Glossary of Aged Care Terminology

Containing around 1000 terms translated into 19 community languages, this Glossary of Aged Care Terminology has been developed to promote consistency of translations of aged care information.

We encourage all interpreters and translators working in the area of aged care and related fields to use this resource.
Glossary acknowledgements


Glossary

Use the links below to move to the next page.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z


Abuse Nadużywanie, zaniedbywanie, wykorzystywanie, znęcanie się, ubliżanie, maltretowanie
Abuse - alcohol abuse Nadużywanie alkoholu
Abuse - drug abuse Nadużywanie narkotyków
Abuse - elder abuse Przemoc wobec osób starszych
Abuse - emotional abuse Emocjonalne maltretowanie/ znęcanie się
Abuse - financial abuse Finansowe wykorzystywanie
Abuse - physical abuse Fizyczne znęcanie się/wykorzystywanie
Abuse - psychological abuse Psychologiczne znęcanie się/wykorzystywanie
Abuse - sexual abuse Seksualne znęcanie się/wykorzystywanie
Accessibility Stwarzanie dostępu
Accessing aged care services Umożliwianie dostępu do usług pomocy dla osób starszych
Accommodation Bond Kaucja za pobyt w domu opieki
Accommodation Bond Agreement Umowa dotycząca kaucji za pobyt w domu opieki
Accommodation Charge Opłata za pobyt w domu opieki
Accommodation Charge Agreement Umowa dotycząca wysokości opłaty za pobyt w domu opieki
Accommodation Payment Należność za pobyt w domu opieki
Accountability Zakres odpowiedzialności
Accreditation Akredytacja
Accreditation Standard Standard akredytacyjny
Accreditation Standard Four: Physical Environment and Safety Systems Standard akredytacyjny numer cztery: otoczenie fizyczne i systemy bezpieczeństwa
Accreditation Standard One: Management Systems Standard akredytacyjny numer jeden: systemy zarządzania
Accreditation Standard Three: Resident Lifestyle Standard akredytacyjny numer trzy: tryb życia mieszkańca
Accreditation Standard Two: Health and Personal Care Standard akredytacyjny numer dwa: opieka zdrowotna i osobista
Accredited facility Placówka akredytowana
Acquired Brain Injury (ABI) Nabyte uszkodzenie mózgu
Activities Zajęcia
Activities - Individualised activities Zajęcia zindywidualizowane
Activities coordinator/Diversional Therapist Koordynator zajęć
Activities of daily living Czynności dnia codziennego
Acupuncture Akupunktura
Acute care Opieka doraźna
Acute condition Ostry stan
Administrative Appeals Tribunal (AAT) Administracyjny Trybunał Apelacyjny
Administrator Zarządca
Admission Przyjęcie (do placówki służby zdrowia)
Adult Day Care Centre Ośrodek Opieki Dziennej dla Dorosłych
Advance care directives Wskazówki dotyczące opieki w przyszłości
Advance care planning Planowanie dotyczące opieki w przyszłości
Advance care planning Planowanie dotyczące opieki w przyszłości
Advance Health Care Directive Instrukcje dot. przyszłej opieki zdrowotnej
Adverse drug reaction Niepożądane działanie leku
Adverse effects Skutki niepożądane
Adverse event Zdarzenie niepożądane
Advocacy Service Biuro Rzecznika
Advocate Rzecznik, przedstawiciel
After hours telephone service Telefon dyżurny
Age pensioner Emeryt (osoba na rencie starczej)
Age related cognitive decline Osłabienie zdolności poznawczych spowodowane wiekiem
Aged and Community Care Information Line Infolinia ds. Opieki Społecznej i nad Osobami Starszymi
Aged Care Act 1997 Ustawa o Opiece nad Osobami Starszymi z 1997
Aged Care Advocacy Program Program Rzecznictwa Opieki nad Osobami Starszymi
Aged Care Assessment Officer Pracownik Zespołu Diagnostyki Geriatrycznej
Aged Care Assessment Service (ACAS) Zespół Diagnostyki Geriatrycznej
Aged Care Assessment Team (ACAT) Zespół Diagnostyki Geriatrycznej
Aged Care Complaints and Investigation Scheme System Rozpatrywania Skarg i Zażaleń dot. Opieki nad Osobami Starszymi
Aged care facility / Aged care home / Facility / Home/ Residential Facility / Residential Service / Residential Home Placówka opieki nad osobami starszymi
Aged care home / Facility / HomeResidential Facility / Residential Service / Residential Home/ Aged care facility Placówka opieki nad osobami starszymi
Aged Care Quality Assessors Kontrolerzy Jakości Opieki nad Osobami Starszymi
Aged care sector Sektor opieki nad osobami starszymi
Aged Care Standards and Accreditation Agency Urząd Standardów i Akredytacji Opieki nad Osobami Starszymi
Aged pension Emerytura państwowa (renta starcza)
Ageing Proces starzenia się
Ageing in place Proces starzenia się w jednym domu opieki
Ageing population Starzejąca się ludność
Ageism Stereotypowanie osób starszych
Agency Urząd państwowy
Agent Przedstawiciel
Aggression Agresja
Allied health personnel Pokrewni specjaliści ochrony zdrowia
Allied health services Pokrewne służby zdrowotne
Alternative medicine Medycyna alternatywna
Alternative therapies Terapie alternatywne
Alzheimer's Australia Alzheimer's Australia
Alzheimer's Disease Choroba Alzheimera
Alzheimer's disease Familial Dziedziczna choroba Alzheimera
Ambulance services Pogotowie ratunkowe
Ambulatory setting Warunki ambulatoryjne
Ambulatory care Opieka ambulatoryjna
Amputation Amputacja
Amputee Osoba po amputacji
Ancillary services Uzupełniające służby zdrowotne
Angiogram Angiogram (koronarografia)
Anorexia Anoreksja
Anti depressant Środek anty-depresyjny
Anxiety disorders Zespół chorób lękowych
Appeal process Proces apelacyjny
Approved Care Recipient Zatwierdzony podopieczny
Approved Provider Zatwierdzony usługodawca
Approved Provider Status Status zatwierdzonego usługodawcy
Arthritis Artretyzm
Assessment Badanie diagnostyczne/ wywiad środowiskowy
Assessment guidelines Wytyczne dotyczące diagnostycznych wywiadów środowiskowych
