet essenzjali
Ethnicity Etnitiċità
Euthanasia Ewtanasja
Eventually fatal condition Kundizzjoni li eventwalment tkun fatali
Extended Aged Care at Home (EACH) Kura Estiża ta' l-Anzjani Mogħtija fid-Dar
Extended care facility Faċilità għal kura estiża
Extended care services Servizzi ta' kura estiża
Extra Service Servizz ekstra
Extra Service Agreement Ftehim dwar Servizz Ekstra
Extra service fee Il-ħlas għal-servizz ekstra
Facilitate communication Għajnuna biex tikkomunika
Facility / Aged care facility / Aged care home / Home / Residential Facility / Residential Service / Residential Home Faċiltà ta' kura ta' l-anzjani
Fact sheets Karti bil-fatti
Falls Waqgħat
Family Familja
Family Liaison Officer Uffiċjal li Jaħdem mal-Familji
Family Court of Australia Il-Qorti tal-Familja ta' l-Awstralja
Family history L-istorja tal-familja
Family support Appoġġ għall-familja
Fee policy Politika dwar il-ħlas
Fee-for-service Ħlas għas-servizz
Feedback Għoti ta' tagħrif dwar xi ħaġa
Fees and charges Miżati u ħlasijiet
File number In-numru tal-fajl
Financial contribution Kontribuzzjoni finanzjarja
Financial entitlements Jedd għal għajnuna finanzjarja
Financial hardship Tbatija finanzjarja
Financial institution Istituzzjoni finanzjarja
Financial year Sena finanzjarja
Fire safety Sigurtà min-nar
Flexible care Kura flessibbli
Flexible respite Serħan flessibbbli
Flexible responsive services Servizzi flessibbli li jirrispondu malajr
Flu vaccination It-tilqima kontra l-influwenza
Foreign pension / Overseas pension Il-pensjoni li tiġi minn barra l-pajjiż.
Frail aged people Nies anzjani debboli
Frail and vulnerable Debboli u vulnerabbli
Frailty Debbolezza
Frame Frejm ta' għajnuna fil-mixi
Free Ħieles/Ħielsa
Free of charge Bla ħlas
Fringe benefits Benefiċċji minbarra s-salarju
Full pension Pensjoni sħiħa
Full pensioner Min jirċievi l-pensjoni sħiħa
Functional disability Diżabbiltà funzjonali
Funded by the government Mħallas mill-gvern
Funding Flus provduti
Furnishing and equipment Armar u apparat
Gag Sadd
General Practitioner It-Tabib tal-Familja
Genuine concern Inkwiet ġenwin
Geriatric services Servizzi ġerjatriċi
Geriatric assessment Assessjament ġerjatriku
Geriatric rehabilitation service Servizz ta' rijabilitazzjoni ġerjatriku
Geriatrician Tabib speċjalista fil-ġerjatrija
Geriatrics Ġerjatrija
Gerontology Ġerjontoloġija
Gifts - acceptance of gifts Aċċettar ta' rigali
Glaucoma Glawkoma
Grab rail Poġġaman
Grief and loss Niket u nuqqas
Grievance Lment
Grieving Niket
Grooming Kif żamm ruħu
Guardian Kuratur
Guardianship Ix-xogħol ta' kuratur
Guardianship Tribunal It-Tribunal tal-Kuraturi
Guidelines Linjigwidi
Guiding principles Prinċipji li jiggwidaw
Gutter frame Frejm ta' għajnuna fil-mixi
Hallucinations Alluċinazzjonijiet
Hand rails Poġġamani
Hazard Periklu
Health Assessment Assessjament tas-Saħħa
Health Care Card Kard tal-Kura tas-Saħħa (Health Care Card)
Health care provider Min jipprovdi l-kura tas-saħħa
Health care system Sistema ta' kura tas-saħħa
Health educator Edukatur dwar is-saħħa
Health information Informazzjoni dwar is-saħħa
Health insurance Assikurazzjoni dwar is-saħħa
Health Insurance Commission (HIC) Il-Kummissjoni ta' l-Inxurjans dwar is-Saħħa
