Glossary of Aged Care Terminology

Containing around 1000 terms translated into 19 community languages, this Glossary of Aged Care Terminology has been developed to promote consistency of translations of aged care information.

We encourage all interpreters and translators working in the area of aged care and related fields to use this resource.
Glossary acknowledgements


Glossary

Use the links below to move to the next page.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z


Abuse Злоупотреба, Злостављање
Abuse - alcohol abuse Злоупотреба алкохола
Abuse - drug abuse Злоупотреба дроге
Abuse - elder abuse Злостављање старијих особа
Abuse - emotional abuse Емоционално злостављање
Abuse - financial abuse Финансијска злоупотрба
Abuse - physical abuse Физичка злоупотреба
Abuse - psychological abuse Психолошко злостављање
Abuse - sexual abuse Сексуално злостављање
Accessibility Доступност
Accessing aged care services Доступност услугама које се пружају старијим особама
Accommodation Bond Сигурносна јемчевина
Accommodation Bond Agreement Уговор о сигурносној јемчевини
Accommodation Charge Додатни трошак за смештај
Accommodation Charge Agreement Уговор о додатном трошку за смештај
Accommodation Payment Наплата за смештај
Accountability Одговорност
Accreditation Акредитација
Accreditation Standard Стандар акредитације
Accreditation Standard Four: Physical Environment and Safety Systems Акредитациони стандард четири: системи заштите физичке околине и безбедности
Accreditation Standard One: Management Systems Акредитациони стандард један: управни систем
Accreditation Standard Three: Resident Lifestyle Акредитациони стандард три: начин живота особа које живе у старачком дому
Accreditation Standard Two: Health and Personal Care Акредитациони стандард два: здравствена и лична нега
Accredited facility Акредитована установа- Старачки дом
Acquired Brain Injury (ABI) Стечена повреда мозга
Activities Активности
Activities - Individualised activities Активности припремљене запојединце
Activities coordinator/Diversional Therapist Координатор услуга
Activities of daily living Дневне активности
Acupuncture Акупунктура
Acute care Краткорочна нега
Acute condition Акутно стање
Administrative Appeals Tribunal (AAT) Aдминистративни трибунал за жалбе
Administrator Администратор
Admission Улазак у старачки дом
Adult Day Care Centre Центар за дневну помоћ
Advance care directives Званичне директиве за пружање неге
Advance care planning Званично планирање неге
Advance care planning Званично планирање неге
Advance Health Care Directive Званичне директиве за пружање здравствене неге
Adverse drug reaction Лоша реакција на дроге
Adverse effects Лош исход
Adverse event Лош случај
Advocacy Service Саветодавна служба
Advocate Заступник
After hours telephone service Служба за питања ван радног времена
Age pensioner Старосни пензионер
Age related cognitive decline Опадање спознаје због старости
Aged and Community Care Information Line Информативна телефонска служба за пружање услуга у заједници за старије особе
Aged Care Act 1997 Закон из 1987.године о нези старијих људи
Aged Care Advocacy Program Саветодавни програм у вези неге старијих особа
Aged Care Assessment Officer Здравствени радник који оцењује стање старије особе
Aged Care Assessment Service (ACAS) Служба за оцењивање стања старијих особа
Aged Care Assessment Team (ACAT) Здравствени тим за оцењивање стања старијих особа
Aged Care Complaints and Investigation Scheme Служба за решавање жалби у вези неге старијих особа
Aged care facility / Aged care home / Facility / Home/ Residential Facility / Residential Service / Residential Home Старачки дом
Aged care home / Facility / HomeResidential Facility / Residential Service / Residential Home/ Aged care facility Старачки дом
Aged Care Quality Assessors Oцењивачи квалитета услуга које се пружају старијим особама
Aged care sector Сектор услуга које се пружају старијим лицима
Aged Care Standards and Accreditation Agency Служба за одређивање стандарда и акредитације неге старијих особа
Aged pension Старосна пензија
Ageing Процес старења
Ageing in place Старење у старачком дому
Ageing population Старење становништва
Ageism Старост
Agency Установа
Agent Заступник
Aggression Агресивност
Allied health personnel Здравствени радници који раде са особама лошијег здравља
Allied health services Помоћне здравствене службе
Alternative medicine Алтернативна медицина
Alternative therapies Алтернативна терапија
Alzheimer's Australia Информативна служба за Алзхимерово обољење
Alzheimer's Disease Aлзхимерово обољење
Alzheimer's disease Familial Aлзхимерово обољење - наследно
Ambulance services Служба хитне помоћи
Ambulatory setting Мобилна привремена нега
Ambulatory care Привремена нега при служби хитне помоћи
Amputation Ампутација
Amputee Oсоба која је имала ампутацију
Ancillary services Помоћне здравствене услуге
Angiogram Ангиограм
Anorexia Анорексија
Anti depressant Лек против депресије
Anxiety disorders Нервна напетост
Appeal process Жалбени процес
Approved Care Recipient Oсоба овлашћена да пружа негу
Approved Provider Овлашћен пружалац услуга
Approved Provider Status Статус санабдевача
Arthritis Упала зглобова
Assessment Оцењивање
Assessment guidelines Правила оцењивања
Assessment outcomes Резултат оцењивања
Assessment processes Процес оцењивања
Assets Имовина
Assistance with bathing and personal hygiene Помоћ приликом купања и личне хигијене
Assistance with dressing and grooming Помоћ у облачењу и одржавању личне неге
Assistance with eating and drinking Помоћ у исхрани
Assistance with mobility Помоћ у кретаљу
Assisted living Помоћ у свакодневним животним условима
Assisted living facility Установа за пружање помоћи
Assisted resident Особа која живи у старачком дому, а има јако мала примања и имовину
Assistive devices Помагала
Assistive technology Технолошки методи
Attendant care Пропратна нега
Audiologist Аудиолог
Australian Taxation Office (ATO) Аустралијанска пореска служба
Autopsy Обдукција
Average length of stay Просечно време проведено у болници
Awareness Свесност
Barrister Судски заступник