Assessment outcomes Wyniki badań diagnostycznych/wywiadów środowiskowych
Assessment processes Procedura przeprowadzania badań diagnostycznych/wywiadów środowiskowych
Assets Majątek
Assistance with bathing and personal hygiene Pomoc w kąpieli i utrzymaniu higieny osobistej
Assistance with dressing and grooming Pomoc przy ubieraniu się i dbałości o wygląd zewnętrzny
Assistance with eating and drinking Pomoc przy jedzeniu i piciu
Assistance with mobility Pomoc w poruszaniu się
Assisted living Opieka w domu spokojnej starości
Assisted living facility Dom spokojnej starości
Assisted resident Mieszkaniec domu opieki korzystający z dofinansowywania
Assistive devices Urządzenia wspomagające
Assistive technology Technologia wspomagająca
Attendant care Pomoc w utrzymaniu higieny osobistej
Audiologist Audiolog
Australian Taxation Office (ATO) Australijski Urząd Podatkowy
Autopsy Sekcja zwłok
Average length of stay Średni okres pobytu w szpitalu
Awareness Zrozumienie całokształtu choroby
Barrister Adwokat sądowy
Basic daily care fee Podstawowa opłata za dzienną opiekę
Bed pan Kaczka/nocnik
Bed sores Odleżyny
Bedside manners Sposób traktowania pacjenta przez pracowników służby zdrowia
Behaviour Intervention Support Team (BIST) Zespół Pomocy Interwencyjnej przy Zaburzeniach Zachowania
Behaviour management Sterowanie zachowaniem
Beneficiary Beneficjent
Bequest Zapis/Spadek
Bereavement Żałoba
Bereavement Allowance Zasiłek z tytułu utraty osoby bliskiej
Best practice Dobre praktyki
Bilingual worker Pracownik dwujęzyczny
Bionic ear Ucho bioniczne
Bipolar disease Choroba dwu-biegunowa
Bladder control Kontrola nad oddawaniem moczu
Bladder control problem Problemy z trzymaniem moczu
Blood pressure Ciśnienie tętnicze
Blood sugar Cukier we krwi
Blood sugar level Poziom cukru we krwi
Bowel cancer Nowotwór jelita grubego
Bowel control Kontrola nad oddawaniem stolca
Briefing Informowanie/ udzielanie wyjaśnień
Brokerage Pośrednictwo
Bulk Billing System bezpłatnych wizyt lekarskich
Cachexia Kacheksja
Cancer Nowotwór/choroba nowotworowa
Cancer Council of Australia Australijska Rada ds. Chorób Nowotworowych
Capital gains Zyski kapitałowe
Caplets Kapletki
Cardiovascular disease Schorzenia sercowo-naczyniowe
Care management Koordynacja opieki
Care manager Koordynator opieki
Care plan Plan opieki
Care plan review Weryfikacja planu opieki
Care planning Planowanie opieki
Care recipient Podopieczny
Care review Weryfikacja opieki
Care services Usługi/służby opieki/opieka społeczna/opiekuńcze
Care standards Standardy opieki
Caregiver Opiekun
Carer (private / family member) Opiekun
Carer (staff member employed in a residential or community setting) Opiekun społeczny
Carer allowance Dodatek dla opiekuna
Carer payment Zasiłek dla opiekuna
Carer Resource Centre Ośrodek Informacyjny dla Opiekunów
Carer Respite Centre Ośrodek Opieki Zastępczej
Carer Respite Centre - Commonwealth Carer Respite Centre Federalny Ośrodek Opieki Zastępczej
Carer support group Grupa wsparcia dla opiekunów
Case management Koordynacja opieki medycznej
Case manager Koordynator opieki medycznej
Case mix Zasady klasyfikowania pacjentów wg. jednostek chorobowych
CAT scan Tomografia komputerowa
Cataract Zaćma/katarakta
Catchment area Rejon
Catheter Cewnik
Cause of death Przyczyna śmierci
Centrelink Multilingual Service Wielojęzyczna Służba Biura Centrelink
Certification Certyfikacja
Cervical cancer Nowotwór szyjki macicy
Challenging behaviour Zaburzenia zachowania
Changed behaviour Zaburzenia zachowania
Changed sexual behaviour Zaburzenia zachowania seksualnego
Chapel Kaplica
Chaplain Kapłan
Charge (as separate from fee) Opłata
Charitable sector Sektor charytatywny
Charter of Residents Rights and Responsibilities Karta Praw i Obowiązków Mieszkańca Domu Spokojnej Starości
Chiropractors Chiropraktyk/Kręgarz
Choke Dławienie się
Choking Dławienie się
Cholesterol Cholesterol
Chronic and complex condition Choroba kompleksowa i chroniczna
Chronic care Opieka chroniczna
Chronic disease Choroba chroniczna
Claim form Formularz wnioskowy
Client focused solutions Indywidualne rozwiązania dla klienta
Client handbook Informator klienta
Clients Klienci
Clinical care Opieka kliniczna
Clinical condition Schorzenie kliniczne
Clinical event Zdarzenie kliniczne
Clinical examination Badanie kliniczne
Clinical interview Rozmowa kliniczna
Clinical pathways Ścieżki kliniczne
Clinical treatment Leczenie kliniczne
Clinician Lekarz praktyk (klinicysta)
Close relation Bliski krewny
Cognitive ability Umiejętność poznawcza/zdolności poznawcze
Cognitive Dementia and Memory Service (CDAMS) Służba ds. Demencji oraz Zaburzeń Pamięci i Schorzeń Poznawczych
Cognitive impairment Zaburzenie poznawcze
Cohort Kohorta/zbiorowisko
Colon cancer Nowotwór jelita grubego
Comment box Skrzynka na komentarze
Commode chair Krzesło z nocnikiem
Commonwealth Care Link Centres Federalne Ośrodki Care Link
Commonwealth Carelink Centres Federalny Ośrodek Informacji dla Opiekunów
Commonwealth Carer Resource Centre Federalny Ośrodek Opieki Zastępczej (Commonwealth Carer Respite Centre)
Commonwealth Government Rząd Federalny
Commonwealth Hearing Services Program Federalny Program Usług dla Osób z Wadami Słuchu
Commonwealth Ombudsmen Federalny Rzecznik Praw Obywatelskich
Commonwealth Seniors Concession Card Federalna Karta Zniżkowa Seniora
Commonwealth Seniors Health Care Card Federalna Karta Zdrowia Seniora
Communication Book Dziennik uwag
Community Środowisko/społeczeństwo/społeczność
Community health worker Pracownik środowiskowy
Community Aged Care Packages (CACP) Pakiet Usług Środowiskowych dla Osób Starszych
Community based care Opieka środowiskowa
Community care Opieka środowiskowa
