Glossary of Aged Care Terminology

Containing around 1000 terms translated into 19 community languages, this Glossary of Aged Care Terminology has been developed to promote consistency of translations of aged care information.

We encourage all interpreters and translators working in the area of aged care and related fields to use this resource.
Glossary acknowledgements


Glossary

Use the links below to move to the next page.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z


Abuse Taciz, ihmal
Abuse - alcohol abuse Alkol bağımlılığı, alkoliklik
Abuse - drug abuse Uyuşturucu bağımlılığı
Abuse - elder abuse Yaşlı kişilere taciz ve ihmal
Abuse - emotional abuse Manevi taciz
Abuse - financial abuse Maddi taciz
Abuse - physical abuse Fiziksel taciz
Abuse - psychological abuse Psikolojik taciz
Abuse - sexual abuse Cinsel taciz
Accessibility Özürlülere uygun giriş
Accessing aged care services Yaşlı bakım hizmetlerinden faydalanma
Accommodation Bond Huzur evi teminat parası
Accommodation Bond Agreement Huzur evi teminat parası sözleşmesi
Accommodation Charge Huzur evi ek ücreti
Accommodation Charge Agreement Huzur evi ek ücreti sözleşmesi
Accommodation Payment Huzur evi ücreti
Accountability Sorumluluk
Accreditation Onaylama
Accreditation Standard Onaylama standartı
Accreditation Standard Four: Physical Environment and Safety Systems Onaylama Standartı Dört: Fiziksel Çevre ve Güvenlik Sistemleri
Accreditation Standard One: Management Systems Onaylama Standartı Bir: İdare Sistemleri
Accreditation Standard Three: Resident Lifestyle Onaylama Standartı Üç: Bakım evi sakinlerinin Yaşam Kalitesi
Accreditation Standard Two: Health and Personal Care Onaylama Standartı İki: Sağlık ve Şahsi Bakım
Accredited facility Onaylanmış bakım evi
Acquired Brain Injury (ABI) Sonradan Edinilen Beyin Yaralanması
Activities Faaliyetler
Activities - Individualised activities Bireysel faaliyetler
Activities coordinator/Diversional Therapist Faaliyetler koordinatörü
Activities of daily living Günlük yaşam faaliyetleri
Acupuncture Akupunktur
Acute care Akut bakım
Acute condition Akut (aninden ve hızlı gelişen) hastalık
Administrative Appeals Tribunal (AAT) İdari İtirazlar Mahkemesi
Administrator Mali işler vekili (administrator)
Admission Hastaneye yatırılma
Adult Day Care Centre Yetişkin Gündüz Bakım Merkezi
Advance care directives Tedavi için ön talimatlar
Advance care planning Tedavi için ön planlama
Advance care planning Tedavi için ön planlama
Advance Health Care Directive İleri derecede sağlık bakımı talimatı
Adverse drug reaction İlacını ters etkisi
Adverse effects Ters etkiler, olumsuz etkiler
Adverse event Ters olay, olumsuz olay
Advocacy Service Sözcülük Servisi
Advocate Sözcü
After hours telephone service İş saatleri dışı telefon servisi
Age pensioner Yaşlılık emeklisi
Age related cognitive decline Yaşlanmaya bağlı hafıza ve düşünme yeteneği azalması
Aged and Community Care Information Line Yaşlı ve Toplum Bakım Bilgi Hattı
Aged Care Act 1997 1997 Tarihli Yaşlı Bakım Yasası
Aged Care Advocacy Program Yaşlı Bakım Sözcülük Programı
Aged Care Assessment Officer Yaşlı Bakım Değerlendirme Memuru
Aged Care Assessment Service (ACAS) Yaşlı Bakım Değerlendirme Servisi
Aged Care Assessment Team (ACAT) Yaşlı Bakım Değerlendirme Ekibi
Aged Care Complaints and Investigation Scheme Yaşlı Bakımı Şikayetleri Araştırma Programı
Aged care facility / Aged care home / Facility / Home/ Residential Facility / Residential Service / Residential Home Yaşlı bakım evi, Huzur evi
Aged care home / Facility / HomeResidential Facility / Residential Service / Residential Home/ Aged care facility Yaşlı bakım evi, Huzur evi
Aged Care Quality Assessors Yaşlı Bakım Kalite Değerlendirme Memurları
Aged care sector Yaşlı bakımı sektörü
Aged Care Standards and Accreditation Agency Yaşlı Bakım Standartları ve Onaylama Kurumu
Aged pension Yaşlılık emekli maaşı
Ageing Yaşlanma
Ageing in place Bakım evinin ileri derece bakım sağlayabilmesi
Ageing population Yaşlanan nüfus
Ageism Yaşlılara ayrımcılık
Agency Kurum
Agent Vekil
Aggression Saldırganlık
Allied health personnel Birleşik sağlık personeli
Allied health services Birleşik sağlık hizmetleri
Alternative medicine Alternatif tıp
Alternative therapies Alternatif terapiler
Alzheimer's Australia Avustralya Alzheimer Derneği
Alzheimer's Disease Alzheimer Hastalığı
Alzheimer's disease Familial Alzheimer hastalığı Irsi
Ambulance services Ambulans servisi
Ambulatory setting Ayakta tedavi merkezi
Ambulatory care Ayakta bakım
Amputation Ameliyat ile kol veya bacağın kesilmesi, ampütasyon
Amputee Ameliyat ile kol veya bacağı kesilen kişi
Ancillary services Yardımcı servisler
Angiogram Damar röntgen filmi, anjiyogram
Anorexia İştah kaybı, anoreksi
Anti depressant Anti-depresan, Bunalım tedavisi ilaçları
Anxiety disorders İç sıkıntısı, aşırı endişe, ankzite bozuklukları
Appeal process İtiraz işlemleri
Approved Care Recipient Yaşlı Bakım Hizmetleri Alan Kişi
Approved Provider Onaylanmış yaşlı bakım evi, huzur evi
Approved Provider Status Onaylı yaşlı bakım evi, huzur evi statüsü
Arthritis Artirit, eklem iltihabı
Assessment Değerlendirme
Assessment guidelines Değerlendirme kılavuzu
Assessment outcomes Değerlendirme sonuçları
Assessment processes Değerlendirme işlemleri
Assets Mal varlığı
Assistance with bathing and personal hygiene Banyo ve şahsi temizlik konusunda yardım