Basic daily care fee Основни дневни трошкови
Bed pan Посуда за вршење нужде
Bed sores Ране од лежања
Bedside manners Понашање према пацијенту
Behaviour Intervention Support Team (BIST) Tим за пружање помоћи или интервенције у понашању
Behaviour management Процес обучавања људи како да сарађују или како да се понашају према другима
Beneficiary Било каква врста наследника
Bequest Наследство
Bereavement Ожалошћеност
Bereavement Allowance Додатак који се опорезује, а даје се удовицама или удовцима
Best practice Најбоља услуга
Bilingual worker Двојезични радник
Bionic ear Бионичко уво
Bipolar disease Биполарно обољењење
Bladder control Контролисање бешике
Bladder control problem Проблем у контролисању бешике
Blood pressure Крвни притисак
Blood sugar Шећер у крви
Blood sugar level Висина шећера у крви
Bowel cancer Рак дебелог црева
Bowel control Контрола дебелог црева
Briefing Информисање
Brokerage Посредништво
Bulk Billing Наплаћивање лекарских трошкова преко државног здравственог осигурања
Cachexia Какоза
Cancer Рак
Cancer Council of Australia Aустралијанско веће за борбу против рака
Capital gains Профит од продаје некретнина
Caplets Mања, глатка таблета
Cardiovascular disease Срчанo обољењe
Care management Целокупно пружање неге
Care manager Особа која координише рад свих здравствених радника који пружају негу једној особи
Care plan План неге
Care plan review Обнављање плана неге
Care planning Планирање неге
Care recipient Прималац неге
Care review Обнављање плана неге
Care services Служба за пружање неге
Care standards Правилник о пружању неге
Caregiver Неговатељ
Carer (private / family member) Неговатељ
Carer (staff member employed in a residential or community setting) Неговатељ
Carer allowance Додатна помоћ за неговатеље
Carer payment Помоћ за неговатеље
Carer Resource Centre Ресурсни центар за неговатеље
Carer Respite Centre Центар за одмену неговатеља
Carer Respite Centre - Commonwealth Carer Respite Centre Комонвелтшки центар за одмену неговатеља
Carer support group Група за пружање помоћи неговатељима
Case management Oдређивање правих услуга за одређени случај
Case manager Здравствени радник који води један случај
Case mix Мешавина послова
CAT scan Скенерско снимање
Cataract Мрена на оку
Catchment area Област
Catheter Катетер
Cause of death Узрок смрти
Centrelink Multilingual Service Центарлинкова вишејезичка служба
Certification Потврда
Cervical cancer Рак грлића материце
Challenging behaviour Измењено понашање
Changed behaviour Промењено понашање
Changed sexual behaviour Промењено сексуално понашање
Chapel Капела
Chaplain Капелан
Charge (as separate from fee) Наплата (трошкови)
Charitable sector Сектор који пружа негу старијим особама, али то не ради за профит
Charter of Residents Rights and Responsibilities План рада и задужења
Chiropractors Киропрактор
Choke Загрцнути се
Choking Дављење
Cholesterol Холестерол
Chronic and complex condition Хронична и сложена здравствена стања
Chronic care Нега хроничних болесника
Chronic disease Хронична болест
Claim form Образац за потраживање
Client focused solutions Појединачна решења
Client handbook Приручник за клијентелу
Clients Клијентела
Clinical care Клиничка нега
Clinical condition Клиничко стање
Clinical event Клинички случај
Clinical examination Клинички преглед
Clinical interview Клинички разговор
Clinical pathways Одговарајућа нега
Clinical treatment Клиничко лечење
Clinician Клиничар
Close relation Крвни сродник
Cognitive ability Интелектуални капацитет
Cognitive Dementia and Memory Service (CDAMS) Клиника за пружање помоћи приликом губитка памћења и спознаје
Cognitive impairment Губитак интелектуалног капацитета
Cohort Група особа истог годишта
Colon cancer Рак дебелог црева
Comment box Кутија за предлоге и коментаре
Commode chair Ноћна столица с ношом
Commonwealth Care Link Centres Федерална информативна служба за старије и хендикепиране особе
Commonwealth Carelink Centres Федерални ресурсни центар за неговатеље
Commonwealth Carer Resource Centre Федерални центар за помоћ неговатељима
Commonwealth Government Федерална влада
Commonwealth Hearing Services Program Федерални програм за проблеме са слухом
Commonwealth Ombudsmen Федерални омбудсмен
Commonwealth Seniors Concession Card Федерална повластица за старије особе
Commonwealth Seniors Health Care Card Федерална здравствена повластица
Communication Book Књижица за споразумевање
Community Заједница
Community health worker Здравствени радници
Community Aged Care Packages (CACP) Пакет услуга који се пружа старијим особама
Community based care Mешавина здравствених и социјалних услуга које се пружају особама док још увек живе у заједници
Community care Нега која се пружа особама док још увек живе у заједници
Community group Организација која шири рекреативне и друштвене потребе у заједници
Community Health Centre Здравствени центар
Community Health Nurse Медицинска сестра која пружа услуге ососбама које живе у заједници
Community housing Државни смештај
Community Mental Health Centre Здравствени центар за ментално здравље
Community Nursing Program Пружање помоћи особама у њиховим кућама
Community Partners Program (CPP) Програм по коме особе посећују остареле чланове заједнице
Community treatment order Наредба за обавезно лечење због менталног обољења
Community Visitors Scheme Посете које врше добровољци
Community worker Друштвени радник
Compensable Resident Особа која живи у старачком дому и кија води неку врсту процеса добијања одштете
Competency Способност
Complaint Жалба
Complaints handling Процедура која се бави жалбама
Complaints procedures Жалбена процедура
Complementary medicine Природно лечење
Compliance Сагласност
Compliance with medication Сагласност са лечењем
Complication Сложеност, компликација
Concession - energy concession Снижење за плаћање струје
Concession card Повластица
Concessional and Assisted Residents Помоћ особама које живе у старачком дому, а имају мала примања
Concessional Resident Особа која живи у старачком дому, а има повластице
Condition Стање
Confidentiality Строга поверљивост
Conflict of interest Сукоб интереса
Confusion Збуњеност