Health provider Provveditur ta' servizzi tas-saħħa
Healthy ageing Li tixjieħ b'mod tajjeb għal saħħtek
Healthy eating Ikel ibbilanċjat u bnin
Healthy eating pyramid Il-piramida ta' ikel bnin u bbilanċjat
Hearing - Commonwealth Hearing Services Program Programm tal-Commonwealth għas-Servizz tas-Smigħ
Hearing aid Strument biex jgħin fis-smigħ
Hearing Services Voucher Vowċer tas-Servizzi tas-Smigħ (Hearing Services Voucher)
Heart attack Attakk tal-qalb
Heart failure Mard tal-qalb
Heart Foundation Il-Fondazzjoni tal-Qalb
Heart Foundation of Australia Il-Fondazzjoni tal-Qalb ta' l-Awstralja (Heart Foundation of Australia)
Helpline Numru tat-telefon għall-għajnuna
Hereditary Ereditarju
High care facility Faċilità li Toffri Kura ta' livell għoli
High care resident Resident/a li Jeħtieġ/Teħtieġ kura ta' Livell Għoli (High care resident)
High standard of care Standard għoli ta' kura
Holistic Olistika
Holistic approach Mod li jieħu ħsieb il-persuna kollha
Home (Private / Personal) Dar
Home / Aged care facility / Aged care home / Facility / Residential Facility / Residential Service / Residential Home Residenza ta' kura ta' l-anzjani
Home and Community Care (HACC) Kura fid-Dar u fil-Komunità
Home Care Services Servizzi ta' Kura fid-Dar
Home care worker Ħaddiem fil-qasam tal-kura fid-dar
Home cleaning Tindif fid-dar
Home like environment Ambjent li jixbah dak tad-dar
Home maintenance Manutenzjoni tad-dar
Home maintenance - minor home maintenance Manutenzjoni żgħira fid-dar
Home Medicine Review Reviżjoni tal-Mediċini li Jittieħdu d-Dar (Home Medicine Review)
Home visit Viżta fid-dar
Homeless Bla dar
Homeless people Nies bla saqaf fuq rashom
Homoeopathy Omeopatija
Hospice Ospizju
Hospital Fees Il-Miżati ta' l-Isptar
Hospital in the home Sptar fid-dar
Hospitalisation Ammissjoni fl-isptar
Hostel Ħostel
Housing office L-Uffiċċju tad-Djar
Human capital Kapital uman
Human Rights and Equal Opportunity Commission Il-Kummissjoni ta' Drittijiet Umani u Oppurtunatijiet Indaqs
Huntington's disease Il-marda Huntington
Identification badge Baġġ ta' identità
Illness Marda
Illusions Illużjonijiet
Impairment Impediment
Improvement log Reġistru tat-titjib
Income Dħul ta' flus
Income statement Rendikont tat-dħul
Income support Sapport fid-dħul ta' flus
Income tax return Il-formola tat-taxxa
Income testing L-ittestjar tad-dħul
Independent living Għajxien indipendenti
Independent Living Units / Self Care Living Units Postijiet ta' Għajxien Indipendenti
Independent living within a retirement village Postijiet ta' għajxien indipendenti f'villaġġ għal nies irtirati
Individual care plan Pjan ta' kura individwalizzata
Individualised care Kura individwalizzata
Infectious diseases Mard li jittieħed
Influenza (Flu) Influwenza
Informal support Appoġġ informali
Information privacy principles Prinċipji ta' informazzjoni dwar il-privatezza
Informed choice Għażla b'mod infurmat
Informed consent Kunsens infurmat
Ingestion Bligħ
Initial Consent Form Karta ta' Kunsens Inizjali
Injury prevention Prevenzjoni ta' korriment
Inpatient Pazjent fl-isptar
Insurance policy Polza ta' l-assikurazzjoni
Insurance premium Il-primjum ta' l-assikurazzjoni
Intake Dħul
Intake form Applikazzjoni għad-dħul