Assistance with dressing and grooming Giyinme ve şahsi bakım konusunda yardım
Assistance with eating and drinking Yemek yeme ve içecek içme konusunda yardım
Assistance with mobility Bir yerden bir yere gitme konusunda yardım
Assisted living Yardımlı yaşam
Assisted living facility Yardımlı yaşam tesisleri
Assisted resident Yardım alan kişi
Assistive devices Yardımcı alet ve cihazlar
Assistive technology Yardımcı teknoloji
Attendant care Özel bakıcı
Audiologist İşitme Uzmanı
Australian Taxation Office (ATO) Avustralya Vergi Dairesi
Autopsy Otopsi
Average length of stay Ortalama kalış süresi
Awareness Bilinç, anlama
Barrister Duruşma avukatı
Basic daily care fee Temel günlük bakım ücreti
Bed pan Yatak çanağı (tuvalet ihtiyacı için)
Bed sores Yatak yarası
Bedside manners Yatak başı uygun davranış şekilleri
Behaviour Intervention Support Team (BIST) Davranış Müdahale Destek Ekibi
Behaviour management Davranış İdaresi
Beneficiary Lehdar, Faydalanacak kişi, mirasçı
Bequest Miras bırakmak
Bereavement Yas tutmak
Bereavement Allowance Dullara ödenen cenaze ödeneği
Best practice En iyi uygulamalar
Bilingual worker İki dil bilen memur
Bionic ear Biyonik kulak
Bipolar disease Çift Kutuplu Ruh Hali Bozukluğu
Bladder control İdrarını tutabilme
Bladder control problem İdrarını tutamama sorunu
Blood pressure Tansiyon (Kan)
Blood sugar Kan şekeri
Blood sugar level Kan şekeri seviyesi
Bowel cancer Bağırsak kanseri
Bowel control Büyük tuvaletini tutabilme
Briefing Brifing, Bilgilendirme
Brokerage Dışarından hizmet satın alınması
Bulk Billing Vizite ücretinin devlet tarafından ödenmesi
Cachexia Genel vücut zafiyeti, halsizlik ve bitkinlik
Cancer Kanser
Cancer Council of Australia Avustralya Kanser Konseyi
Capital gains Gayrimenkul satışından elde edilen kar
Caplets Kaplet
Cardiovascular disease Kalpdamar hastalığı
Care management Bakım idaresi
Care manager Bakımı idare eden memur
Care plan Bakım planı
Care plan review Bakım planını gözden geçirme
Care planning Bakım planlama
Care recipient Bakım gören kişi
Care review Bakım planının gözden geçirilmesi
Care services Bakım servisleri
Care standards Bakım standartları
Caregiver Destek olan kişi
Carer (private / family member) Bakıcı
Carer (staff member employed in a residential or community setting) Bakım görevlisi
Carer allowance Bakıcı mali yardımı
Carer payment Bakıcı ödeneği
Carer Resource Centre Bakıcı Kaynak Merkezi
Carer Respite Centre Bakıcı Dinlendirme Merkezi
Carer Respite Centre - Commonwealth Carer Respite Centre Federal Bakıcı Dinlendirme Amaçlı Geçici Bakım Merkezi
Carer support group Bakıcı destek grubu
Case management Hastanın bakımının tek bir memur tarafından koordine edilmesi
Case manager Hastanın bakımını koordine eden memur
Case mix Hasta ihtiyaçlarının tespiti
CAT scan Bilgisayarlı Tomografi
Cataract Katarakt
Catchment area Hizmet alanı
Catheter Kateter, sonda
Cause of death Ölüm nedeni
Centrelink Multilingual Service Centrelink Çokdilli Servisi
Certification Uygunluk Belgesi
Cervical cancer Serviks kanseri
Challenging behaviour İdaresi zor davranış
Changed behaviour Davranış değişikliği
Changed sexual behaviour Cinsel davranışlarda değişiklik
Chapel Kilise, İbadet Yeri
Chaplain Din görevlisi
Charge (as separate from fee) Ek ücret
Charitable sector Kar amacı gütmeyen sektör
Charter of Residents Rights and Responsibilities Bakım evinde Kalan kişilerin Hakları ve Sorumlulukları Bildirgesi
Chiropractors Kiropraktör, omurga masajı ile tedavi yapan uzman
Choke Boğulma
Choking Boğulma
Cholesterol Kolestrol
Chronic and complex condition Süreğen ve karmaşık rahatsızlık
Chronic care Kronik bakım
Chronic disease Kronik hastalık
Claim form Başvuru formu
Client focused solutions Hizmet alan kişi odaklı çözümler
Client handbook Hizmet alan kişilerin el kitabı
Clients Hizmet alan kişiler
Clinical care Klinik bakımı
Clinical condition Klinik durum
Clinical event Klinik olay
Clinical examination Klinik muayenesi
Clinical interview Klinik konsültasyon
Clinical pathways Klinik yöntemler
Clinical treatment Klinik tedavi
Clinician Klinisyen
Close relation Yakın akraba
Cognitive ability Anlama ve idrak yeteneği
Cognitive Dementia and Memory Service (CDAMS) Kognitif, Bunama (Demans) ve Hafıza Servisi
Cognitive impairment Anlama ve idrak özrü
Cohort İnsan topluluğu
Colon cancer Kalın bağırsak kanseri
Comment box Görüş ve Düşünce Bildirme Kutusu
Commode chair Sandalye şeklinde seyyar tuvalet
Commonwealth Care Link Centres Federal Bakım İrtibat Merkezleri
Commonwealth Carelink Centres Federal Bakıcı Kaynak Merkezi
Commonwealth Carer Resource Centre Federal Bakıcı Dinlendirme Amaçlı Geçici Bakım Merkezi
Commonwealth Government Federal Hükümet
Commonwealth Hearing Services Program Federal İşitme Hizmetleri Programı
Commonwealth Ombudsmen Federal Ombudsman (Şikayet İnceleme Makamı)
Commonwealth Seniors Concession Card Federal Yaşlı İndirim Kartı
Commonwealth Seniors Health Care Card Federal Yaşlı Sağlık Bakım Kartı
Communication Book İletişim Kartı
Community Toplum
Community health worker Toplum sağlık görevlisi
Community Aged Care Packages (CACP) Toplum Yaşlı Bakım Paketi
Community based care Toplum içinde bakım
Community care Toplum bakımı
Community group Toplum grubu
Community Health Centre Toplum Sağlık Merkezi
Community Health Nurse Top Sağlığı Hemşiresi
Community housing Toplum konut hizmetleri