Consent Сагласност
Consent - informed conscent Сагласност
Consent form Образац за сагласност
Constipation Затвор (констипација)
Consumer Потрошач
Continence Уздржавање (контрола бешике и дебелог црева)
Continence - incontinence Неконтролисан рад бешике и дебелог црева
Continence - National Continence Hotline Телефонска помоћ у вези контролисања рада бешике
Continence - stress incontinence Мало неконтролисање рада бешике и црева
Continence absorption aids Помагала за неконтролисани рад бешике
Continence Aides Assistance Scheme Помоћ у коришћењу помагала за неконтролисани рад бешике
Continence management Помоћ у контролисању рада бешике и црева
Continuing Care Retirement Community Заједница која нуди различите нивое услуга
Continuity of care Наставак неге
Continuous quality improvement Наставак побољшања квалитета неге
Continuum of care Скуп разних здравствених услуга
Contract Уговор
Convalescence Опоравак
Cooked and chilled meals Скувани и охлађени оброци
Coping Савлађивање стреса
Corn (callus) Жуљ
Coronary heart disease Срчане болести
Cost of a local call Цена локалног телефонског позива
Cost of living Животни трошкови
Council on the Ageing (COTA) Скуп услуга које се пружају старијим особама широм Аустралије
Counselling Саветовање
Counsellor Саветник
Cramps Грчеви
Crisis Assessment Team (CAT) Tим за оцену стања и пружање адекватне помоћи особама којима је она потребна
Critical incident Критични случај
CT Scan Скенерско снимање
Cultural background information Информације о одређеној етничкој групи
Cultural diversity Културна разноврсност
Cultural preferences Оно што особа више воли због свог културног порекла
Culturally and linguistically diverse (CALD) Културна и језичка разноврсност
Culturally appropriate Културно одговарајући
Daily income tested fee Израчунавање дневних трошкова особа у односу на њихово имовинско стање
Data collection Узимање података
Data matching Упоређивање података
Day centre Дневни центар
Day Respite Centres Дневни центар за привремени одмор
Death Смрт
Debriefing Извештавање о одређеном задатку
Deeming Оцењивање имовинског стања
Deep vein thrombosis Закречење вена
Delivered meals Достављање оброка
Delusion Привиђање
Delusional Онај који пати од привиђања
Delusions Привиђања
Dementia Деменција
Dementia - AIDS related dementia Деменција изазвана сидом
Dementia - alcohol related dementia Деменција изазвана алкохолом
Dementia Education and Support Program Програм обучавања и пружања помоћи особама које пате од деменције и њиховим пазитељима
Dementia Specific Care Нега која се пружа искључиво особама које пате од деменције
Dementia with Lewy bodies Деменција изазвана изумирањем можданих ћелија
Demography Демографија
Dental Hospital Зубна болница
Dental Services Зубарске услуге
Dental Technician Зубарски техничар
Dentist Зубар
Dentures Протезе
Department of Health and Ageing Одељење за здравство и услуге старијим лицима
Department of Health and Ageing - Australian Government Аустралијанско министарство за здравство и пружање услуга старијим лицима
Department of Health and Ageing - Commonwealth Комонвелтшко одељење за здравство и услуге старијим лицима које пружа федерална влада
Department of Veteran Affairs (DVA) Служба ратних ветерана
Dependant Зависник
Dependent child Зависно дете
Depression Депресија
Diabetes Шећерна болест
Diabetes Australia Шећерна болест, Аустралија
Diabetes educator Здравствени радник који учи људе како да контролишу свој шећер
Diagnosis Дијагноза
Diagnosis - early diagnosis Рана дијагноза
Diet Исхрана
Diet - special diet Специјална исхрана
Dietary requirements Специофичан начин исхране
Dietary restrictions Oграничења у исхрани
Dietician Дијететичар
Dignity Достојанство
Direct care Директна нега
Director of Nursing (DON) Директор за болничарке
Disability Инвалидност, неспособност
Disability support pension Пензионерска помоћ за инвалиде
Disabled Инвалид
Discharge Отпуштање из болнице
Discharge date Дан отпуштања
Discharge plan План отпуштања
Discharge planning Планирање отпуштања
Disclosure Издавање података
Discrimination Дискриминација
Disease Болест
Disease control Контрола болести
Disease management Контролисање болести
Disease prevention Превентива болести
Disorder Поремећај
Disposable underwear Доњи веш за једнократну употребу
District Nurse Патронажна сестра
Diversional Therapist/Activities coordinator Координатор услуга
Diversional therapy Рекреативна терапија
Diversity Разноликост
Dizziness Вртоглавица
Do not resuscitate orders Директиве везане за спашавање нечијег живота
Doctor Лекар
Domestic violence Насиље у кући
Dose administration aids Дозе лекова који се узимају
Dossette box Медицинска кутијца за лекове
Drug utilisation review Програм који разматра и оцењује узимање лекова
Drugs Лекови
Dry mouth Сушење уста
Dual diagnosis Двојна дијагноза
Duty of care Дужности које имају они који пружају негу
Dying Смрт
Dysphasia Поремећај говора
Early intervention Рана интервенција
Effectiveness Ефектност
Elderly Старије особе
Electro convulsive therapy Електро - терапија која се пружа одређеним пацијентима
Eligibility Право на бенефиције и услуге
Emergency Хитни случај
Emergency accommodation Привремени смештај док се чека на стални
Emergency accommodation / Transitional Accommodation Хитан или привремени смештај док се чека на стални
Emergency services Услуге пружане у хитним случајевима
Emotional support Емоционална пордшка
Empowerment Оспособљавање угрожених особа да остваре своја права
End of life care Нега особа која им се пружа пред крај живота
End of life care - Needs-based end of life care Нега особа која им се пружа пред крај живота у зависности од њихових потреба
End of life decision Одлука о прекидању живота
End-of-life Крај живота
Endemic Ендемичан
Endorsed Потврђено
Enduring Power of Attorney Трајна пуномоћ
Enduring power of attorney (financial) Трајна пуномоћ у вези доношења одлука о финансијским потребама особе
Enduring Power of Attorney - Medical Power of Attorney Трајна пуномоћ у вези доношења одлука у вези лечења особе
Enduring Power of Guardianship Трајна пуномоћ у вези старатељства
Entitled Имајући право на...
