Glossary of Aged Care Terminology

Containing around 1000 terms translated into 19 community languages, this Glossary of Aged Care Terminology has been developed to promote consistency of translations of aged care information.

We encourage all interpreters and translators working in the area of aged care and related fields to use this resource.
Glossary acknowledgements


Glossary

Use the links below to move to the next page.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z


AbuseAbuzim
Abuse - alcohol abuseAbuzim me alkoolin
Abuse - drug abuseAbuzim me drogën
Abuse - elder abuseAbuzim me të moshuarit
Abuse - emotional abuseAbuzim emocional
Abuse - financial abuseAbuzim financiar
Abuse - physical abuseAbuzim fizik
Abuse - psychological abuseAbuzim psikologjik
Abuse - sexual abuseAbuzim seksual
AccessibilityAfrueshmëri
Accessing aged care servicesHyrje në shërbimet e ndihmës për të moshuarit
Accommodation BondGaranci për banesa
Accommodation Bond AgreementMarrëveshje për garancinë e banesave
Accommodation ChargeTarifa e banesës
Accommodation Charge AgreementMarrëveshje për tarifën e banesës
Accommodation PaymentPagesa e banesës
AccountabilityPërgjegjësi
AccreditationAkreditim
Accreditation StandardStandarde të akreditimit
Accreditation Standard Four: Physical Environment and Safety SystemsStandardi i Akreditimit Katër: Ambienti Fizik dhe Sistemi i Sigurisë
Accreditation Standard One: Management SystemsStandardi i Akreditimit Një: Sistemi i Drejtimit
Accreditation Standard Three: Resident LifestyleStandardi i Akreditimit Tre: Stili i Jetesës së Banorëve
Accreditation Standard Two: Health and Personal CareStandardi i Akreditimit Dy: Shëndeti dhe Kujdesi Personal
Accredited FacilityBanesë për të Moshuarit
Acquired Brain InjuryDëmtim në tru
ActivitiesAktivitete
Activities-Individualised ActivitiesAktivitete Individuale
Activities coordinator/Diversional TherapistKoordinator i aktiviteteve argëtuese
Activities of daily livingAktivitete të përditshme
AcupunctureAkupunkturë
Acute careKujdes akut
Acute conditionGjendje akute
Administrative Appeals Tribunal (AAT)Gjykata e Apelimeve Administrative (AAT)
AdministratorAdministrues
AdmissionPranim/Shtrim
Adult Day Care CentreQendër e Kujdesit për të Rriturit
Advance care directives Udhëzime të parashikuara për mjekimin
Advance care planningProgrami i parashikuar i mjekimit
Advance Health Care DirectiveUdhëzime për kujdesin e parashikuar shëndetësor
Adverse drug reactionReaksion kundërshtues nga mjekimet
Adverse effectsReaksion kundërshtues
Adverse eventGjetje kundërshtuese
Advocacy ServiceShërbimi i banorëve për mbrojtjen e interesave
AdvocateMbrojtës interesash
After hours telephone serviceShërbimi telefonik jashtë orarit
Age pensionerMarrës i Pensionit të të Moshuarve
Age related cognitive declinePërkeqësim i kapacitetit konjitiv si rrjedhojë e moshës
Aged and Community Care Information LineLinja informative mbi ndihmën për të moshuarit dhe komunitetin
Aged Care Act 1997Ligji i 1997 mbi ndihmën për të moshuarit
Aged Care Advocacy ProgramProgrami i Mbrojtjes së Interesave të të Moshuarve nën Kujdes
Aged Care Assessment OfficerNënpunës i Vlerësimit të Kujdesit për të Moshuarit
Aged Care Assessment Service (ACAS)Shërbimi i Vlerësimit të Kujdesit për të Moshuarit (ACAS)
Aged Care Assessment Team (ACAT)Grupi i Vlerësimit të Kujdesit për të Moshuarit (ACAT)
Aged Care Complaints Investigation Scheme Skema e Hetimeve të Ankesave për Kujdesin e të Moshuarve
Aged care facility / Aged care home / Facility / Home/ Residential Facility / Residential Service / Residential HomeStrukturë e kujdesit për të moshuarit
Aged care home / Facility / HomeResidential Facility / Residential Service / Residential Home/ Aged care facilityStrukturë e kujdesit për të moshuarit
Aged Care Quality AssessorsVlerësues të Cilësisë së Kujdesit për të Moshuarit
Aged care sectorSektori i Kujdesit për të Moshuarit
Aged Care Standards and Accreditation AgencyAgjensia e Akredititimit dhe Standardeve të Kujdesit për të Moshuarit
Aged pensionPensioni për të Moshuar
Ageing Plakja
Ageing in placePlakja në të njëjtën banesë për kujdesin e të moshuarve
Ageing populationPlakja e popullatës
AgeismDiskriminimi moshor
AgencyAgjenci
AgentPërfaqësues
AggressionAgresion
Allied health personnelOperator i Shërbimeve Bashkë-Sanitare
Allied health servicesShërbimet Bashkë-sanitare
Alternative medicineMjekësia alternative
Alternative therapiesTerapi Alternative
Alzheimer’s disease Familial Sëmundja Alzheimer
Alzheimer's AustraliaShoqata 'Alzheimer's Australia'
Alzheimer's DiseaseSëmundja Alzheimer
Ambulance servicesShërbimi i Ambulancës
Ambulatory settingAmbienti Ambulator
Ambulatory careKujdesi Ambulator
AmputationAmputim
AmputeeI amputuar
Ancillary servicesShërbimet Ndihmës-Shëndetësore
AngiogramAngiografi
AnorexiaAnoreksi
Anti depressantAntidepresiv
Anxiety disordersSëmundja e Ankthit
Appeal processProçes Apelimi
Approved Care RecipientMarrës i Kujdesit me Miratim
Approved ProviderDhënës i Kujdesit me Miratim
Approved Provider StatusStatusi i Dhënësit të Miratuar
ArthritisArtrit
AssessmentVlerësim
Assessment guidelinesUdhëzime për Vlerësime
Assessment outcomesPërfundimet e Vlerësimit
Assessment processesProçesi i Vlerësimit
AssetsPasuri
Assistance with bathing and personal hygieneNdihmë me larjen dhe higjenën vetjake
Assistance with dressing and groomingNdihmë me veshjen dhe mirëmbajtjen
Assistance with eating and drinkingNdihmë me ngrënien dhe pirjen