Community group Grupa społeczna
Community Health Centre Społeczny Ośrodek Zdrowia
Community Health Nurse Pielęgniarka środowiskowa
Community housing Mieszkalnictwo państwowe
Community Mental Health Centre Społeczny Ośrodek Zdrowia Psychicznego
Community Nursing Program Społeczny Program Pielęgniarski
Community Partners Program (CPP) Społeczny Program Partnerski
Community treatment order Nakaz leczenia pozaszpitalnego
Community Visitors Scheme Program Wizyt w Domu/Program Wolontariuszy/Program Odwiedzin Domowych
Community worker Pracownik środowiskowy
Compensable Resident Mieszkaniec z uprawnieniami do odszkodowań
Competency Poziom kompetencji
Complaint Skarga/zażalenie
Complaints handling Rozpatrywanie skarg i zażaleń
Complaints procedures Procedury rozwiązywania skarg i zażaleń
Complementary medicine Medycyna komplementarna
Compliance Wywiązywanie się
Compliance with medication Zażywanie leków zgodnie z zaleceniami
Complication Komplikacja
Concession - energy concession Zniżka na usługi energetyczne
Concession card Karta zniżkowa
Concessional and Assisted Residents Mieszkańcy domu opieki korzystający ze zniżek
Concessional Resident Mieszkaniec domu opieki uprawniony do zniżek
Condition Choroba/stan
Confidentiality Poufność
Conflict of interest Konflikt interesów
Confusion Dezorientacja
Consent Zgoda
Consent - informed conscent Świadoma zgoda
Consent form Formularz na wyrażenie zgody
Constipation Zatwardzenie
Consumer Konsument/klient
Continence Zdolność kontrolowania moczu lub stolca
Continence - incontinence Zdolność kontrolowania moczu lub stolca
Continence - National Continence Hotline Krajowa Infolinia Nietrzymania Moczu lub Stolca
Continence - stress incontinence Wysiłkowe nietrzymanie moczu lub stolca
Continence absorption aids Produkty absorpcyjne
Continence Aides Assistance Scheme Program Pomocy dla Osób z Problemami Nietrzymania Moczu i Stolca (Continence Aids Assistance Scheme)
Continence management Kontrolowanie pracy pęcherza lub jelita grubego
Continuing Care Retirement Community Ciągłość opieki
Continuity of care Ciągłość opieki
Continuous quality improvement Stałe doskonalenie jakości
Continuum of care Ciągłość opieki
Contract Kontrakt/umowa
Convalescence Rekonwalescencja
Cooked and chilled meals Ugotowane i schłodzone posiłki
Coping Radzenie sobie
Corn (callus) Nagniotek/odcisk
Coronary heart disease Choroba wieńcowa
Cost of a local call koszt rozmowy lokalnej
Cost of living koszty utrzymania
Council on the Ageing (COTA) Rada ds. Osób Starszych
Counselling Poradnictwo
Counsellor Doradca/Psycholog
Cramps Skurcze
Crisis Assessment Team (CAT) Zespół Badań Kryzysowych
Critical incident Krytyczne wydarzenie
CT Scan Tomografia komputerowa (CAT scan)
Cultural background information Informacje na temat pochodzenia kulturowego
Cultural diversity Różnorodność kulturowa/ zróżnicowanie kulturowe
Cultural preferences Preferencje kulturowe
Culturally and linguistically diverse (CALD) Odmienny/zróżnicowany kulturowo i językowo
Culturally appropriate Stosowny kulturowo
Daily income tested fee Opłata dzienna ustalana w zależności od poziomu dochodów
Data collection Gromadzenie danych
Data matching Porównywanie danych
Day centre Ośrodek Opieki Dziennej dla Dorosłych
Day Respite Centres Ośrodki Opieki Zastępczej (Day Respite Centres)
Death Śmierć/zgon
Debriefing Informowanie/udzielanie wyjaśnień
Deeming Zasada domniemania
Deep vein thrombosis Zapalenie żył głębokich
Delivered meals Posiłki dostarczane do domu
Delusion Urojenie/złudzenie/omam
Delusional Osoba doświadczająca złudzeń/urojeń
Delusions Urojenia/złudzenia/omamy
Dementia Demencja/Zespół chorób otępiennych
Dementia - AIDS related dementia AIDS-zależna demencja
Dementia - alcohol related dementia Demencja alkoholowa
Dementia Education and Support Program Program Edukacji i Wsparcia dla Osób z Demencją i ich Opiekunów
Dementia Specific Care Specjalistyczna Opieka w Przypadkach Demencji
Dementia with Lewy bodies Demencja z ciałkami Lewy'ego
Demography Demografia
Dental Hospital Szpital Dentystyczny
Dental Services Usługi dentystyczne
Dental Technician Technik dentystyczny
Dentist Dentysta
Dentures Protezy szczękowe
Department of Health and Ageing Departament ds. Zdrowia i Starzenia się
Department of Health and Ageing - Australian Government Australijski Departament ds. Zdrowia i Starzenia się
Department of Health and Ageing - Commonwealth Federalny Departament ds. Zdrowia i Starzenia się
Department of Veteran Affairs (DVA) Departament ds. Kombatantów
Dependant Osoba znajdująca się na (czyimś) utrzymaniu / finansowo zależna
Dependent child Dziecko pod opieką dorosłych
Depression Depresja
Diabetes Cukrzyca
Diabetes Australia Diabetes Australia
Diabetes educator Instruktor ds. cukrzycy
Diagnosis Diagnoza/rozpoznanie
Diagnosis - early diagnosis Wczesne rozpoznanie
Diet Dieta
Diet - special diet Dieta specjalna
Dietary requirements Wymogi dietetyczne
Dietary restrictions Ograniczenia dietetyczne
Dietician Dietetyk
Dignity Godność
Direct care Opieka bezpośrednia
Director of Nursing (DON) Dyrektor ds. Pielęgniarstwa
Disability Oczekiwana długość życia z uwzględnieniem niepełnosprawności
Disability support pension Renta inwalidzka
Disabled Osoba niepełnosprawna
Discharge Wypis (ze szpitala)
Discharge date Data wypisu
Discharge plan Plan wypisu
Discharge planning Planowanie wypisu
Disclosure Ujawnienie
Discrimination Dyskryminacja
Disease Choroba/schorzenie
Disease control Program kontroli rozprzestrzeniania się chorób
Disease management Program wykrywania i leczenia chorób
Disease prevention Zapobieganie chorobom
Disorder Choroba/Zaburzenie
Disposable underwear Bielizna jednorazowego użytku