Epidemic Епидемија (зараза)
Epidural Епидурални, анестезија путем ињекције у кичму
Episode of care Мера обима услуга у датој ситуацији повреде или болести
Equal access Једнаки приступ
Equitable Правичан
Escort to appointments Пратилац оболеле особе
Essential supports Неопходне услуге
Ethnicity Етничка припадност
Euthanasia Еутаназија
Eventually fatal condition Неизлечива болест
Extended Aged Care at Home (EACH) Програм пружања услуга остарелим особама код куће, које се иначе пружају у старачком дому
Extended care facility Установа у којој се пружа нега и рехабилитација пацијентима који су изашли из болнице и тамо се налазе ради опоравка
Extended care services Услуге које се пружају на дужи период, обично у геријатријском центру
Extra Service Додатна услуга
Extra Service Agreement Уговор о пружању додатних услуга
Extra service fee Наплата за додатну услугу
Facilitate communication Олакшати споразумевање
Facility / Aged care facility / Aged care home / Home / Residential Facility / Residential Service / Residential Home Старачки дом
Fact sheets Чињенична објашњења
Falls Падање
Family Породица (крвно сродство и породица стеченог карактера)
Family Liaison Officer Службеник који одржава везу с породицом
Family Court of Australia Породични суд Аустралије
Family history Породична историја
Family support Подршка породице
Fee policy Правила у вези одређивања наплата
Fee-for-service Наплата за услугу
Feedback Подаци о резултатима
Fees and charges Наплате и цене
File number Број досијеа
Financial contribution Материјални допринос или учешће
Financial entitlements Финансијска права
Financial hardship Материјална угроженост
Financial institution Финансијска установа
Financial year Финансијска година
Fire safety Противпожарна безбедност
Flexible care Нега пружена на флексибилан начин
Flexible respite Ппограм по коме се неговатељу даје времена да обави своје послове или да се мало одмори од својих обавеза
Flexible responsive services Услуге пружене на брз начин
Flu vaccination Вакцина против инфлуенце (грипа)
Foreign pension / Overseas pension Пензија из иностранства
Frail aged people Оронуле старе особе
Frail and vulnerable Оронуо и рањив
Frailty Оронулост
Frame Помагало за ходање
Free Бесплатно
Free of charge Ослобођено наплате или бесплатно
Fringe benefits Додатне бенефиције уз редовну плату
Full pension Пуна пензија
Full pensioner Пензионер који прима пуну пензију
Functional disability Функционална неспособност
Funded by the government Кад влада, тј. држава финансира
Funding Дотирање
Furnishing and equipment Намештај и опрема
Gag Задавити се
General Practitioner Лекар опште праксе
Genuine concern Истинска забринутост
Geriatric services Геријатријске услуге
Geriatric assessment Оцењивање потреба за услугама које се пружају остарелим лицима
Geriatric rehabilitation service Рехабилитационе услуге које се пружају остарелим пацијентима у болницама
Geriatrician Геријатар
Geriatrics Геријатрија
Gerontology Геронтологија
Gifts - acceptance of gifts Примање поклона
Glaucoma Глауком
Grab rail Гелендер, хватач за руке
Grief and loss Ожалошћеност и губитак
Grievance Жаљење
Grieving Жалити
Grooming Дотеривање
Guardian Старатељ
Guardianship Старатељство
Guardianship Tribunal Трибунал за одређивање старатељства
Guidelines Смернице
Guiding principles Руководећа начела
Gutter frame Помагало за ходање са точковима
Hallucinations Халуцинације
Hand rails Гелендери
Hazard Опасност
Health Assessment Здравствени преглед
Health Care Card Здравствена повластица
Health care provider Установа или појединац који пружају здравсвене услуге
Health care system Здравствени систем
Health educator Особа која пружа информације о здравству
Health information Здравствене информације
Health insurance Здравствено осигурање
Health Insurance Commission (HIC) Завод за здравсвено осигурање
Health provider Служба за пружање здравствених услуга
Healthy ageing Старење уз здравље (приступ свим видовима помоћи за остарела лица)
Healthy eating Здрава исхрана
Healthy eating pyramid Скала употребе разних категорија хране
Hearing - Commonwealth Hearing Services Program Федерални програм услуга за слух
Hearing aid Слушни апарат
Hearing Services Voucher Купон за добијање додатних услуга у оквиру федералног програма услуга за слух
Heart attack Срчани напад
Heart failure Срчани удар
Heart Foundation Фондација за очување здравља срца
Heart Foundation of Australia Аустралијанска фондација за очување здравља срца
Helpline Телефонска веза за давање савета и информација
Hereditary Наследно
High care facility Стална нега која се пружа претежно остарелим лицима у старачком дому
High care resident Особа која борави у старачком дому и прима сталну негу
High standard of care Високи стандард неге
Holistic Свеукупна нега оболеле особе у коју су укључени физички, друштвени, емоционални, културни и душевни аспекти лечења
Holistic approach Свеобухватни приступ
Home (Private / Personal) Кућа, дом
Home / Aged care facility / Aged care home / Facility / Residential Facility / Residential Service / Residential Home Сатарачки дом
Home and Community Care (HACC) Програм услуга оронулим старим особама и инвалидима и њиховим неговатељима код куће и у за једници
Home Care Services Услуге неге које се пружају код куће
Home care worker Стручна лица која реде са онеспособљеним и старим особама код куће, а који не могу да воде рачуна о себи
Home cleaning Чишћење код куће
Home like environment Старачки дом који подсећа на кућу
Home maintenance Чишћење, прање, кување и пеглање код куће
Home maintenance - minor home maintenance Одржавање баште и дворишта
Home Medicine Review Програм по коме се помаже особама било које старости да правилно узимају лекове
Home visit Кућна посета
Homeless Бескућан
Homeless people Бескућници
Homoeopathy Хомеопатија
Hospice Програм којим се пружа специјална нега особама при крају живота, као и њиховим породицама
Hospital Fees Болничке наплате
Hospital in the home Болничке услуге које се пружају код куће
Hospitalisation Смештај у болници
Hostel Старачки дом у који су смештене особе с мањим потребама у помоћи око облачења и купања и којима је потребна повремена нега
Housing office Канцеларија министарства за стамбена питања