Community Mental Health Centre Toplum Akıl ve Ruh Sağlığı Merkezi
Community Nursing Program Toplum Hemşirelik Programı
Community Partners Program (CPP) Toplum Ortakları Programı
Community treatment order Toplum içinde tedavi kararı
Community Visitors Scheme Toplum Ziyaretçisi Programı
Community worker Toplum görevlisi
Compensable Resident Tazminat Alma Hakkı Olan Bakım Evi Sakini
Competency Yeterlilik
Complaint Şikayet
Complaints handling Şikayetleri inceleme işlemi
Complaints procedures Şikayetleri değerlendirme işlemi
Complementary medicine Tamamlayıcı tıp
Compliance Uyma
Compliance with medication Tedaviye uyma
Complication Komplikasyon
Concession - energy concession Enerji faturasında indirim
Concession card İndirim kartı
Concessional and Assisted Residents İndirimli Ücretten Yararlanan ve Yardım Alan Bakım Evi Sakinleri
Concessional Resident Bakım Evinde İndirimli Ücretle Kalan Kişi
Condition Sağlık durumu, koşul
Confidentiality Şahsi Bilgilerin Gizliliği
Conflict of interest Çıkar çatışması
Confusion Zihin karışıklığı
Consent Müsaade, kabul
Consent - informed conscent Bilgili bir şekilde rıza vermek
Consent form Müsaade formu, Kabul formu
Constipation Kabızlık
Consumer Tüketici
Continence Kendini tutma (Büyük ve/veya küçük tuvalet)
Continence - incontinence Kendini tutamama (Büyük ve/veya küçük tuvalet)
Continence - National Continence Hotline Ulusal Kontinans (Kendini Tutamama) Bilgi Hattı
Continence - stress incontinence Zorlamaya bağlı kendini tutamama sorunu
Continence absorption aids Kendini tutamama sorunu olanlar için emici bezler
Continence Aides Assistance Scheme Kendini Tutma Yardımcı Malzemeler Programı
Continence management Kendini tutamama sorununun idaresi
Continuing Care Retirement Community Devamlı Bakım Emeklilik Toplumu
Continuity of care Bakım devamlılığı
Continuous quality improvement Sürekli kaliteyi yükseltme
Continuum of care Bakım ağı
Contract Kontrat, sözleşme
Convalescence Nekahet (iyileşme) devresi
Cooked and chilled meals Pişirilmiş ve soğutulmuş yemekler
Coping İdare etmek
Corn (callus) Nasır
Coronary heart disease Kalp damar hastalığı
Cost of a local call Şehiriçi telefon görüşmesi ücreti alınır
Cost of living Hayat pahalılığı
Council on the Ageing (COTA) Yaşlılar Konseyi
Counselling Psikolojik danışmanlık
Counsellor Psikolojik danışman
Cramps Kramp
Crisis Assessment Team (CAT) Kriz Değerlendirme Ekibi (Ruh ve Sinir Hastaları için)
Critical incident Kritik olay
CT Scan Bilgisayarlı Tomografi
Cultural background information Kültürel köken bilgisi
Cultural diversity Kültürel çeşitlilik
Cultural preferences Kültürel tercihler
Culturally and linguistically diverse (CALD) Farklı kültür ve dil kökenine sahip
Culturally appropriate Kültürel olarak uygun
Daily income tested fee Gelir esas alınarak belirlenmiş günlük ücret
Data collection Veri toplama
Data matching Veri karşılaştırma
Day centre Gündüz merkezi
Day Respite Centres Gündüz geçici bakım merkezleri
Death Ölüm
Debriefing Bir görev hakkında rapor vermek
Deeming Farzedilen (kişinin kazandığı farzedilen gelir)
Deep vein thrombosis Damar içinde pıhtı oluşması
Delivered meals Eve getirilen yemekler
Delusion Sanrı (delüzyon), hayal
Delusional Sanrılı
Delusions Sanrılar (delüzyon)
Dementia Demans, Bunama
Dementia - AIDS related dementia AIDS'e bağlı bunama
Dementia - alcohol related dementia Alkole bağlı bunama
Dementia Education and Support Program Bunama Eğitim ve Destek Programı
Dementia Specific Care Bunama Özel Bakım
Dementia with Lewy bodies Lewy cisimcikli demans (bunama)
Demography Demografi
Dental Hospital Diş Hastanesi
Dental Services Diş bakım ve tedavi Hizmetleri
Dental Technician Diş Teknisyeni
Dentist Diş hekimi
Dentures Takma diş
Department of Health and Ageing Sağlık ve Yaşlı Hizmetleri Bakanlığ
Department of Health and Ageing - Australian Government Avustralya Hükümeti Sağlık ve Yaşlı Hizmetleri Bakanlığı
Department of Health and Ageing - Commonwealth Federal Sağlık ve Yaşlı Hizmetleri Bakanlığı
Department of Veteran Affairs (DVA) Gazi İşleri Bakanlığı
Dependant Bağımlı
Dependent child Bağımlı çocuk
Depression Depresyon
Diabetes Şeker hastalığı, diabet
Diabetes Australia Avustralya Şeker Hastalığı Derneği
Diabetes educator Şeker hastalığı eğitimi hemşiresi
Diagnosis Teşhis, tanı
Diagnosis - early diagnosis Erken teşhis
Diet Diyet
Diet - special diet Özel diyet, perhiz
Dietary requirements Özel beslenme ihtiyaçları
Dietary restrictions Beslenme kısıtlamaları
Dietician Beslenme uzmanı, diyetisyen
Dignity Onur
Direct care Doğrudan bakım
Director of Nursing (DON) Başhemşire
Disability Özür, engel
Disability support pension Sakatlık (malullük) emekli maaşı
Disabled Özürlü, engelli
Discharge Taburcu
Discharge date Taburcu tarihi
Discharge plan Taburcu planı
Discharge planning Taburcu - planlama
Disclosure Beyan
Discrimination Ayrımcılık
Disease Hastalık
Disease control Hastalık kontrolü
Disease management Hastalık idaresi
Disease prevention Hastalıkların önlenmesi
Disorder Bozukluk
Disposable underwear Bir kere kullanılıp atılan iç çamaşırı
District Nurse Seyyar hemşirelik servisi
Diversional Therapist/Activities coordinator Faaliyetler koordinatörü
Diversional therapy Dinlence ve boş zaman faaliyetlerini esas alan terapi
Diversity Çeşitlilik
Dizziness Başdönmesi
Do not resuscitate orders Sünni teneffüs yapmama talimatı
Doctor Doktor
Domestic violence Aile içi şiddet