District Nurse Pielęgniarka rejonowa
Diversional Therapist/Activities coordinator Koordynator zajęć
Diversional therapy Terapia rekreacyjna
Diversity Zróżnicowanie
Dizziness Zawroty głowy
Do not resuscitate orders Zakaz stosowania sztucznego oddychania
Doctor Lekarz/doktor
Domestic violence Przemoc domowa
Dose administration aids Zestawy pomocnicze do dozowania leków
Dossette box Dozownik
Drug utilisation review Okresowy przegląd stosowanych leków
Drugs Leki/narkotyki
Dry mouth Wysuszona jama ustna
Dual diagnosis Podwójna diagnoza
Duty of care Obowiązek opieki
Dying Umieranie
Dysphasia Dysfazja
Early intervention Wczesna interwencja
Effectiveness Efektywność
Elderly Osoba w starszym wieku/senior
Electro convulsive therapy Terapia elektro-skurczowa
Eligibility Kwalifikowanie się
Emergency Nagły wypadek
Emergency accommodation Zakwaterowanie przejściowe lub w nagłych przypadkach
Emergency accommodation / Transitional Accommodation Zakwaterowanie przejściowe lub w nagłych przypadkach
Emergency services Służby ratunkowe
Emotional support Wsparcie emocjonalne
Empowerment Wzmocnienie/zwiększenie roli informacji
End of life care Opieka pod koniec życia
End of life care - Needs-based end of life care Zależna od potrzeb opieka pod koniec życia
End of life decision Decyzja skończenia z życiem
End-of-life Koniec życia
Endemic Endemiczny
Endorsed Poparty
Enduring Power of Attorney Trwałe/stałe pełnomocnictwo
Enduring power of attorney (financial) Trwałe/stałe pełnomocnictwo (finansowe)
Enduring Power of Attorney - Medical Power of Attorney Trwałe/stałe pełnomocnictwo (medyczne)
Enduring Power of Guardianship Stałe upoważnienie do opieki i reprezentowania
Entitled Upoważniony/ kwalifikujący się
Epidemic Epidemia
Epidural Znieczulenie epiduralne/ zewnątrzoponowe
Episode of care Okres opieki
Equal access Równy dostęp
Equitable Godziwy, sprawiedliwy
Escort to appointments Towarzyszenie na wizyty
Essential supports Niezbędna pomoc
Ethnicity Pochodzenie etniczne
Euthanasia Eutanazja
Eventually fatal condition Choroba śmiertelna
Extended Aged Care at Home (EACH) Poszerzona Opieka Domowa nad Osobami Starszymi
Extended care facility Placówka poszerzonej opieki
Extended care services Usługi poszerzonej opieki
Extra Service Dodatkowa usługa
Extra Service Agreement Umowa dot. dodatkowych usług
Extra service fee Dodatkowa opłata za usługę
Facilitate communication Umożliwianie porozumienia
Facility / Aged care facility / Aged care home / Home / Residential Facility / Residential Service / Residential Home Placówka opieki nad osobami starszymi
Fact sheets Arkusz informacyjny
Falls Upadki
Family Rodzina
Family Liaison Officer Pracownik ds. Kontaktów z Rodziną
Family Court of Australia Australijski Sąd Rodzinny
Family history Wywiad chorobowy dotyczący rodziny
Family support Wsparcie ze strony rodziny
Fee policy Zasady naliczania opłat
Fee-for-service Opłata za usługę
Feedback Informacje zwrotne
Fees and charges Opłaty i należności
File number Numer sprawy
Financial contribution Wkład finansowy
Financial entitlements Uprawnienia do pomocy finansowej
Financial hardship Trudności finansowe
Financial institution Instytucja finansowa
Financial year Rok finansowy
Fire safety Bezpieczeństwo przeciwpożarowe
Flexible care Elastyczne usługi
Flexible respite Elastyczna opieka zastępcza
Flexible responsive services Elastyczne i spełniające oczekiwania usługi
Flu vaccination Szczepionka przeciw grypie
Foreign pension / Overseas pension Renta / emerytura zagraniczna
Frail aged people Osoby starsze o słabym zdrowiu
Frail and vulnerable Osoby o słabym zdrowiu narażone na uraz
Frailty Słabe zdrowie
Frame Balkonik
Free Bezpłatny
Free of charge Bezpłatny
Fringe benefits Dodatkowe korzyści
Full pension Pełna emerytura
Full pensioner Osoba otrzymująca pełną emeryturą
Functional disability Funkcjonalna niepełnosprawność
Funded by the government Finansowane przez rząd
Funding Finansowanie
Furnishing and equipment Meble i wyposażenie
Gag Odruch wymiotny / dławienie się
General Practitioner Lekarz ogólny
Genuine concern Uzasadnione obawy
Geriatric services Służby geriatryczne
Geriatric assessment Diagnostyczne badania geriatryczne
Geriatric rehabilitation service Służba rehabilitacji geriatrycznej
Geriatrician Geriatra
Geriatrics Geriatria
Gerontology Gerontologia
Gifts - acceptance of gifts Przyjmowanie prezentów
Glaucoma Jaskra
Grab rail Uchwyt do trzymania się
Grief and loss Utrata osoby bliskiej i żałoba
Grievance Zażalenie / skarga / pretensja
Grieving Uczucie smutku / przygnębienia / żałoby po utracie osoby bliskiej
Grooming Dbałość o wygląd zewnętrzny
Guardian Kurator / opiekun prawny
Guardianship Kuratela / opieka prawna
Guardianship Tribunal Trybunał ds. Kurateli
Guidelines Wytyczne
Guiding principles Ogólne wytyczne
Gutter frame Balkonik
Hallucinations Halucynacje
Hand rails Uchwyty do trzymania się
Hazard Zagrożenie / ryzyko / niebezpieczeństwo
Health Assessment Coroczne badanie lekarskie dla seniorów
Health Care Card Zniżkowa Karta Zdrowia
Health care provider Służba zdrowia
Health care system System opieki zdrowotnej
Health educator Wykładowca/instruktor zdrowotny
Health information Informacje zdrowotne
Health insurance Ubezpieczenie medyczne / zdrowotne
Health Insurance Commission (HIC) Komisja Ubezpieczeń Zdrowotnych
Health provider Służba zdrowia
Healthy ageing Starzenie się w zdrowiu
Healthy eating Zdrowe jedzenie
Healthy eating pyramid Piramida zdrowego jedzenia
Hearing - Commonwealth Hearing Services Program Federalny Program Pomocy dla Osób z Wadami Słuchu
Hearing aid Aparat słuchowy
Hearing Services Voucher Talon dla osób z wadami słuchu
Heart attack Atak serca
Heart failure Zaprzestanie pracy serca