Assistance with mobilityNdihmë me lëvizjen
Assisted livingShërbime të ndihmës për jetesën
Assisted living facilityStrukturë e shërbimit të ndihmës për jetesën
Assisted residentBanor që merr ndihmë
Assistive devicesMjete ndihmë
Assistive technologyTeknologji ndihmëse
Attendant careNdihmës personal
AudiologistAudiolog
Australian Taxation Office (ATO)Zyra Australiane e Tatimeve (ATO)
AutopsyAutopsi
Average length of stayKohëgjatësia mesatare e qëndrimit
AwarenessDijeni
BarristerAvokat në Gjyq/Barrister
Basic daily care feeTarifa bazë e kujdesit të përgjithshëm
Bed panUturak
Bed soresPlagë nga qëndrimi në shtrat
Bedside mannersSjellje pranë shtratit
Behaviour Intervention Support Team (BIST)Grupi i Ndihmës me Ndërhyrjen në Sjellje (BIST)
Behaviour managementMenaxhimi i Sjelljes
BeneficiaryMarrës
BequestDhuratë
BereavementZi
Bereavement AllowancePagesë Zije
Best practicePraktika më e mirë
Bilingual workerPunonjës Dy-gjuhë Folës
Bionic earVesh Bionik
Bipolar diseaseSëmundja Bipolare
Bladder controlKontrolli i fshikëzës së urinës
Bladder control problemProbleme me kontrollin e fshikëzës së urinës
Blood pressureTensioni i gjakut
Blood sugarSheqeri në gjak
Blood sugar levelSasia e sheqerit në gjak
Bowel cancerKanceri i zorrës së trashë
Bowel controlKontrolli i zorrës së trashë
BriefingInstruksion
BrokerageNdërmjetësim për blerje
Bulk BillingDebit i Plotë ndaj Medicare
CachexiaKacesi
CancerKanceri
Cancer Council of AustraliaKëshilli Australian i Kancerit
Capital gainsPërfitimi nga kapitali
CapletsKaplet
Cardiovascular diseaseSëmundje Kardiovaskulare
Care managementDrejtimi i Kujdesit
Care managerDrejtues i Kujdesit
Care planPlan i Kujdesit
Care plan reviewRishikim i planit të kujdesit
Care planningPlanifikimi i kujdesit
Care recipientMarrës i kujdesit
Care reviewRishikim i kujdesit
Care servicesShërbimet e kujdesit
Care standardsStardardet e kujdesit
CaregiverKujdes-dhënës
Carer (private / family member)Kujdestar (anëtar i familjes)
Carer (staff member employed in a residential or community setting)Kujdestar (anëtar i personelit)
Carer allowancePagesë për kujdestar
Carer paymentPagesë për kujdestar
Carer Resource CentreQendër e Burimeve për Kujdestarë
Carer Respite CentreQendër Pushimi për Kujdestarët
Carer Respite Centre - Commonwealth Carer Respite CentreQendër e Komonuelthit për Pushimin për Kujdestarët
Carer support groupGrup i mbështetjes së kujdestarëve
Case managementDrejtim i çështjes
Case managerDrejtues i çështjes
Case mixPërzierje rastesh
CAT scanAnaliza CAT
CataractPerde në sy
Catchment areaZona që mbulohet
CatheterSondë
Cause of deathShkaku i vdekjes
Centre for Cultural Diversity in AgeingQendra për Diversitetin Kulturor në Plakje
Centrelink Multilingual ServiceShërbimi Shumëgjuhësh i Centrelink
CertificationVërtetim
Cervical cancerKanceri i mitrës
Challenging behaviourSjellje e vështirë
Changed behaviourSjellje në ndryshim
Changed sexual behaviourNdyshime në sjelljen seksuale
ChapelKishëz
ChaplainKapelan
Charge (as separate from fee)Tarifë shtesë
Charitable sectorSektori bamirës
Charter of Residents Rights and ResponsibilitiesKarta e të Drejtave dhe Përgjegjësive të Banorëve
ChiropractorsKiropraktikues
ChokeMbytem
ChokingMbytje
CholesterolKolesterina
Chronic and complex conditionSëmundje kronike dhe e ndërlikuar
Chronic careKujdes kronik
Chronic diseaseSëmundje kronike
Claim formFormular kërkese
Client focused solutionsZgjidhje me në qendër klientin
Client handbookUdhëzues për Klientë
ClientsKlientë
Clinical careKujdes klinik
Clinical conditionSëmundje kronike
Clinical eventNgjarje klinike
Clinical examinationEkzaminim klinik
Clinical interviewIntervistë klinike
Clinical pathwaysRrugëzgjidhje klinike
Clinical treatmentMjekim klinik
ClinicianMjek
Close relation Marrëdhënie klinike
Cognitive abilityAftësi konjitive
Cognitive Dementia and Memory Service (CDAMS)Shërbimi i Demencës Konjitive dhe Kujtesës (CDAMS)
Cognitive impairmentÇrregullim konjitiv
CohortKohort
Colon cancerKanceri i zorrës së trashë
Comment boxKutia e sugjerimeve
Commode chairKarrige me vrimë
Commonwealth Care Link CentresQendrat e Lidhjes së Komonuelthit për Ndihmë
Commonwealth Carelink CentresQendra e Komonuelthit për Ndihmën e Kujdestarëve
Commonwealth Carer Resource CentreQendra e Komonuelthit për Mbështetjen e Kujdestarëve
Commonwealth GovernmentQeveria e Komonuelthit
Commonwealth Hearing Services ProgramProgrami i Komonuelthit për Ndihmën me Dëgjimin
Commonwealth OmbudsmenMbrojtësi Civil i Komonuelthit
Commonwealth Seniors Concession CardKarta e Komonuelthit për Konçesionet e të Moshuarve
Commonwealth Seniors Health Care CardKarta Shëndetësore e Komonuelthit për të Moshuarit
Communication BookLibri i Komunikimeve
CommunityKomunitet
Community health workerPunonjës Shëndetësor për Komunitetin
Community Aged Care Packages (CACP)Paketat e Shërbimeve të Ndihmës Komunitare për të Moshuarit (CACP)
Community based careNdihmë në Komunitet
Community careNdihmë Komunitare
Community groupGrup Komunitar
Community Health CentreQendra Shëndetësore Lokale
Community Health NurseInfermiere Shëndetësore Komunitare
Community housingBanesat për Komunitetin
Community Mental Health CentreQendra Lokale e Shëndetit Mendor
Community Nursing ProgramProgrami i Ndihmës me Infermierë Komunitarë
Community Partners Program (CPP)Programi i Partneritetit Komunitar (CPP)
Community treatment orderUrdhër i Mjekimit në Komunitet