Intake officer Uffiċjal inkarigat mid-dħul
Intensive care Kura intensiva
Intensive care unit Taqsima tal-kura intensiva
Intensive treatment Trattament intensiv
Inter agency referral Referenza minn a ġenzija għal oħra
Interdisciplinary team Tim interdixxiplinarju
Interpreting service Servizz ta' interpretu
Intervention Intervent
Intervention order Ordni tal-Qorti għal intervent
Intimacy and sexuality ntimità u Sesswalità
Involuntary patient Pazjent li ma ġiex minn rajh
Isolation Iżolazzjoni
Isolation - social isolation Iżolament soċjali
Judge Imħallef
Languages other than English (LOTE) Lingwi oħrajn minbarra l-Inglż
Legal advice Parir legali
Legal Aid Assistenza Legali (Legal Aid)
Legal rights Drittijiet legali
Legal status Status legali
Life cycle Iċ-Ċiklu tal-ħajja
Life event Avveniment li jaffettwa l-ħajja
Life expectancy Kemm mistenni jgħix
Life insurance Inxurjans fuq il-ħajja
Lifestyle Mod tal-għajxien
Lifestyle choices Għażliet fil-mod tal-għajxien
Lifting device Għodda ta' l-irfigħ
Linkages Ħolqiet
Living arrangements Arranġamenti tal-għajxien
Lobbying Manuvrar biex jinfluwenza nies fil-poter
Lone person Bniedem waħdu
Loneliness Solitudini
Loss and grief Telf u niket
Loss of inhibitions Nuqqas ta' mistħija
Low care facility Faċilità b'kura f'livell baxx
Low level care Kura f'livell baxx
Lump sum Is-somma f'daqqa
Malnutrition Malnutriment
Malpractice Abbuż professjonali
Mammogram X-Ray tas-sider
Manager Maniġer
Mandatory reporting Rappurtar mandatorju
Manual handling Tqandil manwali
Mature age worker Anzjan li għadu jaħdem
Maximum rate Rata massima
Meals Ikliet
Meals - culturally appropriate meals Ikel kulturalment xieraq
Meals - halal meals Ikel ħalal
Meals - kosher meals Ikel mħejji skond il-liġi Lhudija
Meals - vitamised meals Purè ta' l-ikel
Meals on Wheels Ikel li jwassluh fid-djar
Means test Test biex jaraw kemm tiflaħ tħallas
Means tested (fees) Miżati maħdumin skond ma tiflaħ tħallas
Medical consent Kunsens mediku
Medical Examination Eżami Mediku
Medical history Storja medika
Medical record Rekord mediku
Medical records Rekords mediċi
Medically necessary Bżonjuż medikament
Medicare Medicare
Medication Medikazzjoni
Medication - administration of medication L-amministrazzjoni tal-medikazzjoni
Medication management L-immaniġġar tal-medikazzjoni
Memory loss Telf tal-memorja
Menopause Menopawsa
Mental health Saħħa mentali
Mental health provider Provveditur ta' servizzi tas-saħħa mentali
Mental health review board Bord ta' reviżjoni dwar is-saħħa mentali
Mental health services Is-servizzi tas-saħħa mentali
Mental illness Mard mentali
Mild Cognitive Impairment (MCI) Ħsara Kognittiva Żgħira
Mini mental Eżami ta l-istat kognittiv tal-pazjent (Mini mental)
Mini mental state examination Eżami ta l-istat kognittiv tal-pazjent (Mini mental)
Mission Missjoni
Mobility aids Għajnuniet fil-mobbiltà
Monitoring and review of care plan Immonitorjar u reviżjoni tal-pjan ta' kura
Monitoring of care Immonitorjar tal-kura
Mouth care Kura tal-ħalq
Movable units (granny flats) Fletts li jistgħu jittieħdu band'oħra
MRI scan Skan ta' l-MRI
Multi purpose system Sistema b'għadd ta' għanijiet
Multi purpose taxi program Programm għall-użu ta' taksi għall-għanijiet differenti