Heart Foundation Heart Foundation
Heart Foundation of Australia Heart Foundation of Australia
Helpline Infolinia/Linia pomocy
Hereditary Dziedziczność / dziedziczny
High care facility Placówka opieka kompleksowej/złożonej
High care resident Mieszkaniec korzystający z opieki kompleksowej/złożonej
High standard of care Wysoki standard opieki/ opieka wysokiej jakości
Holistic Holistyczny
Holistic approach Podejście całościowe/ kompleksowe
Home (Private / Personal) Dom
Home / Aged care facility / Aged care home / Facility / Residential Facility / Residential Service / Residential Home Placówka opieki dla osób starszych
Home and Community Care (HACC) Opieka w Domu i Środowisku
Home Care Services Służba Pomocy Domowej
Home care worker Pracownik opieki domowej
Home cleaning Porządki domowe
Home like environment Warunki zbliżone do domowych
Home maintenance Naprawy domowe / drobne naprawy
Home maintenance - minor home maintenance Drobne naprawy domowe
Home Medicine Review Domowy Program Weryfikacji Zażywanych Leków
Home visit Wizyta domowa
Homeless Osoba bezdomna
Homeless people Osoby bezdomne
Homoeopathy Homeopatia
Hospice Hospicjum
Hospital Fees Opłaty szpitalne
Hospital in the home Szpital w domu
Hospitalisation Hospitalizacja
Hostel Hostel
Housing office Urząd Mieszkalnictwa
Human capital Zasoby ludzkie
Human Rights and Equal Opportunity Commission Komisja Praw Człowieka i Równouprawnienia
Huntington's disease Choroba Huntingtona
Identification badge Identyfikator
Illness Choroba /schorzenie
Illusions Zjawy / urojenia przywidzenia / zwidzenia
Impairment Wada / upośledzenie
Improvement log Książka wniosków i zażaleń
Income Dochód
Income statement Zestawienie dochodów
Income support Zasiłek dla bezrobotnych
Income tax return Zeznanie podatkowe
Income testing Analiza dochodów
Independent living Zdolność do mieszkania samodzielnie
Independent Living Units / Self Care Living Units Samodzielne mieszkanie w domku szeregowym
Independent living within a retirement village Samodzielne mieszkanie w domku szeregowym
Individual care plan Indywidualny plan opieki
Individualised care Opieka zindywidualizowana
Infectious diseases Choroby zakaźne
Influenza (Flu) Grypa
Informal support Wsparcie nieformalne
Information privacy principles Zasady ochrony prywatności
Informed choice Świadomy wybór
Informed consent Wyrażenie świadomej zgody
Ingestion Przyjęcie pokarmu
Initial Consent Form Wstępny formularz zgody
Injury prevention Zapobieganie wypadkom
Inpatient Pacjent szpitala
Insurance policy Polisa ubezpieczeniowa
Insurance premium Składka ubezpieczeniowa
Intake Przyjęcie
Intake form Formularz przyjęcia
Intake officer Pracownik przyjmujący klienta
Intensive care Opieka intensywna
Intensive care unit Oddział opieki intensywnej
Intensive treatment Intensywne leczenie
Inter agency referral Skierowania przesyłane pomiędzy urzędami
Interdisciplinary team Zespół interdyscyplinarny
Interpreting service Służba tłumaczy
Intervention Interwencja
Intervention order Nakaz interwencyjny
Intimacy and sexuality Intymność i seksualność
Involuntary patient Pacjent przebywający w szpitalu niezależnie od woli
Isolation Izolacja
Isolation - social isolation Izolacja społeczna
Judge Sędzia
Languages other than English (LOTE) Języki inne niż angielski
Legal advice Porada prawna
Legal Aid Legal Aid
Legal rights Prawa
Legal status Status prawny
Life cycle Cykl życia
Life event Wydarzenie w życiu
Life expectancy Spodziewana długość życia
Life insurance Ubezpieczenie na życie
Lifestyle Tryb życia
Lifestyle choices Wybór trybu życia
Lifting device Podnośnik
Linkages Linkages
Living arrangements Sytuacja mieszkaniowa
Lobbying Lobbying
Lone person Osoba mieszkająca samotnie
Loneliness Osamotnienie / samotność
Loss and grief Poczucie utraty osoby bliskiej i żałoba
Loss of inhibitions Utrata/brak zahamowań
Low care facility Dom opieki nad osobami starszymi o niewielkim zakresie potrzeb
Low level care Opieka dla osób o niewielkim zakresie potrzeb
Lump sum Ryczałt
Malnutrition Niedożywienie
Malpractice Niewłaściwe leczenie/zaniedbanie/nadużycie zaufania
Mammogram Prześwietlenie piersi/mamografia
Manager Kierownik/dyrektor
Mandatory reporting Obowiązkowe zgłaszanie
Manual handling Pomoc wysiłkowa/wymagająca siły fizycznej
Mature age worker Pracownik w wieku dojrzałym
Maximum rate Maksymalna stawka
Meals Posiłki
Meals - culturally appropriate meals Posiłki odpowiednie kulturowo
Meals - halal meals Posiłki halal
Meals - kosher meals Posiłki koszerne
Meals - vitamised meals Posiłki witaminizowane
Meals on Wheels Posiłki na kółkach / dowożone/dostarczane do domu
Means test Test środków utrzymania/finansowych
Means tested (fees) Test środków utrzymania/finansowych
Medical consent Zgoda medyczna
Medical Examination Badanie lekarskie
Medical history Historia stanu zdrowia
Medical record Zapis lekarski / teczka pacjenta
Medical records Dokumentacja lekarska
Medically necessary Konieczny z punktu medycznego
Medicare Medicare
Medication Lekarstwa
Medication - administration of medication Stosowanie leków
Medication management Pomoc przy pobieraniu leków
Memory loss Utrata pamięci
Menopause Przekwit/menopauza
Mental health Zdrowie psychiczne
Mental health provider Służba zdrowia psychicznego
Mental health review board Komisja Weryfikacji Zdrowia Psychicznego (Mental Health Review Board)
Mental health services Służby zdrowia psychicznego
Mental illness Choroba umysłowa
Mild Cognitive Impairment (MCI) Nieznaczne osłabienie zdolności poznawczych
Mini mental Kwestionariusz Mini Mental
Mini mental state examination Podstawowy test stanu psychicznego
Mission Misja
Mobility aids Pomocniczy sprzęt do przemieszczania/poruszania się