Community Visitors SchemeSkema e Vizitorëve nga Komuniteti për të Moshuarit
Community workerPunonjës Komuniteti
Compensable ResidentBanor me të drejtën për Kompesim
CompetencyKompetencë
Complaint Ankesë
Complaints handlingProçedura e Ankesave
Complaints proceduresProçedura e zgjidhjes së Ankesave
Complementary medicineTerapi Alternative
CompliancePajtim
Compliance with medicationPajtimi me mjekimet
ComplicationNdërlikim
Concession - energy concessionKonçesione për Enegjinë
Concession cardKarta e Konçesioneve
Concessional and Assisted ResidentsBanorët e Ndihmuar mbi bazën e Konçesioneve
Concessional ResidentBanor me të drejtën për Konçesion
ConditionKushte
ConfidentialityReservimi
Conflict of interestKonflikt Interesi
Confusion Hutim
ConsentLeje
Consent - informed conscentLeje pas Informimit
Consent formFormular për dhënien e Lejes
ConstipationKapsllëk
ConsumerKonsumator
ContinenceVetëpërmbajtje
Continence - incontinenceMos-përmbajte
Continence - National Continence HotlineLinja Kombëtare e Ndihmës Telefonike për Përmbajtjen
Continence - stress incontinenceMospërmbajtje nga stresi
Continence absorption aidsMjete thithëse gjatë mospërmbajtjes
Continence Aides Assistance SchemeSkema Ndihmës për Mjetet e Ndihmës në Vetëpërmbajtje
Continence managementDrejtimi i Vetëpërmbajtjes
Continuing Care Retirement CommunityKomunitete të Kujdesit të Vazhdueshëm të të Moshuarve
Continuity of careVazhdimësia e Ndihmës
Continuous quality improvementPërmirësimi i vazhdueshëm i cilësisë
Continuum of careSpektri i kujdesit
ContractKontratë
ConvalescenceKonvaleshencë
Cooked and chilled mealsUshqime të gatuara dhe të ngrira
CopingPërmballimi i stresit
Corn (callus)Kallo
Coronary heart diseaseSëmundje kardiake koronare
Cost of a local callKostoja e një telefonate lokale
Cost of livingKostoja e jetesës
Council on the Ageing (COTA)Këshilli i të Moshuarve (COTA)
CounsellingKëshillim
CounsellorKëshillues
CrampsNgërç
Crisis Assessment Team (CAT)Ekipi i Vlerësimit të Krizave (CAT)
Critical incidentIncident Kritik
CT ScanAnalizë CT
Cultural background informationInformacion mbi sfondin kulturor
Cultural diversityDiversiteti Kulturor
Cultural preferencesPreferenca Kulturore
Culturally and linguistically diverse (CALD)Me gjuhë dhe Kulturë të Ndryshme (CALD)
Culturally appropriate I përshtatshëm nga ana kulturore
Daily income tested feeTarifë ditore e vendosur sipas të ardhurave
Data collectionMbledhja e të dhënave
Data matchingPërputhja e të dhënave
Day centreQendër ditore
Day Respite CentresQendra Ditore për Pushim
DeathVdekje
DebriefingRaportim
DeemingPërcaktim
Deep vein thrombosisTromboza e venave të thella
Delivered mealsUshqime të sjella në banesë
DelusionDeluzion
DelusionalDeluzional
DelusionsDeluzione
DementiaDemenca Senile
Dementia - AIDS related dementiaDemenca e lidhur me SIDA-n
Dementia - alcohol related dementiaDemenca e lidhur me Alkoolin
Dementia Education and Support ProgramProgrami i Edukimit dhe Mbështetjes për Problemet e Demencës
Dementia Specific CareKujdes Specifik për Demencën
Dementia with Lewy bodiesDemenca me Trupat Lewy
DemographyDemografi
Dental HospitalSpital Stomatologjik
Dental ServicesShërbimet Stomatologjike
Dental TechnicianTeknik Stomatologjik
DentistDentist
DenturesProteza
Department of Health and Ageing Ministria e Shëndetësisë dhe e të Moshuarve
Department of Health and Ageing - Australian GovernmentMinistria e Shëndetësisë dhe e të Moshuarve- Qeveria Australiane
Department of Health and Ageing - Commonwealth Ministria e Komonuelthit për Shëndetësinë dhe të Moshuarit
Department of Veteran Affairs (DVA)Ministria e Punëve të Veteranëve (DVA)
DependantPerson i Varur
Dependent childFëmijë i Varur
DepressionDepresion
DiabetesDiabet
Diabetes AustraliaDiabeti-Australi
Diabetes educatorEdukator për Diabetin
DiagnosisDiagnozë
Diagnosis - early diagnosisPara-Diagnozë
DietDietë
Diet - special dietDietë Speciale
Dietary requirementsNevojat e Dietës
Dietary restrictionsKufizimet në Dietë
DieticianDietolog
DignityDinjitet
Direct careNdihmë e drejtpërdrejtë tek pacienti
Director of Nursing (DON) Drejtor/eshë i/e shërbimeve infermierike
DisabilityPaaftësi
Disability support pensionPension i Ndihmës për të Paaftët
DisabledI Paaftë
DischargeLirim nga spitali
Discharge dateData e Lirimit
Discharge planPlani i Lirimit
Discharge planningPlanifikimi i Lirimit
DisclosureZbardhje
DiscriminationDiskriminimi moshor
DiseaseSëmundje
Disease controlKontrolli i Sëmundjes
Disease managementMbajtja nën kontroll e sëmundjes
Disease preventionParandalimi i sëmundjeve
DisorderÇrregullim
Disposable underwear Të brendshme me një përdorim
District NurseInfermiere e zonës
Diversional Therapist/Activities coordinatorKoordinator i aktiviteteve argëtuese
Diversional therapyTerapi Argëtuese
DiversityDiversitet
DizzinessMarrje mendsh
Do not resuscitate ordersUrdhër që ndalon ringjalljen
DoctorMjek
Domestic violenceDhunë në familje
Dose administration aidsMjete për dhënien e dozave
Dossette boxKuti për dozat e mjekimeve
Drug utilisation reviewRevizioni i përdorimit të mjekimeve
DrugsMjekime
Dry mouthGojë e thatë
Dual diagnosisDiagnozë e dyfishtë
Duty of careDetyra për tu kujdesur
DyingDuke vdekur
DysphasiaDisfasi
Early interventionPara-ndërhyrje
EffectivenessEfikasitet
ElderlyTë moshuar
Electro convulsive therapyTerapi elektroshot
EligibilityE drejtë
EmergencyUrgjencë
Emergency accommodationBanesë për Urgjenca
Emergency accommodation / Transitional AccommodationBanesë për Urgjenca/ose provizore