Human capital Стручно знање и образовање које једна особа стекне у животу
Human Rights and Equal Opportunity Commission Комисија за људска права и равноправне могућности
Huntington's disease Хантингтоново обољење (наследно обољење мозга)
Identification badge Значка за идентификацију
Illness Болест
Illusions Илузије
Impairment Оштећеност
Improvement log Докуменат о коментарима и предлозима како би се могао побољшати квалитет услуга
Income Приход (примања)
Income statement Извештај о приходу
Income support Финансијска подршка
Income tax return Пореска пријава
Income testing Провера прихода
Independent living Независно живљење код куће
Independent Living Units / Self Care Living Units Станови који се налазе у оквиру старачких домова, а у којима живе особе којима није потребна помоћ
Independent living within a retirement village Независно живљење код куће у пензионом насељу
Individual care plan Индивидуални план неге
Individualised care Нега појединца
Infectious diseases Заразне болести
Influenza (Flu) Грип
Informal support Помоћ коју пружају пријатељи или родбина
Information privacy principles Начела о приватности информација
Informed choice Избор контрацептивног средства са пуним сазнањем о опцијама и сопственим потребама
Informed consent Пристанак на оперативни захват, здравствену услугу или учешће у медицинском истраживању уз пуно разумевање о истом
Ingestion Узимање на уста
Initial Consent Form Формулар по коме се особа потписује да пристаје на предложену негу
Injury prevention Спречавање повреде
Inpatient Пацијент смештен у болницу
Insurance policy Полиса осигурања
Insurance premium Наплата за осигурање
Intake Процес по коме особа постаје члан
Intake form Образац за учлањивање
Intake officer Службеник који ради на учлањивању
Intensive care Интензивна нега
Intensive care unit Шок соба
Intensive treatment Интензивно лечење
Inter agency referral Упут клијената од једне до друге агенције
Interdisciplinary team Тим здравствених радника који оболелој особи пружа услуге неге
Interpreting service Преводилачка служба
Intervention Интервенција
Intervention order Судска наредба о интервенцији
Intimacy and sexuality Сексуалност и интима
Involuntary patient Пацијент који је примљен у здравствену установу преко своје воље
Isolation Изолација
Isolation - social isolation Социјална изолованост
Judge Судија
Languages other than English (LOTE) Језици осим енглеског
Legal advice Ппавни савет
Legal Aid Правна помоћ
Legal rights Законска права
Legal status Правно стање
Life cycle Животни циклус
Life event Животни догађај
Life expectancy Људски век
Life insurance Животно осигурање
Lifestyle Начин живота
Lifestyle choices Избори о начину живота
Lifting device Направа за подизање
Linkages Програм (HACC)по коме се нуде појединачни пакети услуга особама које имају сложене потребе, како би и даље могле да живе у заједници
Living arrangements Животно уређење
Lobbying Утицати на владу
Lone person Самостална особа
Loneliness Усамљеност
Loss and grief Губитак и жалост
Loss of inhibitions Ослобађање од инхибиција
Low care facility Старачки дом за особе које су још увек покретне, а којима је потребна делимичмна помоћ око купања, облачења, куповине намирница и томе слично
Low level care Делимична нега која се пружа особама с мањим потребама
Lump sum Једнократна исплата из пензионог фонда
Malnutrition Неухрањеност
Malpractice Погрешно лечење
Mammogram Мамограм - рентгенолошко снимање дојки
Manager Менаџер, управник
Mandatory reporting Обавезно пријављивање болести или грешке у лечењу
Manual handling Подизање или ношење онеспособљених пацијената
Mature age worker Запослена особа стара између 45 и 64 године
Maximum rate Максимална стопа
Meals Оброци
Meals - culturally appropriate meals Оброци прикладни одређеној етничкој групи
Meals - halal meals Оброци који се спремају за чланове исламске заједнице
Meals - kosher meals Оброци који се спремају за чланове јеврејске заједнице
Meals - vitamised meals Оброци од испасиране хране
Meals on Wheels Оброци који се доносе кући оним особама које не могу саме да их припреме
Means test Провера имовинског стања
Means tested (fees) Наплате подложне провери имовинског стања
Medical consent Пристанак на здравствено лечење
Medical Examination Лекарски преглед
Medical history Информације које пацијент даје о себи како би се установио ток болести
Medical record Информације које пацијент даје о себи као би се утврдила болест и њен ток
Medical records Здравствени досије
Medically necessary Лечење или услуга које одговара одређеној ситуацији
Medicare Државно здравствено осигурање
Medication Лек
Medication - administration of medication Надгледање употребе лекова
Medication management Контрола над узимањем лекова
Memory loss Губитак памћења
Menopause Климакс (менопауза)
Mental health Душевно здравље
Mental health provider Установа или појединац који пружају услуге у вези душевног здравља
Mental health review board Веће које доноси одлуку у вези тога да ли пацијент који пати од неке душевне болести треба да има обавезно лечење или не
Mental health services Здравстене услуге за ментално оболеле
Mental illness Душевна болест
Mild Cognitive Impairment (MCI) Мање уочљив поремећај у памћењу
Mini mental Упитник
Mini mental state examination Упитник са тридесет питања којим се може утврдити деменција
Mission Руководећа начела
Mobility aids Помагала за покретност
Monitoring and review of care plan Надгледање и преиспитивање плана неге
Monitoring of care Надгледање неге
Mouth care Нега уста
Movable units (granny flats) Монтажни стамбени објекти
MRI scan Снимање магнетном резонанцом
Multi purpose system Низ услуга које покривају потребе остарелих лица у заједници
Multi purpose taxi program Програм по коме онеспособљени Викторијанци користе такси услуге по снижњеној цени
Multi-infarct dementia Деменција изазвана вишеструким шлоговима
Multidisciplinary team Скуп здравствених радника који заједно ради на пружању неге оболелој особи
Multiple disabilities Вишеструка неспособност
Multipurpose Service Program Вишенаменски програм услуга
Music therapy Терапија музиком
National Continence Hotline Телефонска служба за давања савета у вези неконтролисаног вршења нужде