Multi-infarct dementia Dimenzja kaġunata minn għadd ta' attakki ħfief ta' puplesija
Multidisciplinary team Tim multidixxiplinarju
Multiple disabilities ħafna diżabbiltajiet
Multipurpose Service Program Programm ta' Servizz għall-Għanijiet Differenti
Music therapy Terapija permezz tal-mużika
National Continence Hotline Numru ta' l-Apposta (Hotline) Nazzjonali tat-Telefon għall-Għajnuna dwar il-Kontinenza
National Dementia Behavioural Advisory Service Servizzi Nazzjonali ta' Parir għal Imġiba ta' nies bid-Dimenzja
Naturopath Naturista
Naturopathy Naturupatija
Nausea Dardir
Near miss Kważi żball
Needs - cultural need Bżonnijiet kulturali
Needs - personal needs Bżonnijiet personali
Needs - spiritual needs Bżonnijiet spiritwali
Needs based planning Ippjanar skond fejn hemm l-akbar bżonn
Needs-based end of life care Kura matul it-tmiem tal-ħajja skont il-bżonnijiet
Neglect Traskuraġni
Neglect - self neglect Traskuraġni tiegħu/tagħha nnifsu/innifisha
Negligence Negliġenza
Neurogerentology Newroġerentoloġija
Neurologist Tabib speċjalista tas-sistema nervuża
Neuropsychology Newropsikoloġija
Next of kin Qraba viċini
No lift policy Politika li ma tippermettix irfigħ
No restraint policy Politika li ma tippermettix it-trażżin
Non English speaking background Sfond fejn mhux mitkellem l-Ingliż
Non nursing tasks Xogħol li m'hemmx għalfejn isir minn ners
Non pensioner Bniedem li mhux pensjonant
Not-for-profit provider Provveditur li ma jagħmilx xogħol għall-profitt
Nurse Ners
Nurse - qualified nurse Ners kwalifikat/a
Nurse - registered nurse Ners irreġistrat/a
Nurse practitioner Ners prattikanti
Nursing care Kura ta' ners
Nursing home Nersing ħowm
Nutrition Nutriment
Nutrition and hydration Nutriment u Idrazzjoni
Nutritionist Espert tan-nutriment
Occupancy rate Ir-rata ta' l-okkupazzjoni
Occupational therapy Terapija biex tgħinek tikseb l-indipendenza fl-attivitajiet tax-xogħol
Occupational health and safety Saħħa u sigurtà li għandhom x'jaqsmu max-xogħol
Occupational Health and Safety - risks and potential hazards Riskji u perikli li jistgħu jiġru dwar is-saħħa u s-sigurtà li għandhom x'jaqsmu max-xogħol
Occupational therapist Terapista okkupazionali
Oedema Edema
Office of the Commissioner for Complaints L-Uffiċċju tal-Kumissarju għall-Ilmenti (Office of the Commissioner for Complaints)
Office of the Public Advocate (OPA) L-Uffiċċju ta' l-Uffiċjal Pubbliku li Jaqbeż Għalik
Older people Persuni aktar anzjani
Ombudsman L-Ombudsman
Ongoing review Reviżjoni li għadha għadejja
Ophthalmologist Oftalmologu
Optical Services Servizzi għas-saħħa ta' l-għajnejn
Optometrist Ottometrist
Orthoses Suletta speċjali
Orthotics Ortoteka
Osteopath Osteopata
Osteoporosis Osteoporożi
Out of pocket expenses Spejjeż li jibqagħlek tħallas minn butek
Outcome Ir-riżultat
Outcome criteria Il-kriterji tar-riżultati
Outcome measurement Il-qies tar-riżultat
Outpatient Pazjent li mhux fi sptar
Outpatient care Kura ta' pazjent li mhux fi sptar
Outpatient Clinic Klinika għall-pazjenti li mhumiex fi sptar
Outreach Attivitajiet fil-komunità
Over the counter drugs Mediċina li tista' tinxtara bla riċetta tat-tabib
Overseas pension / Foreign pension Il-pensjoni li tiġi minn barra l-pajjiż.