Emergency servicesShërbimet e urgjencës
Emotional supportMbështjetje emocionale
EmpowermentVetëvendosje
End of lifeFund i jetës
End of life careKujdes gjatë fazës së fundit të jetës
End of life care - Needs-based end of life careKujdes gjatë fazës së fundit të jetës sipas nevojave
End of life decisionVendimi për dhënien fund të jetës
EndemicEndemike
End-of-lifeFund i jetës
EndorsedPrapashkrim
Enduring Power of AttorneyProkurë e përhershme
Enduring Power of Attorney - Medical Power of AttorneyProkurë e përhershme për çështje mjeksore
Enduring power of attorney (financial)Prokurë e përhershme për çështje financiare
Enduring Power of GuardianshipProkurë e përhershme për çështje kujdestarie
EntitledKa të drejtë
EpidemicEpidemike
EpiduralEpidurale
Episode of careEpisod Ndihme
Equal accessDhënie shërbimesh në mënyrë të barabartë
EquitableTë barabartë
Escort to appointmentsShoqërim nëpër takime
Essential supportsMbështetje themelore
EthnicityEtnicitet
EuthanasiaEutanazi
Eventually fatal conditionGjendje fatale në fazën evolutive
Extended Aged Care at Home (EACH)Ndihmë Intensive në Banesat për të Moshuarit (EACH)
Extended care facilityStruktura e ndihmës intensive
Extended care servicesShërbimet e ndihmës intensive
Extra Service Shërbime Ekstra
Extra Service AgreementMarrëveshje për Shërbimet Ekstra
Extra service feeTarifa për Shërbimet Ekstra
Facilitate communicationNdihmon Komunikimin
Facility / Aged care facility / Aged care home / Home / Residential Facility / Residential Service / Residential HomeBanesë për të Moshuarit
Fact sheetsFletë me të dhëna
FallsRënie
FamilyFamilje
Family Liaison OfficerZyrtar i Ndërlidhjeve me familjen
Family Court of AustraliaGjykata Familjare e Australisë
Family historyHistoriku Familjar
Family supportNdihma Familjare
Fee policyRregullorja e Tarifave
FeedbackSygjerimet
Fee-for-serviceTarifa e shërbimeve
Fees and chargesTarifat dhe pagesat
File numberNumri i dosjes/kartelës
Financial contributionKontribute Financiare
Financial entitlementsTë drejtat Financiare
Financial hardshipVështirësi Financiare
Financial institutionInstitucion Financiar
Financial yearViti Financiar
Fire safetySiguria ndaj zjarrit
Flexible careKujdes Fleksibël/I Ndryshueshëm
Flexible respitePushim Fleksibël/i Ndryshueshëm
Flexible responsive servicesShërbimet fleksibël/të ndryshueshme të veprimit
Flu vaccinationVaksina e gripit
Foreign pension / Overseas pensionPension i huaj
Frail aged peopleTë moshuar të dobët
Frail and vulnerableTë dobët dhe të moshuar
FrailtyDobësi
FrameStrukturë për ecje
FreeI/e Lirë
Free of chargeFalas
Fringe benefitsTë ardhura suplementare
Full pensionPension i plotë
Full pensionerMarrës i pensionit të plotë
Functional disabilityPaaftësi funksionale
Funded by the governmentMe fonde qeveritare
FundingFonde
Furnishing and equipmentMobiljet dhe pajisjet
GagZihet gryka
General Practitioner (GP)Mjek i Përgjithshëm (GP)
Genuine concernPreokupim Real
Geriatric servicesShërbimet gjeriatrike
Geriatric assessmentVlerësim gjeriatrik
Geriatric rehabilitation serviceShërbimi gjeriatrik i rehabilitimit
GeriatricianMjek Gjeriatrik
GeriatricsGjeriatria
GerontologyGjerontologji
Gifts - acceptance of gifts Pranimi i dhuratave
GlaucomaGlaukomë
Grab railShinë për mbështjetje
Grief and lossZi dhe mërzitje
GrievanceAnkesë zyrtare
GrievingZi
GroomingKujdes Personal
GuardianKujdestar
GuardianshipKujdestari
Guardianship TribunalGjykata e Kujdestarisë
GuidelinesRregullore
Guiding principlesPrincipet Drejtuese
Gutter frameStrukturë me rrota për ecje
HallucinationsHaluçinacione
Hand railsShina dore
HazardRrezik
Health AssessmentVlerësim Shëndetësor
Health Care CardKarta e Kujdesit Shëndetësor
Health care providerPajisës i Kujdesit Shëndetësor
Health care systemSistemi Shëndetësor
Health educatorEdukator Shëndetësor
Health informationInformacione Shëndetësore
Health insuranceSiguracion Shëndetësor
Health Insurance Commission (HIC)Komisioni i Siguracioneve Shëndetësore (HIC)
Health provider Pajisës Shëndetësor
Healthy ageingPlakje e shëndetshme
Healthy eatingDietë e Shëndetshme
Healthy eating pyramidPiramida e Dietës së Shëndetshme
Hearing - Commonwealth Hearing Services ProgramProgrami i Komonuelthit për Ndihmën me Dëgjimin
Hearing aidAparat Dëgjimi
Hearing Services VoucherBono për Shërbimet e Dëgjimit
Heart attackAtak Kardiak
Heart failureNdalim Zemre
Heart FoundationFondacioni i Zemrës
Heart Foundation of AustraliaFondacioni Australian i Zemrës
HelplineLinja Telefonike për Ndihmë
HereditaryI/E trashëgueshme
High care facilityStrukturë e Kujdesit me Nivel të Lartë
High care residentBanor që merr kujdes me nivel të lartë
High standard of careStandarde të larta kujdesi
HolisticShëndet i gjithanshëm
Holistic approachZgjidhje e gjithanshme
Home (Private / Personal)Banesë
Home / Aged care facility / Aged care home / Facility / Residential Facility / Residential Service / Residential HomeBanesë për të Moshuarit
Home and Community Care (HACC)Kujdes në Shtëpi dhe Komunitet (HACC)
Home Care ServicesShërbimet e Kujdesit në Shtëpi
Home care workerPunonjës i Kujdesit në Shtëpi
Home cleaningPastrimi i Shtëpisë
Home like environmentMjedis i ngjashëm me shtëpinë
Home maintenanceMirëmbajtja e shtëpisë
Home maintenance - minor home maintenanceMirëmbajtje e nivelit të ulët të shtëpisë
Home Medicine ReviewRevizioni i përdorimit të mjekimeve në shtëpi
Home visitVizita Shtëpiake
HomelessI/E Pastrehë
Homeless peopleNjerëz të pastrehë.