National Dementia Behavioural Advisory Service Национална саветодавна служба која се бави потешкоћама изазвани деменцијом
Naturopath Особа која лечи биљним лековима
Naturopathy Лечење биљем
Nausea Мучнина
Near miss Грешка у лечењу која није опасна
Needs - cultural need Културне потребе
Needs - personal needs Личне потребе
Needs - spiritual needs Духовне потребе
Needs based planning Планирање на основу потреба
Needs-based end of life care Нега која се особама пружа пред крај живота, а заснива се на њиховим личним потребама
Neglect Недостатак пажње и одговарајуће неге
Neglect - self neglect Занемаривање самог себе
Negligence Занемаривање
Neurogerentology Неурогерентологија
Neurologist Неуролог
Neuropsychology Неуропсихологија
Next of kin Крвни сродник
No lift policy Правило по коме особље избегава ручно подизање
No restraint policy Правило по коме није дозвољено никакво физичко обуздавање
Non English speaking background Не-енглеско говорно подручје
Non nursing tasks Радни задаци које не обављају медицинске сестре
Non pensioner Особа која није пензионер
Not-for-profit provider Организација која по свом уставу неме права да члановима, власницима и управи дели профит
Nurse Медицинска сестра
Nurse - qualified nurse Квалификована медицинска сестра
Nurse - registered nurse Регистрована медицинска сестра
Nurse practitioner Квалификована медицинска сестра
Nursing care Нега у домовима
Nursing home Старачки дом
Nutrition Исхрана
Nutrition and hydration Исхрана и узимање довољне количине течности
Nutritionist Дијететичар
Occupancy rate Мерење стопе расположивих лежаја у здравственим установама
Occupational therapy Радна терапија
Occupational health and safety Здравље и заштита на радном месту
Occupational Health and Safety - risks and potential hazards Ризици и могуће опасности на радном месту
Occupational therapist Радни терапеут
Oedema Задржавање течности у организму
Office of the Commissioner for Complaints Канцеларија начелника за жалбе
Office of the Public Advocate (OPA) Канцеларија јавног заступника
Older people Старија лица
Ombudsman Арбитрар који посредује у споровима
Ongoing review Стална ревизија
Ophthalmologist Офтамолог
Optical Services Испитивање вида и одређивање одговарајућих наочара, сочива или других помагала за вид
Optometrist Оптичар
Orthoses Ортопедски улошци
Orthotics Ортотика (наука о изради и постављању ортопедских помагала)
Osteopath Специјалиста за остеопатију
Osteoporosis Остеопороза
Out of pocket expenses Трошкови које особа мора сама да намири, јер нису покривени државним осигурањем
Outcome Исход
Outcome criteria Критеријуми који се односе на исход
Outcome measurement Оцењивање исхода
Outpatient Пацијент који није смештен у болници
Outpatient care Здравствена нега ванболничких пацијената
Outpatient Clinic Амбуланта
Outreach Унапређивање услуга остарелим особама, које на исте имају права, али у то нису упућени
Over the counter drugs Лекови који се купују без рецепта
Overseas pension / Foreign pension Пензија из иностранства
Paedology Педологија-грана медицине која се односи на дијагностику и лечење обољења стопала
Pain management Програм по коме се посвећује пажња појединим потребама у вези контролисања и лакшег подношења болова
Pain management program Програм по коме се посвећује пажња појединим потребама у вези контролисања и лакшег подношења болова
Palliation Нега која се пружа фатално оболелим особама пред крај њиховог живота, како бисе побољшао квалитет њиховог живота
Palliative approach Палијативни приступ болести
Palliative care Палијативна нега
Palliative care - Paediatric palliative care Педијатријска палијативна нега
Palliative care - Palliative care provider Здравствени радник који пружа палијативну негу
Palliative care - Quality standards Стандард квалитета палијативне неге
Palliative care - Specialist palliative care provider Специјалиста за пружање палијативне неге
Palliative care provider Здравствени радник који пружа палијативну негу
Part pension Делимична пензија
Part pensioner Особа која прима делимичну пензију
Partners in Culturally Appropriate Care Victoria (PICAC) Викторијска служба за пружање културно-одговарајуће неге
Partnership between client and care manager Партнерство између странке и управника одговорног за пружање неге
Passive intervention Пасивна интервенција
Pastoral care worker Свештеник
Pathology Патологија
Patient Пацијент
Peak bodies Удружење недржавних организација на одређеном пољу
PEG feeding Храњење на ''ПЕГ'' начин
Pelvic floor Карлично дно
Pelvic floor exercises Вежбе за јачање карличног дна
Pelvic floor strength Јачина карличног дна
Pension Пензија
Pensionable Age Старост потребна да би се стекло право на старачку пензију
Pensioner Concession Card Пензионерска повластица
Personal circumstances Личне околности
Personal alarm Алармни уређај који се носи са собом
Personal care Помоћ око одржавања личне хигијене
Personal care plan План у коме су изнете потребе пацијента са предложеном негом
Personal care worker Особа која помаже око личне хигијене пацијената
Personal circumstances Личне околности
Personal independence Лична независност
Personal information Личне информације
Personal preferences Оно што особа више воли због свог порекла
Pets Кућни љубимци
Pharmaceutical Benefits Scheme (PBS) Правилник о финансијској помоћи за куповину лекова
Pharmaceutical allowance Финансијска помоћ у куповини лекова у оквиру програма фармацеутских бенефиција
Pharmacist Фармацеут
Physiotherapist Физиотерапеут
Physiotherapy Физиотерапија
Pills Таблете
Placebo Плацебо таблета
Placebo effect Дејство због сугестије
Planned Activity Group (PAG) Програм неге
Podiatrist Подијатриста
Podiatry Нега стопала
Point of care services Лабораторијске и друге здравствене услуге
Policy Правилник
Portability Преносивост
Positive ageing Нормални процес старења
Post operative care Постоперативна нега
Post operative complications Постоперативне компликације
Post traumatic stress disorder Поремећај настао услед пост-трауматског стреса
Post-acute care Пост-акутна нега
Potential hazards Потенцијалне опасности
Power of Attorney Пуномоћје
Pre entry leave Време које особа проведе од примања у старачки дом до самог уласка