Paedology Studju tal-mard tas-saqajn
Pain management Maniġġar ta’ l-uġigħ
Pain management program Programm għall-immaniġġar ta' l-uġigħ
Palliation Serħan mill-uġigħ
Palliative approach Mod ta’ kif ittaffi l-uġigħ
Palliative care Kura li ttaffi l-uġigħ
Palliative care - Paediatric palliative care Kura biex ittaffi l-uġigħ fit-tfal
Palliative care - Palliative care provider Provveditur tal-kura li ttaffi l-uġigħ
Palliative care - Quality standards Standards tal-Kwalità
Palliative care - Specialist palliative care provider Provveditur speċjalizzat tal-kura li ttaffi l-uġigħ
Palliative care provider Provveditur tal-Kura li ttaffi l-uġigħ
Part pension Pensjoni parzjali
Part pensioner Pensjonant li jieħu pensjoni parzjali
Partners in Culturally Appropriate Care Victoria (PICAC) Sħab f’Kura li hi Kulturalment Xierqa ta' Victoria
Partnership between client and care manager Sħubija bejn il-klijent u l-maniġer tal-kura
Passive intervention Intervent passiv
Pastoral care worker Ħaddiem tal-kura pastorali
Pathology Patoloġija
Patient Pazjent
Peak bodies L-Ogħla Għaqdiet
PEG feeding Metodu li bih titma’ persuna permezz tal-PEG
Pelvic floor Qiegħ pelviku
Pelvic floor exercises Eżerċizzji tal-qiegħ pelviku
Pelvic floor strength Saħħa tal-qiegħ pelviku
Pension Pensjoni
Pensionable Age Età tal-pensjoni
Pensioner Concession Card Kard ta' Konċessjoni għall-Pensjonant
Personal circumstances Ċirkostanzi personali
Personal alarm Allarm personali
Personal care Kura personali
Personal care plan Pjan ta' kura personali
Personal care worker Assistent għall-kura personali
Personal circumstances Ċirkostanzi personali
Personal independence Indipendenza personali
Personal information Informazzjoni personali
Personal preferences Preferenzi personali
Pets Annimali tad-dar
Pharmaceutical Benefits Scheme (PBS) Skema ta' Benefiċċji tal-Mediċini
Pharmaceutical allowance Allowance għax-xiri tal-mediċini
Pharmacist Spiżjar
Physiotherapist Fiżjoterapista
Physiotherapy Fiżjoterapija
Pills Pilloli
Placebo Plaċebo
Placebo effect L-effett li l-plaċebo jħalli fuq min jieħdu
Planned Activity Group (PAG) Grupp li Jippjana l-Attività
Podiatrist Kiropodist
Podiatry Kiropodija
Point of care services Servizzi offruti fil-post tal-kura
Policy Politika
Portability Li jista' jinġarr
Positive ageing Tixjiħ b'mod pożittiv
Post operative care Kura li tingħata wara l-operazzjoni
Post operative complications Komplikazzjonijiet ta' wara l-operazzjoni
Post traumatic stress disorder Diżordni wara stress trawmatiku
Post-acute care Kura li tingħata wara perijodu fl-isptar
Potential hazards Perikli potenzjali
Power of Attorney Prokura (Power of Attorney)
Pre entry leave Lif ta’ qabel id-dħul
Prejudice Preġudizzju
Prescription Riċetta tat-tabib
Prescription drugs Mediċini preskritti mit-tabib
Prescription only medication Mediċina li tinxtara biss bir-riċetta tat-tabib
Pressure area Naħa fejn hemm pressjoni fuqha
Pressure sore Ferita kaġunata mill-pressjoni
Pressure ulcer Ulċera kaġunata minn pressjoni
Preventative care Kura preventiva
Prevention Prevenzjoni
Primary cancer Kanċer primarju
Primary care Kura primarja
Primary carer Karer primarju
Primary generalist providers Provvedituri primarji ġeneralisti
Primary specialist providers Provvedituri primarji speċjalizzati
Principal diagnosis Dijanjosi prinċipali
Privacy - Right to Privacy Dritt għall-privatezza
Privacy Commission Il-Kummissjoni għall-Privatezza (Privacy Commission)
Privacy Officer Uffiċjal tal-Privatezza (Privacy Officer)
Private hospital Sptar privat
