Glossary of Aged Care Terminology

Containing around 1000 terms translated into 19 community languages, this Glossary of Aged Care Terminology has been developed to promote consistency of translations of aged care information.

We encourage all interpreters and translators working in the area of aged care and related fields to use this resource.
Glossary acknowledgements


Glossary

Use the links below to move to the next page.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z


Abuse Pag-abuso
Abuse - alcohol abuse Pag-abuso - pag-abuso ng alkohol
Abuse - drug abuse Pag-abuso - pag-abuso sa droga
Abuse - elder abuse Pag-abuso - pag-abuso sa matatanda
Abuse - emotional abuse Pag-abuso - pag-abuso sa emosyon
Abuse - financial abuse Pag-abuso - pag-abusong pinansiyal
Abuse - physical abuse Pag-abuso - pag-abusong pisikal
Abuse - psychological abuse Pag-abuso - Pag-abusong sikolohikal
Abuse - sexual abuse Pag-abuso - pag-abusong sekswal
Accessibility Aksesibilidad
Accessing aged care services Pagkuha ng mga serbisyo sa pag-aalaga ng matatanda
Accommodation Bond Garantiya sa matitirhan
Accommodation Bond Agreement Kasunduan sa Garantiya sa Matitirhan
Accommodation Charge Bayad sa Matitirhan
Accommodation Charge Agreement Kasunduan sa Bayad sa Matitirhan
Accommodation Payment Kabayaran sa Matitirhan
Accountability Pananagutan
Accreditation Akreditasyon
Accreditation Standard Pamantayan ng Akreditasyon
Accreditation Standard Four: Physical Environment and Safety Systems Pang-apat na Pamantayan sa Akreditasyon: Mga Sistema ng Kaligtasan at Kapaligirang Pisikal
Accreditation Standard One: Management Systems Unang Pamantayan sa Akreditasyon: Mga Sistema ng Pamamahala
Accreditation Standard Three: Resident Lifestyle Pangatlong Pamantayan sa Akreditasyon: Estilo ng Pamumuhay ng Residente
Accreditation Standard Two: Health and Personal Care Pangalawang Pamantayan: Pangangalagang Pangkalusugan at Pangsarili
Accredited facility Akreditadong Pasilidad
Acquired Brain Injury (ABI) Natamong Kapinsalaan sa Utak (ABI)
Activities Mga gawain
Activities - Individualised activities Mga gawain: Pang-indibidwal na mga gawain
Activities coordinator/Diversional Therapist Tagapag-ugnay ng mga gawain/Terapyutikong Dibersyonal
Activities of daily living Pang-araw-araw na mga gawain sa buhay
Acupuncture Akyupangtyur
Acute care Malubhang Pag-aalaga
Acute condition Malubhang kalagayan
Administrative Appeals Tribunal (AAT) Tribunal sa mga Pag-aapelang Pang-administratibo
Administrator Administrador
Admission Pagtanggap sa Pag-aalaga
Adult Day Care Centre Sentro ng Pang-araw na Pag-aalaga ng Matatanda
Advance care directives Maaagang Direktiba sa Pag-aalaga
Advance care planning Maagang Pagpaplano sa Pag-aalaga
Advance care planning Maagang Pagpaplano sa Pag-aalaga
Advance Health Care Directive Maunlad na Kautusan sa Pag-aalaga ng Kalusugan
Adverse drug reaction Masamang Reaksyon sa Gamot
Adverse effects Masamang resulta
Adverse event Saliwang pangyayari
Advocacy Service Serbisyo sa Pagtatanggol
Advocate Manananggol
After hours telephone service Serbisyo sa telepono na labas sa oras
Age pensioner Pensiyonadong Matatanda
Age related cognitive decline Panghihinang kognitibo na may kinalaman sa edad
Aged and Community Care Information Line Linyang Pang-impormasyon sa Pag-aalaga ng Matatanda at Komunidad
Aged Care Act 1997 Batas sa Pag-aalaga ng Matatanda 1997
Aged Care Advocacy Program Programa sa Pagtatanggol sa Pag-aalaga ng Matatanda
Aged Care Assessment Officer Pinuno sa Pagtataya ng Pag-aalaga ng Matatanda
Aged Care Assessment Service (ACAS) Serbisyo sa Pagtataya sa Pag-aalaga ng Matatanda (ACAS)
Aged Care Assessment Team (ACAT) Grupo sa Pagtataya sa Pag-aalaga ng Matatanda
Aged care facility / Aged care home / Facility / Home/ Residential Facility / Residential Service / Residential Home Pasilidad sa pag-aalaga ng matatanda / Tahanan sa pag-aalaga ng matatanda
Aged care home / Facility / HomeResidential Facility / Residential Service / Residential Home/ Aged care facility Pasilidad sa pag-aalaga ng matatanda / Tahanan sa pag-aalaga ng matatanda
Aged Care Quality Assessors Mga Nagtataya sa Kalidad ng Pag-aalaga ng Matatanda
Aged care sector Sektor sa Pag-aalaga ng Matatanda
Aged Care Standards and Accreditation Agency Ahensiya sa Pamantayan at Akreditasyon sa Pag-aalaga ng Matatanda
Aged pension Pensiyon ng Matanda
Ageing Pagtanda
Ageing in place Pagtanda sa Tahanan ng Matatanda
Ageing population Populasyong Tumatanda
Ageism Ageism
Agency Ahensiya
Agent Ahente
Aggression Agresyon
Allied health personnel Mga Katrabaho sa Kalusugan
Allied health services Mga Serbisyong Kasangkot sa Kalusugan
Alternative medicine Alternatibong gamot
Alternative therapies Mga alternatibong terapyutika
Alzheimer's Australia Alzheimer's Australya
Alzheimer's Disease Sakit na Alzheimer
Alzheimer's disease Familial Di-pangkaraniwang Sakit na Alzheimer
Ambulance services Mga Serbisyo ng Ambulansiya
Ambulatory setting Di-pirmihang mga Serbisyo sa Kalusugan
Ambulatory care Pangangalagang di-pirmihan
Amputation Pagputol ng Bahagi ng Katawan
Amputee Taong Pinutulan
Ancillary services Mga Karagdagang Serbisyo
Angiogram Angiogram
Anorexia Anoreksya
Anti depressant Gamot na kontra-lungkot
Anxiety disorders Sakit sa lubhang pagkabahala
Appeal process Proseso sa Pag-aapela
Approved Care Recipient Aprobadong Bibigyan ng Pag-aalaga
Approved Provider Aprobadong Mangangalaga
Approved Provider Status Katayuan ng Aprobadong Mangangalaga
Arthritis Artritis
Assessment Pagtataya ng kliyente
Assessment guidelines Mga panuntunan sa Pagtataya
Assessment outcomes Resulta ng pagtataya