Monitoring and review of care plan Monitorowanie i weryfikacja planu opieki
Monitoring of care Monitorowanie opieki
Mouth care Dbanie o zdrowie ust
Movable units (granny flats) Pomieszczenia/budynki przenośne
MRI scan Magnetyczny rezonans jądrowy / diagnostyka obrazowa MRI / badanie diagnostyczne MRI
Multi purpose system Wielocelowy model opieki (MPS)
Multi purpose taxi program Wielocelowy program taksówkowy
Multi-infarct dementia Demencja poudarowa
Multidisciplinary team Zespół wielodyscyplinarny
Multiple disabilities Złożona niepełnosprawność
Multipurpose Service Program Program Świadczeń Wielocelowych
Music therapy Terapia muzyczna
National Continence Hotline Krajowa Infolinia Nietrzymania Moczu lub Stolca (National Continence Hotline)
National Dementia Behavioural Advisory Service Krajowa Służba Poradnictwa Dla Opiekunów Osób z Demencją
Naturopath Naturopata
Naturopathy Naturopatia
Nausea Mdłości
Near miss Nieistotny błąd lekarski
Needs - cultural need Potrzeby kulturowe
Needs - personal needs Potrzeby osobiste
Needs - spiritual needs Potrzeby duchowe
Needs based planning Planowanie oparte na potrzebach
Needs-based end of life care Zależna od potrzeb opieka pod koniec życia
Neglect Zaniedbanie/niedbalstwo/niedopatrzenie
Neglect - self neglect Samozaniedbanie
Negligence Zaniedbanie/niedopatrzenie
Neurogerentology Neurogerentologia
Neurologist Neurolog
Neuropsychology Neuropsychologia
Next of kin Najbliższy krewny
No lift policy Zasada niepodnoszenia
No restraint policy Zasada niekrępowania swobody fizycznej
Non English speaking background Pochodzenie nie-angielskojęzyczne
Non nursing tasks Zadanie nie-pielęgniarskie
Non pensioner Osoba nie będąca emerytem
Not-for-profit provider Organizacja niedochodowa
Nurse Pielęgniarka/pielęgniarz
Nurse - qualified nurse Wykwalifikowana pielęgniarka/pielęgniarz
Nurse - registered nurse Zarejestrowana pielęgniarka/pielęgniarz
Nurse practitioner Pielęgniarka ze specjalizacją zawodową
Nursing care Opieka pielęgniarska
Nursing home Dom opieki nad osobami starszymi
Nutrition Żywienie
Nutrition and hydration Żywienie i nawodnienie
Nutritionist Technolog żywienia
Occupancy rate Stopień wykorzystania miejsc szpitalnych
Occupational therapy Terapia zajęciowa
Occupational health and safety Bezpieczeństwo i higiena pracy
Occupational Health and Safety - risks and potential hazards Ryzyko i potencjalne zagrożenia w pracy
Occupational therapist Terapeuta zajęciowy
Oedema Odma
Office of the Commissioner for Complaints Komisarz ds. Skarg i Zażaleń (Office of the Commissioner for Complaints)
Office of the Public Advocate (OPA) Obrońca Interesu Publicznego
Older people Osoby starsze
Ombudsman Ombudsman
Ongoing review Stała weryfikacja
Ophthalmologist Okulista
Optical Services Usługi optyczne
Optometrist Optyk
Orthoses Korekcyjne wkładki do butów
Orthotics Bioprotetyka
Osteopath Osteopata
Osteoporosis Osteoperoza/ Zrzeszocenie kości
Out of pocket expenses Wydatki z własnej kieszeni
Outcome Punkt końcowy
Outcome criteria Kryteria punktu końcowego
Outcome measurement Miara punktu końcowego
Outpatient Pacjent korzystający z kliniki
Outpatient care Opieka w klinice/poliklinice
Outpatient Clinic Poliklinika
Outreach Terenowy program pomocy
Over the counter drugs Leki dostępne bez recepty
Overseas pension / Foreign pension Renta / emerytura zagraniczna
Paedology Podologia/Podiatria
Pain management Panowanie nad bólem
Pain management program Program panowania nad bólem
Palliation Opieka paliatywna
Palliative approach Podejście paliatywne
Palliative care Opieka paliatywna
Palliative care - Paediatric palliative care Pediatryczna opieka paliatywna
Palliative care - Palliative care provider Usługodawca paliatywny
Palliative care - Quality standards Standardy jakościowe
Palliative care - Specialist palliative care provider Specjalistyczny usługodawca paliatywny
Palliative care provider Usługodawca paliatywny
Part pension Emerytura/renta częściowa
Part pensioner Emeryt/rencista otrzymujący częściową rentę/emeryturę
Partners in Culturally Appropriate Care Victoria (PICAC) Wiktoriańscy Partnerzy w Świadczeniu Usług Odpowiednio Kulturowych
Partnership between client and care manager Partnerstwo pomiędzy klientem i koordynatorem opieki
Passive intervention Pasywna interwencja
Pastoral care worker Pracownik ds. duszpasterstwa
Pathology Patologia
Patient Pacjent
Peak bodies Organizacje szczytowe
PEG feeding Karmienie PEG
Pelvic floor Mięśnie dna miednicy
Pelvic floor exercises Ćwiczenia na wzmocnienie mięśni dna miednicy
Pelvic floor strength Wytrzymałość mięśni dna miednicy
Pension Renta
Pensionable Age Wiek emerytalny
Pensioner Concession Card Karta Zniżkowa Emeryta
Personal circumstances Okoliczności osobiste
Personal alarm Alarm osobisty
Personal care Opieka osobista
Personal care plan Plan opieki osobistej
Personal care worker Pracownik domowej opieki osobistej
Personal circumstances Sytuacja osobista
Personal independence Samodzielność
Personal information Dane osobowe
Personal preferences Preferencje osobiste
Pets Zwierzęta domowe
Pharmaceutical Benefits Scheme (PBS) System Dofinansowywania Leków
Pharmaceutical allowance Dodatek farmaceutyczny
Pharmacist Farmaceuta/Aptekarz
Physiotherapist Fizjoterapeuta/Fizykoterapeuta
Physiotherapy Fizjoterapia/Fizykoterapia
Pills Pastylki/tabletki
Placebo Placebo
Placebo effect Efekt placebo
Planned Activity Group (PAG) Grupa Zajęć Planowanych
Podiatrist Podiatra/Pielęgniarz stóp
Podiatry Podiatria/pielęgnacja stóp
Point of care services Badania pacjentów złożonych chorobą
Policy Zasady/przepisy
Portability Przenośność
Positive ageing Pozytywny sposób starzenia się