HomoeopathyHomeopati
HospiceAzil pleqsh
Hospital FeesPagesat e Spitalit
Hospital in the homeShërbimi spitalor në shtëpi
HospitalisationShtrim në spital
Hostel Fjetore
Housing officeZyrë për strehim
Human capitalKapitali njerëzor
Human Rights and Equal Opportunity Commission Të drejtat e njeriut dhe Komisioni i Mundësive të Barabarta
Huntington's diseaseSëmundja e Huntington
Identification badgeStemë identifikimi
IllnessSëmundje
IllusionsIluzione
ImpairmentDëmtim
Improvement logFormular Vlerësimi
IncomeTë ardhurat
Income statementVërtetim i të ardhurave
Income supportTë ardhura përkrahëse
Income tax returnTatimi mbi të ardhurat
Income testingTestimi mbi të ardhurat
Independent livingJeton i pavarur
Independent Living Units / Self Care Living UnitsApartament për jetesë të pavaruar
Independent living within a retirement villageQë jeton i pavarur brenda një qendre pensionistësh
Individual care planPlani i kujdesit individual
Individualised careKujdesi i individit
Infectious diseasesSëmundjet ngjitëse
Influenza (Flu)Grip (Rrufë e fortë)
Informal supportPërkrahje joformale
Information privacy principlesInformacioni i normave private
Informed choiceZgjedhje e informuar
Informed consentPranim i informuar
IngestionGëlltitje
Initial Consent FormFormulari fillestarm i pranimit
Injury preventionParandalim i dëmtimit
InpatientPacient
Insurance policyRregullat e siguracionit
Insurance premiumPagesa e sigurimeve
IntakeMarrje
Intake formFormular marrje
Intake officerNënpunës marrje
Intensive careKujdes intensiv
Intensive care unitPavioni/ Reparti i kujdesit intensiv
Intensive treatmentMjekim ose Trajtim intensiv
Inter agency referralAgjensia referuese e ndërmjetme
Interdisciplinary teamGrup ndërdisiplinor
Interpreting serviceShërbimi i përkthimeve
Intervention Ndërhyrje
Intervention orderNdërhyrje e Autorizuar
Intimacy and sexualityIntimitet dhe Seksualizëm
Involuntary patientPacient i pavullnetshëm
IsolationIzolim
Isolation - social isolationIzolim - Izolim Shoqëror
JudgeGjykatës
Languages other than English (LOTE)Gjuhët e tjera përveç Anglishtes (LOTE)
Legal adviceKëshillë Ligjore
Legal AidNdihmë juridike falas
Legal rightsTë drejtat ligjore
Legal statusStatusi juridik
Life cycleCikli i jetës
Life eventNgjarje e jetës
Life expectancyJetëgjatësi
Life insurance Siguracioni për jetën
Lifestyle Mënyra e jetesës
Lifestyle choicesZgjedhjet e mënyrës së jetesës
Lifting deviceMjete ngritëse
LinkagesLidhje
Living arrangementsRrethanat e jetesës
LobbyingGrupe me influencë
Lone personPerson i vetmuar
LonelinessVetmi
Loss and grief Humbje dhe Dhimbje
Loss of inhibitionsHumbje e frenimit
Low care facilityBanesë me kujdes të ulët
Low level care Niveli i ulët i kujdesit
Lump sumShumë e përgjithshme
MalnutritionDietë e varfër
MalpracticeShpërdorim i postit
MammogramMamogramë
ManagerDrejtor, administrator, përgjegjës
Mandatory reportingRaportim i detyrueshem
Manual handlingPunë krahu
Mature age workerPunëtorë në moshë
Maximum ratePagesa maksimale
MealsUshqimet
Meals - culturally appropriate mealsUshqimet - Ushqimet e përshtatshme sipas kulturës
Meals - halal mealsUshqimet - Ushqimet hallall
Meals - kosher mealsUshqimet - Ushqime kosher (Izraelite)
Meals - vitamised mealsUshqimet - Ushqimet Vitaminoze
Meals on wheelsTransportimi i ushqimeve nëpër shtëpi
Means testTesti i të ardhurave financiare
Means tested (fees)Testi i të ardhurave financiare (pagesat)
Medical consentMiratim mjekësor
Medical ExaminationEkzaminim mjekësor
Medical historyHistoria e shëndetit mjekësor
Medical recordKartela mjekësore
Medical recordsKartelat mjekësore
Medically necessaryMjekësisht e nevojshme
MedicareNdihmë mjekësore shtetërore
MedicationMjekim, ilaç
Medication - administration of medicationDhënia e ilaçeve
Medication managementDhënia e ilaçeve me kontroll
Memory lossHumbje e kujtesës
MenopauseMenopauzë
Mental healthShëndeti mendor
Mental health providerSiguruesi i shëndetit mendor
Mental health review boardKëshilli i rishikimit të shëndetit mendor
Mental health servicesShërbimi i shëndetit mendor
Mental illnessSëmundje psikike
Mild Cognitive Impairment (MCI)Çrregullim i Lehtë Konjitiv (MCI)
Mini mentalMikro mendore
Mini mental state examinationShkalla e ekzaminimit mikro mendor
MissionMisioni
Mobility aidsPajisje ndihmëse për të lëvizur
Monitoring and review of care planDuke monitorizuar dhe rishikuar planin e kujdesit
Monitoring of careDuke monitorizuar kujdesin
Mouth careKujdesi i gojës
Movable units (granny flats)Banesë e lëvizshme
MRI scanSkeneri i shinografisë
Multi purpose systemPër shumë qëllime të ndryshme
Multi purpose taxi programProgrami i përgjithshëm i taksive
Multidisciplinary teamPersonel shumë disiplinor
Multidisciplinary teamPersonel shumë disiplinor
Multi-infarct dementiaDemencë e shkaktuar nga shumë infarkte
Multiple disabilitiesDisa Paaftësi
Multipurpose Service ProgramProgrami i shërbimit të përgjithshëm