Assessment processes Proseso ng pagtataya
Assets Mga ari-arian
Assistance with bathing and personal hygiene Tulong sa paliligo at personal na kalinisan
Assistance with dressing and grooming Tulong sa pag-aayos at pagdadamit
Assistance with eating and drinking Tulong sa pagkain at pag-inom
Assistance with mobility Tulong sa pagkilos
Assisted living Pamumuhay na may-alalay
Assisted living facility Pasilidad sa pamumuhay na may-alalay
Assisted resident Tinutulungang Residente
Assistive devices Mga kagamitang pang-alalay
Assistive technology Teknolohiyang pang-alalay
Attendant care Pangangalaga
Audiologist Awdiyolohiko o awdiyolohista
Australian Taxation Office (ATO) Tanggapan sa Buwis ng Australya (ATO)
Autopsy Awtopsiya
Average length of stay Karaniwang tagal ng pagtira
Awareness Kaalaman
Barrister Abogado
Basic daily care fee Bayad sa arawang pangangalaga
Bed pan Bedpan o urinola
Bed sores Sugat sa likod dahil sa pakakaratay
Bedside manners Asal ng doktor at nars sa pangangalaga
Behaviour Intervention Support Team (BIST) Suportang Grupo sa mga Mapaghamong Pag-aasal
Behaviour management Pamamahala sa Pag-aasal
Beneficiary Benepisyaryo
Bequest Pagmamana
Bereavement Pangungulila
Bereavement Allowance Panggastos sa Pangungulila
Best practice Pinakamahusay na Gawain
Bilingual worker Nagtatrabahong Bilingual
Bionic ear Taingang bayonik
Bipolar disease Sakit na bipolar
Bladder control Pagkontrol ng pantog
Bladder control problem Problema sa pagkontrol ng pantog
Blood pressure Alta presyon
Blood sugar Asukal sa dugo
Blood sugar level Antas ng asukal sa dugo
Bowel cancer Kanser sa bituka
Bowel control Pagkontrol sa Pagdumi
Briefing Detalyadong instruksiyon
Brokerage Serbisyo ng broker
Bulk Billing Bulk Billing
Cachexia Pagkahulog ng katawan o pangangayayat
Cancer Kanser
Cancer Council of Australia Sanggunian sa Kanser ng Australya
Capital gains Tubo sa benta ng lupa
Caplets Kaplet na gamot
Cardiovascular disease Sakit na kardyobaskular
Care management Pamamahala ng pag-aalaga
Care manager Manedyer sa pag-aalaga
Care plan Plano sa pag-aalaga
Care plan review Rebyu ng plano sa pag-aalaga
Care planning Pagpaplano sa pag-aalaga
Care recipient Inaalagaan
Care review Rebyu ng pag-aalaga
Care services Mga serbisyo sa pag-aalaga
Care standards Mga pamantayan sa pag-aalaga
Caregiver Tagapag-alaga
Carer (private / family member) Tagapag-alaga (pribado / miyembro ng pamilya)
Carer (staff member employed in a residential or community setting) Tagapag-alaga (bilang trabaho)
Carer allowance Panggastos ng tagapag-alaga
Carer payment Kabayaran ng Tagapag-alaga
Carer Resource Centre Sentro ng Pagkukunan ng mga Tagapag-alaga
Carer Respite Centre Sentro ng Pamamahinga ng mga Tagapag-alaga
Carer Respite Centre - Commonwealth Carer Respite Centre Sentro ng Pamamahinga ng mga Tagapag-alaga: Sentro ng Pamamahinga ng mga Tagapag-alaga ng Komonwelt
Carer support group Suportang Grupo ng Tagapag-alaga
Case management Pamamahala ng bawat kaso
Case manager Manedyer ng Kaso
Case mix Magkahalong Kaso
CAT scan Iskan ng CAT
Cataract Katarata
Catchment area Pinaglilingkuran pook
Catheter Kateter
Cause of death Sanhi ng Kamatayan
Centrelink Multilingual Service Serbisyong Multilingguwal ng Centrelink
Certification Sertipikasyon
Cervical cancer Kanser sa matris
Challenging behaviour Paiba-ibang kilos
Changed behaviour Pag-iiba ng kilos
Changed sexual behaviour Pagbabago ng kilos sekswal
Chapel Kapilya
Chaplain Kapilyan
Charge (as separate from fee) Bayad (hiwalay sa gastos)
Charitable sector Sektor na makapagkawanggawa
Charter of Residents Rights and Responsibilities Saligan ng mga Karapatan at Responsabilidad ng mga Residente
Chiropractors Mga Kiropraktor
Choke Nasakal
Choking Nasasakal
Cholesterol Kolesterol
Chronic and complex condition Palagian at Mahirap na mga Kalagayan
Chronic care Matagalang Pag-aalaga
Chronic disease Matagalang Sakit
Claim form Porma sa Kahilingan
Client focused solutions Solusyong batay sa pangangailangan ng kliyente
Client handbook Librito ng kliyente
Clients Mga kliyente
Clinical care Pag-aalaga sa klinika
Clinical condition Klinikal na kalagayan
Clinical event Klinikal na pangyayari
Clinical examination Pagsusuring Klinikal
Clinical interview Interbyung Klinikal
Clinical pathways Mga panggagamot na klinikal
Clinical treatment Panggagamot Klinikal
Clinician Nagtatrabaho sa Klinika
Close relation Malapit na kamag-anak
Cognitive ability Kakayahang kognitibo
Cognitive Dementia and Memory Service (CDAMS) Serbisyo sa Demensyang Kognitibo at Memorya (CDAMS)
Cognitive impairment Pagkasirang kognitibo
Cohort Kasabwat
Colon cancer Kanser sa kolon
Comment box Kahon ng mga puna
Commode chair Upuan sa pagdumi
Commonwealth Care Link Centres Mga Sentro ng Magkaka-ugnay na Pag-aalaga ng Komonwelt
Commonwealth Government Pamahalaang Komonwelt
Commonwealth Hearing Services Program Mga Programa ng Serbisyo sa Pandinig ng Komonwelt
Commonwealth Ombudsmen Ombudsman ng Komonwelt
Commonwealth Seniors Concession Card Kard na Konsesyon para sa mga Senyor ng Komonwelt
Commonwealth Seniors Health Care Card Kard sa Kalusugan ng mga Senyor ng Komonwelt
Communication Book Aklat na pangkomunikasyon
Community Komunidad
Community health worker Manggagawang Pangkalusugan ng Komunidad
Community Aged Care Packages (CACP) Mga Package ng Pag-aalaga ng Matatanda sa Komunidad (CCP)
Community based care Pag-aalagang nakatalaga sa komunidad
Community care Pag-aalagang pangkomundiad
Community group Grupong pangkomunidad
Community Health Centre Sentro ng Kalusugan ng Komunidad
Community Health Nurse Nars ng Kalusugan ng Komundiad
Community housing Pabahay sa komunidad