Prejudice Предрасуде
Prescription Рецепт
Prescription drugs Лекови преписани рецептом
Prescription only medication Лек који се узима само преко рецепта
Pressure area Притисак који изазива рану на кожи
Pressure sore Рана настала због оптерећења
Pressure ulcer Чир који је настао због оптерећења
Preventative care Превентивна нега
Prevention Спречавање
Primary cancer Рак органа или дела у коме је настао
Primary care Основна здравствена нега
Primary carer Главни неговатељ
Primary generalist providers Сви здравствени радници који раде у тиму који пружа негу особама пред крај њиховог живота
Primary specialist providers Специјалистичка здравствена нега која се особама пружа пред крај њиховог живота
Principal diagnosis Првобитна дијагноза
Privacy - Right to Privacy Право на приватност
Privacy Commission Комисија за решавање питања о приватности
Privacy Officer Службеник задужен за решавање мера предвиђених законом о приватности
Private hospital Приватна болница
Private provider Приватна служба која пружа услуге старијим лицима
Probate Потврда тестамента
Processed foods Прерађена храна
Professional code of ethics Правилник о професионалној етици
Prognosis Прогноза
Program manager Менаџер програма
Property assets Имовинска актива
Property damage Оштећење имовине
Proprietor Приватни власник
Prostate cancer Рак простате
Prostate disease Обољење простате
Provider Овлашћен пружалац услуга
Prudential Arrangements Мере по којима се заштићује уплаћена кауција за примање у дом, у случају да дотична особа упадне у финансијске неприлике
Psychiatric Illness Душевна болест
Psychiatrist Психијатар
Psycho geriatrician Лекар са специјализацојом на пољу умних поремећаја код старијих лица
Psychogeriatric Assessment Teams (PGAT) Стручне екипе за оцењивање и лечење остарелих особа које су постале психијатријски случајеви
Psychological support Психолошка помоћ
Psychologist Психолог
Psychopathology Психологија
Psychosis Психоза
Psychosocial rehabilitation Психолошка социјална рехабилитација
Public advocate Јавни заступник
Public holiday Државни празник
Public hospital Државна болница
Quality Care Квалитетна услуга
Quality residential services Старачки домови који пружају квалитетне услуге
Racial Discrimination Act Закон о расној дискриминацији
Raised garden beds Подигнуте лехе
Raised toilet seat Подигнуто седиште на ВЦ шољи
Reassessment Преиспитивање
Recreational activities Рекреативне активности
Refer, to refer Упутити
Reference number Деловодни број
Referral Упут за преглед код специјалисте
Reflexology Рефлексологија
Refusal of medical treatment Одбијање лекарског лечења
Rehabilitation Рехабилитација
Rehabilitation Counselling Саветовање у рехабилитацији
Relapse Повраћај болести
Religious needs Религиозне потребе
Religious preferences Оно што особа више воли због свог религиозног порекла
Rent assistance Помоћ у плаћању кирије
Resident Особа која борави у старачком дому који финансира федерална влада
Resident Agreement Уговор о становању у старачком дому
Resident Contribution Максимална тарифа коју дом може да наплати кориснику дневних услуга и смештаја
Resident Handbook Приручник о правима и обавезама особа које живе у старачком дому
Resident leave Одсуство из старачког дома
Resident Rights and Responsibilities Права и обавезе особа у старачком дому
Resident social leave Одсуство из старачког дома због социјалних разлога
Residential Aged Care Advocacy Services Агенције које пружају информације корисницима услуга за одрасле особе као и особама које се о њему брину
Residential care Лична нега која се пружа пацијентима у старачким домовима
Residential Facility / Residential Service / Residential Home / Aged care facility / Aged care home / Facility / Home Старачки дом
Residential Home / Residential Facility / Residential Service / Aged care facility / Aged care home / Facility / Home Старачки дом
Residential respite care Привремена одмена особе која води бригу о остарелој или оболелој особи
Residential Service / Residential Home / Residential Facility / Aged care facility/ Aged care home / Facility / Home Старачки дом
Resolving complaints Решавање жалби
Respect Поштовање
Respect privacy Поштовати приватност
Respite - emergency respite Одмена неговатеља у хитним случајевима
Respite - in home respite Одмена неговатеља код куће
Respite Care Службе које шаљу особе да одмене неговатеље на краће време
Restrainers Помагала за обуздавање пацијената
Restraint Начин обуздавања пацијената
Restraint - no restraint policy Правило по коме се особа не обуздава
Resuscitation Реанимација
Resuscitation - not for resuscitation Споразум о неанимирању одређене особе
Retention Amount Сума новца која се задржава од кауције за смештај у старачком дому
Retire Пензионисати се
Retiree Особа која се повукла из радног односа
Retirement Напуштање властитог бизниса или занимања
Retirement village Пензионо насеље
Review date Датум ревизије
Reviewing ongoing care needs Преиспитивање даље потребе за негом
Revocation of power of attorney Поништавање пуномоћи
Rheumatoid Arthritis Реуматоидни артритис
Right to privacy Право на приватност
Ripple mattress Специјални душек који спречава појаву рана насталих услед сталног лежања
Risk Ризик
Risk assessment Оцењивање могућег ризика
Risk behaviour Ризично понашање
Risk factors Показатељи који указују на ризик
Risk management Процес оцењивања и предузимања одређених мера у смањивању ризика
Risk taking Ризиковање
Rooming house Собе за издавање у стамбеним објектима
Safe living environment Безбедна животна околина
Safety at home Безбедност код куће
Safety rails Безбедносни гелендер
Sanctions Санкције
Sanitary pads Улошци који упијају процурелу мокраћу
Scan Врста рентгенског снимања помоћу компјутера
Schizophrenia Шизофренија
Second opinion Мишљење другог лекара
Secondary cancer Рак који се проширио са места на коме је настао
Secondary care Нега која се пружа у болници или амбуланти и коју нуде здравствени радници ради лечења или хирушке интервенције
Secondary diagnosis Додатна дијагноза
Self care Водећи бригу о самом себи
Self Care Living Units / Independent Living Units Станови који се налазе у оквиру старачких домова, а у којима живе особе којима није потребна помоћ