Music therapyTerapia muzikore
National Continence HotlineLinjë e drejtpërdrejtë kombëtare për vetëpërmbajtjen
National Dementia Behavioural Advisory Service Shërbimi këshillues kombëtar për sjelljet nga demenca
NaturopathMjek Popullor
NaturopathyMjekësi popullore
NauseaMë përzihet
Near missGabim mjekësor pa pasoja
Needs - cultural needNevojat Kulturore
Needs - personal needs Nevojat Personale
Needs - spiritual needsNevojat Shpirtërore
Needs based planningPlani i nevojave bazike
Needs-based end of life careNevojat bazike të kujdesit për jetën
NeglectNeglizhon
Neglect - self neglectVetë-neglizhues
NegligenceNeglizhencë
NeurogerentologyNeuropatik
NeurologistNeurolog
NeuropsychologyNeuropsikolog
Next of kinI afërmi më i afërt
No lift policyNuk lejohet mbajtja e peshave
No restraint policyNuk lejohet mbajtja me forcë
Non English speaking backgroundMe prejardhje jo-angleze
Non nursing tasksDetyrat jo për infermierët
Non pensionerJo pensionist
Not-for-profit providerSigurues jo për përfitim
NurseInfermiere
Nurse - qualified nurseInfermiere e kualifikuar
Nurse - registered nurseInfermiere e regjistruar
Nurse practitionerInfermiere praktikuese
Nursing careKostoja e shërbimeve infermierike
Nursing homeNursing Home
NutritionDietikë
Nutrition and hydrationDietikë dhe Hidratim
NutritionistDietolog
Occupancy ratePërqindja e të banuarve
Occupational therapyTerapi me anë të punës
Occupational health and safetyRregullorja e sigurimit teknik
Occupational Health and Safety - risks and potential hazardsRreziqet e mundshme
Occupational therapistTerapist me anë të punës
OedemaEdemë
Office of the Commissioner for ComplaintsZyra e komisionerit të ankimeve
Office of the Public Advocate (OPA)Zyra e avokatit publik (OPA)
Older peopleNjerëz të moshuar
OmbudsmanAvokati i Popullit
Ongoing reviewRishikim i vazhdueshëm
OphthalmologistOftomolog
Optical ServicesShërbimi i Optikës
OptometristOkulist
OrthosesKallëp
OrthoticsOrtotikë
OsteopathOsteopat
OsteoporosisOsteoporozë
Out of pocket expensesShpenzimet e pa-paguara
OutcomeRezultati
Outcome criteriaKriteret e rezultatit
Outcome measurementPërmasat e rezultatit
Outpatient Pacient i jashtëm
Outpatient careKujdes për pacientin e jashtëm
Outpatient Clinic Klinikë për pacientët e jashtëm
OutreachPërhap
Over the counter drugsMjekim pa recetë
Overseas pension / Foreign pensionPension nga jashtë / Pension nga jashtë shtetit
PaedologyPedologji
Pain managementMenaxhimi i dhimbjeve
Pain management programProgrami i menaxhimit të dhimbjeve
PalliationLehtësim
Palliative approachNdërhyrje Paliative
Palliative careKujdesi paliativ
Palliative careKujdesi Paliativ
Palliative care - Paediatric palliative careKujdesi paliativ pediatrik
Palliative care - Palliative care provider Siguruesi i kujdesit paliativ
Palliative care - Quality standardsStandarte me cilësi
Palliative care - Specialist palliative care providerKujdes paliativ i specializuar
Palliative care providerSigurues i kujdesit paliativ
Part pensionPension i pjesshëm
Part pensionerPensionist i pjesshëm
Partners in Culturally Appropriate Care Victoria (PICAC) Partnerët e Kujdesit Shëndetësor të Përshtatshëm Kulturor në Viktoria (PICAC)
Partnership between client and care managerNjë bashkëpunim ndërmjet klientit dhe menaxherit të kujdesit
Passive interventionNdërhyrje pasive
Pastoral care workerPunonjës kujdesit pastoral
PathologyPathologji
PatientPacient
PatientPacient
Peak bodiesOrganizata kryesore
PEG feedingUshqimi PEG
Pelvic floorMuskujt e pelvisit
Pelvic floor exercisesUshtrimet për muskujt e pelvisit
Pelvic floor strengthForca e muskujve të pelvisit
Pension Pension
Pensionable AgeMosha e pensionit
Pensioner Concession CardKarta e Konçesionit për Pensionistët
Personal alarmAlarm personal
Personal careKujdesi personal
Personal care planPlani i kujdesit personal
Personal care workerPunonjësit e kujdesit personal
Personal circumstancesRrethanat personale
Personal circumstancesRrethanat personale
Personal independencePavarësia personale
Personal informationInformacion personal
Personal preferencesPreferencat personale
PetsKafshët shtëpiake
Pharmaceutical Benefits Scheme (PBS)Skema e Përfitimeve Farmaceutike (PBS)
Pharmaceutical allowanceNdihma farmaceutike
PharmacistFarmacist
PhysiotherapistFizioterapiste
PhysiotherapyFizioterapi
Pills Ilaçet
PlaceboProcedurë mjekësore
Placebo effectEfekti placibo
Planned Activity Group (PAG)Grupi i Aktiviteteve të Planifikuara (PAG)
PodiatristPodiatrist
PodiatryPodiatri
Point of care servicesShërbime të dhëna tek pika e kujdesit
PolicyRregullat
Portability I transportueshëm
Positive ageingDuke u moshuar
Post operative careKujdesi mbas operacionit
Post operative complicationsKomplikacionet mbas operacionit
Post traumatic stress disorderSëmundja e stresit pas traumës
Post-acute careKujdesi pas gjendjes akute
Potential hazardsDëmtimi potencial
Power of AttorneyProkurë
Pre entry leave Para se të hyni