Community Mental Health Centre Sentro ng Kalusugan sa Pag-iisip ng Komunidad
Community Nursing Program Programa sa Narsing ng Komunidad
Community Partners Program (CPP) Programa ng Magkakapartner sa Komunidad (CPP)
Community treatment order Kautusan sa paggagamot ng komunidad
Community Visitors Scheme Sistema ng mga Pagbisita ng Komunidad
Community worker Manggagawa ng Komunidad
Compensable Resident Mababayarang Residente
Competency Kakayahan
Complaint Reklamo
Complaints handling Paghawak ng mga reklamo
Complaints procedures Mga pamamaraan ng mga reklamo
Complementary medicine Alternatibong gamot
Compliance Pagsunod
Compliance with medication Pagsunod sa itinakdang paggagamot
Complication Kumplikasyon
Concession - energy concession Konsesyon - konsesyon sa enerhiya
Concession card Kard na konsesyon
Concessional and Assisted Residents Mga Residenteng May-konsesyon at Tulong
Concessional Resident Residenteng May Konsesyon
Condition Kalagayan
Confidentiality Pagkapribado
Conflict of interest Magkasalungat na interes
Confusion Pagkalito
Consent Pagsang-ayon
Consent - informed conscent Pagsang-ayon - may kaalamang pagsang-ayon
Consent form Porma sa pagsang-ayon
Constipation Pagtitibi/Hindi makadumi
Consumer Kliyente
Continence Pagpipigil sa pag-ihi/pagdumi
Continence - incontinence Pagpipigil sa pag-ihi/pagdumi - di-mapigilang pag-ihi/pagdumi
Continence - National Continence Hotline Pagpipigil sa pag-ihi/pagdumi - Pambansang Linya sa Pagpipigil sa Pag-ihi/Pagdumi
Continence - stress incontinence Pagpigil sa pag-ihi/pagdumi - di-mapigilang pag-ihi/pagdumi sanhi ng istres
Continence absorption aids Mga tulong-pampigil sa pag-iihi/pagdumi
Continence Aides Assistance Scheme Sistema ng mga tulong sa pagpigil sa pag-ihi/pagdumi
Continence management Pamamahala ng pagpipigil sa pag-ihi/pagdumi
Continuing Care Retirement Community Patuloy na pag-aalaga ng Komunidad sa mga Retirado
Continuity of care Pagpapatuloy ng pag-aalaga
Continuous quality improvement Patuloy na pagpapabuti ng kalidad
Continuum of care Hanay ng pag-aalaga
Contract Kontrata
Convalescence Pagpapagaling
Cooked and chilled meals Mga pagkaing luto at ilado
Coping Pagkaya
Corn (callus) Kalyo
Coronary heart disease Sakit sa puso
Cost of a local call Halaga ng isang lokal na tawag
Cost of living Ang halaga ng pamumuhay
Council on the Ageing (COTA) Sangguanian sa Pagtanda (COTA)
Counselling Pagpapayo
Counsellor Tagapayo
Cramps Pulikat
Crisis Assessment Team (CAT) Grupo sa Pagtataya ng Krisis (CAT)
Critical incident Mahalagang pangyayari
CT Scan CT Iskan
Cultural background information Impormasyon sa pinagmulang kultura
Cultural diversity Pagkakaibang kultural
Cultural preferences Pagpipiling pangkultura
Culturally and linguistically diverse (CALD) Magkakaibang kultura at wika (CALD)
Culturally appropriate Naaakma sa kultura
Daily income tested fee Bayad batay sa tinasang arawang kita
Data collection Pangangalap ng mga datos
Data matching Pagtatapat sa mga datos
Day centre Pang-araw na Sentro
Day Respite Centres Mga Sentro sa Araw ng Pamamahinga
Death Kamatayan
Debriefing Pagbibigay ng ulat
Deeming Pagtatasa sa kita
Deep vein thrombosis Pamumuo ng dugo sa ugat
Delivered meals Rasyon na pagkain
Delusion Kahibangan
Delusional Nahihibang
Delusions Mga kahibangan
Dementia Demensya
Dementia - AIDS related dementia Demensya - demensyang may kinalaman sa AIDS
Dementia - alcohol related dementia Demensya - demensiyang may kinalaman sa alkohol
Dementia Education and Support Program Suportang Programa sa Edukasyon ng Demensya
Dementia Specific Care Pag-aalaga ng mga May Demensya
Dementia with Lewy bodies Demensiya na may Lewy
Demography Demograpiya
Dental Hospital Dental Ospital
Dental Services Mga Serbisyong Dental
Dental Technician Teknikong Dental
Dentist Dentista
Dentures Pustiso
Department of Health and Ageing Kagawaran ng Kalusugan at Pagtanda
Department of Health and Ageing - Australian Government Kagawaran ng Kalusugan at Pagtanda - Pamahalaang Australya
Department of Health and Ageing - Commonwealth Kagawaran ng Kalusugan at Pagtanda - Komonwelt
Department of Veteran Affairs (DVA) Kagawaran ng mga Suliraning Pang-beterano (DVA)
Dependant Umaasa
Dependent child Umaasang bata
Depression Kalungkutan
Diabetes Diyabetis
Diabetes Australia Diyabetis Australya
Diabetes educator Edukador sa Diyabetis
Diagnosis Dayagnosis
Diagnosis - early diagnosis Dayagnosis - maagang dayagnosis
Diet Diyeta
Diet - special diet Diyeta - natatanging diyeta
Dietary requirements Mga kailangang diyeta
Dietary restrictions Ipinagbabawal na diyeta
Dietician Diyatisyan
Dignity Dignidad
Direct care Tuwirang pag-aalaga
Director of Nursing (DON) Direktor ng Narsing (DON)
Disability Kapansanan
Disability support pension Suportang pensyon ng may kapansanan
Disabled May-kapansanan
Discharge Paglabas sa ospital
Discharge date Araw ng paglabas sa ospital
Discharge plan Plano sa paglabas
Discharge planning Pagpaplano sa Paglabas
Disclosure Pagbibigay-alam
Discrimination Diskriminasyon
Disease Sakit
Disease control Pagkontrol ng Sakit
Disease management Pamamahala ng Sakit
Disease prevention Pag-iwas sa sakit
Disorder Wala sa kaayusan
Disposable underwear Naitatapong damit-panloob
District Nurse Nars na Pandistrito
Diversional Therapist/Activities coordinator Terapikong Panglibangan/mga Tagapag-ugnay ng mga gawain
Diversional therapy Nakalilibang na panggagamot
Diversity Pagkaka-iba
Dizziness Pagkaliyo
Do not resuscitate orders Mga kautusang hindi pagbuhay
Doctor Doktor/manggagamot
Domestic violence Karahasang pantahanan
Dose administration aids Mga tulong sa pagbibigay ng dosis ng gamot