Dose administration aids Doz ayarlama araçları
Dossette box Doz (günlük ilaçları) ayarlama kutusu
Drug utilisation review İlaç kullanımının gözden geçirilmesi
Drugs Uyuşturucular
Dry mouth Ağız kuruması
Dual diagnosis Çift teşhis
Duty of care Sorumlu hareket etme vazifesi
Dying Ölmekte olan
Dysphasia Disfazi, konuşma bozukluğu
Early intervention Erken müdahale
Effectiveness Etkililik
Elderly Yaşlılar
Electro convulsive therapy Elektroşok tedavisi
Eligibility Faydalanma koşulları
Emergency Acil durum
Emergency accommodation Acil veya geçici konut
Emergency accommodation / Transitional Accommodation Acil veya geçici konut
Emergency services Acil servisler
Emotional support Manevi destek
Empowerment Bilinçlenerek özgüvenini artırma
End of life care Yaşam sonu bakımı
End of life care - Needs-based end of life care Gereksinim temelinde yaşam sonu bakımı
End of life decision Yaşam sonu kararı
End-of-life Hayatın sonu
Endemic Belirli bir bölgede görülen hastalık
Endorsed Onaylı
Enduring Power of Attorney Sürekli Vekaletname
Enduring power of attorney (financial) Sürekli Vekaletname (mali işler için)
Enduring Power of Attorney - Medical Power of Attorney Sürekli vekaletname - Tıbbi Vekaletname
Enduring Power of Guardianship Sürekli Vasilik Belgesi
Entitled Faydalanmaya hakkı olan
Epidemic Salgın hastalık
Epidural Epidural, doğum sırasında epidural aralığa anestetik madde enjekte edilerek yapılan anestezi
Episode of care Bakım dönemleri
Equal access Adil faydalanma imkanı
Equitable Adil
Escort to appointments Randevulara giderken refakatçi
Essential supports Temel destek hizmetleri
Ethnicity Etnik köken
Euthanasia Istırapsız ölüm, ötenez
Eventually fatal condition Ölümcül sonuçlu rahatsızlık
Extended Aged Care at Home (EACH) Evde Sunulan Yaşlı Bakım Hizmetleri
Extended care facility Akut bakım sonrası bakıma devam edilen tesis
Extended care services Akut bakım sonrası bakım hizmetleri
Extra Service Ekstra Hizmet
Extra Service Agreement Ekstra Hizmet Sözleşmesi
Extra service fee Ekstra hizmet ücreti
Facilitate communication İletişimi kolaylaştırmak
Facility / Aged care facility / Aged care home / Home / Residential Facility / Residential Service / Residential Home Yaşlı bakım evi, huzur evi
Fact sheets Bilgi broşürleri
Falls Düşme
Family Aile
Family Liaison Officer Aile İrtibat Memuru
Family Court of Australia Avustralya Aile Mahkemesi
Family history Aile hikayesi
Family support Aile desteği
Fee policy Ücret politikası
Fee-for-service ücretli hizmet
Feedback Görüş alarak gözden geçirme
Fees and charges Ücretler
File number Dosya numarası
Financial contribution Mali katkı
Financial entitlements Mali haklar
Financial hardship Maddi sıkıntı
Financial institution Mali kuruluş
Financial year Mali yıl
Fire safety Yangın tedbirleri
Flexible care Esnek bakım
Flexible respite Esnek geçici bakıcı sağlama hizmeti
Flexible responsive services Esnek müdahale servisleri
Flu vaccination Grip aşısı
Foreign pension / Overseas pension Yabancı ülkeden alınan emekli maaşı
Frail aged people Yaşlı düşkün kişiler
Frail and vulnerable Düşkün durumda olan ve maddi manevi tacize maruz kalabilecek kişiler
Frailty Düşkün ve yaşlılık
Frame Dört ayaklı baston
Free Ücretsiz
Free of charge Ücretsiz
Fringe benefits Maaş harici ikramiye ve faydalar
Full pension Tam emekli maaşı
Full pensioner Tam emekli maaşı alan emekli
Functional disability Fonksiyonel özürlülük
Funded by the government Hükümet tarafından maddi destek verilen
Funding Fon, mali destek
Furnishing and equipment Mobilya ve araçgereçler
Gag Öğürmek (kusmaya çalışmak)
General Practitioner Aile Doktoru
Genuine concern Gerçek bir endişe
Geriatric services Yaşlı bakım ve tedavisi ile ilgili hizmetler, geriyatri
Geriatric assessment Geriyatrik (yaşlı bakımı) değerlendirme
Geriatric rehabilitation service Geriyatrik rehabilitasyon servisi
Geriatrician Geriyatri (Yaşlı Bakım ve tedavi) Uzmanı
Geriatrics Yaşlı bakım ve tedavisi ile ilgili tıp dalı
Gerontology Yaşlanmayı inceleyen bilim dalı, gerontoloji
Gifts - acceptance of gifts Hediyelerin kabul edilmesi
Glaucoma Glokom, göz tansiyonuna bağlı göz hastalığı
Grab rail Tutunma demiri
Grief and loss Yas ve kayıp
Grievance Şikayet
Grieving Yas tutan, kederli
Grooming Giyinme ve şahsi bakım ve temizlik işleri
Guardian Vasi
Guardianship Vasilik
Guardianship Tribunal Vasilik Mahkemesi
Guidelines Yönetmelik
Guiding principles Kılavuz ilkeler
Gutter frame Tekerlekli dört ayaklı baston
Hallucinations Halüsinasyon, Yalancı bir algılama
Hand rails Tutunma demiri
Hazard Tehlike
Health Assessment Sağlık Durumu Değerlendirmesi
Health Care Card Sağlık Bakım Karnesi
Health care provider Sağlık bakımı sunan kişi ve kuruluşlar
Health care system Sağlık bakımı sistemi
Health educator Sağlık eğitimcisi
Health information Sağlık bilgisi
Health insurance Sağlık sigortası
Health Insurance Commission (HIC) Sağlık Sigortası Komisyonu
Health provider Sağlık kurumu
Healthy ageing Sağlıklı yaşlanma
Healthy eating Sağlıklı beslenme
Healthy eating pyramid Sağlıklı beslenme piramidi
Hearing - Commonwealth Hearing Services Program Federal İşitme Hizmetleri Programı
Hearing aid İşitme cihazı
Hearing Services Voucher İşitme Hizmetleri Kuponu
Heart attack Kalp krizi
Heart failure Kalp yetmezliği
Heart Foundation Kalp Vakfı (Heart Foundation)
Heart Foundation of Australia Avustralya Kalp Vakfı (Heart Foundation of Australia)