Post operative care Opieka pooperacyjna
Post operative complications Komplikacje pooperacyjne
Post traumatic stress disorder Stres pourazowy
Post-acute care Opieka poszpitalna
Potential hazards Potencjalne zagrożenia
Power of Attorney Pełnomocnictwo
Pre entry leave Okres przed przeprowadzką do domu opieki
Prejudice Uprzedzenie
Prescription Recepta
Prescription drugs Leki na receptę
Prescription only medication Leki dostępne wyłącznie na receptę
Pressure area Miejsce nacisku
Pressure sore Odleżyna
Pressure ulcer Odleżyny
Preventative care Opieka zapobiegawcza/prewencyjna
Prevention Zapobieganie/prewencja
Primary cancer Nowotwór pierwotny
Primary care Opieka podstawowa
Primary carer Opiekun podstawowy
Primary generalist providers Usługodawcy świadczący ogólną opiekę podstawową
Primary specialist providers Specjalistyczni usługodawcy świadczący opiekę podstawową
Principal diagnosis Główne rozpoznanie/diagnoza
Privacy - Right to Privacy Prawo do prywatności
Privacy Commission Komisja ds. Ochrony Prywatności
Privacy Officer Pracownik ds. Ochrony Prywatności
Private hospital Szpital prywatny
Private provider Prywatny usługodawca
Probate Postępowanie spadkowe/ zatwierdzenie testamentu / poświadczenie autentyczności testamentu
Processed foods Przetwory/przetworzone produkty żywnościowe
Professional code of ethics Kodeks etyki zawodowej
Prognosis Rokowania / prognoza
Program manager Kierownik programu
Property assets Majątek nieruchomy/nieruchomości
Property damage Uszkodzenie własności
Proprietor Właściciel
Prostate cancer Nowotwór gruczołu prostaty / rak prostaty
Prostate disease Choroba gruczołu krokowego
Provider Usługodawca
Prudential Arrangements Zabezpieczenia podyktowane względami ostrożności
Psychiatric Illness Choroba psychiczna
Psychiatrist Psychiatra
Psycho geriatrician Psycholog-geriatra/psycho-geriatra
Psychogeriatric Assessment Teams (PGAT) Zespoły Diagnostyki Psycho-geriatrycznej
Psychological support Wsparcie psychologiczne
Psychologist Psycholog
Psychopathology Psychopatologia
Psychosis Psychoza
Psychosocial rehabilitation Rehabilitacja psychosocjalna
Public advocate Rzecznik Interesu Publicznego
Public holiday Dzień ustawowo wolny od pracy
Public hospital Szpital państwowy
Quality Care Opieka o wysokiej jakości
Quality residential services Usługi wysokiej jakości w domach spokojnej starości
Racial Discrimination Act Ustawa o Dyskryminacji Rasowej
Raised garden beds Podwyższone klomby
Raised toilet seat Podwyższone deski klozetowe
Reassessment Ponowna ocena okresowa
Recreational activities Zajęcia rekreacyjne
Refer, to refer Kierować/skierować
Reference number Numer sprawy
Referral Skierowanie
Reflexology Refleksologia
Refusal of medical treatment Odmowa udziału w leczeniu
Rehabilitation Rehabilitacja
Rehabilitation Counselling Poradnictwo rehabilitacyjne
Relapse Nawrót choroby
Religious needs Potrzeby religijne
Religious preferences Preferencje religijne
Rent assistance Dodatek czynszowy
Resident Mieszkaniec
Resident Agreement Umowa mieszkalna w domu opieki
Resident Contribution Wkład/udział (finansowy) mieszkańca
Resident Handbook Poradnik mieszkańca domu opieki
Resident leave Przepustka dla mieszkańca domu opieki
Resident Rights and Responsibilities Prawa i obowiązki mieszkańca domu opieki
Resident social leave Przepustka dla mieszkańca domu opieki
Residential Aged Care Advocacy Services Usługi Rzecznictwa dla Mieszkańców Opieki Stacjonarnej
Residential care Opieka stacjonarna
Residential Facility / Residential Service / Residential Home / Aged care facility / Aged care home / Facility / Home Placówka opieki dla osób starszych
Residential Home / Residential Facility / Residential Service / Aged care facility / Aged care home / Facility / Home Dom opieki dla osób starszych
Residential respite care Stacjonarna opieka zastępcza
Residential Service / Residential Home / Residential Facility / Aged care facility/ Aged care home / Facility / Home Placówka opieki dla osób starszych
Resolving complaints Rozpatrywanie skarg i zażaleń
Respect Poszanowanie/szacunek
Respect privacy Szanowanie prywatności
Respite - emergency respite Opieka zastępcza w nagłych przypadkach
Respite - in home respite Opieka zastępcza w domu
Respite Care Opieka zastępcza
Restrainers Urządzenia używane do obezwładnienia
Restraint Obezwładnienie
Restraint - no restraint policy Zasada niekrępowania swobody fizycznej
Resuscitation Ratowanie życia
Resuscitation - not for resuscitation Nie ratować życia
Retention Amount Suma zatrzymana
Retire Przejść na emeryturę
Retiree Emeryt
Retirement Emerytura
Retirement village Osiedle seniora
Review date Data weryfikacji
Reviewing ongoing care needs Weryfikacja potrzeb opieki
Revocation of power of attorney Odwołanie pełnomocnictwa
Rheumatoid Arthritis Gościec przewlekły / reumatoidalne zapalenie stawów
Right to privacy Prawo do prywatności
Ripple mattress Materac falisty
Risk Ryzyko
Risk assessment Ustalenie czynników i poziomu ryzyka
Risk behaviour Ryzykowne zachowanie
Risk factors Czynniki ryzyka
Risk management Kontrola ryzyka
Risk taking Podejmowanie ryzyka
Rooming house Dom opieki z pokojami do wynajęcia
Safe living environment Bezpieczne miejsce zamieszkania
Safety at home Bezpieczeństwo w domu
Safety rails Uchwyty bezpieczeństwa
Sanctions Sankcje
Sanitary pads Podpaski sanitarne
Scan Skan/prześwietlenie
Schizophrenia Schizofrenia
Second opinion Opinia drugiego lekarza/specjalisty
Secondary cancer Nowotwór wtórny
Secondary care Opieka wtórna
Secondary diagnosis Wtórna diagnoza
Self care Samoopieka
Self Care Living Units / Independent Living Units Samodzielne mieszkanie w domku szeregowym
Self conscious Samoświadomy/ niepewny siebie