Dossette box Kahong doset
Drug utilisation review Rebyu sa paggamit ng droga
Drugs Mga Droga
Dry mouth Natutuyong bibig
Dual diagnosis Dalawahang diyagnosis
Duty of care Responsabilidad sa pag-aalaga
Dying Namamatay na
Dysphasia Dispeysya
Early intervention Maagang panggagamot
Effectiveness Pagkabisa
Elderly Mga matatanda
Electro convulsive therapy Teraping Eletro-convulsive
Eligibility Eledyibiliti
Emergency Emerhensiya
Emergency accommodation Panandaliang matitirhan
Emergency accommodation / Transitional Accommodation Panandaliang matitirahan/pansamantalang matitirhan
Emergency services Mga serbisyong pang-emerhensiya
Emotional support Suportang emosyonal
Empowerment Pagbibigay-kapangyarihan
End of life care Pagtigil sa pag-aalaga ng buhay
End of life care - Needs-based end of life care Pagtigil sa pag-aalaga ng buhay - pagtitigil sa pag-aalaga ayon sa kinakailangan
End of life decision Huling desisyon sa buhay
End-of-life Pagtatapos ng buhay
Endemic Endemiko
Endorsed Sinuportahan
Enduring Power of Attorney Malawakang Kapangyarihan ng Abogado
Enduring power of attorney (financial) Malawakang Kapangyarihan ng Abogado (pinansiyal)
Enduring Power of Attorney - Medical Power of Attorney Malawakang Kapangyarihan ng Abogado - Kapangyarihang Medikal ng Abogado
Enduring Power of Guardianship Malawakang Kapangyarihan ng Tagapag-alaga
Entitled May karapatan
Epidemic Salot
Epidural Panggagamot na Epidyural
Episode of care Panahon ng pangangalaga
Equal access Pantay na karapatang makakuha
Equitable Makatarungan
Escort to appointments Pagsama sa pakikipagkita
Essential supports Kinakailangang mga Suporta
Ethnicity Pagka-etniko
Euthanasia Eutanasya
Eventually fatal condition Kalagayang ikamamatay
Extended Aged Care at Home (EACH) Pinalawak na Pag-aalaga ng Matatanda sa Bahay (EACH)
Extended care facility Pinalawak na pasilidad sa pag-aalaga
Extended care services Pinalawak na mga serbisyo sa pag-aalaga
Extra Service Dagdag na Serbisyo
Extra Service Agreement Kasunduan sa Dagdag na Serbisyo
Extra service fee Kabayaran sa dagdag na serbisyo
Facilitate communication Tulong sa pakikipag-usap
Facility / Aged care facility / Aged care home / Home / Residential Facility / Residential Service / Residential Home Pasilidad sa pag-aalaga ng matatanda / Tahanan sa pag-aalaga ng matatanda
Fact sheets Mga Polyetong pang-impormasyon
Falls Mga pagkadapa
Family Pamilya
Family Liaison Officer Pinunong Tagapag-ugnay ng Pamilya
Family Court of Australia Korteng Pampamilya ng Australya
Family history Talaan ng kalusugan ng pamilya
Family support Supporta ng pamilya
Fee policy Patakaran sa pagbabayad
Fee-for-service Bayad-sa serbisyo
Feedback Kinalabasan
Fees and charges Mga kabayaran at singilin
File number Numero ng rekord
Financial contribution Kontribusyong pinansyal
Financial entitlements Mga karapatang pinansyal
Financial hardship Paghihirap na pinansyal
Financial institution Institusyong pinansyal
Financial year Taong pinansiyal
Fire safety Kaligtasan sa sunog
Flexible care Pag-aalagang naibabagay
Flexible respite Naibabagay na pamamahinga
Flexible responsive services Mga sagot na serbisyong naibabagay
Flu vaccination Bakuna sa trangkaso
Foreign pension / Overseas pension Pensiyong pambanyaga / Pensiyon sa ibang bansa
Frail aged people Mahihinang matatanda
Frail and vulnerable Mahihina at madaling masaktan
Frailty Kahinaan ng katawan
Frame Tulong sa paglakad
Free Libre
Free of charge Walang bayad
Fringe benefits Karagdagang mga benepisyo
Full pension Buong pensiyon
Full pensioner Buong pensiyonado
Functional disability Kapansanan sa pagkilos at pag-iisip
Funded by the government Pinondohan ng pamahalaan
Funding Pagpupondo
Furnishing and equipment Kasangkapan at kagamitan
Gag Naduduwal
General Practitioner Medikal Doktor (GP)
Genuine concern Hindi matatawarang pag-aalala
Geriatric services Mga serbisyong pangmatatanda
Geriatric assessment Pagtatayang pangmatatanda
Geriatric rehabilitation service Serbisyo sa rehabilitasyon ng matatanda
Geriatrician Doktor ng matatanda
Geriatrics geriatriko
Gerontology gerontolohiya
Gifts - acceptance of gifts Mga Regalo - Pagtanggap ng mga regalo
Glaucoma Glokoma
Grab rail Hawakang bakal
Grief and loss Pagdadalamhati at pagkawala ng mahal sa buhay
Grievance Reklamo
Grieving Pamimighati
Grooming Pag-aayos ng katawan
Guardian Tagapangalaga
Guardianship Pangangalaga
Guardianship Tribunal Tribunal sa Pangangalaga
Guidelines Mga Patnubay
Guiding principles Mga Patnubay na Patakaran
Gutter frame Tulong sa paglakad na de-gulong
Hallucinations Halusinasyon
Hand rails Hawakan ng kamay
Hazard Panganib
Health Assessment Pagtataya ng Kalusugan
Health Care Card Kard sa Kalusugan
Health care provider Tagabigay ng Pangangalaga ng Kalusugan
Health care system Sistema ng Pag-aalaga ng Kalusugan
Health educator Edukador sa kalusugan
Health information Impormasyong pangkalusugan
Health insurance Seguro sa kalusugan
Health Insurance Commission (HIC) Komisyon sa Seguro sa Kalusugan (HIC)
Health provider Tagabigay ng mga serbisyo sa kalusugan
Healthy ageing Malusog na pagtanda
Healthy eating Malusog na pagkain
Healthy eating pyramid Patnubay sa malusog na pagkain
Hearing - Commonwealth Hearing Services Program Pandinig - Programa ng mga Serbisyo sa Pandinig ng Komonwelt
Hearing aid Tulong sa Pandinig
Hearing Services Voucher Botser sa mga Serbisyo sa Pandinig
Heart attack Atake sa puso
Heart failure Hindi nakaya ng puso
Heart Foundation Pundasyon sa Puso
Heart Foundation of Australia Pundasyon sa Puso ng Australya
Helpline Tulong na linya
Hereditary Namamana
High care facility Pasilidad sa masusing pag-aalaga