Helpline Yardın Hattı
Hereditary İrsi, Kalıtımsal
High care facility İleri derecede bakım
High care resident İleri Derecede Bakıma İhtiyacı olan Sakin
High standard of care Yüksek bakım standartı
Holistic Bütünsel
Holistic approach Tümsel (topluca) Yaklaşım
Home (Private / Personal) Ev
Home / Aged care facility / Aged care home / Facility / Residential Facility / Residential Service / Residential Home Ev, Bakım Evi, Huzur Evi
Home and Community Care (HACC) Ev ve Toplum Bakım
Home Care Services Ev Bakım Hizmetleri
Home care worker Ev bakım görevlisi
Home cleaning Ev temizlik hizmeti
Home like environment Ev benzeri bir ortam
Home maintenance Ev tamir-bakım hizmetleri
Home maintenance - minor home maintenance Ev içinde küçük tamir-bakım işleri
Home Medicine Review Evde İlaçların Gözden geçirilmesi
Home visit Evde ziyaret
Homeless Evsizlik
Homeless people Evsiz kişiler
Homoeopathy Homeapati, benzeri benzerle tedavi yöntemi
Hospice Özel bakım programı (yaşamının sonuna yaklaşmış kişiler ve aileri için)
Hospital Fees Hastane ücretleri
Hospital in the home Evde sunulan hastane hizmetleri
Hospitalisation Hastaneye yatırılma
Hostel Yatılı yaşlı bakım evi
Housing office Devlet konut bürosu
Human capital İnsan sermayesi
Human Rights and Equal Opportunity Commission İnsan Hakları ve Fırsat Eşitliği Komisyonu
Huntington's disease Huntington Hastalığı
Identification badge Kimlik kartı
Illness Hastalık
Illusions İlüzyon, yanlış algılama
Impairment Özür, engel
Improvement log Hizmet geliştirme önerilerinin yazıldığı defter
Income Gelir
Income statement Gelir durumu belgesi
Income support Gelir yardımı
Income tax return Gelir vergisi beyanı
Income testing Gelir durumunun değerlendirilmesi
Independent living Bağımsız yaşama
Independent Living Units / Self Care Living Units Müstakil ev
Independent living within a retirement village Yaşlılar köyü içinde bağımsız yaşam
Individual care plan Bireysel bakım planı
Individualised care Bireysel bakım
Infectious diseases Bulaşıcı hastalıklar
Influenza (Flu) Grip
Informal support Gayriresmi destek
Information privacy principles Şahsi bilgilerin kullanımı ilkeleri
Informed choice Bilgili bir şekilde seçim yapma
Informed consent Bilgili bir şekilde rıza vermek
Ingestion Yutma
Initial Consent Form Ön Müsaade Formu
Injury prevention Yaralanma olaylarının önlenmesi
Inpatient Yatılı hasta
Insurance policy Sigorta poliçesi
Insurance premium Sigorta primi
Intake Kabul işlemleri
Intake form Kabul işlemleri formu
Intake officer Başvuru değerlendirme memuru
Intensive care Yoğun bakım
Intensive care unit Yoğun bakım ünitesi
Intensive treatment Yoğun tedavi
Inter agency referral Kurumlar arası sevk
Interdisciplinary team Dallararası ekip
Interpreting service Tercümanlık servisi
Intervention Müdahale
Intervention order Koruma (uzaklaştırma) kararı
Intimacy and sexuality Cinsellik ve yakınlık
Involuntary patient İsteği dışında tedavi gören hasta
Isolation Toplumdan uzak kalma, İzolasyon
Isolation - social isolation Sosyal olarak tecrit edilme, toplumdan uzak yaşama
Judge Hakim
Languages other than English (LOTE) İngilizce dışındaki diller
Legal advice Hukuki bilgi ve tavsiye
Legal Aid Adli yardım kurumu (Legal Aid)
Legal rights Hukuki haklar
Legal status Hukuki Konum
Life cycle Ömür
Life event Önemli bir olay
Life expectancy Ortalama ömür
Life insurance Hayat sigortası
Lifestyle Yaşam şekli
Lifestyle choices Yaşam şekli seçenekleri
Lifting device Kaldırma aleti
Linkages Linkages (bakım ve sevk hizmetleri sağlayan program)
Living arrangements Kalacak yer düzenlemeleri
Lobbying Kulis faaliyetleri
Lone person Yalnız kişi
Loneliness Yalnızlık
Loss and grief Kayıp ve yas
Loss of inhibitions Ar ve adap duygusunun kaybı
Low care facility Düşük derecede bakım tesisi
Low level care Düşük derecede bakım
Lump sum Toplu ödeme
Malnutrition Kötü beslenme
Malpractice Kötü uygulama
Mammogram Meme röntgeni
Manager Müdür
Mandatory reporting Zorunlu ihbar
Manual handling Elle kaldırma
Mature age worker Olgun yaştaki çalışan
Maximum rate En yüksek oran
Meals Yemek
Meals - culturally appropriate meals Yemek - kültüre uygun yemekler
Meals - halal meals Yemek - helal yemekler
Meals - kosher meals Yahudilerin dini inanışlarına uygun yemek
Meals - vitamised meals Püre halindeki yemekler
Meals on Wheels Eve yemek servisi
Means test Gelir ve mal varlığı miktarının dikkate alınması
Means tested (fees) Mali imkanların dikkate alınması
Medical consent Tıbbi Müsaade/Kabul
Medical Examination Sağlık muayenesi
Medical history Tıbbi hikaye
Medical record Sağlık dosyası
Medical records Sağlık dosyası
Medically necessary Tıbbi olarak gerekli
Medicare Medicare (Devlet Sağlık Sigortası)
Medication İlaç
Medication - administration of medication İlaç verilmesi
Medication management İlaçların idaresi
Memory loss Hafıza kaybı
Menopause Menopoz, adet kesilmesi
Mental health Akıl ve ruh sağlığı
Mental health provider Akıl ve ruh sağlığı hizmetleri kurumu
Mental health review board Akıl ve ruh hastalığı inceleme kurulu (Mental Health Revıew Board)
Mental health services Akıl ve ruh sağlığı servisleri
Mental illness Akıl ve ruh hastalığı
Mild Cognitive Impairment (MCI) Hafif Düşünce ve İdrak Özrü
Mini mental Mini ruhsal sağlık muayenesi
Mini mental state examination Mini ruhsal sağlık muayenesi
Mission Misyon
Mobility aids Hastanın hareket etmesine yardımcı aletler