Self funded retiree household Domostwo korzystające z własnego funduszu emerytalnego
Self management Samokontrola
Self medication Samoleczenie/ samodzielne zażywanie leków
Self referral Samodzielne skierowanie
Self reliance Poleganie na samym sobie
Self sufficiency Samowystarczalność
Senior centre Ośrodek seniora
Senior citizen's centres Ośrodek seniora
Seniors Seniorzy
Seniors card Karta seniora
Service Agreement Umowa dot. świadczonych usług
Service delivery Usługi oferowane w sposób uwzględniający potrzeby
Service Provider Usługodawca
Serviced Apartments Apartament z usługami
Sexual - changed sexual behaviour Zaburzenia zachowania seksualnego
Sexual behaviour Zachowanie seksualne
Sexual harassment Napastowanie seksualne
Sexuality Seksualność
Sexuality and intimacy Seksualność i intymność
Sharps Ostre przedmioty medyczne
Shearing / shear (pressure ulcers) Odleżyny
Shire Hrabstwo
Short term crisis accommodation Krótkotrwałe zakwaterowanie kryzysowe
Showering Prysznic
Side effects Skutki uboczne
Skin integrity Integralność skóry
Sleep disorders Zaburzenia snu
Sleep disturbance Zaburzenie snu
Social activities Zajęcia towarzyskie
Social preferences Preferencje towarzyskie
Social services Służby opieki społecznej
Social stigma Piętno społeczne
Social support Wsparcie społeczne
Social work Praca socjalna
Social worker Pracownik socjalny
Solicitor Adwokat/Prawnik
Soluble tablets Tabletki rozpuszczalne
Special care units Mieszkanie dla osób specjalnej troski
Special diets Specjalne diety
Special Needs Group Osoby specjalnej troski
Specialist aged care services provider Usługodawca oferujący usługi dla osób starszych specjalnej troski
Specialist Service Usługi specjalistyczne
Specified Care and Services Podstawowa opieka i usługi
Specified Services Podstawowe usługi w domu opieki
Speech pathologist Logopeda
Spiritual needs Potrzeby duchowe
Sporadic Alzheimer's disease Sporadyczna choroba Alzheimera
Standard Pension Contribution Standardowy udział/wkład (finansowy) mieszkańca
Standard Resident Contribution Standardowy udział/wkład (finansowy) mieszkańca
State Trustees Państwowy Urząd Powierniczy (State Trustees)
Statutory Declaration Deklaracja składana pod przysięgą
Stress Management Kontrola stresu
Stroke Udar
Subcortical vascular dementia (Binswanger's disease) Podkorowa demencja naczyniowa (choroba Binswangera)
Substance abuse Nadużywanie środków
Substance dependence Uzależnienie się od środków
Sundown syndrome Niepokój o zachodzie słońca
Superannuation Fundusz emerytalny
Support - level of support Zakres pomocy
Support care Opieka wsparcza
Support care providers Usługodawcy świadczący opiekę wsparczą
Support group Grupa wsparcia
Support services Usługi dodatkowe/wspierające
Supported accommodation Dom pomocy środowiskowej
Supported Residential Service (SRS) Służba Zakwaterowania Środowiskowego
Swallowing problems Problemy z połykaniem
Tablets Tabletki
Tailored to individual needs Dostosowane do indywidualnych potrzeb
Tax deduction Pomniejszenie dochodu dla celów podatkowych
Tax offset Wyrównanie podatkowe
Tea break Przerwa na herbatę
Telephone Interpreting Service Telefoniczna Służba Tłumaczy
Telephone typewriter Telefon tekstowy/tekstofon
Terminal condition Choroba śmiertelna
Terminal illness Choroba śmiertelna
The Medical Treatment Act Ustawa o Leczeniu Medycznym
Therapeutic goods Produkty terapeutyczne
Therapeutic relationship Stosunek/związek terapeutyczny
Therapy Terapia
Therapy - music therapy Terapia muzyczna
Thickened fluid Płyn zagęszczony
Thought disorder Zaburzenia myśli
Toileting - Assistance with toileting Pomoc w korzystaniu z toalety
Toxins Toksyny
Transient Przejściowy
Transitional Accommodation/ Emergency accommodation Zakwaterowanie przejściowe lub w nagłych przypadkach
Transitional Care Opieka przejściowa
Translation Tłumaczenie pisemne
Translator Tłumacz pisemny
Transport Transport
Transport Concession Card holder Posiadacz karty zniżkowej na transport
Trauma Uraz
Tube feeding Karmienie dożołądkowe
Ulcer Wrzód
Ulceration Owrzodzenie
Ultrasound USG
Universal precautions Uniwersalne środki ostrożności
Urinary retention Zatrzymanie moczu w organizmie
User Rights Principles Prawa i Obowiązki Mieszkańców i Pracowników Domu Opieki (User Rights Principles)
Vaccinations Szczepienia
Values - personal values Osobiste wartości
Vascular dementia Demencja naczyniowa
Vascular disease Choroba naczyniowa
Veteran Kombatant
Veteran Affairs Urząd ds. Kombatantów
Violence Przemoc
Visiting library service Biblioteka na kółkach
Voluntary patient Pacjent przebywający w szpitalu dobrowolnie
Volunteers Wolontariusze/ ochotnicy
Vomiting Torsje
Vulnerability Podatność na uszkodzenia
Vulnerable Podatny na uszkodzenia
Waiting list Lista oczekujących
Walker - wheeled walker Balkonik z kółkami
Walking aids Urządzenia wspomagające przy chodzeniu
Walking frame Balkonik do chodzenia
War widow Wdowa wojenna
War Widow's Pension Renta dla wdowy wojennej
Ward - council ward Rejon (w dzielnicy)
Ward - hospital ward Oddział (w szpitalu)
Webster Pack Dozownik leków Webster
Welfare Officer Pracownik opieki społecznej
Wellbeing Dobrostan / dobre samopoczucie
Wellness Dobry stan zdrowia
Wheelchair Wózek inwalidzki
Wheelchair access Dostęp dla wózka inwalidzkiego
Wheelchair hoist (bus) Podnośnik wózka inwalidzkiego (samochód wyposażony w podnośnik wózka inwalidzkiego)
Wheelchair ramp Rampa dla wózka inwalidzkiego
Widow's Pension Renta wdowia
Will Testament
Will - Living Will Wola życia
Withdrawal Wychodzenie (z nałogu)
Withdrawal from contact Wycofanie się z kontraktu/umowy
Withdrawal symptoms Symptomy wychodzenia z nałogu
Written Authority Pisemne upoważnienie
X-ray Prześwietlenie rentgenowskie