High care resident Residente na masusing inaalagaan
High standard of care Maunlad na pamantayan sa pag-aalaga
Holistic Holistik o Malawakang Panggagamot
Holistic approach Paraang holistik
Home (Private / Personal) Tahanan (Pribado/Pangsarili)
Home / Aged care facility / Aged care home / Facility / Residential Facility / Residential Service / Residential Home Tahanan ng matatanda /pasilidad sa pag-aalaga ng matatanda
Home and Community Care (HACC) Pag-aalaga sa Tahanan at Komunidad (HACC)
Home Care Services Mga Serbisyo sa Pag-aalaga sa Tahanan
Home care worker Manggagawang Tagapag-alaga sa Tahanan
Home cleaning Pamamahala ng Tahanan
Home like environment Kapaligirang tulad ng tahanan
Home maintenance Pag-aasikaso ng tahanan
Home maintenance - minor home maintenance Pag-aasikaso ng tahanan - maliit na asikaso sa tahanan
Home Medicine Review Rebyu ng Gamot sa Tahanan
Home visit Pagbisita sa Tahanan
Homeless Walang tirahan
Homeless people Taong walang tirahan
Homoeopathy Homyopatya
Hospice Asilo
Hospital Fees Mga bayad sa ospital
Hospital in the home Ospital sa tahanan
Hospitalisation Ospitalisasyon
Hostel Tahanang hostel
Housing office Tanggapan sa pabahay
Human capital Pantaong Kapital
Human Rights and Equal Opportunity Commission Komisyon sa mga Karapatang Pantao at Pantay na Pagkakataon
Huntington's disease Sakit Huntington
Identification badge Tsapa na Pagkakakilanlan
Illness Sakit
Illusions Mga ilusyon
Impairment Kapinsalaan
Improvement log Talaan ng pagpapaunlad
Income Kita
Income statement Ulat ng Kinita
Income support Suportang Kita
Income tax return Ulat ng Buwis sa Kinita
Income testing Pagtatasa ng Kinita
Independent living Nagsasariling Pamumuhay
Independent Living Units / Self Care Living Units Mga Yunit sa Pansariling Pamumuhay
Independent living within a retirement village Pansariling pamumuhay sa lugar na pangretirado
Individual care plan Plano para sa indibidwal na pag-aalaga
Individualised care pang-indibidwal na pag-aalaga
Infectious diseases Nakahahawang mga sakit
Influenza (Flu) Trangkaso
Informal support Suportang di-pormal
Information privacy principles Mga patakaran sa pagkapribado ng impormasyon
Informed choice May-kaalamang pagpili
Informed consent May-kaalamang pahintulot
Ingestion Paglunok
Initial Consent Form Porma sa Unang Pahintulot
Injury prevention Pag-iwas sa aksidente
Inpatient Pasyente sa ospital
Insurance policy Patakaran sa Seguro
Insurance premium Bayad sa Seguro
Intake Proseso ng pagtanggap
Intake form Porma sa Pagtanggap
Intake officer Pinuno sa Pagtanggap
Intensive care Intensibong pangangalaga
Intensive care unit Yunit sa intensibong pangangalaga
Intensive treatment Intensibong panggagamot
Inter agency referral Paglilipat sa pagitan ng mga ahensiya
Interdisciplinary team Grupong Nagtutulungan sa Paggagamot
Interpreting service Serbisyo sa pagpapaliwanag
Intervention Interbensyon
Intervention order Kautusan sa interbensyon
Intimacy and sexuality Intimasya at Sekswalidad
Involuntary patient Sapilitang pasyente
Isolation Pagkabukod
Isolation - social isolation Pagkabukod - pagkabukod sa komunidad
Judge Hukom
Languages other than English (LOTE) Mga wika liban sa Ingles (LOTE)
Legal advice Legal na payo
Legal Aid Tulong na Legal
Legal rights Mga karapatang legal
Legal status Katayuang legal
Life cycle Siklo ng buhay
Life event Mahalagang pangyayari sa buhay
Life expectancy Haba ng buhay
Life insurance Seguro sa buhay
Lifestyle Estilo ng pamumuhay
Lifestyle choices Mga pagpipiliang estilo ng pamumuhay
Lifting device instrumento sa pagbuhat
Linkages Mga Kakabit
Living arrangements mga kaayusan sa tirahan
Lobbying Konsultasyon sa mga opisyal
Lone person Nagsosolong tao
Loneliness Kalungkutan
Loss and grief Pagkamatay at pagdadalamhati
Loss of inhibitions Pagkawala ng kahihiyan
Low care facility Pasilidad sa bahagyang pag-aalaga
Low level care Bahagyang pag-aalaga
Lump sum Buong Halaga
Malnutrition Malnutrisyon
Malpractice Tiwaling gawain
Mammogram Mamogramo
Manager Manedyer
Mandatory reporting Sapilitang pag-uulat
Manual handling Pagbuhat na gamit ang lakas-tao
Mature age worker Manggagawang may-edad na
Maximum rate Pinakamataas na halaga
Meals Mga pagkain
Meals - culturally appropriate meals Mga pagkain - mga pagkaing angkop sa kultura
Meals - halal meals Mga pagkain - mga pagkaing halal
Meals - kosher meals Mga pagkain - mga pagkaing kosher
Meals - vitamised meals Mga pagkain - mga pagkaing minasa
Meals on Wheels Mga pagkaing Hinahatid
Means test Pagtataya sa kita
Means tested (fees) Tinasa sa kinita
Medical consent Pahintulot na medikal
Medical Examination Eksaminasyong Medikal
Medical history Pansariling kasaysayang medikal
Medical record Medikal na Ulat
Medical records Mga ulat medikal
Medically necessary Kinakailangang paggagamot
Medicare Medicare
Medication Gamot
Medication - administration of medication Gamot - pagbibigay ng gamot
Medication management Pamamahala ng gamot
Memory loss Pagkawala ng nakaraan
Menopause Pagreregla
Mental health Kalusugan ng kaisipan
Mental health provider Tagabigay ng serbisyo sa kalusugan sa isip
Mental health review board Lupon sa rebyu ng kalusugan sa isip
Mental health services Mga serbisyo sa kalusugan sa pag-iisip
Mental illness Sakit na pag-iisip
Mild Cognitive Impairment (MCI) Bahagyang Pinsalang Kognitibo (MCI)
Mini mental Maikling test
Mini mental state examination Maikling test sa kalagayan ng kaisipan
Mission Misyon
Mobility aids Mga tulong sa pagkilos
Monitoring and review of care plan Pagmomonitor at rebyu ng plano sa pag-aalaga
Monitoring of care Pagmomonitor sa pag-aalaga
Mouth care Pangangalaga ng bibig