PrejudiceParagjykim
Prescription Recetë
Prescription drugsIlaçet me recetë
Prescription only medicationReceta për ilaçet
Pressure areaZona e presionuar
Pressure sorePlagë e presionuar
Pressure ulcerUlçër e presionuar
Preventative careKujdesi parandalues
PreventionParandalim
Primary cancerKancer primar
Primary careKujdesi Parësor
Primary carerKujdesës Parësor
Primary generalist providersSiguruesi i përgjithshëm parësor
Primary specialist providersSiguruesi parësor i specializuar
Principal diagnosisDiagnoza kryesore
Privacy - Right to PrivacyE drejta Private
Privacy CommissionKomisioni i privatësisë
Privacy OfficerNënpunësi i privatësisë
Private hospitalSpital Privat
Private provider Siguruesi privat
ProbateHomologim
Processed foodsUshqim i proçesuar
Professional code of ethicsKodi i etikës profesionale
PrognosisPrognozë
Program managerMenaxher i programit
Property assetsTë ardhurat nga pronat
Property damageDëmtimet e pronave
Proprietor Pronar
Prostate cancerKanceri i prostatit
Prostate diseaseSëmundjet e prostatit
ProviderSigurues
Prudential ArrangementsRregullim i kujdesshëm
Psychiatric IllnessSëmundjet psikiatrike
PsychiatristPsikiatër
Psycho geriatricianMjek psiko gjeriatër
Psychogeriatric Assessment Teams (PGAT)Personeli i Vlerësimit të Psikogjeriatrisë (PGAT)
Psychological supportMbështetje psikologjike
PsychologistPsikolog
PsychopathologyPsikopatologji
PsychosisPsikozë
Psychosocial rehabilitationRehabilitimi psikosocial
Public advocateAvokat publik
Public holidayPushimet e festave
Public hospitalSpital publik
Quality CareKualiteti i kujdesit
Quality residential servicesShërbimet rezidenciale me cilësi
Racial Discrimination ActLigji i diskriminimit racor
Raised garden bedsKrevat që ngrihet
Raised toilet seatNdenjëse tualeti e lartë
ReassessmentRivlerësimi
Recreational activitiesAktivitete argëtuese
Refer, to referDuke u referuar tek
Reference numberNumrat e referencës
ReferralReferim
ReflexologyRefleksologji
Refusal of medical treatmentRefuzimi i mjekimit
RehabilitationRehabilitim
Rehabilitation CounsellingKëshillim për rehabilitimin
RelapseRënie
Religious needsNevojat fetare
Religious preferencesPreferencat fetare
Rent assistanceAsistencë e qirasë
ResidentRezident
Resident AgreementKontrata rezidenciale
Resident ContributionKontributi i rezidentit
Resident HandbookManual për rezidentët
Resident leaveMungesa nga vendbanimi
Resident Rights and ResponsibilitiesTë drejtat dhe përgjegjësitë e rezidentëve
Resident social leaveLeje e banorëve për arsye sociale
Residential Aged Care Advocacy ServicesShërbimi e Ndihmës për Banesat e të Moshuarve
Residential careKujdesi për të Moshuarit
Residential Facility / Residential Service / Residential Home / Aged care facility / Aged care home / Facility / HomeStrukturë e kujdesit për të moshuarit
Residential Home / Residential Facility / Residential Service / Aged care facility / Aged care home / Facility / HomeStrukturë e kujdesit për të moshuarit
Residential respite careNdihmë në formë pushimi në shtëpi
Residential Service / Residential Home / Residential Facility / Aged care facility/ Aged care home / Facility / HomeShërbimi për banorë të moshuar
Resolving complaintsZgjidhja e ankesave
RespectRespekt
Respect privacyRespektimi i privatësisë
Respite - emergency respiteLehtësim urgjent
Respite - in home respiteLehtësim në shtëpi
Respite CarePushim nga kujdesja
RestrainersPengues
RestraintVetëpërmbajtje
Restraint - no restraint policyrregulla e mos përdorimit të forcës
ResuscitationRingjallje
Resuscitation - not for resuscitation jo për ringjallje
Retention AmountSasia e mbajtur
Retire                                      Dalje në pension
RetireePensionist
RetirementDalje në pension
Retirement villageFshati për pensionistë
Review dateData e rishikimit
Reviewing ongoing care needsRishikoj nevojat e kujdesit të vazhdueshëm
Revocation of power of attorneyTërheqje prokure
Rheumatoid ArthritisArtrit
Right to privacyE drejta për privatësi
Ripple mattressDyshek i rrudhur
RiskRrezik
Risk assessmentVlerësimi i rreziqeve
Risk behaviourSjellje e rrezikshme
Risk factorsFaktorët e rrezikshëm
Risk managementPërballimi i rreziqeve
Risk takingMarrja e rreziqeve
Rooming houseShtëpi me shumë dhoma të dhëna me qira
Safe living environmentMjedis i sigurtë për të jetuar
Safety at homeSiguria në shtëpi
Safety railsShina për mbajtje
SanctionsSanksionet
Sanitary padsPeceta sanitare
ScanSkaneri
SchizophreniaSkizofreni
Second opinionMendim i dytë
Secondary cancerKancer dytësor
Secondary careKujdes dytësor
Secondary diagnosisDiagnozë dytësore
Self careKujdes vetjak
Self Care Living Units / Independent Living UnitsApartamentet e banimit të pavarur
Self consciousI përgjegjshëm
Self funded retiree householdVendbanim i vetëfinancuar nga pensionisti
Self managementVetë menaxhim
Self medicationVetë mjekim
Self referralVetë referim
Self relianceVetë besim
Self sufficiencyVetë mjaftueshmëri