Monitoring and review of care plan Bakım planının izlenmesi ve gözden geçirilmesi
Monitoring of care Bakımın izlenmesi
Mouth care Ağız bakımı
Movable units (granny flats) Seyyar kabinler
MRI scan MR Filmi
Multi purpose system Çok amaçlı sistem
Multi purpose taxi program Çok amaçlı taksi programı
Multi-infarct dementia Multi-infarkt demans (bunama)
Multidisciplinary team Çokdallı ekip
Multiple disabilities Birden fazla özür bulunması
Multipurpose Service Program Çok amaçlı Hizmet Programı
Music therapy Müzik terapisi
National Continence Hotline Ulusal Kontinans (Kendini Tutamama) Bilgi Hattı
National Dementia Behavioural Advisory Service Ulusal Bunama Davranışları Danışma Servisi
Naturopath Natüropat, doğal etkenlerle (ilaçsız) tedavi uzmanı
Naturopathy Natüropati, hastalıkları ilaç kullanmaksızın tedavi yöntemi
Nausea Mide Bulantısı
Near miss Zarara neden olmayan tıbbi hata
Needs - cultural need Kültürel ihtiyaçlar
Needs - personal needs Şahsi ihtiyaçlar
Needs - spiritual needs Dini ihtiyaçlar
Needs based planning İhtiyacı esas alan planlama
Needs-based end of life care Gereksinim temelinde yaşam sonu bakımı
Neglect İhmal
Neglect - self neglect Kendini ihmal
Negligence İhmal
Neurogerentology Nörogerentoloji
Neurologist Nörolog, sinir hastalıkları uzmanı
Neuropsychology Nöropsikoloji
Next of kin En yakın akraba
No lift policy Ağır kaldırmama politikası
No restraint policy Fiziksel kontrol tedbirlerine müsaade edilmemesi
Non English speaking background İngilizce konuşulmayan kökenden gelen
Non nursing tasks Hemşirelik dışında kalan işler
Non pensioner Emekli olmayan
Not-for-profit provider Kar amacı gütmeyen kuruluş
Nurse Hemşire
Nurse - qualified nurse Diplomalı hemşire
Nurse - registered nurse Kayıtlı hemşire
Nurse practitioner Hemşire
Nursing care Hemşirelik bakımı
Nursing home Huzur evi, Bakım evi
Nutrition Beslenme
Nutrition and hydration Beslenme ve vücudun su ihtiyacının karşılanması
Nutritionist Beslenme uzmanı
Occupancy rate Doluluk oranı
Occupational therapy Mesleki Terapi
Occupational health and safety Meslek sağlığı ve güvenliği
Occupational Health and Safety - risks and potential hazards İş Sağlığı ve Güvenliği - riskler ve muhtemel tehlikeler
Occupational therapist Mesleki Terapi Uzmanı
Oedema Ödem, su toplanması
Office of the Commissioner for Complaints Şikayetler Komisyonu (Office of the Commissioner for Complaints)
Office of the Public Advocate (OPA) Kamu Sözcülüğü Bürosu
Older people Yaşlı kişiler
Ombudsman Omdusman
Ongoing review Düzenli gözden geçirme
Ophthalmologist Göz uzmanı
Optical Services Görme ve görmeye yardımcı aletler Hızmetleri
Optometrist Optometrist
Orthoses Ortopedik ayakkabı içi, ortoz
Orthotics Ortotik
Osteopath Osteopat
Osteoporosis Osteoproz (kemik erimesi)
Out of pocket expenses Hastanın ödemesi gereken ücretler
Outcome Sonuç
Outcome criteria Sonuç kriterleri
Outcome measurement Sonuç ölçümü
Outpatient Ayakta tedavi gören hasta
Outpatient care Ayakta bakım
Outpatient Clinic Ayakta tedavi kliniği
Outreach Seyyar hizmet
Over the counter drugs Reçetesiz ilaçlar
Overseas pension / Foreign pension Yabancı ülkeden alınan emekli maaşı
Paedology Pedoloji, ayak hastalıkları ve tedavileri ile ilgilenen bilim dalı
Pain management Ağrı idaresi
Pain management program Ağrı idaresi programı
Palliative approach Hafifletici yaklaşım
Palliative care Hafifletici bakım
Palliative care - Paediatric palliative care Hafifletici çocuk sağlık bakımı
Palliative care - Palliative care provider Hafifletici bakım sağlayıcı
Palliative care - Quality standards Kalite ölçütleri
Palliative care - Specialist palliative care provider Uzman hafifletici bakım sağlayıcı
Palliative care provider Hafifletici bakım sağlayıcı
Part pension Kısmi emekli maaşı
Part pensioner Kısmi emekli maaşı alan kişi
Partners in Culturally Appropriate Care Victoria (PICAC) Victoria Kültürel Olarak Uygun Bakım Ortakları
Partnership between client and care manager Hizmet alan kişi ve bakım müdürü arasında ortaklık
Passive intervention Pasif müdahale
Pastoral care worker Dini bakım görevlisi
Pathology Patoloji
Patient Hasta
Peak bodies Önde gelen kuruluşlar
PEG feeding PEG besleme
Pelvic floor Pelvis tabanı
Pelvic floor exercises Pelvis tabanı hareketleri
Pelvic floor strength Pelvis tabanı güçlendirme
Pension Emekli maaşı
Pensionable Age Emeklilik yaşı
Pensioner Concession Card Emekli İndirim Kartı
Personal circumstances Şahsi durum
Personal alarm Şahsi alarm
Personal care Şahsi bakım
Personal care plan Şahsi bakım planı
Personal care worker Şahsi bakım görevlisi
Personal circumstances Medeni hal
Personal independence Şahsi bağımsızlık
Personal information Şahsi bilgiler
Personal preferences Şahsi tercihler
Pets Ev hayvanları
Pharmaceutical Benefits Scheme (PBS) İlaç Yardımı Programı
Pharmaceutical allowance İlaç ödeneği
Pharmacist Eczacı
Physiotherapist Fizik tedavi uzmanı
Physiotherapy Fizik tedavi
Pills Hap
Placebo Etkisiz bir ilaç veya tedavi
Placebo effect Aslında etkisi olmayan bir ilaç verilen bir hastanın psikolojik olarak ilaç sayesinde iyileştiğinizannetmesinin sağlanması
Planned Activity Group (PAG) Planlı Aktivite Grubu
Podiatrist Ayak bakım uzmanı, podiatrist
Podiatry Ayak bakımı, podiatri
Point of care services Yatak başında sunulan hizmetler
Policy Politika
Portability Nakledilebilirlik, aktarılabilme imkanı
Positive ageing Pozitif yaşlanma