Movable units (granny flats) mga tirahang pang-lola (granny flats)
MRI scan MRI iskan
Multi purpose system Sistemang pangmaramihang pakay
Multi purpose taxi program Programa sa pangmaramihang-gamit ng taksi
Multi-infarct dementia Demensyang dulot ng maramihang atake
Multidisciplinary team Grupo ng Maramihang Disiplina sa Paggagamot
Multiple disabilities Mga maramihang kapansanan
Multipurpose Service Program Programa sa Maramihang Serbisyo
Music therapy Terapi ng musika
National Continence Hotline Pambansang Linya sa Di-pag-ihi/di-pagdumi
National Dementia Behavioural Advisory Service Pambansang Serbisyo sa Pagpapayo sa Kilos ng may Demensya
Naturopath Naturopatiko
Naturopathy Naturopati
Nausea Pagduduwal
Near miss Muntik nang magkamali
Needs - cultural need Mga pangangailangan - pangangailangang kultural
Needs - personal needs Mga pangangailangan - mga pangangailangang pangsarili
Needs - spiritual needs Mga pangangailangan - mga pangangailangang ispirituwal
Needs based planning Pagpaplanong ayon sa pangangailangan
Needs-based end of life care Pag-aalaga sa pagtatapos ng buhay ayon sa kinakailangan
Neglect Pagpapabaya
Neglect - self neglect Pagpapabaya - pagpapabaya sa sarili
Negligence Kapabayaan
Neurogerentology Nyuroherentolohiya
Neurologist Nyurolohiko
Neuropsychology Nyurosikolohiya
Next of kin Malapit na kamag-anak
No lift policy Patakarang walang pagbubuhat
No restraint policy Patakarang walang pagpipigil
Non English speaking background Hindi nakapagsasalita ng Ingles
Non nursing tasks Hindi mga gawain ng nars
Non pensioner Hindi pensiyonado
Not-for-profit provider Walang kitang nagbibigay ng serbisyo
Nurse Nars
Nurse - qualified nurse Nars =- kwalipikadong nars
Nurse - registered nurse Nars - rehistradong nars
Nurse practitioner Nagtatrabahong nars
Nursing care Nangangalaga ng matatanda
Nursing home Tirahan ng mga matatanda
Nutrition Nutrisyon
Nutrition and hydration Nutrisyon at pagkawala ng tubig
Nutritionist Nutritionist
Occupancy rate Bilis ng paggamit
Occupational therapy Teraping panghanapbuhay
Occupational health and safety Kaligtasan at Kalusugang Panghanap-buhay
Occupational Health and Safety - risks and potential hazards Kaligtasan at Kalusugang Panghanapbuhay - mga peligro at posibleng panganib
Occupational therapist Terapikong panghanapbuhay
Oedema Oedema
Office of the Commissioner for Complaints Tanggapan ng Komisyonado sa mga Reklamo
Office of the Public Advocate (OPA) Tanggapan ng Manananggol Pampubliko (OPA)
Older people Matatandang tao
Ombudsman Ombudsman
Ongoing review Patuloy na rebyu
Ophthalmologist Optalmolohiko
Optical Services Mga Serbisyo pang-optiko
Optometrist Optometriko
Orthoses Orthoses
Orthotics Orthotics
Osteopath Osteyopati
Osteoporosis Osteyoporosis
Out of pocket expenses Gastos na galing sa bulsa
Outcome Kinalabasan
Outcome criteria Saligan ng kinalabasan
Outcome measurement Sukat ng kinalabasan
Outpatient Pasyente sa labas ng ospital
Outpatient care Pag-aalaga ng pasyente sa labas ng ospital
Outpatient Clinic Klinika para sa mga Pasyente sa Labas ng Ospital
Outreach Pinalalawak na programa
Over the counter drugs Mga gamot na walang reseta
Overseas pension / Foreign pension Pensyon sa ibang bansa / Banyagang pensyon
Paedology Paedology
Pain management Pamamahala sa nararamdamang sakit
Pain management program Programa sa pamamahala ng nararamdamang sakit
Palliation Palyatibong pag-aalaga
Palliative approach Palyatibong pamamaraan
Palliative care Palyatibong pag-aalaga
Palliative care - Paediatric palliative care Palyatibong pag-aalaga - Palyatibong pag-aalaga sa bata
Palliative care - Palliative care provider Palayatibong pag-aalaga - Tagabigay ng palyatibong pag-aalaga
Palliative care - Quality standards Palyatibong pag-aalaga - Mga pamantayan ng kalidad
Palliative care - Specialist palliative care provider Palyatibong pag-aalaga - tagabigay ng espesyalistang palyatibong pag-aalaga
Palliative care provider Tagabigay ng palyatibong pag-aalaga
Part pension Limitadong pensyon
Part pensioner Limitadong pensyonado
Partners in Culturally Appropriate Care Victoria (PICAC) Mga Kabahagi sa Pag-aalagang Akmang Pangkultura ng Victoria (PICAC)
Partnership between client and care manager Pagkakasundo sa pagitan ng kliyente at manedyer sa pag-aalaga
Passive intervention Pasibong interbensyon
Pastoral care worker Manggagawang tagapag-alaga ng simbahan
Pathology Patolohiya
Patient Pasyente
Peak bodies Malalaking samahan
PEG feeding Pagpapakain ng PEG
Pelvic floor Kalamnang pelbik
Pelvic floor exercises Ehersisyo ng kalamnang pelbik
Pelvic floor strength Lakas ng kalamnang pelbik
Pension Pensyon
Pensionable Age Edad para magkapensyon
Pensioner Concession Card Kard sa Konsesyon ng Pensyonado
Personal alarm Alarmang personal
Personal care Pangangalagang pansarili
Personal care plan Plano sa pangangalagang pansarili
Personal care worker Manggagawang Personal na Tagapag-alaga
Personal circumstances Kalagayang personal
Personal circumstances Kalagayang personal
Personal independence Kalayaang pansarili
Personal information Impormasyong personal
Personal preferences Pinipiling pansarili
Pets Mga alaga
Pharmaceutical Benefits Scheme (PBS) Sistema ng mga Benepisyong Pangparmasyutika (PBS)
Pharmaceutical allowance Panggatos na pangparmasyutika
Pharmacist Parmasyutiko
Physiotherapist Pisiyoterapiko
Physiotherapy Pisiyoterapi
Pills Mga pilduras
Placebo Plasebo
Placebo effect Epekto ng plasebo
Planned Activity Group (PAG) Grupo sa Planadong mga Gawain (PAG)
Podiatrist Podiyatrista
Podiatry Podiatri
Point of care services Mga Serbisyo sa Pook ng Pag-aalaga
Policy Patakaran
Portability Naililipat