Self conscious Збуњен
Self funded retiree household Домаћинство које се издржава од средстава из пензионог фонда или прихода од имовине
Self management Самоуправљање
Self medication Самостално узимање лекова
Self referral Упутити самог себе
Self reliance Ослањање на самога себе
Self sufficiency Издржавање самог себе
Senior centre Центар за старије особе
Senior citizen's centres Центри за старије особе
Seniors Особе старије од 65 година
Seniors card Повластица за старије
Service Agreement Споразум по коме су наведене пружене услуге и колико оне коштају
Service delivery Пружање услуга
Service Provider Установа која пружа дотичне услуге
Serviced Apartments Станови у оквиру старачких домова у којима се пружају услуге чишћења и поспремања
Sexual - changed sexual behaviour Промењено сексуално понашање
Sexual behaviour Сексуално понашање
Sexual harassment Сексуално злостављање
Sexuality Сексуалност
Sexuality and intimacy Сексуалност и интима
Sharps Оштри предмети који се користе у терапијама и хирушким захватима
Shearing / shear (pressure ulcers) Ране због сталног лежања
Shire Срез
Short term crisis accommodation Краткорочни смештај у кризној ситуацији
Showering Туширање
Side effects Нежељене појаве
Skin integrity Нега коже
Sleep disorders Поремећај у спавању
Sleep disturbance Поремећен сан
Social activities Друштвене активности
Social preferences Оно што особа више воли због свог порекла
Social services Социјалне службе
Social stigma Негодовање због необичног понашања
Social support Подршка у заједници
Social work Социјални рад
Social worker Социјални радник
Solicitor Адвокат
Soluble tablets Растворљиве таблете
Special care units Установе за специјалну негу
Special diets Посебна исхрана
Special Needs Group Групе са нарочитим потребама
Specialist aged care services provider Установа која пружа специфичне услуге
Specialist Service Специјализоване услуге
Specified Care and Services Одређена нега и услуге
Specified Services Одређене услуге
Speech pathologist Логопед
Spiritual needs Душевне потребе
Sporadic Alzheimer's disease Најучесталија врста Алзхимерове болести
Standard Pension Contribution Максимална дневна наплата за становнике старачког дома који примају државну пензију
Standard Resident Contribution Максимална дневна наплата за становнике старачког дома који примају државну пензију
State Trustees Државно повереништво које помаже у вези одређивања старатељства, састављања пуномоћи, тестамента итд.
Statutory Declaration Писмена изјава под заклетвом
Stress Management Начин на који лица могу лакше да подносе стрес
Stroke Мождани удар, шлог
Subcortical vascular dementia (Binswanger's disease) Врста васкуларне деменције (Бинсвангерова болест)
Substance abuse Злоупотреба дроге
Substance dependence Зависност од дроге
Sundown syndrome Синдром по коме пацијент испољава узнемиравајуће или погоршано понашање
Superannuation Пензиони фонд
Support - level of support Ниво подршке
Support care Додатна помоћ која се особама пружа као додатак услуга неге
Support care providers Особе које пружају додатне услуге неге
Support group Група која пружа подршку
Support services Помоћне службе
Supported accommodation Смештај у коме се становницима пружа разноврсна подршка
Supported Residential Service (SRS) Приватна служба која пружа негу особама с минималним потребама
Swallowing problems Проблеми с гутањем
Tablets Таблете
Tailored to individual needs Прилагодити нешто нечијим потребама
Tax deduction Порески одбитак
Tax offset Пореска олакшица
Tea break Пауза за чај
Telephone Interpreting Service Телефонска преводилачка служба
Telephone typewriter Телефонска писаћа машина коју користе глувонеме особе кад разговарају телефоном
Terminal condition Неизлечива болест
Terminal illness Болест од које се не може преживети
The Medical Treatment Act Закон о медицинском лечењу
Therapeutic goods Терапеутске набавке
Therapeutic relationship Терапеутски односи
Therapy Терапија
Therapy - music therapy Терапија музиком
Thickened fluid Згуснута течност
Thought disorder Поремећено размишљање
Toileting - Assistance with toileting Помоћ у пружању личне неге
Toxins Отрови
Transient Пролазан
Transitional Accommodation/ Emergency accommodation Хитан или привремени смештај док се чека на стални
Transitional Care Привремена нега док се чека на стални смештај
Translation Писмени превод
Translator Преводилац
Transport Превоз
Transport Concession Card holder Носилац повластице за путовања јавним превозом
Trauma Траума
Tube feeding Храњење кроз цевку
Ulcer Чир
Ulceration Настајање чирева
Ultrasound Ултразвук
Universal precautions Глобалне мере предострожности
Urinary retention Задржавање мокраће
User Rights Principles Правилник о правима и обавезама становника и установа које пружају услуге
Vaccinations Вакцинација
Values - personal values Оно што особа цени због разлога личне природе
Vascular dementia Васкуларна деменција
Vascular disease Васкуларна обољења
Veteran Ветеран
Veteran Affairs Питања бивших ратника
Violence Насиље
Visiting library service Покретна библиотека
Voluntary patient Пацијент који се својевољно пријавио на лечење
Volunteers Добровољци
Vomiting Повраћање
Vulnerability Рањивост
Vulnerable Рањив
Waiting list Листа чекања
Walker - wheeled walker Ходаљка с точковима
Walking aids Помагала за ходање
Walking frame Ходаљка
War widow Ратна удовица
War Widow's Pension Пензија ратне удовице
Ward - council ward Градска изборна јединица
Ward - hospital ward Болничко одељење
Webster Pack Кутијца за лекове
Welfare Officer Службеник за социјално старање
Wellbeing Благостање
Wellness Добро здравље уз здрав начин живота
Wheelchair Инвалидска колица
Wheelchair access Прилаз инвалидским колицима
Wheelchair hoist (bus) Дизалица за подизање инвалидских колица на аутобусу
Wheelchair ramp Успон за инвалидска колица
Widow's Pension Удовичка пензија
Will Тестамент
Will - Living Will Тестамент направљен за живота у вези жеље особе која га је направила и да ли иста жели да се на вештачки начин одржи у животу, ако до тога дође
Withdrawal Повлачење
Withdrawal from contact Одустајање од уговора
Withdrawal symptoms Реакција након престанка употебе лека или дрге
Written Authority Писмено овлашћење
X-ray Рентгенски снимак