Senior centreQendër për të moshuarit
Senior citizen's centresQendra e nënshtetasve të moshuar
SeniorsTë moshuarit
Seniors cardKarta e të moshuarve
Service AgreementKontrata e shërbimit
Service deliveryShërbimi i shpërndarjes
Service ProviderSiguruesi i shërbimit
Serviced ApartmentsApartamentet me shërbëtor
Sexual - changed sexual behaviourNdryshime të sjelljes seksuale
Sexual behaviourSjellje seksuale
Sexual harassmentDhunë seksuale
SexualitySeksualiteti
Sexuality and intimacySeksualiteti dhe intimiteti
SharpsTë mprehtë
Shearing / shear / (pressure ulcers)Plagë nga shtypja ose fërkimi
ShireKonte
Short term crisis accommodation Akomodimi për një kohë të shkurtër për njerëz në krizë
ShoweringBëj dush
Side effectsEfekte anësore
Skin integrityLëkura e pastër
Sleep disordersProbleme me gjumin (pagjumësi)
Sleep disturbanceShqetësime në gjumë
Social activitiesAktivitete sociale
Social preferencesPreferencat sociale
Social services Shërbimet sociale
Social stigmaStigma sociale
Social supportMbështetje sociale
Social work Punë sociale
Social workerPunonjës social
SolicitorAvokat
Soluble tabletsTableta që shkrihen në ujë
Special care unitsApartamentet e kujdesit special
Special dietsDietat speciale
Special Needs GroupGrup i nevojave speciale
Specialist aged care services providerSiguruesi i shërbimeve të kujdesit të specializuar për të moshuarit
Specialist ServiceShërbime të specializuara
Specified Care and ServicesShërbim dhe kujdes specifik
Specified ServicesShërbimet specifike
Speech pathologistPatolog për të folurin
Spiritual needs Nevojat shpirtërore
Sporadic Alzheimer's diseaseSëmundja sporadike e Alzheimer
Standard Pension ContributionKontributi standart për pensionistët
Standard Resident ContributionKontributi standart për banorët
State TrusteesAdministratorët e shtetit State Trustees
Statutory DeclarationDeklarat noteriale
Stress ManagementMenaxhimi i stresit
Stroke Infarkte
Subcortical vascular dementia (Binswanger's disease)Demenca vaskulare subkortikale
Substance abuseSubstanca abuzive
Substance dependenceSubstanca e varur
Sundown syndromeSindroma e perëndimit të diellit
SuperannuationPensioni
Support - level of supportNiveli i mbështetjes
Support careMbështetja për kujdestarët
Support care providersSiguruesit e mbështetjes për kujdestarët
Support groupGrupet përkrahëse
Support servicesShërbimet përkrahëse
Supported accommodationAkomodim mbështetës
Supported Residential Service (SRS)Shërbimi i mbështetjes residenciale (SRS)
Swallowing problemsKapërdin problemet
TabletsTabletat
Tailored to individual needsSipas nevojave personale
Tax deductionUlja e taksave
Tax offsetKthimi i taksave
Tea breakPushimi për çaj
Telephone Interpreting ServiceShërbimi i Përkthimit me anë të Telefonit
Telephone typewriterCentralist
Terminal conditionSëmundje fatale
Terminal illnessSëmundje fatale
The Medical Treatment ActNeni i Trajtimit Mjekësor
Therapeutic goodsMjetet terapike
Therapeutic relationshipMarrëdhënie terapike
TherapyTerapi
Therapy - music therapyTerapi me muzikë
Thickened fluidLëngjet e trasha
Thought disorderÇrregullimi i mendimeve
Toileting - Assistance with toiletingNdihmë me shkuarjen në banjë
ToxinsToksinë
TransientKalimtare
Transitional Accommodation/ Emergency accommodationAkomodim urgjent
Transitional CareKujdes i përkohshëm
TranslationPërkthim
TranslatorPërkthyes
TransportTransportim
Transport Concession Card holderTransport për personat me kartë konçesioni
TraumaTrauma
Tube feedingUshqimi nëpërmjet tubit
UlcerUlçër
UlcerationUlçërim
UltrasoundEko
Universal precautionsKujdesi universal
Urinary retentionMbajtja e urinës
User Rights PrinciplesPrincipet e të Drejtave të Përdoruesve
VaccinationsVaksinimi
Values - personal valuesVlerat personale
Vascular dementiaDemencë vaskulare
Vascular diseaseSëmundjet vaskulare
VeteranVeteran
Veteran AffairsÇështje e Veteranëve
ViolenceDhuna
Visiting library serviceShërbimi vizitues i bibliotekës
Voluntary patientPacient Vullnetar
VolunteersVullnetarët
VomitingVjell
VulnerabilityCënueshmëri
VulnerableI cënueshëm
waiting listLista e Pritjes
walker - wheeled walkerPajisje për ecje me rrota
walking aidsMjetet e ecjes
walking frameStrukturë e ecjes
war widow Vejushë nga lufta
war widow's PensionPension për vejushat e luftës
ward - council wardLagje votimi
ward - hospital wardPavion - Pavioni i Spitalit
webster PackPaketa e Webster
welfare OfficerOficeri i Mirëqënies
wellbeingMirëqënia
wellnessMirëqënia
wheelchairKarrocë invalidi
wheelchair accessHyrja e karrocës së invalidëve
wheelchair hoist (bus)Ngritja e karrocës së invalidëve (në autobuz)
wheelchair rampShkallë për karrocë invalidësh
widow's PensionPensioni i vejushave
willTestament
will - Living willTestament jetese
withdrawalTërheqje
withdrawal from contactTërheqje nga kontakti
withdrawal symptomsSimptomat e tërheqjes
written AuthorityKontratë me shkrim
X-rayRadiografia , Radioskopia