Positive ageing Positibong pagtanda
Post operative care Pag-aalaga matapos maoperahan
Post operative complications Mga kumplikasyon matapos maoperahan
Post traumatic stress disorder Post traumatic stress disorder
Post-acute care Pag-aalaga makaraang maging malubha
Potential hazards Mga maaaring maging panganib
Power of Attorney Pagbibigay ng Kapangyarihan sa Abogado
Pre entry leave Pagpasok
Prejudice May kinikilingan
Prescription Reseta
Prescription drugs Resetang gamot
Prescription only medication Gamot na pang-reseta lamang
Pressure area Diniinang bahagi
Pressure sore Sugat dulot ng pagdiin
Pressure ulcer Ulser na dulot ng pagdiin
Preventative care Pangangalaga upang makaiwas sa sakit
Prevention Pag-iwas
Primary cancer Pinakakanser
Primary care Pangunahing pag-aalaga
Primary carer Pangunahing tagapag-alaga
Primary generalist providers Mga tagabigay ng malawakang pangunahing pag-aalaga
Primary specialist providers Mga tagabigay ng espesyalistang pangunahing pag-aalaga
Principal diagnosis Pangunahing diyagnosis
Privacy - Right to Privacy Pribado - Karapatan sa Pagkapribado
Privacy Commission Komisyon sa Pagkapribado
Privacy Officer Pinuno sa Pagkapribado
Private hospital Ospital na Pribado
Private provider Tagabigay ng serbisyong pribado
Probate Probeyt
Processed foods Naprosesong mga pagkain
Professional code of ethics Kodigo ng etikong propesyonal
Prognosis Prognosis
Program manager Manedyer ng programa
Property assets Mga ari-arian
Property damage Kasiraan sa ari-arian
Proprietor Propreytor
Prostate cancer Kanser ng prostata
Prostate disease Sakit ng prostata
Provider Tagabigay ng serbisyo
Prudential Arrangements Mga Kaayusang may Katiyakan
Psychiatric Illness Sakit sa Pag-iisip
Psychiatrist Sikolohiko
Psycho geriatrician Siko-heriatrisyan
Psychogeriatric Assessment Teams (PGAT) Pagtataya ng mga Grupong Sikoheriatriko (PGAT)
Psychological support Suportang Sikolohikal
Psychologist Sikolohiko
Psychopathology Sikopatolohiko
Psychosis Sikosis
Psychosocial rehabilitation Rehabilitasyong sikososyal
Public advocate Tagapagtanggol na pampubliko
Public holiday Bakasyong pambayan
Public hospital Ospital na pambayan
Quality Care Kalidad na Pag-aalaga
Quality residential services Mga De-Kalidad ng mga Serbisyo sa Tahanan
Racial Discrimination Act Batas laban sa Diskriminasyon sa Lahi
Raised garden beds Itinaas na mga taniman sa hardin
Raised toilet seat Itinaas na upuan sa kubeta
Reassessment Pagtatasang muli
Recreational activities Mga gawaing panlibangan
Refer, to refer paglipat
Reference number Bilang na Reperensya
Referral Paglilipat
Reflexology Repleksyolohiya
Refusal of medical treatment Pagtanggi sa paggamot na medikal
Rehabilitation Rehabilitasyon
Rehabilitation Counselling Pagpapayong Pangrehabilitasyon
Relapse Pagkabinat
Religious needs Pangangailangang pangrelihiyon
Religious preferences Mga kahilingang pangrelihiyon
Rent assistance Tulong sa Renta
Resident Residente
Resident Agreement Kasunduan ng Residente
Resident Contribution Kontribusyon ng Residente
Resident Handbook Maliit na Aklat ng Residente
Resident leave Pagbabakasyon ng Residente
Resident Rights and Responsibilities Mga Karapatan at Responsibilidad ng Residente
Resident social leave Pagbabakasyong sosyal ng residente
Residential Aged Care Advocacy Services Mga Serbisyo sa Pagtatanggol sa Pag-aalaga ng Matatanda sa Tahanan
Residential care Pag-aalaga sa Tahanan
Residential Facility / Residential Service / Residential Home / Aged care facility / Aged care home / Facility / Home Pasilidad ng Matatanda / Tahanan ng Matatanda
Residential Home / Residential Facility / Residential Service / Aged care facility / Aged care home / Facility / Home Pasilidad ng Matatanda / Tahanan ng Matatanda
Residential respite care Pagpapahinga ng Tagapag-alaga sa Tahanan
Residential Service / Residential Home / Residential Facility / Aged care facility/ Aged care home / Facility / Home Pasilidad ng Matatanda / Tahanan ng Matatanda
Resolving complaints Paglutas sa mga reklamo
Respect Respeto
Respect privacy Respeto sa pagkapribado
Respite - emergency respite Pagpapahinga - madaliang pagpapahinga
Respite - in home respite Pagpapahinga - pagpapahinga sa bahay
Respite Care Pag-aalaga sa Pagpapahinga
Restrainers Mga Pampigil
Restraint Pagpigil
Restraint - no restraint policy Pagpigil - walang patakaran na pagpigil
Resuscitation Resusitasyon
Resuscitation - not for resuscitation Resusitasyon - Hindi para sa resusistasyon
Retention Amount Halagang maiiwan
Retire Pagreretiro
Retiree Nagretiro
Retirement Pagreretiro
Retirement village Lugar sa pagreretiro
Review date Petsa ng pagrebyu
Reviewing ongoing care needs Pagrerebyu ng kasalukuyang pangangailangan sa pag-aalaga
Revocation of power of attorney Pagpapawalang-bisa sa kapangyarihan ng abogado
Rheumatoid Arthritis Rheumatoid Artritis
Right to privacy Karapatan sa pagkapribado
Ripple mattress Alun-along kutson
Risk Panganib
Risk assessment Pagtataya ng panganib
Risk behaviour Mapanganib na kilos
Risk factors Mga dahilan ng panganib
Risk management Pamamahala ng panganib
Risk taking Pagsuong sa panganib
Rooming house Silid paupahan
Safe living environment Pamumuhay sa ligtas na kapaligiran
Safety at home Kaligtasan sa tahanan
Safety rails Mga ligtas na mahahawakan
Sanctions Mga parusa
Sanitary pads Mga pasador
Scan Iskan
Schizophrenia Iskisoprenya
Second opinion Pangalawang opinyon
Secondary cancer Pangalawang Kanser
Secondary care Pangalawang Pag-aalaga
Secondary diagnosis Pangalawang diyagnosis
Self care Pansariling Pag-aalaga
Self Care Living Units / Independent Living Units Yunit sa Pamumuhay ng Sarili
Self conscious Labis na kamalayan sa sarili