Private provider Provveditur privat
Probate Verifikazzjoni uffiċjali ta' testment
Processed foods Ikel ipproċessat
Professional code of ethics Il-kodiċi ta' etika għall-professjonisti
Prognosis Pronjosi
Program manager Il-maniġer tal-programm
Property assets Assi f'proprjetà
Property damage Ħsara lill-proprjetà
Proprietor Proprjetarju
Prostate cancer Kanċer tal-prostata
Prostate disease Marda tal-prostata
Provider Provveditur
Prudential Arrangements Arranġamenti Prudenti
Psychiatric Illness Mard mentali
Psychiatrist Psikjatra
Psycho geriatrician Psikoġerjatrist
Psychogeriatric Assessment Teams (PGAT) Timijiet ta' l-Assessjament Psikoġerjatriku
Psychological support Sapport psikoloġiku
Psychologist Psikoloġista
Psychopathology Psikopatoloġija
Psychosis Psikożi
Psychosocial rehabilitation Rijabilitazzjoni psikosoċjali
Public advocate Uffiċjal pubbliku li Jaqbeż Għalik
Public holiday Btala pubblika
Public hospital Sptar pubbliku
Quality Care Kura tal-Kwalità
Quality residential services Servizzi residenzjali ta' kwalità
Racial Discrimination Act L-Att dwar Diskriminazzjoni Razzjali (Racial Discrimination Act)
Raised garden beds Ħammiela maqtugħa mill-art
Raised toilet seat Sedil tal-loki għoli
Reassessment Rivalutazzjoni
Recreational activities Attivitajiet ta' passatemp
Refer, to refer Irrifera
Reference number Numru ta' refernza
Referral Referiment
Reflexology Riflessoloġija
Refusal of medical treatment Rifjut ta' kura medika
Rehabilitation Rijabilitazzjoni
Rehabilitation Counselling Pariri dwar ir-Rijabilitazzjoni (Rehabilitation Counselling)
Relapse Reġa' qaleb għall-agħar
Religious needs Bżonnijiet reliġjużi
Religious preferences Preferenzi reliġjużi
Rent assistance Assistenza fil-ħlas tal-kera
Resident Resident/a
Resident Agreement Il-Ftehim mar-Resident/a (Resident Agreement)
Resident Contribution Il-Kontribuzzjoni tar-Resident/a (Resident Contribution)
Resident Handbook Il-Manwal tar-Resident/a (Resident Handbook)
Resident leave Lif għar-resident/a
Resident Rights and Responsibilities Il-Jeddijiet u r-Risponsabbilitajiet tar-Resident/a
Resident social leave Lif soċjali għar-resident/a
Residential Aged Care Advocacy Services Servizzi ta' Min Jaqbeż Għalik għal Kura ta' l-Anzjani f'Residenza
Residential care Kura f'residenza
Residential Facility / Residential Service / Residential Home / Aged care facility / Aged care home / Facility / Home Residenza ta' kura ta' l-anzjani
Residential Home / Residential Facility / Residential Service / Aged care facility / Aged care home / Facility / Home Residenza ta' kura ta' l-anzjani
Residential respite care Kura residenzjali ta' serħan
Residential Service / Residential Home / Residential Facility / Aged care facility/ Aged care home / Facility / Home Residenza jew Servizz ta' kura ta' l-anzjani
Resolving complaints Riżoluzzjoni ta' lmenti
Respect Rispett
Respect privacy Rispett għall-privatezza
Respite - emergency respite Servizz ta’ serħan għal min idur b'xi ħadd f’ emerġenza
Respite - in home respite Servizz ta’ serħan għal min idur b'xi ħadd fid-dar
Respite Care Kura ta' Serħan (Respite Care)
Restrainers Mezzi tat-trażżin
Restraint Trażżin
Restraint - no restraint policy Politika li ma tippermettix trażżin
Resuscitation Għoti mill-ġdid tal-ħajja
Resuscitation - not for resuscitation Terġax tagħti l-ħajja
Retention Amount L-Ammont Miżmum (Retention Amount)
Retire Rtira
Retiree L-irtirat
Retirement L-irtirar
Retirement village Kumpless għall-irtirati
Review date Id-data tar-rivista