Post operative care Ameliyat sonrası bakım
Post operative complications Ameliyat sonrası komplikasyonlar
Post traumatic stress disorder Travma sonrası stres bozukluğu
Post-acute care Post-aküt bakım
Potential hazards Muhtemel tehlikeler
Power of Attorney Vekaletname
Pre entry leave null
Prejudice Önyargı
Prescription Reçete
Prescription drugs Reçeteli ilaçlar
Prescription only medication Sadece reçete ile satılan ilaçlar
Pressure area Yatak yarası bölgesi
Pressure sore Yatak yarası
Pressure ulcer Yatak yarası
Preventative care Önleyici bakım
Prevention Önleme
Primary cancer Ana (esas) kanser
Primary care Temel bakım
Primary carer Asıl bakıcı
Primary generalist providers Asıl genel sağlayıcılar
Primary specialist providers Asıl uzman sağlayıcılar
Principal diagnosis Ana teşhis
Privacy - Right to Privacy Özel hayata saygı ve şahsi bilgilerin muhafazası
Privacy Commission Özel hayata saygı ve şahsi bilgilerin muhafazası Komisyonu
Privacy Officer Özel hayata saygı ve şahsi bilgilerin muhafazasından sorumlu yetkili
Private hospital Özel hastane
Private provider Özel bakım evi
Probate Vasiyatnamenin ispatı ve kaydettirilmesi
Processed foods İşlenmiş gıdalar
Professional code of ethics Meslek ahlakı kuralları
Prognosis Prognoz, hastanın genel durumu
Program manager Program müdürü
Property assets Demirbaş eşyalar
Property damage Mal hasarı
Proprietor Mal sahibi
Prostate cancer Prostat kanseri
Prostate disease Prostat hastalığı
Provider Hizmet sunan kişi ya da kuruluş
Prudential Arrangements Depozitoyu güvence altına alan tedbirler
Psychiatric Illness Psikiyatrik (akıl ve ruh hastalıkları) hastalık
Psychiatrist Psikiyatrist, akıl ve ruh sağlığı doktoru
Psycho geriatrician Psikogeriyatri Uzmanı
Psychogeriatric Assessment Teams (PGAT) Psikogeriyatri Değerlendirme Ekipleri
Psychological support Psikolojik destek
Psychologist Psikolog
Psychopathology Psikopatoloji
Psychosis Psikoz (Akıl Hastalığı)
Psychosocial rehabilitation Psikososyal rehabilitasyon
Public advocate Kamu sözcüsü
Public holiday Resmi tatil
Public hospital Devlet hastanesi
Quality Care Kaliteli bakım
Quality residential services Kaliteli bakım evi hizmetleri
Racial Discrimination Act Irk Ayrımcılığı Yasası
Raised garden beds Yerden yüksek bahçe
Raised toilet seat Yüksek tuvalet oturağı
Reassessment Yeniden değerlendirme
Recreational activities Dinlence amaçlı faaliyetler
Refer, to refer Sevk etmek
Reference number Referans numarası
Referral Sevk
Reflexology Refleksoloji
Refusal of medical treatment Tıbbi tedavinin reddedilmesi
Rehabilitation Rehabilitasyon
Rehabilitation Counselling Rehabilitasyon Danışmanlığı
Relapse Nüksetmek
Religious needs Dini ihtiyaçlar/gerekler
Religious preferences Dini tercihler
Rent assistance Kira yardımı
Resident Huzur evi sakini
Resident Agreement Bakım evi Sözleşmesi
Resident Contribution Bakım evi sakininin ödeyeceği ücret
Resident Handbook Bakım evi sakini el kitabı
Resident leave Bakım evi sakini için izin
Resident Rights and Responsibilities Bakım evi sakinlerinin Hakları ve Sorumlulukları
Resident social leave Bakım evi sakini sosyal amaçlı izin
Residential Aged Care Advocacy Services Yatılı Yaşlı Bakım Hizmeti Alanları için Sözcülük Hizmetleri
Residential care Yatılı bakım
Residential Facility / Residential Service / Residential Home / Aged care facility / Aged care home / Facility / Home Bakım evi /huzurevi
Residential Home / Residential Facility / Residential Service / Aged care facility / Aged care home / Facility / Home Bakım evi/huzurevi
Residential respite care Yatılı geçici bakım
Residential Service / Residential Home / Residential Facility / Aged care facility/ Aged care home / Facility / Home Bakım evi / huzurevi
Resolving complaints Şikayetlerin çözümlenmesi
Respect Saygı
Respect privacy Özel hayata saygı
Respite - emergency respite Acil geçici bakıcı hizmeti
Respite - in home respite Evde geçici bakıcı hizmeti
Respite Care Bakıcı dinlendirme amaçlı geçici bakım
Restrainers Kişiyi kontrol altında tutmak için kullanılan malzemeler
Restraint Kişiyi kontrol altında tutmak için
Restraint - no restraint policy Fiziksel kontrol tedbirlerine müsaade edilmemesi
Resuscitation Suni teneffüs ve kalp masajı
Resuscitation - not for resuscitation Suni teneffüs ve kalp masajı yapılmaması kararı
Retention Amount Kesilen para miktarı
Retire Emekli olmak
Retiree Emekli
Retirement Emeklilik
Retirement village Yaşlılar köyü
Review date Gözden geçirme tarihi
Reviewing ongoing care needs Devamlı bakım ihtiyaçlarının gözden geçirilmesi
Revocation of power of attorney Vekaletnamenin iptali
Rheumatoid Arthritis Romatizmal artirit
Right to privacy Şahsi bilgilerin gizliliği hakkı
Ripple mattress Hastalar için özel havalı döşek
Risk Risk
Risk assessment Risk değerlendirme
Risk behaviour Risk davranışı
Risk factors Risk faktörleri
Risk management Risk idaresi
Risk taking Risk alma
Rooming house Pansiyon
Safe living environment Güvenli yaşam ortamı
Safety at home Evde güvenlik
Safety rails Koruyucu demirler
Sanctions Yaptırımlar
Sanitary pads Tuvaletini tutamamaya karşı kullanılan bezler
Scan Röntgen filmi
Schizophrenia Şizofreni
Second opinion Başka bir doktordan ikinci görüş almak
Secondary cancer Ana kansere bağlı olarak gelişen kanser
Secondary care İkincil bakım
Secondary diagnosis İkincil teşhis
Self care Kendi kendine bakma
Self Care Living Units / Independent Living Units Müstakil ev