Self funded retiree household Tahanang pinopondohan ng retirado
Self management Pansariling pamamahala
Self medication Sariling panggagamot
Self referral Sariling paglilipat
Self reliance Pag-asa sa sariling kakayahan
Self sufficiency Kakayahang mabuhay ng sarili
Senior centre Sentro ng mga Senyor
Senior citizen's centres Mga Sentro ng mga Mamamayang Senyor
Seniors Mga Senyor
Seniors card Kard ng Senyor
Service Agreement Kasunduan sa Serbisyo
Service delivery Pagbibigay ng Serbisyo
Service Provider Tagabigay ng serbisyo
Serviced Apartments Mga Apartment na Serbisado
Sexual - changed sexual behaviour Sekswal - nagbagong sekswal na kilos
Sexual behaviour Kilos na sekswal
Sexual harassment Panliligalig na sekswal
Sexuality Sekswalidad
Sexuality and intimacy Sekswalildad at intimasya
Sharps Matutulis na gamit
Shearing / shear (pressure ulcers) Pag-aahit / ahit / (mga sugat sa pagdiin)
Shire Shire
Short term crisis accommodation Maikling panahon na tirahan sa krisis
Showering Paliligo sa dutsa
Side effects Masasamang epekto
Skin integrity Kalinisan ng balat
Sleep disorders Hindi mahusay na pagtulog
Sleep disturbance Istorbo sa pagtulog
Social activities Mga gawaing sosyal
Social preferences Mga pagpipiliang sosyal
Social services Mga serbisyong pangsosyal
Social stigma Mga istigma sa lipunan
Social support Suportang panglipunan
Social work Gawaing panglipunan
Social worker Manggagawang panglipunan
Solicitor Solisitor
Soluble tablets Natutunaw na tabletas
Special care units Mga yunit sa natatanging pag-aalaga
Special diets Mga natatanging pagkain
Special Needs Group Grupo ng May natatanging pangangailangan
Specialist aged care services provider Tagabigay ng mga espesyalistang serbisyo sa pag-aalaga ng matatanda
Specialist Service Natatanging Serbisyo
Specified Care and Services Mga Serbisyo at Itinalagang Pangangalaga
Specified Services Mga Serbisyong Itinalaga
Speech pathologist Patologo sa Pagsasalita
Spiritual needs Mga pangangailangang ispiritwal
Sporadic Alzheimer's disease Isporadik na Sakit na Alzheimer
Standard Pension Contribution Kontribusyon sa Batayang Pensyon
Standard Resident Contribution Kontribusyon ng Batayang Residente
State Trustees Mga Katiwala ng Estado
Statutory Declaration Nilagdaang Pahayag
Stress Management Pamamahala ng Istres
Stroke Istrok
Subcortical vascular dementia (Binswanger's disease) Demensyang subkortikal baskular (sakit Binswanger)
Substance abuse Pag-aabuso ng droga
Substance dependence Umaasa sa droga
Sundown syndrome Sindromas ng Sundown
Superannuation Superanwasyon
Support - level of support Suporta - antas ng suporta
Support care Tulong sa Pag-aalaga
Support care providers Mga tagabigay ng tulong sa pag-aalaga
Support group Grupo ng suporta
Support services Mga serbisyong suporta
Supported accommodation Tirahang Suportado
Supported Residential Service (SRS) Serbisyo ng Tirahang Suportado
Swallowing problems Suliranin sa paglunok
Tablets Mga tableta
Tailored to individual needs Iniangkop sa mga pangangailangan ng indibidwal
Tax deduction Binawas sa bubuwisang kita
Tax offset Pantapat sa buwis na babayaran
Tea break Meryenda
Telephone Interpreting Service Serbisyo sa Pagpapaliwanag sa Telepono
Telephone typewriter Makenilyang Pantelepono
Terminal condition Kalagayang terminal
Terminal illness Hindi nagagamot na mga sakit
The Medical Treatment Act Batas sa Panggagamot na Medikal
Therapeutic goods Mga bagay na panterapiya
Therapeutic relationship Relasyon panterapiya
Therapy Terapiya
Therapy - music therapy Terapiya - musikang panterapiya
Thickened fluid Malapot na likido
Thought disorder Kaguluhan ng pag-iisip
Toileting - Assistance with toileting Pangungubeta - Tulong sa pangungubeta
Toxins Mga lason
Transient Di-pangmatagalan
Transitional Accommodation/ Emergency accommodation Di-pangmatagalang Tirahan
Transitional Care Di-pangmatagalang pag-aalaga
Translation Pagsasalin
Translator Tagasalin
Transport Sasakyan
Transport Concession Card holder May hawak ng Konsesyon Kard sa Sasakyan
Trauma trauma
Tube feeding Pagpapakain sa tubo
Ulcer Mga ulser
Ulceration Ulserasyon
Ultrasound Ultrasound
Universal precautions Pangkalahatang mga pag-iingat
Urinary retention Natitirang ihi
User Rights Principles Mga Patakaran sa Karapatan ng mga Gumagamit
Vaccinations Mga pagbabakuna
Values - personal values Values - kahalagahang personal
Vascular dementia Baskular demensya
Vascular disease Sakit baskular
Veteran Beterano
Veteran Affairs Mga Suliraning Pangbeterano
Violence Karahasan
Visiting library service Serbisyo ng dumadalaw na aklatan
Voluntary patient Boluntaryong pasyente
Volunteers Mga boluntaryo
Vomiting Pagsusuka
Vulnerability Madaling masaktan
Vulnerable Masasaktan
Waiting list Listahan ng naghihintay
Walker - wheeled walker Andador - de-gulong na panlakad
Walking aids Mga tulong sa paglakad
Walking frame De-pormang tulong sa paglakad
War widow Biyuda sa digmaan
War Widow's Pension Pensiyon ng Biyuda sa Digmaan
Ward - council ward Distrito - Distrito ng Konseho
Ward - hospital ward Silid - silid sa ospital
Webster Pack Pakete ng Webster
Welfare Officer Pinunong Pangkagalingan
Wellbeing Kapakanan
Wellness Kalusugan
Wheelchair Upuang de-gulong
Wheelchair access Daanan ng upuang de-gulong
Wheelchair hoist (bus) Pangtaas ng upuang de-gulong (bus)
Wheelchair ramp Rampa ng upuang de-gulong
Widow's Pension Pensyon ng Biyuda
Will Testamento
Will - Living Will Testamento - Testamento sa Paghinto ng Buhay
Withdrawal Pag-urong
Withdrawal from contact Pag-urong sa kontrata
Withdrawal symptoms Sintomas ng pag-urong
Written Authority Nakasulat na kapangyarihan
X-ray Eksrey