Reviewing ongoing care needs Irrivedjar kontinwu tal-bżonnijiet ta' kura
Revocation of power of attorney Ir-revokazzjoni tal-prokura
Rheumatoid Arthritis Artrite rewmatika
Right to privacy Id-dritt għall-privatezza
Ripple mattress Mitraħ immewweġ
Risk Riskju
Risk assessment Assessjament tar-riskju
Risk behaviour Mġiba b'riskju
Risk factors Fatturi ta' riskju
Risk management L-immaniġġjar tar-riskju
Risk taking It-teħid ta' riskju
Rooming house Dar bi kmamar għal kera
Safe living environment Ambjent ta' għajxien sikur
Safety at home Sikurezza fid-dar
Safety rails Poġġamani ta' sikurezza
Sanctions Sanzjonijiet
Sanitary pads Kuxxinetti sanitarji
Scan Skan
Schizophrenia Skiżjofrenja
Second opinion Opinjoni oħra
Secondary cancer Kanċer sekondarju
Secondary care Kura sekondarja
Secondary diagnosis Dijanjosi sekondarja
Self care Kura tiegħu nnifsu
Self Care Living Units / Independent Living Units Postijiet ta' Għajxien Indipendenti
Self conscious Li jinkwieta għax jaħseb li qed jgħidu fuqu
Self funded retiree household Familja fejn id-dħul ġej minn flus li kienu faddlu huma stess
Self management Jieħu/Tieħu ħsieb tiegħu/tagħha nnifsu/innifisha
Self medication Jagħti l-mediċina lilu nnifsu
Self referral Riferiment tiegħu/tagħha nnifsu/innifisha
Self reliance Fiduċja fih innifsu
Self sufficiency Awtosuffiċjenza
Senior centre Ċentru għall-anzjani
Senior citizen's centres Ċentri għ all-ċittadini anzjani
Seniors Anzjani
Seniors card Il-kard ta' l-anzjani
Service Agreement Ftehim dwar is-Servizzi (Service Agreement)
Service delivery Twassil tas-Servizz
Service Provider Provveditur ta' Servizz
Serviced Apartments Appartamenti li Huma Mnaddfa Regolarment
Sexual - changed sexual behaviour Tibdil fl-imġiba sesswali
Sexual behaviour Mġiba sesswali
Sexual harassment Fastidju sesswali
Sexuality Sesswalità
Sexuality and intimacy Sesswalità u intimità
Sharps Sharps (strumenti mediċi bil-ponta)
Shearing / shear (pressure ulcers) Ulċeri dekubiti
Shire Firxa amministrattiva
Short term crisis accommodation Alloġġ temporanju f'każ ta' kriżi
Showering Tieħu doċċa
Side effects Effetti sekondarji
Skin integrity Kura tal-ġilda
Sleep disorders Problemi fl-irqad
Sleep disturbance Interruzzjoni ta' l-irqad
Social activities Attivitajiet soċjali
Social preferences Preferenzi soċjali
Social services Servizzi soċjali
Social stigma Stigma soċjali
Social support Sapport soċjali
Social work Assistenza soċjali
Social worker Assistent soċjali
Solicitor Avukat
Soluble tablets Pilloli li jinħallu fl-ilma
Special care units Faċilitajiet b'servizzi ta' kura spejali
Special diets Dieta speċjali
Special Needs Group Grupp bi Bżonnijiet Speċjali (Special Needs Group)
Specialist aged care services provider Provveditur ta' servizzi ta' kura speċjalizzati għall-anzjani
Specialist Service Servizz Speċjalizzat
Specified Care and Services Kura u Servizzi Speċifikati (Specified Care and Services)
Specified Services Servizzi Speċifikati (Specified Services)
Speech pathologist Patologu tad-diskors
Spiritual needs Bżonnijiet spiritwali
Sporadic Alzheimer's disease Il-marda sporadika Alzheimer
Standard Pension Contribution Kontribuzzjoni Standard tal-Pensjoni (Standard Pension Contribution)
Standard Resident Contribution Kontribuzzjoni Standard tar-Resident (Standard Resident Contribution)
State Trustees Il-Kuraturi Statali
Statutory Declaration Dikjarazzjoni Statutorja (Statutory Declaration)
Stress Management L-Immaniġġjar ta' l-iStress
Stroke Puplesija
Subcortical vascular dementia (Binswanger's disease) Dimenzja vaskulari subkortikali (il-Marda Binswanger)