Self conscious Nasıl göründüğü konusunda çok endişelenen, sıkılgan olan kişi
Self funded retiree household Kendi geçimini kendi temin eden emekli hane
Self management Kendi kendini idare
Self medication Kendi kendine ilaç verme
Self referral Kendi kendini sevk
Self reliance Kendi kendine güvenme
Self sufficiency Kendi kendine yeterli
Senior centre Yaşlılar merkezi
Senior citizen's centres Yaşlı vatandaşlar merkezi
Seniors Yaşlılar
Seniors card Yaşlı kartı
Service Agreement Hizmet sözleşmesi
Service delivery Duyarlı bir şekilde sunulan hizmet
Service Provider Hizmet sunan kişi ya da kuruluş
Serviced Apartments Temizlik ve bakımı yapılan apartman dairesi
Sexual - changed sexual behaviour Cinsel olarak değişik davranış
Sexual behaviour Cinsel davranış
Sexual harassment Cinsel taciz
Sexuality Cinsellik
Sexuality and intimacy Cinsellik ve yakınlık
Sharps Kesici aletler
Shearing / shear (pressure ulcers) Sürtünme (yatak yarasında)
Shire Belediye
Short term crisis accommodation Kısa süreli acil kalacak yer
Showering Duş alma
Side effects Yan etkiler
Skin integrity Cildin bakımı
Sleep disorders Uyku bozuklukları
Sleep disturbance Uyku bozukluğu
Social activities Sosyal faaliyetler
Social preferences Sosyal tercihler
Social services Sosyal hizmetler
Social stigma Sosyal önyargı
Social support Sosyal destek
Social work Sosyal hizmet
Social worker Sosyal görevli
Solicitor Avukat
Soluble tablets Suda Eriyen haplar
Special care units Özel bakım birimleri
Special diets Özel diyet, perhiz
Special Needs Group Özel ihtiyaçları olan grup
Specialist aged care services provider Uzman yaşlı bakım hizmetleri
Specialist Service Uzman Hizmetler
Specified Care and Services Temel bakım ve hizmetler
Specified Services Temel Hizmetler
Speech pathologist Konuşma bozuklukları uzmanı
Spiritual needs Dini ihtiyaçlar
Sporadic Alzheimer's disease Sporadik Alzheimer hastalığı
Standard Pension Contribution Emekliler İçin Standart Katkı Ücreti
Standard Resident Contribution Huzur Evi Sakinleri İçin Standart Katkı Ücreti
State Trustees Yediemin, kayyum, devlet tarafından tayin olunan vekil
Statutory Declaration Yeminli beyan
Stress Management Stres idaresi
Stroke Beyin krizi
Subcortical vascular dementia (Binswanger's disease) Beyin korteksi altında damara bağlı bunama (Binswanger hastalığı)
Substance abuse Maddelerin yanlış amaçla kullanımı
Substance dependence Madde bağımlılığı
Sundown syndrome Gün batımı sendromu
Superannuation Bireysel Emeklilik
Support - level of support Destek seviyesi
Support care Destek bakımı
Support care providers Destek bakımı sağlayıcıları
Support group Destek grubu
Support services Destek hizmetleri
Supported accommodation Destekli kalacak yer
Supported Residential Service (SRS) Destekli Yatılı Bakım Evi Servisi
Swallowing problems Yutkunma sorunları
Tablets Hap
Tailored to individual needs Bireysel ihtiyaçlara göre hazırlanmış
Tax deduction Vergiden düşme
Tax offset Vergi indirimi
Tea break Çay molası
Telephone Interpreting Service Telefon Tercüme Servisi
Telephone typewriter Telefon yazıcı sistemi
Terminal condition Ölümcül hastalığın son aşama hali
Terminal illness Hastalığın son dönemi
The Medical Treatment Act Tıbbi Tedavi Yasası
Therapeutic goods Terapi malzemeleri
Therapeutic relationship Terapi ilişkisi
Therapy Terapi
Therapy - music therapy Müzik Terapisi
Thickened fluid Kıvamlı sıvı
Thought disorder Düşünce bozukluğu
Toileting - Assistance with toileting Tuvaletini yapabilmek için yardım
Toxins Zehirli madde
Transient Geçici
Transitional Accommodation/ Emergency accommodation Acil veya geçici konut
Transitional Care Geçiş Dönemi Bakımı
Translation Yazılı Tercüme (Çeviri)
Translator Tercüman
Transport Ulaşım
Transport Concession Card holder Ulaşım Paso Kartı sahibi
Trauma Travma
Tube feeding Hortumla besleme
Ulcer Ülser
Ulceration Ülser oluşması
Ultrasound Ultrason
Universal precautions Evrensel tedbirler
Urinary retention İdrar birikmesi
User Rights Principles Kullanıcı Hakları İlkeleri
Vaccinations Aşılar
Values - personal values Şahsi değerler
Vascular dementia Damara bağlı bunama
Vascular disease Damar hastalığı
Veteran Gazi
Veteran Affairs Gazi İşleri
Violence Şiddet
Visiting library service Gezici kütüphane servisi
Voluntary patient Kendi isteğiyle tedavi olan hasta
Volunteers Gönüllü çalışanlar
Vomiting Kusma
Vulnerability Mağdur olma imkanının yüksek olması
Vulnerable Mağdur olma imkanı
Waiting list Bekleme listesi
Walker - wheeled walker Tekerlekli ve dört ayaklı baston
Walking aids Yürümeye yardımcı aletler
Walking frame Dört ayaklı baston
War widow Savaş dulu
War Widow's Pension Savaş Dulu Emekli Maaşı
Ward - council ward Belediye seçim bölgesi
Ward - hospital ward Hastane koğuşu
Webster Pack Webster (günlük alınacak ilaçları ayarlama) Paketi
Welfare Officer Sosyal yardım memuru
Wellbeing Sağlık ve Refah
Wellness Sağlık ve zindelik
Wheelchair Tekerlekli sandalye
Wheelchair access Tekerlekli sandalye girişi
Wheelchair hoist (bus) Tekerlekli sandalye vinçi
Wheelchair ramp Tekerlekli sandalye rampası
Widow's Pension Dul Maaşı
Will Vasiyetname
Will - Living Will Yaşama İsteği
Withdrawal Bağımlılık olan maddenin ani kesilmesinden kaynaklanan şok
Withdrawal from contact Toplumdan uzak durma
Withdrawal symptoms Bağımlılık olan maddenin ani kesilmesinden kaynaklanan şok belirtileri
Written Authority Yazılı yetki
X-ray Röntgen ışını