Substance abuse Abbuż tad-drogi
Substance dependence Dipendenza fuq id-drogi
Sundown syndrome Sindrome ta' Nżul ix-Xemx (Sundown syndrome)
Superannuation Pensjoni kontributtiva
Support - level of support Livell ta' sapport
Support care Kura tas-sapport
Support care providers Provvedituri tal-kura tas-sapport
Support group Grupp li jagħti sapport
Support services Servizzi ta' sapport
Supported accommodation Alloġġ Issapportjat
Supported Residential Service (SRS) Servizz Issapportjat Residenzjali
Swallowing problems Issibha bi tqila biex tibla’
Tablets Pilloli
Tailored to individual needs Imfassal għall-bżonnijiet individwali
Tax deduction Tnaqqis fl-ammont dovut għat-taxxa
Tax offset Tnaqqis fit-taxxa
Tea break Brejk għat-tè
Telephone Interpreting Service Servizz ta' l-Interpreti bit-Telefon (TIS)
Telephone typewriter Tajprajter tat-telefon
Terminal condition Kundizzjoni terminali
Terminal illness Marda li twassal għall-mewt
The Medical Treatment Act L-Att tat-Trattament Mediku (The Medical Treatment Act)
Therapeutic goods Affarjiet terapewtiċi
Therapeutic relationship Relazzjoni terapewtika
Therapy Terapija
Therapy - music therapy Terapija permezz tal-mużika
Thickened fluid Likwidu magħqud
Thought disorder Taħwid tal-ħsieb
Toileting - Assistance with toileting Għajnuna biex tinqeda meta tmur fil-loki (Assistance with toileting)
Toxins Sustanzi velenużi
Transient Xi ħaġa li tgħaddi
Transitional Accommodation/ Emergency accommodation Alloġġ Temporanju jew f'Każ ta' Emerġenza
Transitional Care Kura transizzjonali
Translation Traduzzjoni
Translator Traduttur
Transport Trasport
Transport Concession Card holder Persuna li għandha Kard tal-Konċessjoni għat-Trasport
Trauma Trawma
Tube feeding Titma’ permezz ta’ tubu
Ulcer Ulċera
Ulceration Ulċerazzjoni
Ultrasound Ultrasawnd
Universal precautions Prekawzjonijiet universali
Urinary retention Żamma ta’ l-awrina
User Rights Principles Il-Prinċipji tad-Drittijiet ta' Min Juża s-Servizzi (User Rights Principles)
Vaccinations Tilqim
Values - personal values Valuri personali
Vascular dementia Demenzja vaskulari
Vascular disease Mard vaskulari
Veteran Veteran
Veteran Affairs Affarijiet tal-Veterani (Veteran Affairs)
Violence Vjolenza
Visiting library service Servizz ta' librerija li tmur minn post għal ieħor
Voluntary patient Pazjent voluntier
Volunteers Voluntieri
Vomiting Irrimettar
Vulnerability Vulnerabbiltà
Vulnerable Vulnerabbli
Waiting list Lista ta' ismijiet f'ordni ta' stennija
Walker - wheeled walker Frejm bir-roti ta' għajnuna fil-mixi
Walking aids Għajnuniet li jgħinu fil-mixi
Walking frame Frejm ta' għajnuna fil-mixi
War widow Armla tal-gwerra
War Widow's Pension Pensjoni ta' Armla tal-Gwerra
Ward - council ward distrett elettorali
Ward - hospital ward Sala ta' sptar
Webster Pack Kaxxa biex tgħin fl-amministrazzjoni tal-mediċini (Webster Pack)
Welfare Officer Uffiċjal tal-welfer
Wellbeing Kuntentizza
Wellness Stat tajjeb ta' saħħa
Wheelchair Siġġu bir-roti
Wheelchair access Aċċess għas-siġġu bir-roti
Wheelchair hoist (bus) Lift tal-karozza għas-siġġu bir-roti
Wheelchair ramp Rampa għas-siġġu bir-roti
Widow's Pension Il-Pensjoni ta' l-Armla (Widow's Pension)
Will Testment
Will - Living Will Testment tal-Ħajjin
Withdrawal Dak li jgħaddi minnu min ikun qed jipprova jaqta’ l-konsum ta’ xi ħaġa
Withdrawal from contact Ngħalaq fih innifsu
Withdrawal symptoms Sintomi ta' dak li jgħaddi minnu min ikun qed jipprova jaqta’ l-konsum ta’ xi ħaġa
Written Authority Awtorità bil-miktub
X-ray Eksrej (X-ray)